VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Vhled, občanské sdružení – Centrum SÁMOVKA, Sámova 6, Praha 10,
registrace MV ČR čj: VS/1-1/56481/04-R ze dne 3. 3. 2004
www.samovka.cz
Posláním organizace a jejího zařízení, které bylo otevřeno v září 2004, je všestranná
podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem,
kteří žijí nebo v minulosti pobývali v ústavní péči, v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
pomoc či v péči pěstounských rodin.
Konkrétní podporu a pomoc naplňujeme prostřednictvím realizace dále uvedených
programů, které jsou vytvářeny na míru jednotlivým skupinám dětí a mládeže.
Jejich záměrem je:
•
Podpořit je psychicky při překonávání obtížného životního období.
•
Pomoci jim hledat nové zdroje vyrovnanosti a jistot.
•
Učit je novým dovednostem, předat jim nové znalosti a informace potřebné
•
pro zvládnutí prvních kroků samostatného života.
•
Umožnit jim ověřit si nabyté schopnosti v praxi.
•
Bezpečně je vést v období přechodu k samostatné existenci.
•
Učit je rozhodovat se a přijímat odpovědnost za vlastní život a budoucnost.
•
Motivovat je k smysluplnému trávení volného času a hledání nových zdrojů
•
a možností seberealizace.
•
Učit je budovat si kvalitní a bezpečné vztahy.
Vážení,
rok 2013, k němuž se vztahuje předkládaná výroční zpráva, byl pro naši organizaci rokem
změn. Rozhodli jsme se pro ně již na sklonku roku minulého. Důvodem bylo zjištění, že
naše práce je zatížena příliš velkým množstvím stereotypů a že naši téměř desetiletou
zkušenost lze v některých oblastech již více zúročit.
Změny se týkaly zejména programové náplně, ale také podmínek naší práce. V létě 2013
jsme zakončili stávající podobu socializačního a vzdělávacího projektu SOS 18 – Příprava na
samostatný život. Rozhodnutí bylo významně ovlivněno skutečností, že obdobných projektů
je v nabídce neziskových organizací i jiných subjektů velké množství. Děti jsou někdy
postupně zapojeny do dvou i tří obdobných programů. Vnímáno z praxe naší služby bydlení,
bez následného doprovázení absolventů, které se nám však nepodařilo za 6 let zrealizovat,
jsou jejich efekty po čase většinou nevýrazné.
A tak, obdobně jako v počátcích naší činnosti, zkusíme znovu hledat místa či témata, kde
se podpory v systému péče spíše nedostává.
Další plánovanou změnou pro rok 2013 bylo zahájení nového programu Terapeutické
školičky pro předškolní děti pobývající v zařízeních pro okamžitou pomoc. Nový program
získal nové prostory na pražských Petřinách. Děkujeme za tuto příležitost a vytvoření
podmínek pro ni našemu donátorovi.
V letním období prošly rekonstrukcí vybrané prostory sídla organizace, ubytovna byla
přebudována na 3 nové bytové jednotky, tým programu bydlení dostal nové kancelářské
prostory. V září došlo ke změně sídla sociální služby DPC, které se přeneslo z Nuslí na
adresu Sámova 6. V objektu Jaromírova v Nuslích byly zachovány částečně bytové jednotky,
sloužící jako Startovací byty, a byla zde vytvořena rezervní ubytovací kapacita.
Na podzim prošla rekonstrukcí také Neobyčejná galerie, která se proměnila v Café Club.
V rámci „mini“ galerijního programu přibyla oproti minulosti prezentace výtvarných děl
profesionálů i amatérů. Nově galerie hostí program pro seniory Symbióza.
Všem našim klientům a partnerům děkujeme za důvěru,
všem našim přátelům děkujeme za podporu a pomoc.
Všem našim pracovníkům děkujeme za dobře odvedenou práci.
Ing. Dana Malá
vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA
PROGRAMY Centra SÁMOVKA
I. BYDLENÍ v SÁMOVCE
Sociální služba Byty na půl cesty je nabídkou bydlení a podpory pro plnoletou mládež,
která ukončila pobyt v dětském domově, v pěstounské péči nebo v zařízeních pro
okamžitou pomoc.
Sociální služba DPC se řídí Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění
Vyhlášky 505/2006.
Mladým lidem do věku 26 let, kteří chtějí změnit svou životní situaci k lepšímu a přijmout
vyšší míru odpovědnosti, nabízíme v průběhu jednoho roku příležitost získat potřebné
schopnosti a dovednosti k tomu, aby se stali soběstačnými a obstáli v samostatném životě.
Služba jim to umožňuje prostřednictvím jak dostupného bydlení, tak i podporou při vlastním
rozhodování o svých dalších životních krocích a záměrech.
Ve službě se klientům individuálně věnuje odborný tým pracovníků, který jim pomáhá:
•
Získat či rozvinout praktické návyky a dovednosti při vedení domácnosti včetně
hospodaření s penězi a převzetí zodpovědnosti za své závazky.
•
Najít a udržet si práci nebo studovat.
•
Zvládat kontakty s běžným okolím, zaměstnavatelem, institucemi.
•
Používat důležité společenské normy, které usnadní kontakty s běžným okolím a
společenské začlenění.
•
Znát svá občanská práva a dodržovat své občanské povinnosti.
•
Zajistit si vhodné návazné bydlení.
•
Získat náhled na vlastní rizikové chování, umět si říci o odbornou pomoc a vědět kde
ji hledat.
V průběhu roku 2013 službu BPC zkontaktovalo celkově 56 osob, využilo jí 23 klientů
(9 mužů a 14 žen). Služba měla průměrnou obsazenost 82,6 %. Délka pobytu se
v průměru v roce 2013 pohybovala na 160 dnech (5,3 měsíce), přičemž nejkratší pobyt trval
35 dní a nejdelší byl celoroční.
V průběhu roku 2013 ze všech klientů, kteří byli ve službě, jich 5 studovalo denní studium
a dva klienti studovali dálkově při práci. 11 klientů si udrželo práci déle jak tři měsíce a
z nich 7 zvládlo mít dlouhodobý pracovní poměr. K nalezení a udržení práce přispíval mimo
jiné i Job klub realizovaný v průběhu roku.
V roce 2013 odešlo ze služby 15 klientů, z nich 3 do našich Startovacích bytů.
V roce 2014 pokračovalo ve službě 8 klientů.
Služba se v září přestěhovala do místa sídla poskytovatele do Vršovic, kde byly v průběhu
léta pro klienty i pracovníky připravené nově zrekonstruované prostory.
V průběhu roku 2013 měla služba BPC stabilní tým pracovníků, do kterého od listopadu
přibyl nový člen. Dlouholeté a bohaté zkušenosti s přímou prací byly v reakci na problémy
klientů zúročeny v podobě pravidelné preventivní skupiny, která se stala součástí
nabídek klubu Pontifex. Další významnou nabídkou služby BPC v Sámovce je možnost
individuální terapie. V roce 2013 ji využilo 6 klientů služby.
Startovací byty
Centrum SÁMOVKA kromě sociální služby Bydlení na půl cesty nadále provozovalo
poptávané Startovací byty. Byty jsou určeny pro mladé dospělé, kteří úspěšně zvládli pobyt
v BPC a i nadále potřebují určitou míru podpory. Za určených podmínek je mohou využít i
klienti, kteří přicházejí z jiných služeb nebo již nějaký čas samostatně žili. V roce 2013 bylo
pronajato 5 Startovacích bytů. S jejich klienty soustavně pracovali sociální pracovníci na
tom, aby dále posílili své kompetence, a tím i šanci na úplné osamostatnění.
Byty typu SATELIT
Ty nabízí organizace mladým lidem, kteří dosáhli vyšší míry samostatnosti a přijali cíle,
které jsou již výrazně nad obvyklou úrovní cílů sociální služby. Nejčastěji jde o studenty
nástavbových oborů (středoškolských a vysokoškolských). V případě jejich dobré
spolupráce a úspěšného završení jejich záměrů mají po skončení nájemní smlouvy nárok na
významnou část vybavení bytu, který si podle svých představ zařizují za podpory organizace
při nástupu do programu. V roce 2013 byly obsazeny 2/3 bytů této úrovně.
II. PROJEKT SOS 18 - příprava na samostatný život
Socializační a vzdělávací program pro dospívající klienty dětských domovů – Projekt SOS
18 pokračoval v roce 2013 svým 5. cyklem. Do poslední třetiny programu zahájeného na
podzim 2012 postoupilo 18 mladistvých ze 4 dětských domovů – z Horní Čermné, z
Radenína, z Plesné a z Nymburka.
Pro účastníky byla připravena celkem 4 víkendová setkání v Praze a týdenní
prázdninový pobyt v Krkonoších.
Pracovní části programu byly zaměřeny zejména na zreálnění představ účastníků o
dostupném bydlení, dále na téma hospodaření s penězi, na tvorbu reálných rozpočtů i na
rizika zadluženosti. Děvčata a kluci trénovali komunikaci, tentokrát v rámci kontaktů
s úřady, hodnotili nabídky práce a vybírali vhodné pracovní pozice, absolvovali další pracovní
pohovory.
Tak jako v předešlých ročnících projektu byla značná pozornost upřena na přípravu
volnočasových programů a na motivaci účastníků k aktivnímu trávení volného času.
Oblíbenou konzumaci filmových představení vhodně kompenzovaly tvůrčí aktivity
realizované v rámci přidruženého projektu SamARTovka. Ten vznikl ve spolupráci s o. s.
Trafačka, s nímž Sámovku dočasně pojí více než společný donátor. Na hudebních dílnách
doprovodného programu provázeli děvčata a kluky facilitátor Petr Šušor, beat-boxer En.drů
a perkusionista Hugo Tichý. Za jejich podpory vznikla další z hudebních nahrávek projektu,
která se stala jednou z cenných trofejí projektu. K těm dalším patřil certifikát o absolvování
projektu a nárok na startovné při odchodu z ústavní péče. Při dobrém prospěchu s bonusem
5 tisíc korun.
Skupinu účastníků programem provázel tým tvořený pracovníky Centra SÁMOVKA a
dobře připravený tým dobrovolníků.
Součástí projektu zůstaly i v tomto roce webové stránky www.sos18.cz, které umožňují
komunikaci s jeho účastníky. Uživatelé stránek mají možnost soutěžit v pravidelné měsíční
soutěži 4+1 nebo využít Poradnu, v rámci které bylo zodpovězeno 31 dotazů.
III. PROGRAMY PRO DĚTI z KLOKÁNKŮ
Tvůrčí, hudební a pohybové dílny, dramaterapie
Nejmladším klientům – dětem ve věku od 3 do 12 let, umístěným v pražských zařízeních
FOD Klokánek Hostivice, Štěrboholy a Láskova, Chodov – nabízí Centrum SÁMOVKA již od
svého vzniku pravidelné bloky tvůrčích, pohybových a hudebních dílen. V programu
nechyběly ani v roce 2013.
Tři odpoledne v týdnu byla vždy vyhrazena právě dětem. Malování a jiné výtvarné
tvoření, keramika, hudba, zpěv a vedení k rytmu, prvky muzikoterapie a komunikace
prostřednictvím hudby – to vše dětem nabízela skupina zkušených lektorů.
Při tvorbě programu tým zúročil dobrou zkušenost z předchozích let. Jednotlivé činnosti
byly účelně propojeny příběhy a pohádkami s tématikou přírodních živlů. Jednotlivá témata
děti zpracovávaly netradičními výtvarnými technikami. Stejně tak v pohybové a rytmické
dílně děti příběhy hudebně, dramaticky a pohybově prožívaly. Mimo tyto dílny FOD Klokánek
využíval také nabídku uceleného bloku dramaterapie, která se konala pravidelně každý
čtvrtek v uzavřené skupině dětí. Skupinu vedla PhDr. Kamila Laudová.
Realizační tým odborně podporovala dětská psycholožka Mgr. Karolína Kotovská.
Program navštívilo v posledním půlroce jeho realizace v součtu 1165 dětí, pro které bylo
připraveno 130 dílen. Setkání skupiny dramaterapie bylo uskutečněno celkem 14.
Terapeutická školička
V září 2013 byl zahájen nový projekt pro předškolní děti nazvaný pracovně Terapeutická
školička. Jeho program jsme nabídli dětem dočasně umístěným v zařízení Klokánek
Hostivice.
Školička je určena pro 8 předškolních dětí, které jsou z různých důvodů obtížně
zařaditelné do kolektivu běžné mateřské školky. Děti pravidelně tři dopoledne v týdnu
dojíždějí do nového prostoru organizace – do Klubu SÁMOVKA, který vznikl v pronajatém a
nově zrekonstruovaném prostoru na Petřinách.
Cílem programu je pomoci dětem s adaptací na novou životní situaci a nové prostředí,
pomoci jim zpracovávat zátěžové a traumatizující zážitky a získat kontinuitu životního
příběhu. V sociální oblasti usiluje o získání a upevnění žádoucích návyků, které dětem
napomohou s adaptací na běžné školní zařízení a se začleněním do kolektivu vrstevníků.
V oblastech výuky je záměrem především posílit vnitřní zdroje dítěte, rozvíjet hrubou a
jemnou motoriku, podpořit předškolní přípravu a realizovat aktivity zvyšující pozornost dětí
i podporující jejich soustředění a představivost.
Program školičky připravuje a realizuje pětičlenný tým, v němž spolupracují odborní
pracovníci a zkušení lektoři. Program je zaměřen na předškolní výchovu, pohybovou a
rytmickou, hudební, výtvarnou výchovu. Součástí týmu je také psycholog – terapeut.
Program je vytvářen na míru osmičlenné skupince dětí. Jednotlivým dětem je v rámci
programu školičky poskytována pravidelná individuální terapie. Realizační tým spolupracuje
s odborným týmem Klokánku i s pečujícími tetami. Součástí realizačního týmu je jeden
odborný pracovník FOD. Tým využívá pravidelně případovou supervizi vedenou PhDr.
Jaroslavem Šturmou.
Náplň programu školičky tvořily kratší programové bloky sestavené na základě předem
vybraných a Klokánkem schválených programových prvků a činností.
Předškolní přípravu dále doplňovaly: výtvarná činnost, arteterapie, hudební rytmika, dětská
jóga, práce s hlasem, zpěv, četba, volná hra, vycházky.
Kromě běžného programu ve školičce tým připravil pro děti několik naučných výletů.
V průběhu tří a půl měsíců od zahájení programu strávily děti v Terapeutické školičce
celkem 34 dnů, což v souhrnu znamenalo 119 hodin intenzivní práce s dětmi.
Tělesná a pohybová výchova
Aktivita patří do nabídky programů pro klienty FOD – Klokánek a je realizována výhradně
v zařízení ve Štěrboholích, které má pro program vhodné podmínky. Program probíhá 1x
týdně v rozsahu 1 hodiny. Děti jsou rozděleny do dvou věkových skupin 5–7 let a 8–13 let.
Program vedou dva kvalifikovaní lektoři, zkušení v práci s dětmi.
Cílem programu je rozvoj pohybových schopností dětí, posilování jejich sebedůvěry,
překonávání dílčích neúspěchů a vedení ke spolupráci v rámci menších či větších skupin.
Toho je dosahováno pomocí různých druhů aktivit. Přes ryze individuální aktivity, kdy
se děti snaží zlepšovat své vlastní výkony, po týmové, kde se v menší či větší míře pracuje
se sounáležitostí k týmu.
Lektoři dávají dětem možnost v určité míře ovlivňovat obsah hodin. Děje se tak jak na
základě dohody dětí mezi sebou, tak dohody s lektory. Cílem je rozvoj sociálních dovedností
dětí. Vyšší formou sociálního rozvoje u některých starších dětí je jejich příležitostné
zapojování mladších dětí do hodin.
V rámci zajištění co nejvyšší kvality hodin lektoři využívají odborné konzultace
s psycholožkou zařízení Klokánek a případové supervize vedené PhDr. Jaroslavem Šturmou.
Obě formy odborných konzultací jsou nedílnou součástí zvyšování kvality práce s dětmi, kdy
lektoři lépe reflektují aktuální situaci dětí i jejich individuální potřeby.
V roce 2013 proběhlo celkem 26 dílen, na které docházelo 8 až 12 dětí předškolního i
raného školního věku.
IV. Projekt ZPÍVEJ O 106
Již třetím rokem pokračoval pod křídly Centra SÁMOVKA projekt Zpívej o 106. Zapojeny
jsou do něj jednak děti z dětských domovů Radost a Lety Dobřichovice, jednak
předškolní děti ze zařízení FOD Klokánek Hostivice a Štěrboholy.
Dva pěvecké sbory a dvě dětské skupinky vede zkušená lektorka Zuzana Kropáčová.
Setkání všech zapojených dětí s lektorkou probíhají pravidelně 1x týdně.
Kromě pravidelných pracovních dílen sbory absolvovaly na jaře víkendové soustředění
v jižních Čechách jako odměnu za usilovnou práci v uplynulém školním roce.
V předvánočním čase děti vystoupily již na druhém vánočním koncertu, který se tentokrát
uskutečnil v Malostranské besedě.
Zpestřením letošní sezóny byla realizace 4 tanečních dílen s profesionálním tanečníkem
Tomášem Smičkou.
Během roku se opět průběžně shromažďoval video materiál ze zkoušek, dílen i koncertu.
Děti dostanou před prázdninami 2014 video jako připomínku své usilovné a současně
radostné práce.
Projekt zaměřený na práci pěveckých sborů přejde na podzim 2014 pod patronaci nově
zřízeného spolku Beznot. Přejeme mu i do budoucnosti mnoho úspěchů, dětem mnoho
radosti ze zpívání.
V rámci projektu Zpívej o 106 bylo v 1. pololetí 2013 realizováno 35 dílen pro děti
z Klokánků Štěrboholy a Hostivice. Účastnilo se 4 až 9 dětí.
Sbory v dětských domovech se sešly za celý rok 2013 celkem na 65 setkáních.
V. DOBROVOLNICTVÍ A PRAXE PRO STUDENTY
Od počátku své činnosti organizace spolupracuje s dobrovolníky a praktikanty, kteří se
v průběhu let stali důležitými partnery při realizaci vybraných programů. Konkrétně se jedná
o program Projekt SOS 18 – Příprava na samostatný život a program Tvůrčí dílny pro děti
z Klokánků.
V roce 2013 s námi spolupracovalo 9 dobrovolníků a 2 praktikanti.
V průběhu roku byli dobrovolníci a praktikanti proškolováni k jednotlivým činnostem.
Zrealizovali jsme 1 vzdělávací seminář zaměřený na práci s dětmi, které zažily domácí
násilí. Jeho dodavatelem bylo o. s. Acorus. Víkendový teambuildingový a vzdělávací výjezd
byl zaměřen na téma Vývojové potřeby dětí a mladistvých v ústavní péči. Dále proběhlo 6
přípravných seminářů Projektu SOS 18.
Realizační tým pracoval po celý rok pod pravidelnou supervizí, která proběhla 6x v rámci
Projektu SOS 18.
VI. NEOBYČEJNÁ GALERIE
K Centru SÁMOVKA již devět let neodmyslitelně patří Neobyčejná galerie. Jedná se o
galerii prezentující výrobky z chráněných dílen a také dětí z některých dětských domovů.
Každý všední den od 9:00 do 17:00 si mohou návštěvníci zakoupit originální hand made
výrobky za velmi příznivou cenu. V galerii je k vidění vše od koberců přes svíčky, textilní
doplňky, šperky, hračky pro děti a mnohé další originální kousky. Kromě radosti z nákupu lze
získat příjemný pocit z podpory dobré věci - koupě výrobků přináší příspěvek na provoz
chráněných dílen. V roce 2013 v Neobyčejné galerii vystavovalo své výrobky 32
chráněných dílen. Mezi nejoblíbenější patřily výrobky dílny Diakonie Rolnička, Fokus,
Letohrádek Vendula, Proutek, Diakonie Čáslav, Práh a další.
Na podzim prošla galerie kompletní rekonstrukcí a změnila svou tvář. Část jejího
skromného prostoru je vyhrazena na Café Club, kde se nově mohou prezentovat
návštěvníkům profesionální i amatérští výtvarníci. Zachován byl, samozřejmě, v omezené
míře i prodej výrobků chráněných dílen. Na přání návštěvníků byla rozšířena nabídka i o
nové výrobky – od profesionálů i tvořících amatérů.
VII. SYMBIÓZA – KLUB PRO SENIORY
Každé liché úterý v měsíci Centrum SÁMOVKA navštěvuje 14 seniorek v rámci programu
Symbióza – Klub seniorů. Program je věnován seniorům z blízkého domu sociálních
služeb Prahy 10. V případě volné kapacity i seniorům z blízkého okolí. Obsahem programu
jsou výtvarné a kreativní lekce, které seniorkám vyplňují volný čas, učí je novým technikám
a pomáhají s tréninkem jemné motoriky. Mimo to klub slouží jako místo přátelského setkání
a odpočinku s šálkem kávy a drobného občerstvení. V roce 2013 se uskutečnilo 22
kreativních lekcí, na kterých se seniorky naučily plést košíky z pedigu, techniku zvanou
quilling, tvorbu 3D objektů pomocí nití, práci s twistart papírem, malbu na textil, výrobu
barevného písku a spoustu dalších aktivit.
Po tvořivém bloku je vždy vyhrazen čas pro posezení u čaje a pro příjemné popovídání o
událostech minulých i budoucích.
HOSPODAŘENÍ
Hospodaření organizace VHLED v roce 2013 probíhalo plně v souladu se stanovami
občanského sdružení s cílem naplňovat záměry, pro které bylo založeno.
Příjmy OS byly převážně z darů fyzických a právnických osob v souladu s příslušnými
zákony a předpisy.
Část příjmů ve výši 417 tisíc Kč byla tvořena poplatky za poskytování sociální služby a z
podnájmů v rámci programu "Startovacího bydlení".
Celkové příjmy činily 6.483 tisíc Kč.
Veškeré výdaje sloužily k pokrytí nákladů na zajištění programů, které OS realizuje v
souladu se stanovami organizace v "Centru SÁMOVKA" v Sámově 6, Praha 10 a v DPC v
Jaromírově 57, Praha 2 a v Klubu SÁMOVKA Petřiny.
Celkové výdaje za rok 2013 činily 7.786 tisíc Kč a byly tvořeny těmito hlavními položkami:
•
nákup materiálu (provoz kanceláře a DPC, materiál do dílen, el. energie, topení atp.)
620 tisíc Kč;
•
služby (nájemné, ext. dodavatelé služeb - psycholog, supervize, lektoři, terapeuti,
účetnictví atp.) 3.499 tisíc Kč;
•
osobní náklady 3.322 tisíc Kč;
•
ostatní náklady (startovné, pojištěni atp.) 345 tisíc Kč.
PRACOVNÍ TÝM 2013
Ing. Dana Malá
vedoucí zařízení Centrum SÁMOVKA
statutární zástupce
Mgr. Veronika Matoušková
vedoucí sociální služby BPC
Mgr. Tereza Smělá, Bc. Kristina Chudomelová, Mgr. Jiří Volný
sociální pracovníci služby BPC
Jana Grohová
vedoucí Projektu SOS 18
Bc. Lenka Tomaštíková
vedoucí programu Terapeutická školička
vedoucí programu Neobyčejná galerie
koordinátorka programu Tvůrčích a pohybových dílen
BcA. Lenka Matoušková
asistentka programu Tvůrčích a pohybových dílen
Naďa Ostráková, Pavel Buriánek, Jiří Černý, Rostislav Jakoubek, Rudolf Sýkora, Gabriela
Knápková
pracovníci noční sužby BPC
Milena Raková
muzikoterapeutka
Mgr. Zuzana Klápšťová
výtvarník, pedagog
Petr Šušor
facilitátor, lektor
Zuzana Kropáčová
lektorka
Bc. Kateřina Mrzenová
speciální pedagožka
Petr Vítek, Jan Endlicher, Ondřej Šíp
lektoři
PhDr. Kamila Laudová
dramaterapie
Mgr. Petra Haasová
individuální terapie
Bc. Jakub Truneček
Projekt SOS 18
Mgr. Martina Frintová
Projekt SOS 18
MgA. Zuzana Valenová
Symbióza
Mgr. Miluše Hentschelová
korektury textů
Supervize:
PhDr. Hana Prokešová
Projekt SOS 18
PhDr. Jaroslav Šturma
Projekt Terapeutická školička
Mgr. Martin Prokeš
Služba BPC
Mgr. Karolína Kotovská
Tvůrčí a pohybové dílny pro Klokánky
Mgr. Petr Najman, Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Alena Svobodová, Mgr. Jakub Vávra
Redakční rada www.číjedítě.cz
Poděkování partnerům a přátelům:
Generálnímu sponzorovi – Pražské správě nemovitostí, spol. s r.o.
Panu Ing. Václavu Skalovi
firmě Abalon s.r.o.
Manželům Nieblerovým
Manželům Belkovým
Mgr. Markovi Epsteinovi a Advokátní kanceláři JUDr. R. Dolečka, Markovi Padevětovi, Ivaně
Procházkové, Michaele Hůlové i dalším pracovníkům PSN spol. s r.o., Vratislavu Šrámkovi a
firmě Propem, Mgr. Janě Řehákové, Ing. Martině Žáčkové, Petrovi Kůrkovi a firmě E-Fractal,
PhDr. Haně Prokešové, Mgr. Zuzaně Prouzové ze Společnosti pro rodinu a sexuální výchovu;
MgA. Janovi Kalábovi, MgA. Jakubovi Neprašovi, MgA. Michalovi Cimalovi, MgA. Matějovi
Hájkovi, MgA. Terezii Honsové, Bc. Blance Čermákové z o. s. Trafačka
i všem jejich přátelům, kteří nám pomáhali a pomáhají, manželům Neprašovým, Hugovi
Tichému, Dance 2xs v čele s Ivankou Hannichovou, společnosti Kaufland, a.s., Ondrovi
Havlíkovi, BcA. Josefovi Rosenovi, Jitce Říčanové a členům společnosti Divadelta.
Děkujeme našim dobrovolníkům: Máje Kuczmannové, Beatrici Puchingerové, Julii Russ,
Stanislavě Ucheatkine, Lukášovi Malečkovi, Lindsey Elms, Ondřejovi Hrubešovi, Pavlovi
Fryblíkovi, Arwě Salmanové.
Centrum SÁMOVKA
Vhled, o. s.
Sídlo organizace: Sámova 6, 101 00 Praha 10
Kancelář: 271 745 099
Byty na půl cesty, Klub Pontifex: 721744181, 601349688, 722284445
Pracoviště: Jaromírova 57, 128 00 Praha 2
Startovací bydlení
E-mail: [email protected], bydlení@samovka.cz, [email protected],
Web: www.samovka.cz
Download

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013