TOTO JE POUZE P EKLAD FORMULÁ E FAMILY INFORMATION
(INFORMACE O RODINNÝCH P ÍSLUŠNÍCÍCH) – NEVYPL UJTE
Type of application
Visitor, Worker, Student, Other
Complete ALL names in English and in your native language (for
example, Arabic, Cyrillic, Chinese, Chinese commercial/telegraphic
code, Korean, or Japanese characters). Include ALL family members
even if they are not accompanying you. If you need more space for any
section, print out an additional page containing the appropriate section,
complete and submit it with your application.
BEFORE YOU START, READ THE INSTRUCTION GUIDE. TYPE or
PRINT in black ink.
SECTION A
Druh žádosti
Turista/ Návšt1vník, Zam1stnání, Student, Jiné
Vypl>te VŠECHNA jména v [email protected] a ve svém rodném jazyce (napB.
s použitím arabských, @ínských, korejských, japonských znakD nebo
azbuky). Vypl>te VŠECHNY @leny rodiny, i když s vámi necestují.
Pokud potBebujete více místa, vytiskn1te novou stránku s pBíslušnou
@ástí dotazníku, dopl>te ji a odevzdejte spolu s žádostí.
D ÍVE NEŽ ZA+NETE, P E+T,TE SI INSTRUKCE. VYPL TE
TISKACÍM PÍSMEM nebo VYTISKN,TE .erným inkoustem.
+ÁST A
Full name
jméno a pBíjmení
Relationship (Applicant, Spouse or common-law partner, Mother,
Father, SEE NOTE 1)
pBíbuzenský vztah – ( žadatel, manžel/ka nebo druh/družka, matka,
otec, VIZ POZN. 1)
Date of birth (Y-M-D)
datum narození (rok-m1síc-den)
Country of birth
zem1 narození
Marital status
rodinný stav
Present address (if deceased give city and date)
[email protected]á adresa (v pBípad1 úmrtí uveIte m1sto a datum)
Present occupation
[email protected]é zam1stnání
Will accompany you to Canada?
Pojedou s vámi do Kanady?
Yes. No.
Ano. Ne.
NOTE 1: If no spouse or common-law partner is Iisted in Section A,
read and sign below.
I certify that I do not have a spouse or a common-law partner.
POZN. 1: Pokud v @ásti A neuvedete manžela/manželku nebo
druha/družku, [email protected] si níže a podepište se.
Potvrzuji, že nemám manžela/manželku nebo druha/družku.
Signature
Podpis
SECTION B CHILDREN
(Include ALL sons and daughters, including ALL adopted and
step-children regardless of age or place of residence)
+ÁST B D,TI
(Uved'te VŠECHNY syny a dcery, v.etn> VŠECH adoptovaných a
nevlastních d>tí bez ohledu na v>k a místo pobytu)
Full name
jméno a pBíjmení
Relationship SEE NOTE 2
pBíbuzenský vztah VIZ POZN. 2
Date of birth (Y-M-D)
datum narození (rok-m1síc-den)
Country of birth
zem1 narození
Marital status
rodinný stav
Present address (if deceased give city and date)
[email protected]á adresa (v pBípad1 úmrtí uveIte m1sto a datum)
Present occupation
[email protected]é zam1stnání
Will accompany you to Canada?
Pojedou s vámi do Kanady?
Yes. No.
Ano. Ne.
NOTE 2: lf no children are listed in Section B, read and sign below.
I certify that I do not have any children, either natural or adopted.
POZN. 2: Pokud v @ásti B neuvedete žádné d1ti, [email protected] si níže
a podepište se.
Potvrzuji, že nemám žádné d1ti, aN už vlastní nebo adoptované.
Signature
Podpis
Date (Year, Month Day)
Datum (rok, m1síc, den)
SECTION C BROTHERS AND SISTERS
+ÁST B SOUROZENCI
(Include ALL brothers and sisters, ALL half-brother and sister and
(UveAte VŠECHNY sourozence, v.etn> VŠECH polovi.ních a
stepbrother and sister.)
nevlastních sourozencB.)
Full name
jméno a pBíjmení
Relationship
pBíbuzenský vztah
Date of birth (Y-M-D)
datum narození (rok-m1síc-den)
Country of birth
zem1 narození
Marital status
rodinný stav
Present address (if deceased give city and date)
[email protected]á adresa (v pBípad1 úmrtí uveIte m1sto a datum)
Present occupation
[email protected]é zam1stnání
Will accompany you to Canada?
Pojedou s vámi do Kanady?
SECTION D CERTIFICATION
I certify that the information contained on this document is complete,
accurate and factual. I also realize that once this document has been
completed and signed that it will form part of my lmmigration Record
and will be used to verify my family details on future applications.
Signature
Date (Year, Month, Day)
+ÁST D POTVRZENÍ
Potvrzuji, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou
úplné, pBesné a pravdivé. Uv1domuji si, že od chvíle, kdy je
tento dokument vypln1ný a mnou podepsaný, stane se
sou@ástí mého [email protected]ího záznamu a bude používán
k ov1Bení informací o mých rodinných pBíslušnících
v budoucích žádostech.
Podpis
Datum (rok, m1síc, den)
Download

TOTO JE POUZE PŘEKLAD FORMULÁŘE FAMILY