J
ČtánekI.
]'
|icgist..'." |)r('i'(ítťtIll
t2ž {73'!/
Zák|adni ÚŠtaBoveni
je ne7iskovou,ne7ávis|ou.doblovoInou
nakupováni(dá|ejen ..Asociace.')
AsociacepoÍá1ůhromadného
organiŽaci'budovanouna demokratickýchprincipech, Talo organiz.]ccje nezavis|ána
společenskou
po1i|ických
stranácha hnutích.
I40 00 Praha4
sidlem Asociac€ j e uliceNas|ťŽi1,702|65,
ákonem č'8],/l990sb' v poslednimZnční
aj€ právnickou
t . Asociac€ je občanské
sdruŽeniupravené
,l, Asociac€ sdruŽuječ|eny.kteří přijali náze\ ''4socirce porfuilů hrumunného nakupoyúnI.' sÍanoýy
kodexu
Asociace a kteři se takédohodli s€ na vnjtřnim uspořádáníAsociace.na dodrŽovánit]1ického
prosazovánisvých zájmůproslřcdnictvímAsociac'' c|eny Asociace isou
Asociace a na společném
právnické
a ryzickéosoby.
Č|ánek .
Pos|áni á cíle
provozovatele
poíá|ůhromadného
důvěryhodny.ch
nakupování
s cilemochrany
Poíánim AsociacejesdruŽovat
Asociacegarantujisvýmvstupemdo ^sociacesvýmuŽivatelům
uŽivatelezde sdruŽ€ n ýchportálů'Členové
minimálníriziko při nákupuzboŽíčisluŽ€ b na svýchportálecha lakégarántuiisvouvlastníodpovědnoslZa
poskylovatelesl€ v něnýchnabideksIuŽebčizboŽi(dáledodavatc|c)
najednoLlivých
Asociacc'
seNc.cchč|enů
l'
a ásad uvedených
v těchloslanováchAsociacezejména:
Za límtoúče1em
a dle podmínek
a ncpoctivých
dodavalelích
a slevoyých
a) shromažďuj€a následnězveřejňuieinformaceo nespolehlivých
portálech'minimalizujerizika uŽivatclepřinakupování
na servcrcchhromadnčho
nakupován.
Asociace.
b) kontrolujefinančni
stabililučlenů
pÍosvéčlenyi proa prododavatele
nabidek.
c) kukivujetrha připravujekonference
ve vztahuk členům
Asociacc.
d) napomáhářešitpodnělyuŽivate|ů
zájmysvýchčlenů'
e) chÍánlprávaa oprávněné
pÍávaa oprávněné
ájmy Svýchuživate|ů.
1) chÍání
jako jednuzpodnrinekpro jeiich přijetido AsociaceE1ickýkodexupťavujíci
g) předkládábudoucímčlenům
jednánia chovánič|enů
Asociace
h) doh|íŽí
na dodrŽován
í€ t ickéhokodex .
po|itickýchambicía prakljk pol'tického
2. Asociaceje nepo|itickáorganizace.kteráse zdrŽuie ,jak},chtoliv
vŠak
za svéprávopodí|et
SeaL|ivněna veřeinénr
Životě.a to nejenv mistčsvéhosidla.
boje'PovaŽu,je
ČÉnekfl|.
e|enství, práva a povinnosti člcnů
a nás|cdněschvaIuicvalnáhromadaPodminkyvstupudo asociacevypřacoYávápredstavcnstvo
z. Rádným čIenemAsociace s právcm hlasovacímse můŽestál kaŽdý subiek..kerý pmjevío čIenývi
v Asociaceájem podánimpřih|ášky
k předslavensťvu
Aso.'acea !)-S|ovisouhlassje.ji posláníma cili. se
aěním EtickéhokodexuAsociace.a kelý takésplnípodminkyvstupu'
přih|ášky
př€ d s|avenstvcn]
Asociacc.
vznikáschválením
žadatelc
3 . Čtcnství
l.
4- Základnímipráw č|€ n ůAsociaccjsou:
Asociacea takésPolďenského
a) účastnit
se dl€ svýchájmů' scbopnostia moŽnoíIjednání
a to za podmÍnekdanýchtěmito stanovami,usnes€ n lmi představ€ n stvaAsociace či
Asociace'plánemčinnosti
Asociace.atd'
b) účastnit
se všechakcí,Ško|eni
a seminálů,
kteřéumoŽnÍ
odbomýnlst členů
Asociace,
c) podílets€ na Výhodách,
kteréz členstvl
v AsociaciVyplývají'
d) up|atňovat
svévlasÚi názory,ná!Ťhya kÍitikusouvisejíclsčinnostiAsociace' vznášet
dotazy a připomínkyvo|enýmpř€dstavite|ůmAsociac€ a vyŽadova'od nich vyjáďeni'
orgánůAsociac€ ' pokudjeprojednávánajejich
činnost
nebochováni.
€ ) osobněs€ účastnitj€ d nání
přispěvky'
do vš€ c h funt(cí
Asociace'pokudpřhlušnýčlenuhradilsvéčlef'ské
0 vo|ilkandidátynavržené
g) bý vol€ n do všechfunkcí'pokudpříslušný.l€ nuhradi|č|enské
příspěvky'
5'
!)
b)
c)
d)
AsociacejsouI
Zá}ladnIDovinnostj
členů
dodržov'tEtický kodexÁsociÍce
zodpovědněplnit úko]yvyplývajíclze stanovAsociaceresp'z usneseniorgánůAsociace'
svýmjednáním
a chovánímpřispívatk up€ v něnívájemnéúctyÍnezičleny.
podíl€l se iniciativně na pnici a rozvoji Asociac€, řádně a zodpovědněvykonávat přijatéfunkce v oŤgánech
poplatkysouvisejlcí
e) ve sonovenýcht€ r minech platitčl€ n sképřispěvky.přÍpadnějiné
s členstvím
a činností
ó'
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Řádnéčlenstvízaniká:
Tušením vystoupenim
z vlastnihoroáodnulíč1ena
Asociace'
pro neplnění
\TŠkrtnutím
základnlchpovinností
č|ena'
pro zv|ášť
s členstvím
v Asociaci.
vyloučenim
ávaŽnéproviněníneslučitelné
zánikempnívnísubjekivityčl€ n a'
ánikem Asociace'
uplynutlmsjednané
dobyčl€ n stvluzavřené
ve smlouvěo členstvi
,
7' Členské
DřísDěvkv:
a) jsou ákladnim proj€ v en příslušnosti
členakjeho členstviv Asocjaci. ČlensképřÍspěvkypředsta\,ují
nedilnousoučástfinančnlchpříimůAso€iace.
příspěvkú
představ€ n slvoAsociac€ . Čl€ n sképřísPěvkyjsou závaznépÍovŠechny
na}Ťhuje
b) yýšičIenshých
čIenyAsociace,
zpravidla předslavenstYoAsociacc. PředstavenstvoAsociace vede
c) vybiráni č|enskýchpříspěVkůzajiŠťuje
příspěvků'
evidencio placeníčlenských
Čtán€ k lv.
oÍgány Asociace
l.
a)
b)
orgány Asociac€ j sou:
Valná hromadaAsociace
PředíavenstvoAsociace
clánek v.
valná hromada
l'
Va|ná hromadaje nejlyšším
orgánemAsociace.Va|nouhromadutvoři č|enové
Asociac€ ' Je svolávána
představenswem,
a to n€ j ménědvakrít.očně'Mimoádnou va|nouhřomadusvolá představenstvo
Asociace
v připadě'žeji o to poádá pisemněalespoňjedna
lřetinařádnýchčlenů
Asociace.
2'
a)
b)
€)
d)
e)
0
g)
píalomociva|néhromadyná|e)i:
Do vý|ucné
schvá]ení
a aněny stanov'změnanáz\,uAsociace'resp-Tušenlstanov!
vo|bapředstavenstva"
rozhodnutí
o ániku Asociace.
roáodnuti o vstupuAsociacedojinýchorganizácÍ
nebosdruŽení'
stanovení
hlavníchsměfiia činnosti
Asociace,přojednáváni
dosažených
výsledků'
proj€dnávání a schválenÍzpávy o činnosliAsociace včetnězpály o hospodař€ní a rozpočtu'
přÍspěvků.
schvalovánivýšečlenských
3. Hlasováníva1néhromady probibá veřejně' pokud dvoutřetinovávětšina
hlasovánÍ'
oprávněniblasovat,neroáodneo tajném
většinařádnýchčlen
4. Va|ná hromadajezpůsobiláusn  n í'je.li přítomnanadpo]oviční
přílomných
většinou
h|asů
řádnýchčlenů
Asociac€ .
hromadaroáoduje nadpoloviční
ČÉnekVI.
Př€ d stavenstvo Asociac€
je ýkonným orgánemAsociacev oMobi nezi zaseďinimva|néhřomadyAsociace'
|' Představenstvo
je ÍninimáIně
funkčnim
Představenstvo
tříč|enné'
s jednoletým
obdobím.
a)
f)
,
J)
!()
|)
a takémimořádné
Představenstvo
Ásociaceplnípředevšim
úkolyu|ož€ n ému va|nouhÍomadou
ukoly' které
j€ nutnésplnitmezi konánlmva|nýchhromadAsociace.Př€ d stavenstvoAsociac€ př€ d evším:
připravujeveškeré
mat€ r iály projednáníva]néhromadyAsocjac€ ,
předs€ d u představenstva
Asociace'případněj€ jodvolává"
Vo]lze svýchčlenů
j€ oprávněnon€ b o povinno(podlezávaznostinebopovahyzákona) q'dávat v|adnísměmiceAsociacek
zákonaajeho dodrŽování
v rámci Asociace'
uplatnění
\,nitřlriřIdicínormyAsociace,
veškeÍé
rydává a schva]uje
p.ostředků'
finančňich
vyuŽitípřidělenýchčisvěřených
a mateťiálnic}
odpovldáza úč€ l né
zajišťuje
zIskávánipřijmůpro vlastníčinnost'
schvalujeorganizačn'struktuÍuřízeni Asociace.
představenstva
čl€ n ůAsociaceze svýchřad (s \.ýjimtoučlenů
Asociace),
roáoduje o pfijetíneboq/loučení
řízeníprotič|enům
Asociace.
vededisciplin:imí
pro akcesouvisejicis činnost|
Ásociace'
nominacič|enů
čipÍopagací
schva|uje
je.|i přítomnadvouÍřeÍinová
většinajeho
zasedánejméně
čtyřiknít
řočně'je oprávněnopřijímatÍozhodnuti.
členů.Představenstvo
rozhodujeproslou včtšinouhlasů'V případěrovnosti hlasůje h|as předsedy
představens1va
Asociace roňoduj ící'
přijímázaněstnanceAsociacea stanovuje
výšij€ j ich p|afu'
vll. DisciplináŤníopátřeni
I'
povinností'
p|ynouclchz výkonufunkce,
Za poruš€ n ístanovAsociace'vnitřníchsměmic'za váŽnépoÍušení
mohoubý čl€ n ovéAsociacepoÍestáninásledujicimi
discípljnámími
tÍesly:
.
.
.
2'
p€ n ěŽni pokuta
ákaz lýkonu fimkce
čl€ n stvivAsociaci
ukončení
jeho disciplinámftoprovinění'T€ n to orgáňmá povinnost
Každýčlenmá přávo zúčastniÍ
se projednávání
vjebo věci obj€ k tivně a spravedlivě.
mu účast
umoŽnita rozhodnout
VII|. Majetek r hoŠpodařeníAsociace
l.
tv|ajetekAsociace tvoří finančnífondy' nabývaný hmotný majetek' zaňzeDi k provozování hospodářské
poh|edávky
a jiná majetkovápráva.
činnosti'
Zdroj€m majetkujsou:
čl€ n sképříspěvlry
a poplalky
dary
c ) přÍjmyz reklam a přopagace
jinépřljmy
a)
v[I. zívěrečnáust{nov.ní
- l.)
aerstvo
/;'"Y
jménem
l ' PráWlúkony
Asociacečinlpředs€dan€bo mistopř€dseda
předsta""""t'"
Á,o"iu""
"iíbůIffi]
představenstvem
písemně
naákladěa v Íozsahu
p|né
udě|ené
moci'
\
E'ii!,
3. Pro dízení, pÍovoza oclranu pokladniho mista a běŽnýchúčtů
plati pro představenstvoAsociace obécné
právnípř€dpisy.
4. K ochraněsvéhomajetku' v|astnlhoprovozu a ájmů sYých členůuzavírápředstavenstvoAsociace přis|ušné
pojismésmlouvy,zejména
pro pojištění
inovitéhoa nemovitého
majetku,pokladníhotovosti,úmzového
pojjštěni
pro připadodpovědnosti
apojištění
za škody.
sianow byly schvá|enypřípravným
!ýboremve s|ož.ni
1 PetrAndrýsek,
- HrabÓvka'PsÓ 70030
býem P|avecká876/8,ostťava
r.č.880903/5983
2 DavidAntió,
býeÍnso|idarity
2512474,
Prahal o. PsČ10000
ř.č'780201/0502
3 K|áraBitvárová'
b},teÍn
Rybářská288,Broumov'NovéMěsto'Psc 55001
Í.č.82610|13244
4TomášČupr'
býeÍnLitevská202l/3,
svitavy,PsČ56802
rč'82l008/3508
5 DanielF5rkď'
bý€ m Klausova
2559/|l, PÍaha
5' stodůll],PsČ|5500
r.č.7.|0||410425
ó PetrHromádka,
b}temNa Michovkách
II|óó l ' PÍůhonice,
PsČ25243
rč.80|028/0399
7044
v P,*"d"._..7!.40.
x
Download

Stanovy APHN - Asociace Portálů Hromadného Nakupování