STÍŽNOSTI
KDY MŮŽETE PODAT STÍŽNOST
- stížnost můžete podat v případech, kdy se cítíte poškozen/a na svých
právech, kdy nejste s něčím spokojen/a.
stížnost proti zaměstnanci
↓
vedoucímu zařízení
stížnost proti vedoucímu zařízení
KDO SI MŮŽE STĚŽOVAT
- Vy osobně
- Váš zástupce – máte právo si zvolit nezávislého zástupce, která Vás bude
při vyřizování stížnosti zastupovat (osoba nemající žádný vztah
k organizaci. Tím může být fyzická osoba (příbuzný, přítel aj.) i právnická
(např. občanská poradna).
- Kdokoli jednajíc ve Vašem zájmu
podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal
JAK SI MŮŽETE STĚŽOVAT
- Anonymně: bez podpisu či adresy
- Neanonymní: uvedete jméno nebo adresu, či stížnost sdělíte osobně
Ústně:
- svou stížnost můžete osobně vyjádřit pracovníkovi nadřízenému tomu, na
koho si stěžujete. Tento pracovník s Vámi udělá zápis Vaší stížnosti,
- stížnost můžete také zavolat podle výše zmíněného postupu.
Písemně:
- stížnost můžete napsat a odnést ji osobně do kanceláře DNPC nebo ji
poslat poštou na adresu zařízení nebo řediteli organizace či nadřízené
instituci na tuto adresu:
-
emailem?
napsanou stížnost můžete vhodit také do anonymní schránky, která je
umístěna na chodbě u vstupních dveří.
POSTUP PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI
Ze struktury společnosti vyplývá tato posloupnost pro podání stížnosti:
↓
řediteli společnosti (R.Pisár [email protected] 733332719
kancelář ve 3.p. budovy ÚP v Sokolově)
stížnost proti řediteli společnosti
↓
správní radě nebo jiným nadřízeným institucím (viz níže)
(kontakty na správní radu naleznete na www.pomocvnouziops.cz)
Nadřízené instituce pro podání stížnosti
Krajský úřad Karlovarského kraje
Adresa: Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88, 360 06 Karlovy
Vary-Dvory
http://www.kr-karlovarsky.cz
Telefon: +420 353 502 111
Fax: +420 353 331 509
E-mail: [email protected]
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Adresa: Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 00
Praha
http://www.mpsv.cz
Telefon: +420 221 921 111
Fax: +420 224 918 391
E-mail: [email protected]
Sídlo veřejného ochránce práv:
Adresa:Údolní 39, 602 00 Brno.
E-mail: [email protected]
(veřejný ochránce práv přijímá podněty a doplnění i přes datovou schránku
kód, této schránky, který je: jz5adky )
Telefonická informační linka veřejného ochránce práv:
(+420) 542 542 888
(+420) 542 542 111
Fax: (+420) 542 542 112
Vyřizování stížností
Vůči stěžovatelům nesmí být činěny přímé ani nepřímé zákroky proto, že podali
stížnost.
Při prošetřování stížnosti budeme vycházet z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo jí
podal a proti komu směřuje.
Stížnost bude vždy prověřovat zaměstnanec nadřízený tomu, proti kterému
stížnost směřuje.
Stížnost bude vyřízena bez zbytečných průtahů a to do 14 dnů od jejího podání.
Z projednání stížnosti se provádí zápis, který Vám bude doručen. Také v anonymní
stížnosti můžete uvést poštovní či e-mailová adresa pro zaslání vyřízení stížnosti. U
anonymních stížností, u kterých neuvedete způsob předání přijatých opatření,
bude výsledek po dobu 1 měsíce umístěn na informační nástěnce v zařízení.
Máte právo využít služeb tlumočníka. Stěžovatelům se specifickými
komunikačními potřebami se poskytne kontakt na tlumočníky a specializovaná
pracoviště.
Pokud nebudete spokojen/a s vyřízením stížnosti, můžete se odvolat k institucím
nadřízeným zařízení (Krajský úřad Karlovarského kraje, MPSV, Sídlo veřejného
ochránce práv, Český helsinský výbor).
Download

Návod jak si stěžovat