Modul 5 Reklamní sada
Kapitola 1
Etikety
Jürgen Undeutsch, B.A.
OBSAH
H
Autor:
U
B
B.A.
Jürgen Undeutsch,
A. Úvod
B. Než začneme
z
C. Navrh
hování: Jak tvořit
t
etikety
y
V
Verze
# 1: Práce
P
s hotov
vými šablonami
V
Verze
# 2: Práce
P
s indiv
viduálními ša
ablonami
V
Verze
# 3: Navrhování
N
v
vlastních
etik
ket
D. Výrob
ba: jak tiskn
nout etikety
M
Možnost
# 1:
1 v malém množství
m
– do
d 50 ks
M
Možnost
# 2:
2 ve středníím množství – do 250 ks
s
M
Možnost
# 3:
3 ve velkém
m množství – 250 ks a více
Nakladattel
Odpovědn
ný za obsah: Austrian Mark
keting Univers
sity of Applied Sciences, Wieselburg Cam
mpus of FH Wie
ener
Neustadt, Austria, 325
50 Wieselburg,, Zeiselgraben
n 4.
A
Marke
eting Universiity of Applied Sciences
© 2010 Austrian
Všechna práva na kopíírování, distrib
buci a překlad
d vyhrazena.
Tel: 0043
3-(0)-7416-53
3000-0
E-mail: [email protected]
Internet: www.amu.at
zastoupena Dr. Astin Malschinger.
M
Tento vzd
dělávací materiál byl realizo
ován díky evro
opskému prog
gramu na
celoživotn
ní vzdělávání.
A. ÚV
VOD
Etikety jsou klíčové
k
z toho důvodu, že zákazníkov
vi poskytují informace o
produktu a tím ovlivňují jeho
j
rozhodo
ování o náku
upu. Obecně
ě platí, že všechny
údaje, které nejsou
n
výslo
ovně povolen
ny, jsou zaká
ázány. Někte
eré informac
ce jsou
povinné, jiné jsou nepoviinné a sloužíí např. k rek
klamním účelům.
Etikety
Pov
vinné inform
mace
Nepovinné info
ormace
- dané zákone
em
- rů
ůzné reklamn
ní účely
Výrobky ze ze
V
emědělské domácí
d
produ
ukce by měly mít etikety
y, na kterých
h budou
ja
ak objektivní tak subjekttivní informa
ace, avšak vždy relevanttní pro zákaz
zníka. Je
důležité rozliš
šovat inform
mativní účely (komunikujeme objektivní fakta) a
m
marketingové
é/propagační účely (zde patří subjek
ktivní informace, které mohou
m
ovlivnit zákaz
zníka k náku
upu výrobku)).
Objektivní infformace slou
O
uží především
m zákazníkovi a jsou čas
sto předepsa
ané
zá
ákonem. Tytto povinné údaje
ú
zahrnu
ují např. info
ormace o slož
žení, datum
spotřeby a informace o výrobci
v
(jmén
no, adresa, datum
d
výrob
by, atd.).
Naopak mark
N
ketingové a propagační
p
specifikace
s
b měly aktiv
by
vně podněco
ovat
zá
ákazníka, ab
by si daný prrodukt koupil, a představují tak reklamu. Etikety
y tvoří
pojítko mezi produktem a zákazníkem
m a produkt a jeho půvo
od pak působ
bí
konkrétněji“ a „hmatatelněji“.
„k
Co se týče marketingových a propaga
C
ačních funkc
cí etiket, je p
potřeba, aby
y výrobce
vzal v úvahu několik důle
ežitých aspek
ktů. Etikety a jejich vzhlled nabízejí mnoho
m
možností,
jak
k komunikov
vat se zákazn
níkem.
C této sekc
Cíl
ce
Cílem je posk
C
kytnou vám nezbytné ná
ástroje a věd
domosti k vy
ytvoření a vy
yrobení
vlastních etik
ket. Buď si můžete
m
vybra
at z několika hotových ša
ablon, nebo si
vytvořit etike
ety vlastní. Naučíte
N
se, ja
ak etikety tis
sknout nebo jak si je nechat
vytisknout v grafických studiích.
B. Než začčneme
e
Asi vás zajím
A
má, jak se takové etikety
y vyvářejí. První
P
krok je, určit si sty
yl a
ro
ozvržení, které
k
se nejlépe hodí k vaší fiirmě. Může
ete si vybrat
z následujícíc
ch stylů: tradiční, selský
ý, moderní a klasický-ne
eutrální. Kaž
ždý
z těchto stylů
ů nabízí mn
noho grafick
kých možnos
stí a doporu
učení pro vaši
etiketu.
Tradič
ční
•Základ
dní prvky: ob
brázky zemědělských produ
uktů, krajiny, např.
tradičn
ní konev na mléko,
m
viná rév
va
•Barvy: tlumené přírrodní barvy, barvy
b
země, odstíny zelené,,
oranžo
ové akcenty
•Cílová
á skupina: zá
ákazníci, kteří si cení tradice
e a kteří upřed
dnostňují
lokálníí produkty
Selský
ý
•Základ
dní prvky: prrostý styl s ko
ostkovanými vzory
v
a ručním
m písmem
•Barvy: syté barvy jako červená a zelená v kom
mbinace s bílo
ou
•Cílová
á skupina: zá
ákazníci, kteříí mají rádi čerstvé a domácí
produk
kty
Moderrní
•Základ
dní prvky: kudrlinkové
k
a hravé
h
elemen
nty kombinova
ané s
jednod
duchými desig
gnovými prvky
y
•Barvy: pastelové ba
arvy kombinov
vané se silnou
u kontrastním barvou,
např. černou
č
•Cílová
á skupina: zá
ákazníci, pro které
k
jsou chuť i balení velm
mi
důležitté; produkt mohou použít ta
aké jako dáre
ek
Klasic
cký-neuráln
ní
•Základ
dní prvky: prrosté a přírodn
ní prvky, čistý
ý styl písma, částečné
č
použitíí fotografií, reálných obrázk
ků
•Barvy: pár výrazných barev jako
o je zelená, v kombinaci s bílou
b
•Cílová
á skupina: Zákazníci, pro které vzhled není
n
důležitý. Místo
toho vyžadují preciz
zní informace a nechějí utrrácet peníze za
a drahé
balení .
A
Abychom
vám
m pomohli vybrat
v
si ten správný styl,
s
níže uv
vádíme něko
olik
příkladů. Oba
aly odpovídajjí jednotlivým stylům, které jsou po
opsány výše.
Jogurt
Podívejte se na
n různé dru
uhy balení ov
vocných jogurtů a vyberrte si svůj sttyl.
U
Uvědomíte
si, že jogurtty v superm
marketech také musí s
splňovat urč
čitá
kritéria tak, aby
a
přilákaly
y požadovano
ou cílovou skupinu.
T
Tradiční:
Zdroj: http://w
www.landliebe.d
de
O
Ovocný
jogurrt Landliebe se prodává ve skleněný
ých sklenicíc
ch a vymezu
uje
se
e jasně do kategorie
k
tra
adičního stylu. Etiketa se
e dvěma jem
mnými prouž
žky
a tradiční píísmo také reprezentují
r
tento styl..
Zemitě-ž
žluté pozadíí a
je
ednotlivé ob
brázky navííc podporujíí tradiční vzhled.
v
V ne
eposlední řa
adě
název „Landliiebe“ (Láska
a ke kraji) od
dkazuje na tradiční půvo
od produktu.
S
Selský:
Zd
droj: http://www.bonnemaman
n.ch
S
Selský
styl ovocného jogurtu
j
Bon
nne Maman
n je podpořřen výrazný
ým
če
erveno-bílým
m kostkovan
ným vzorem na balení. Celkový
C
vzhlled je prostý
ý a
je
ednoduchý, doplněn dále
e ručně psaným nápisem
m. Název je vypsaný ce
elý,
nejsou použitty žádné zkrratky nebo pseudonymy..
M
Moderní:
Zdroj:http://w
www.yoplait.ca
O
Ovocný
jogu
urt Yoplait používá pa
astelové barvy a čistý
ý styl písm
ma.
Fotografické ilustrace a mlhavé
m
a hra
avé pozadí umocňují
u
ten
nto styl. Náz
zvy
ta
akových pro
oduktů jsou často vyjád
dřeny pseud
donymy, v tomto přípa
adě
„S
Source“ (zdrroj, pramen)).
K
Klasický-neu
utrální:
Zdro
oj:http://www.y
yeovalleyorganic
c.co.uk
O
Ovocný
bio jo
ogurt Yeo Va
alley používá
á jednoduché
é a přesné b
balení. Nápis
s je
dobře čitelný. Je použito málo barev
v, zato výraz
zných a jsou
u kombinova
ané
s bílou. Rea
alistický obrrázek ovoce
e je typický
ý pro tento
o styl. Náz
zev
produktu je neutrální
n
a v kombinaci s názvem firrmy.
TIP!
P výběru stylu vždy mějte
Při
m
na pam
měti konzum
menta. Jak ch
hcete, aby vás
v
váš potenciální zákazník vnímal?
A si zvolíte svůj
Až
s
styl, mů
ůžeme se pře
esunout na samotnou
s
tv
vorbu etikety
y.
C. Ja
ak tvořřit etike
ety
oho způsob
bů, jak tvořit etikety. Záleží na individuálních
Existuje mno
m vybavení. Buď můžette pracovatt s
prioritách a na vašem technickém
blonami, neb
bo si etikety můžete upra
avovat podle
e sebe.
hotovými šab
Práce s hotovým
mi šablonam
mi
•Předchozí zkušeno
osti: není pottřeba
•Techn
nické požadavky: Adobe Acrobat
A
Reade
er
•Potřeb
bný čas: minimální, záieží na vaší předc
chozí zkušenos
sti
(maxim
málně jedna hodina)
h
Práce s předvole
enými návrh
hy
•Předchozí zkušeno
osti: základy práce s textovým nebo gra
afickým
softwarem
•Techn
nické požadavky: žádné speciální
s
požadavky
•Potřeb
bný čas: zde
e budete potře
ebovat více ča
asu než v prvn
ním
případě, záleží také na vašich zna
alostech jak v oblastech te
echnologií
tak i v oblastech des
signu (několik
k hodin)
Tvorba vlastních etiket
•Předchozí zkušeno
osti: pokročilá
á znalost textového editoru
ua
grafick
kého softwaru
•Techn
nické požadavky: např. Microsoft
M
Word
d (textový edittor) nebo
Adobe Photoshop (g
grafický softwa
are)
•Potřeb
bný čas: zna
ačný, záleží na
a vaší předcho
ozí zkušenosti a vašich
znalosttech jak v ob
blastech technologií tak i v o
oblastech designu
(několik hodin)
D
Design
vašich produktů může být ovlivněn kategorií, do které výrob
bek
spadá, nebo
o také ročním obdobím. Vždy však
v
musítte zachováv
vat
ednotnost sttylu.
je
TIP!
K
Kromě
stand
darní nabíd
dky zkuste také využít příležitos
stí, jako js
sou
V
Valentýn,
Ve
elikonoce, Vá
ánoce, svatb
by, narozeniny, výročí, různé oslav
vy,
m
motiv
lásky, humoru, … Podle toho můžete
m
také upravit své etikety.
Verze # 1: Práce s hotovými šablonami
Připravili jsme pro vás několik šablon, které můžete využít pro etikety
svých produktů. Jediné, co musíte udělat, je otevřít šablony pomocí
programu Acrobat Reader a vepsat do nich potřebné informace. V případě
potřeby
si
můžete
Acrobat
Reader
zdarma
stáhnout
na
adrese
http://www.adobe.com/reader a jednoduše jej nainstalovat do počítače.
Pak už jen stačí vybrat si šablonu na adrese http://www.mikromarkt.eu a
vytvořit si tak svou vlastní etiketu, aniž by vám to zabralo mnoho času.
Příklad: etikety na lahve
Řekněme, že vyrábíte čerstvou ovocnou šťávu a plníte ji
do skleněných lahví, na které byste chtěla vytvořit
vhodnou etiketu.
Zdroj: http://www.butlers.de
Při nákupu skleněných lahví se ujistěte, že na ně půjdou
jednoduše umístit etikety. Vyhněte se zakulaceným
tvarům a různým prohlubním a tvarováním.
Dále přejděte na stránky http://www.mikromarkt.eu a
vyberte si z široké palety etiket.
V našem případě chceme zvolit moderní
design etikety, a proto zvolíme šablonu č. 1.
Vyrobili jsme malinovou šťávu a chceme
červenou etiketu, což je číslo 0101. Nyní si
ji stáhneme do počítače.
Etiketu otevřeme pomocí programu Adobe Acrobat Reader. Jak vidíte,
šablony byly navrženy tak, aby se na papír A4 vešly 4 kusy.
Pro úpravu šablony klikněte
například
na
„Název
společnosti“ a vepište jméno
své firmy. Všimněte si, že
zbývající
šablony
se
automaticky přepíšou také.
Dále vepište název produktu
a další.
Pro uložení změn klikněte na „Soubor“ a pak „Uložit jako“ a uložte si tento
dokument.
Na zadní stranu lahve dále přidáme informace o složení a výrobci včetně
povinných informací daných zákonem.
TIP!
Dopředu si zjistěte, co vše se ze zákona musí na etiketě uvádět. Povinné
informace se mohou lišit výrobek od výrobku.
Nyní přejdeme na http://www.mikromarkt.eu a vybereme si šablonu č.
0105 a upravíme ji stejně, jako v předchozím případě. Jelikož jsou tyto
etikety menší, umístili jsme 8 kusů na jeden list A4. Nyní vyplňte potřebné
informace. V případě, že je váš text dlouhý, velikost písma se automaticky
přizpůsobí.
Nakonec si šablonu uložte pro případné použití v budoucnu.
Verze # 2: Práce s individuálními šablonami
Některé z vás si budou chtít navrhnout individuální etikety a vytvořit si
úplně nový design, avšak bez toho, aniž byste museli při navrhování trávit
hodiny času.
V tomto případě navrhujeme použít některý ze softwarů výrobců etiket.
Software je většinou přiložen k samotnému produktu (ve formě CD) anebo
si jej můžete stáhnout na webových stránkách výrobce.
Zkuste na internetu hledat např. pod heslem „Designing labels online“
(anglicky), „online navrhování etiket“ (pro vyhledávání v češtině). Najdete
několik dodavatelů. Doporučujeme vybrat si dodavatele, který používá
stejné rozměry a tvary nálepek, jaké máte k dispozici (každá firma
používá jiné rozměry nálepek, které se dají prázné zakoupit např. v copy
centrech, papírnictvích).
Příklad: etikety na marmeládu
Řekněme, že vyrábíte marmeládu, kterou plníte do skleniček a chcete si
rychle vytvořit odpovídající etikety.
Zdroj: http://www.shop-016.de
TIP!
Zvolte skleničky, na které se budou etikety lehce nalepovat. Vyhněte se
zakulaceným tvarům a různým prohlubním a tvarováním.
Jakmile máte hotové výrobky, začněte hledat dodavatele etiket, např.
http://www.herma.de a hledejte sekci online-sofware etikety. Jelikož jde o
zahraniční server, budete potřebovat alespoň základní znalost angličtiny,
němčiny nebo francouzštiny.
Zvolte jazyk
Software
Klikněte
na
software,
vpravo
na
stránce
(viz.
obrázek). Software si můžete buď stáhnout (a
nainstalovat do počítače) nebo ho použít online. Zde
bychom doporučili použít online software, klikněte na
“Label Assistent Online” na http://www.herma.de.
Instruktážní video
Layout-Start
Můžete se podívat na krátké instruktážní video a poté se pustit do tvorby
vlastních etiket.
TIP!
Doporučujeme shlédnutí instruktážních videí. Ty vás provedou základními
postupy a ušteří vám tak čas při tvorbě vlastních eitket. Navíc vás ve
videu upozorní na důležité body. Pokud se na webu zaregistrujete, můžete
si uložit své etikety na později pro případnou budoucí potřebu.
V
našem
etikety,
případě
číslo
jsme
produktu
zvolili
464
univerzální
(jiné
formáty
najdete vlevo v sekci Product catalogue). Zde
je 24 kusů etiket na jednom A4 papíru.
V případě, že byste si chtěli nálepky zakoupit,
za balíček zaplatíte 22 Euro (balíček obsahuje
2 400 ks).
Postup: V sekci „New document“ vepište do políčka číslo produktu. Online
asistent automaticky vyhledá správnou velikost pro vaši etiketu a navrhne
několik šablon.
Začneme prázdnou etiketou. Tu si můžete upravit za pomocí široké palety
nástrojů, např. druh písma a tvary. Také můžete vkládat obrázky a
fotografie.
Nástroje
Nezapomeňte, že design by měl být konzistentní. Po dokončení svého
návrhu určete, zda chcete mít všechny etikety stejné (Design all labels the
same), nebo zda chcete mít každou jinou (Design labels separately). K
tomu použijte políčko vpravo, kde si vyberete jednu z těchto možností. Na
horní liště najdete tlačítko pro uložení dokumentu do počítače (obrázek
diskety, po umístění kurzoru na tento obrázek vyskočí nápis „Save to
hardisk“).
Print / Tisk PDF
Label sheet setting /
Nastavení štítků
V našem případě zvolíme stejný design pro všechny štítky a exportujeme
dokument tak, že klikneme na ikonku „Print“ (Tisk) jako PDF dokument.
Nyní si dokument uložíme do počítače pro případné budoucí potřeby.
Verze # 3: Vlastní navrhování etiket
Můžete si také navrhnout zcela vlastní etikety. Nejdříve se musíte
rozhodnout ohledně typu produktu (viz. kapitola D), abyste mohly upravit
návrh na požadovanou velikost. Tento typ tvorby etiket vám umožní
využít vaši představivost a kreativitu.
Při tvorbě vlastních etiket můžete využít běžně používaných programů
jako je Microsoft Word anebo přímo grafických programů, např. Adobe
Photoshop. Samozřejmě je lepší, pokud jste již někdy s těmito programy
pracovala. Pokud ne, dnes již existuje mnoho materiálu jak na internetu,
tak v knižním podání, které vám pomohou naučit se s programy zacházet.
Z těchto důvodů se zde nebudeme zabývat jednotlivými postupy na
samotné vytvoření návrhů, ale raději zdůrazníme několik důležitých bodů:
Â
Abyste se vyvarovaly zkreslení, vždy používejte přesná měřítka,
např. milimetry.
Â
Nastavte si rozlišení minimálně na 300dpi – to vám zaručí, že
vytištěné etikety budou dobře čitelné.
Â
Mnoho programů dnes nabízí sériový tisk. Ten vám umožní
efektivní množení materiálu.
Â
Nastavte si barvu na CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key), aby
dosáhly atraktivních a čistých barev.
Â
Dejte si pozor při nastavení okrajů. Tam, kde chcete, aby končil
tisk, vložte ořezové značky.
Pokud se budete držet těchto doporučení, můžete se pak naplno věnovat
rozvoji svého tvůrčího potenciálu.
D. Výroba
V
– jak vytiskn
v
nout ettikety
M
Můžete
zvolitt z širokého výběru etik
ket a materiálů, lepidel a obalů. Pro
oto
je
e důležité seskupit různ
né kompone
enty, abyste
e splnila dan
né požadavk
ky.
Z
Zvolte
technologii, která
á vám nejvííce vyhovuje
e. Pak se v
vám vaše úsilí
zúročí v podo
obě prémiové
ého produktu.
V
Vyberte
si řeš
šení, které vám
v
nejvíce vyhovuje:
M
Mini
M
Midi
• individu
uální malovýroba do
50 ks
• tisk do 250
0 ks
M
Maxi
•
• tisk 250 ks a
více
e
Možnost # 1: Mini – individuáln
ní malovýro
oba do 50 ks
N obyčejný prázdný pap
Na
pír natiskněte etikety, ty
y pak vystřih
hněte a nalep
pte
je
e na produktty lepidlem na
n bázi vody
y.
TIP!
molepicí etike
ety. Ty zak
koupíte buď v
Použijte sam
evo v copy centrech.
papírnictví ne
Z
Zkontrolujte
a
velikost a
si nastavení tiskárny, aby
počet štítků odpovídal. Také
T
nezapomeňte, že v
é typy štítků, některé jso
ou
prodejnách existují různé
sk inkoustem
m, jiné na tiisk v laserov
vé
určeny na tis
tiskárně.
Po zvolení správného papíru klikněte na ikonku „tisk“ a sledujte instrukce
na vašem monitoru.
TIP!
Vyberte políčko “žádné” v sekci “měřítko stránky”. Tak vytisknete etikety
vždy v jejich původní velikosti.
Etikety můžete natisknout buď na originální papíry dodavatele, nebo na
jiné papíry (obyčejný papír).
Pokud použijete samolepicí etikety, pak jejich velikost musí odpovídat
nastavení tisku.
TIP!
Předtím, než začnete tisknout na samolepicí etikety, vytiskněte si nejprve
zkušební list na obyčejný papír. Takto zjistíte, zda jste správně zvolili
nastavení pro tisk. Možná budeme muset nastavení trochu upravit.
Své produkty můžete dále ozdobit např. třpytivým práškem, Swarowski
kamínky či jinými ozdobami. Nebo můžete svým zákazníkům nabídnout
různé varianty balení, např. dárkové balení.
Bildquelle: http://www.luxusfans.de
TIP!
Zvaže výrobu dárkových balení pro různé příležitosti. Jako bonus by mohli
sami zákazníci přidat svůj nápad a nechat si vyrobit své vlastní designy.
Zdroj: http://www.living-quality.de
Možnost # 2: Midi – Tisk do 250 ks
Pro tisk většího množství etiket (250 ks a více) doporučujeme použít
samolepicí etikety. Jsou k dostání v různých barvách, tvarech a variantách
od různých dodavatelů, a můžete si je také koupit po internetu nebo v
lepších papírnictvích.
Další variantou je nákup tiskárny. Při nákupu si dejte pozor na to, aby
byly schopny tisknout v kvalitě 300dpi.
Například tiskárna Zebra, je velice dobrá tiskárna na etikety, nálepky a
štítky. Model TLP 3844-Z tiskne také čárové kódy a to vše v požadované
kvalitě (300dpi).
Zdroj: http://www.etimark.de
Možnost # 3: Maxi – Tisk od 250 ks
Pokud často tisknete větší množství etiket, možná se vám vyplatí najmout
si na tuto činnost třetí osobu. Pokud si je necháte tisknout ve studiu,
můžete etikety oživit různými zlepšováky – vyryté nápisy, vystouplé
nápisy, použití zlaté a stříbrné barvy, ad.
TIP!
Abyste se vyhla vysokým nákladům, vždy se dopředu ve studiu domluvte
na jejich požadavcích na podklady. Další pozdější úprava nastavení tisku
zbytečně zvyšuje náklady.
Pokud nemáte zkušenosti s navrhováním etiket, nebo na to nemáte čas,
doporučujeme využít služeb grafiků, kteří jsou k dispozici v každém
větším grafickém studiu/copy centru. Často se vyplatí využít právě jejich
služeb. Jednoduše jim zašlete hrubý nákres vašeho nápadu a oni vám
pošlou grafický návrh a předpokládanou dobu potřebnou na zpracování.
Požádejte o nezávazný návrh, abyste se tak vyhnuli nepříjemnému
TIP!
překvapení v podobě např. povinné objednávky.
Při tisku si pořádně zkontrolujte nastavení – barev, ořezových značek, PDF
verze. Typicky se používá PDF/X-3:2002-Standard. Důležité je se domluvit
s danou tiskárnou/copy centrem.
Doufáme, že vám bude tento stručný přehled o etiketách užitečný.
Přejeme vám hodně zábavy při tvorbě vlastních etiket!
Download

Kapitola 1. Etikety