Zápis
z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku
konané dne 24.5.2011
MALÍ ZPĚVÁČCI, BROUČCI I, BROUČCI II, PLAMÍNEK a
HLAVNÍ SBOR
________________________________________________________
Přítomni: Silvie Pálková, Jana Průšková, Aleš Průšek, Eva Bieliková, Roman Nádhera,
Jiřina Bartlová, Georgie Svobodová, Svatava Matunová, Miroslav Matuna
24. 5. 2011 : dle presenční listiny Malých zpěváčků, Broučků I, Broučků II, Plamínku a
hlavního sboru
Omluveni: Anna Lizancová, Karel Šmehil
Hosté: Tomáš Kolafa, Anna Langrová
Program jednání:
1. Úvodní slovo
2. Zpráva o činnosti KPS od minulé valné hromady
3. Zpráva revizora o hospodaření za rok 2010
4. Potvrzení vydaného jednacího řádu a organizační směrnice
5. Doplňovací volba členů výboru
6. Volba revizora KPS
7. Schválení členského příspěvku pro školní rok 2011/2012
8. Informace o podepsané Dohodě mezi ZUŠ a KPS
9. Vyhodnocení akcí sboru za školní rok 2010/2011 a informace o připravovaných akcích a
koncertech pro školní rok 2011/2012
10. Letní soustředění – tábor v Letařovicích
11. Diskuse - různé
1. Úvodní slovo
Valnou hromadu (VH) zahájil předseda výboru KPS Ing. Aleš Průšek, CSc.. Přivítal rodiče a
seznámil VH s účastí:
Malí Zpěváčci:1
Broučci I:
1
Broučci II:
7
Plamínek:
4
Hlavní sbor: 17
Ostatní:
3 , omluvena Ing. Kollertová
Celkem na VH: 33
1/8
Valná hromada je usnášenischopná.
Dále přednesl program jednání a navrhl orgány valné hromady.
Schválení programu: Pro: 33 proti: 0 zdržel: 0
Orgány VH:
Řídící schůze: Ing. Aleš Průšek, CSc.
Zapisovatel: Jana Průšková
Skrutátor: Georgie Svobodová
Všichni tři navržení byli voleni an blok. Pro: 30 proti: 0 zdržel: 3 (volení)
2. Zpráva o činnosti KPS od minulé valné hromady
- výbor KPS se sešel celkem 8x
- na každé schůzce byla účast více než 70%
- 1x se výbor KPS sešel v Letařovicích (příprava letního soustředění Severáčku)
Výbor připravil a ve spolupráci s rodiči realizoval v roce 2010 celkem 24 akcí:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
27. ledna (komora)
Památník obětem šoa, Liberec, Den památky obětí holocaustu – pietní shromáždění
29. ledna (6 dětí z hlavního sboru)
Zpívání hymny ČR na Vojenském plese, Dům kultury Liberec
31. ledna (HLSB)
Zpívání hymny ČR na slavnostním zahájení HER IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2010,
TipSport Aréna Liberec
5.února 20 mladších dětí HLBS
Zpívání hymny ČR na slavnostním ukončení HER IV. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2010,
TipSport Aréna Liberec
4. – 7. března HLBS
Soustředění HLSB, Volnočasové střediško Radostín
18. – 21. března PLAMÍNEK
Soustředění Plamínku, Volnočasové středisko Radostín
27. března HLBS
Koncert - Ještěd, Pueri Gaudentes, Severáček, Koloseum
28. března Všechna oddělení Severáčku
Jarní koncert Severáčku 2010 – hosté pražský chlapecký sbor Pueri Gaudentes (sbormistryně Zdena
Součková), Divadlo F. X. Šaldy Liberec
9. dubna HLBS
Koncert duchovní hudby, kostel J.A. Komenského, Brno
19. – 30. dubna
Koncerty v rámci turné Severáčku po Francii, Francie (Blois, Le Mans, Angers, Caen)
8. května 13 děvčat komorního sboru Severáčku
Oslavy pořádané u příležitosti ukončení II. světové války, Vzpomínkový akt obětem války, Památník
bojovníků obětem za svobodu vlasti na Štefánikově náměstí Liberec
10. května 30 dětí Plamínku
Slavnostní setkání libereckých válečných veteránů u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války a
osvobození vlasti v zasedací síni Radnice
14. – 16. května Plamínek, Broučci I a II
Festival Malí zpěváčci, Liberec
1. – 17. července HLBS
Letní soustředění HLSB v Letařovicích, Letařovice
23. – 29. srpna
Reciproční pobyt u 30 dětí HLBS Návštěva korejského sboru z Ulsanu (Jižní Korea), ZUŠ Liberec
11. září
Koncert v kostele sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem (17:00)
2/8
–
–
–
–
–
–
–
–
24. – 27. září 30 dětí z HLBS
Soustředění Letařovice (příprava na Koreu)
27. září 30 dětí z HLBS
Koncert ve Staré Boleslavi (20:00)
26. září 44 dětí HLBS
Koncert v St. Johanniskirche, Zittau
2. října 40 dětí HLBS
Koncert pro Českoněmeckou společnost, Vratislavice
4. – 14. listopadu 30 dětí HLBS
Zájezd Jižní Korea - Busan Choral Festival and Competition 2010.
28. listopadu Plamínek
Ekocentrum Oldřichov v Hájích - „Vánoce na statku tradičně a ohleduplně”
15. prosince Všechna oddělení Severáčku
koncert před obchodním centrem FÓRUM v rámci Vánočního koncertu pořádaného OC FÓRUM Liberec
19. prosince Všechna oddělení Severáčku
Vánoční koncert Severáčku 2010, Dům kultury Liberec
Dotazy ke zprávě žádné, schválení zprávy: Pro: 33 proti: 0 zdržel: 0
3. Zpráva revizora o hospodaření KPS
Jana Průšková přečetla z pověření revizora Revizní zprávu hospodaření Ing. Hany
Kollertové, přítomné s hospodařením KPS
Od roku 2008 účtujeme v podvojném účetnictví, tedy následující údaje jsou o výnosech a
nákladech, nikoliv o příjmech a výdajích
Celkové výnosy : 2 163 261,-- Kč
z toho např. :
- 145 624,-- členské příspěvky na rok 2010
- 48 745,-pronájem Letařovice
- 332 360,-příspěvky dětí na soustředění v Letařovicích
- 696 780,-příspěvky dětí na zájezdy a soustředění
- 411 958,-výtěžky za koncerty a CD
- 15 794,-ostatní výnosy (úroky, pronájmy praktik., krojů, …)
- 60 000,-výnosy z reklamy
- 30 000,-- 5 000,-- 285 000,-- 27 000,-- 50 000,--
-
dotace - Statutární město Liberce - Jarní koncert Severáčku
- Malí zpěváčci
- Korea
- Vánoční koncert
dotace z Ministerstva kultury ČR - Korea
- 5 000,--
-
- 50 000,--
- dar poskytnutý v roce 2009 použitý na krytí nákladů v roce 2010
-
dary – NADACE ŠKOLA HROU
Celkové náklady : 2 205 546,-- Kč
z toho :
- 336 583,--1 370 939,--
-
náklady na soustředění v Letařovicích
náklady na ostatní soustředění, zájezdy a vystoupení
z toho Francie : 149 051,-3/8
Korea : 852 246,-- 360 117,-- mzdové náklady včetně odvodů na sociální pojištění
- 137 907,-- ostatní – tj. režie, odměny dětem, dárky při zájezdech, ubytování
hostujících sbormistrů, apod.
Účtování probíhalo řádně dle zákona o účetnictví.
Ing. Hanka Kollertová
V Liberci 16.5.2011
Dotazy ke zprávě – žádné , schválení právy : Pro: 33 proti: 0 zdržel: 0
4. Potvrzení vydaného jednacího řádu a organizační řádu KPS
Výbor KPS , na základě úkolu z minulé valné hromady (2010) vypracoval Organizační řád
KPS a Jednací řád KPS, schválil jej na jednání výboru KPS 10.6.2010 a zveřejnil na www
stránkách KPS.
Výbor předkládá valné hromadě oba řády ke schválení.
Připomínky žádné,
Schválení Organizačního řádu KPS : Pro: 32 proti: 0 zdržel: 1
Schválení Jednacího řádu KPS:
Pro: 32 proti: 0 zdržel: 1
5. Doplňovací volba členů výboru
Do výboru KPS byli navrženi jako jeho noví členové paní Svatava Matunová a pan Miroslav
Matuna.
Paní S. Matunová a pan M.Matuna byli zvoleni všemi hlasy přítomných členů KPS
( Matunová -Pro: 32 proti: 0 zdržel: 1 , Matuna - Pro: 32 proti: 0 zdržel: 1)
6. Volba revizora KPS
Plenární schůzi byl přednesen návrh na schválení revizora KPS:
navržena byla Ing. Hana Kollertová.
Paní Hana Kollertová byla zvolena všemi hlasy.(Pro: 33 proti: 0 zdržel: 0)
7. Schválení členského příspěvku
a) Děti
1 dítě 450,- Kč
2 děti 800,- Kč
3 děti 1.050,- Kč
b) Členové*
bez dětí + druhý rodič, který chce mít hlasovací právo a je zaplacen pouze jeden příspěvek
za dítě, má tak pouze právo jednoho hlasu
Fyzická osoba
100,- Kč (minimální příspěvek)
Právnická osoba 10.000,- Kč (minimální příspěvek)
Hlasování: odhlasováno hlasy všech přítomných (Pro: 33 proti: 0 zdržel: 0)
* Dle článku 4. Odst. 3 Stanov KPS
4/8
8. Informace o podepsané Dohodě mezi ZUŠ a KPS
Pan Průšek informoval o podepsané Dohodě mezi ZUŠ a KPS. Podrobně seznámil VH s textem
dohody, která byla podepsána oběma stranami dne 2.7.2010 a následně projednána na Radě města
Liberce , která s ní vzjádřila souhlas Usnesením č.:428/2010.
VH vyjádřila souhlas hlasováním s uzavřenou dohodou (Pro: 30 proti: 0 zdržel: 3)
9. Seznam akcí sboru za školní rok 2010/2011 a informace o připravovaných
akcích a koncertech pro školní rok 2011/2012
Paní Silvie Pálková hovořila podrobně o některých akcích ve šk. roce 2010/2011:
1. pololetí šk.roku – významné akce:
Reciproční pobyt u 30 dětí HLBS Návštěva korejského sboru z Ulsanu (Jižní Korea),
ZUŠ Liberec
Dětem z Jižní Koreje jsme připravili bohatý program (koncerty, výlety – Ještěd, prohlídka
Prahy s průvodcem). Korejským dětem se v Liberci moc líbilo.
Soustředění Letařovice (příprava na Koreu) 30 dětí z HLBS
Koncert ve Staré Boleslavi (20:00)30 dětí z HLBS
Koncert v St. Johanniskirche, Zittau (44 dětí HLBS)
Koncert pro Českoněmeckou společnost, Vratislavice, 40 dětí HLBS
Zájezd Jižní Korea - Busan Choral Festival and Competition 2010.
Ze soutěže si Severáček odvezl dvě třetí místa v kategorii „Eaqual choir“ a „Folk“.
Děti si kromě soutěžení zazpívaly i na mnoha dalších koncertních vystoupeních v rámci
recipročního pobytu u korejského sboru (více na internetových stránkách Severáčku). Paní
Pálková poděkovala paní Průškové za perfektně připravený a zorganizovaný zájezd a i ya to,
že se jí podařilo sehnat dotace a tuto akci, bez čehož by Severáček do Koreje nikdz
neodletěl.
Vánoční koncert Severáčku 2010, Dům kultury Liberec-Všechna oddělení Severáčku
Děti zazpívaly před zcela vyprodaným Domem kultury v Liberci. Na jevišti se sešla všechna
přípravná oddělení Severáčku. Sešli se také bývalí členové sboru. Koncertu se zúčastnil
hejtman Libereckého kraje, náměstek SML, kteří kromě dalších diváků a účastníků koncertu
pogratulovali panu Uherkovi k jeho kulatinám.
2011 dosud
6. ledna
Vystoupení v domově důchodců v Pavlovicích, Liberec (20 dětí komorního sboru)
9. ledna
Koncert v kostele v Hanychově (komorní sbor)
11. ledna
Vystoupení v domově důchodců Krejčího, Liberec (Plamínek – 50 dětí)
12.ledna
Vystoupení v domově důchodců Burianova (Broučci II – 30 dětí)
26. ledna
Památník obětem šoa, Liberec, Den památky obětí holocaustu – pietní shromáždění
(komora)
28. ledna
Zpívání hymny ČR na Vojenském plese, Dům kultury Liberec
10. února
Vystoupení v hotelu Zlatý lev pro Technickou univerzitu – slavnostní zahájení mezinárodní
konference EUROPE-YOUTH-OLYMPISM (komorní sbor HLSB)
5/8
10. – 13. února
Soustředění v Radostíně (HLSB)
13. února
Zpívání hymny na zahajovacím ceremoniálu EYOWF 2011 v Tipsport Aréně, Liberec
10. – 13. března
Soustředění v Radostíne (Plamínek)
27. března
Jarní koncert Severáčku 2011, Divadlo F.X.Šaldy v Liberci (všechna oddělení Severáčku)
Host koncertu – Gentleman Singers, Hradec Králové
1. – 3. dubna
Zájezd do Prahy k Pueri gaudentes (Broučci II)
8. – 10. dubna
Hostíme přípravné oddělení Pueri gaudentes (Broučci II)
9. dubna
Jarní koncert přípravných oddělení a Pueri gaudentes v sále ZUŠ v Liberci (Broučci I a II,
Plamínek)
23. – 26. dubna
TRIANGL – hostíme sbory z Locarna - Coro Calicantus (Švýcarsko) a Šumperka – Motýli
(HLSB)
26. – 29. dubna
TRIANGL – zájezd do Šumperka (HLSB – 40 dětí)
Plánované akce
7. – 10. června
Zájezd Německo (Augsburg) (HLSB 40 dětí)
11. června
Celostátní nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ (HLSB 40
dětí)
10. – 24. července
Soustředění v Letařovicích (koncertní sbor + cca 25 Plamínků)
3. července
Koncert na Všeni (HLBS – 40 dětí)
17. července
Koncert v Letařovickém kostelíku (koncertní sbor + cca 25 Plamínků)
Paní Pálková poděkovala výboru KPS a „hlídacím“ maminkám za jejich obrovské nasazení a
podporu její práce, ale hlavně Severáčku.
10. Letní soustředění – tábor v Letařovicích
Jiřina Bartlová: info o schůzce konané dne 8.5.2011 – týkající se letního soustředění
v Letařovicích (viz. v příloze tohoto zápisu) .
11. Různé, diskuse
P. ředitel Kolafa pozitivně ohodnotil úspěchy Severáčku jako výsledek vznikající práce
sbormistryně Silvie Pálkové a díkz podpoře KPS
6/8
V Liberci, dne 24. 5. 2011
Zapisovatel: Jana Průšková,v.r.
Skrutátor: Georgie Svobodová, v.r.
Řídící schůze: Aleš Průšek, v.r.
Přílohy: 1x
Příloha k bodu 10. Letní soustředění – tábor v Letařovicích
Schůzka 8.5.2011 – Letařovice 2011
Přítomni: Kodešová, Průšková, Karpíšková, Rejnartová, Makarovič, Soukupová, Dlasková,
Grebeníčková, Koucká, Koutecká, Bartlová, Pálková, Bartl
Omluveni: Kubelková, Vrátilová, Průšek, Novotná
1. Seznámení s činovníky tábora.
J.Bartlová rozdešle všem kontaktník a J.Průškové předá podklady pro smlouvy.
2. Odsouhlaseny písemné podklady pro rodiče – Přihláška na soustředění – odevzdat do 3.6.2011
- Platba za soustředění
- Zdravotní karty I. a II. díl
- Vybavení dětí na tábor
S.Pálková připraví seznamy dětí na soustředění – požadavek hygieny členit seznam na děti do
15 let a nad 15 let.
Pozvánka na brigády- 4.6., 18.6 a 9.7. – rodičům bude přes děti předáno v pondělí 16.5., na
schůzce v Letařovicích dne 15.5. budou ještě upřesněny práce, které je potřeba udělat.
3. Objednávka na převoz konstrukcí stanů v sobotu 9.7. v 9 hodin již auto v Letařovicích –
J. Průšková
I. Kodešová předá J. Průškové všechny požadavky na objednávky potravin.
Posekání louky: v týdnu od 4. do 8.7. – objednávka J. Průšková
Objednávky na: ASA, Povodí, rozbor vody, MUDr. Martínek, Hygiena – J.Průšková
Kontrola plyn. spotřebičů – termín dohodne J.Bartlová a domluví objednávku s J.Průškovou
Jídelníček – sestaví I.Kodešová a R. Novotná - již se dají „v akci“ nakoupit levněji potraviny
4. Termín tábora: děti nastupují během neděle 10.7. tak, jak je rodiče na tábor dovezou.
M.Vrátilová si od rodičů převezme zdravotní dokumentaci a zkontroluje zdravotní stav dětí.
Ostatní vedoucí nástup na tábor během pátku, 8.7. – bude upřesněno na další schůzce.
8.7. budou naváženy potraviny.
Na brigádě a po ní jsou vítáni bývalí členové Severáčku – jejich odjezd do nedělního poledne –
bude upřesněno na další schůzce.
5. Vedoucí i instruktoři musí mít hygienické průkazy a posudek o zdravotní způsobilosti pro práci
s dětmi.
6. Poptávat se po starší, ale FUNKČNÍ lednici a větší bedně s možností jejího uzamčení pro
7/8
zdravotní dokumentaci.
7. Při bridádě dne 4.6. bude ve zkušebně probíhat zkouška dětí – zajistit jídlo pro cca 25 dětí.
8. Upřesnění povinností vedoucích na táboře:
– nošení hrnců s jídlem do výdejního stanu : J.Makarovič + J. Průšek
- kontrola nápojů v táboře: K. Grebeníčková, Š. Rejnartová
- kontrola vody v barelech v umývárně a na WC: K. Soukupová, A.Dlasková
- kontrola jídelníčků, režim dne.. M.Doubnerová
- běhání před budíčkem : J.Průšek
- stan sporťák: J. Koucká
- stan nářaďák : Z. Kubelková
- stůl + kompetence pro mytí ve mlýně: J.Karpíšková
- volejbaly: J. Makarovič, Z. Kubelková
9. Organizace dne – upřesnění časů
- budíček a večerka – využít skladeb pana Uherka?
možnost nastudování Odrou Pálkou na trubku??
10. Spaní stanů napříč hlasy ?? S.Pálková a P. Koutecká zjistí u Plamínků situaci s dvojicemi
a následně bude dořešeno na další schůzce.
11. Celotáborová hra: Zlatokopové a indiáni
Úvodní scénka na poslední zkoušce 20.6.
Celé hře bude věnována další schůzka, která se koná v neděli, 19.6.2011 u Bartlů
Zapsala: Bartlová
8/8
Download

Zápis z jednání členské schůze Kruhu přátel Severáčku