ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU
4. verze, 17.10.2009
Koordinátor tvorby ŠVP: Marie Kracíková
Koordinátor úprav a realizace: Vrchotová Lenka
Zřizovatel: Městský úřad Lysá nad Labem
IZO: 113700164
Ředitelka ZŠ: Mgr. Marie Nováková
Vedoucí vychovatelka ŠD: Jana Mašková
Telefon/fax ZŠ: 325551220
Telefon ŠD 1: 722806767, ŠD 2: 731946013, ŠD 3: 773077002, ŠD 4: 722662803
Email: [email protected]
www.zsjaklysa.cz/druzina
OBSAH:
1. VÝCHOVNÉ CÍLE VÝCHOVY MIMO VYUČOVÁNÍ:…………………4
1.1
1.2
1.3
OBSAH
PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI
FORMY
2. VZDĚLÁVACÍ PROGHRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY
2.1
2.2
CHARAKTERISTIKA ODDĚLENÍ BEZ SPECIFICKÉHO ZAMĚŘENÍ ……………………………..5
VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE POUŽV ODDĚLENÍCH ŠD (kompetence)………………6
3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ ............................................................................ …….. ………..7
VZDĚLÁVACÍ OBLAST : ČLOVĚK A PRÁCE………………………………………………………….8
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA ..................................................................................................8
VZ DĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA .............................................................................................. … 9
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A JEHO SVĚT .............................................................................. ..…. ..10-11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ ŠD
4.1
4.2
4.3
VÝTVARNÉ STUDIO A STUDIO ŠIKOVNÉ RUCE………………………………............................12
POHYBOVÉ STUDIO……………………………………………………………………………………13
POČÍTAČOVÉ STUDIO………………………………………………………………. ………………..13
volně vložené PŘÍLOHY
příloha 1.
•
•
•
•
•
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
BEZPEČNOST
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
příloha 2.
• VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Použité zkratky:
Zkratky používané v přehledu
výchov. vzdělávací práce:
Čz – Člověk a zdraví
Čp – Člověk a práce
Čpř – Člověk a příroda
Uk – Umění a kultura
Čs – Člověk a jeho svět
ŠD – školní družina
ŠR – školní restaurace
VMV – výchova mimo vyučování
ZČ – zájmová činnost
SV – společensko-vědní výchova
PŘ – přírodovědná výchova
PT – pracovně-technická výchova
EV – estetická výchova
S – sportovní výchovy
3
1. VÝCHOVNÉ CÍLE výchovy mimo vyučování:
Základním cílem pro školní družinu je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka, který bude vybaven
poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon
povolání nebo pracovní činnosti. Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí
s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji, aby mohlo v průběhu celého dalšího
života získávat všeobecné a odborné vzdělání.
Dalším záměrem je pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod
spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost. Učíme děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy
a hodnoty touto společností uznávané.
Utváříme v dětech vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnice národnostní, kulturní, jazykové a náboženské
identitě každého, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání.
Seznamujeme je se světovými kulturními hodnotami a tradicemi.Snažíme se, aby pochopily a osvojily si zásady a
pravidla vycházející z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku.
Chceme, aby dítě získávalo a uplatňovalo znalosti o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale
udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.
1.1 Obsah
Obsah výchovy mimo vyučování tvoří výchovně-vzdělávací činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, společensky
prospěšné, sebeobslužné a příprava na vyučování.
Odpočinkové činnosti jsou psychicky a fyzicky nenáročné, slouží k odstranění únavy.
Rekreační činnosti slouží také k odreagování, obsahují však pohybově náročnější aktivity sportovního či turistického
charakteru.
Zájmové činnosti jsou nejdůležitější součástí VMV. Jejich úkolem je uspokojování, rozvíjení, kultivace zájmů a potřeb
dětí. Mezi základní zájmové činnosti patří výchovy: společensko-vědní, přírodovědná, pracovně-technická, estetickovýchovná a sportovní.
Sebeobslužné činnosti se zaměřují na vedení dětí k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní majetek.
Veřejně prospěšné činnosti spočívají ve vedení dětí k dobrovolné práci ve prospěch druhých lidí či sociálních skupin.
Příprava na vyučování souvisí se zájmovými činnostmi, při kterých si děti rozšiřují a prohlubují své vědomosti
formou didaktických her.
1.2 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami
Vychovatelky jsou připraveny vyhledávat děti s handicapem a na úrovni s nimi pracovat s pomocí poradenského
zařízení školy, zajistí vhodné prostory a pomůcky. Nadaným dětem bude vychovatelkami poskytnuta péče, která
umožní jejich další rozvoj.
1.3 Formy
Zájmové vzdělávání je uskutečňováno těmito formami:
- individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí
- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností, která není zahrnuta do standardní
týdenní skladby – besídky, soutěže, četba, výlety – zpravidla jsou určeny pro všechna oddělení ŠD
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností – besedy, rozhovory, četba, dramatická improvizace
- osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a vedení k prevenci sociálně
patologických jevů – besedy, využití odborné literatury a filmů
- využitím otevřené nabídky spontánních činností – hry – tvořivé, konstruktivní, námětové, pohybové
4
2.
Vzdělávací program školní družiny
Vzdělávací program školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu ZŠ J.A.Komenského Lysá nad
Labem a navazuje na chápání rolí učitelů, resp.vychovatelů a žáků, popsané v tomto ŠVP.
Školní družina zabezpečuje výchovu a vzdělávání žáků školy, jejichž rodiče o to projeví zájem. Náplň aktivit
školní družiny si žáci volí na bázi dobrovolnosti, v družině pracují v nezaměřených odděleních a dále ve studiích podle
vlastního zájmu.
2.1
•
•
Charakteristika / oddělení ŠD bez specifického zaměření /:
Na počátku školního roku provede každý vychovatel analýzu svého oddělení
- složení třídy/ počet dětí, věk, pohlaví, děti se speciálními vzdělávacími potřebami…
- stanoví sledované kompetence pro daný rok
- zaznamená zájmy , talent dětí, temperament, vlastnosti dětí
- spolupracuje s rodiči
- pozornost věnuje dětem vyžadujícím individuální péči
Na konci školního roku provede každý vychovatel hodnocení oddělení
- složení oddělení / nemocnost, kolektivnost, vztahy mezi dětmi, atmosféra v oddělení…/
- výchovně vzděláv.činnost / plánování a plnění VP, co se děti naučily- kompetence dětí, co se podařilo
a naopak, co by se mělo a dalo změnit/
- proběhlé akce ŠD / spolupráce s rodiči, vlastní činnost .- výlety, besedy , exkurze, oslavy…/
- podmínky pro vzdělávací činnost
Primární evaluace spočívá v bezprostředním zhodnocení činnosti dětí, vyhodnocení jednotlivých dosažených cílů,
dochází ke zpětné vazbě, uvědomění si kladů a záporů.
Sekundárním evaluačním kritériem je následné dosažení či nedosažení klíčových kompetencí.Zde je nutná spolupráce
vychovatele s vyučujícími, předávání zkušeností a poznatků, informací o jednotlivých dětech.
Rámcové cíle v odděleních ŠD
•
•
•
rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
osvojení si základů hodnot, na nich ž je založena naše společnost
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
Průběžné cíle
•
•
•
•
•
•
•
rozvoj vědomostí- nenásilnou, zábavnou formou jsou u dětí prohlubovány vědomosti nabyté při vyučování
rozvoj dovedností – děti rozvíjejí svoji zručnost, praktické dovednosti ve výtvarném i tvůrčím smyslu
rozvoj sociálního cítění – děti si přirozenou cestou osvojují respekt a ohleduplnost k druhým, učí se
začleňování do kolektivu, získávají pozitivní vztah k sobě samému / zdravá sebedůvěra, samostatnost / a to vše
formou her a volných přátelských diskuzi.
Rozvoj komunikativních schopností – děti se učí správnému vyjadřování, schopnosti naslouchat a adekvátně
reagovat na vzniklou situaci, vytvářejí nové dobré vztahy mezi sebou
Rozvoj občanského cítění- děti získávají povědomosti o svých právech a povinnostech, o základních
principech společenských norem, zákonitostí i zákonů, a to většinou formou četby, diskuse a hry
Rozvoj pozitivního postoje ke svému okolí – děti se při hrách a soutěžích učí pozitivnímu postoji ke svému
okolí, ke kultuře, historii a tradicím, ekologickému cítění a lásce k přírodě.
Rozvoj fyzické kondice a znalosti zdravého způsobu života – při všech aktivitách je u dětí různými způsoby
zlepšováno jejich fyzická kondice / zvláště ve spolupráci se sportovními studii /, děti získávají informace o
tom, co je pro ně zdravé, o hygienických návycích, dobré životosprávě a zdravé výživě
5
2.2
Výchovně vzdělávací strategie použité v odděleních školní
družiny
Popis žákovy kompetence
Kompetence
k učení
Kompetence
k řešení
problémů
Kompetence
komunikativní
Kompetence
sociální a
personální
Kompetence
občanské
Kompetence
pracovní
Strategie vychovatelovy práce
Žák řeší křížovky, hlavolamy, hádanky
a účastní se didaktických her
k procvičení učiva.
Žák vnímá problémové situace ve škole
i mimo ni,snaží se je pochopit a najít
řešení přiměřené věku
Žák samostatně řeší některé problémy
a ověřuje správnost jejich řešení.
Žák kriticky myslí, je schopen obhájit
svá rozhodnutí.
Žák vyjadřuje své myšlenky srozumitelně
a v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně
a kultivovaně, naslouchá promluvám druhých,
formuluje otázky a odpovídá na otázky druhých.
Žák rozumí různým typům záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných gest
a využívá je ke komunikaci a k vytváření
vztahů ostatními lidmi.
Žák spolupracuje ve skupině,
dodržujestanovená pravidla,
podílí se na utváření dobré atmosféry týmu,
poskytne pomoc nebo o ni požádá.
Žák oceňuje zkušenosti druhých,
respektuje různá hlediska.
Žák postupně rozvíjí svůj vztah k druhým
lidem i k sobě samému,
je ohleduplný, začlení se do kolektivu.
Žák odmítá útlak a hrubé zacházení,
váží si druhých lidí,
chápe základní principy vytváření pravidel
chování ve školní družině a je schopen
jednoduchá pravidla formulovat.
Žák se chová zodpovědně v krizových situacích,
projevuje pozitivní postoj k našemu kulturnímu
dědictví.
Žák má základní povědomost o svých
právech a povinnostech,
o principech společenských norem.
Žák si připraví vhodné učební pomůcky,
zorganizuje své pracovní místo ,
udržuje je v pořádku,
používá bezpečně svěřené pomůcky a vybavení,
chrání zdraví své i ostatních.
6
Vychovatel zařazuje zábavné didaktické formy
k procvičení školního učiva.
Vychovatel učí děti pracovat s chybou,
klade otázky, které vedou k navození řešení
problému.
Vychovatel klade otevřené otázky,
připravuje problémové situace.
Vychovatel vybízí žáky ke vzájemnému sdělování
svých pocitů.
Vychovatel vede žáky k tvoření otázek, hledání
a posuzováníodpovědí,k párové i skupinové
komunikaci.
Vychovatel zadává úkoly- spolupráce žáků
vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci
žáků k dané situaci.
Vychovatel zadává týmovou práci, vyžadující
organizaci práceve skupině.
Vychovatel připravuje jednoduché techniky
k posílení
vztahuk pravidlům a vytváření atmosféry
vzájemné úcty.
Vychovatel zařazuje do výuky nácvik krizových
situací.
Vychovatel vede žáky k poznávání kulturního
bohatství
země formou četby, diskuse, kvizů a her.
Vychovatel jasně formuluje pravidla bezpečnosti
a vede žáky k jejich zapamatování a dodržování.
Vychovatel posiluje zodpovědnost žáků za jejich
přípravu
na jednotlivé činnosti a zachování pořádku na
pracovním místě.
Vychovatel zařazuje didaktické hry poukazující
na význam
zdraví a bezpečnosti.
3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
3.1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
obsah - pedagogické okruhy
vzdělání
péče o zdraví
forma
beseda, soutěže,
četba, rozhovory,
vyprávění
kompetence
dodržuje základní hygienické návyky
uplatňuje základy správné životosprávy (vitamíny,
výživa, odpočinek, spánek, pitný režim apod.)
péče o lidské tělo
hry zaměřené na
rozvoj obratnosti
beseda, soutěže
rozhovory odborná
literatura, film
pojmenuje části lidského těla
pojmenuje názvy běžných onemocnění
ošetří drobná poranění
předchází nemocem v jednotlivých ročních období
pečuje o chrup, správně se obléká, otužuje se a aktivně
pečuje o fyzickou kondici
hygiena a bezpečnost při
sportovních činnostech
pohybové hry,
uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových
soutěže, řád školy a činnostech v prostorách školy a při pobytu venku;
řád ŠD
dodržuje zásady bezpečného chování, chrání zdraví své i
zdraví ostatních při různých činnostech
umí si vybrat zájmovou činnost dle vlastních dispozic,
spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových
činnostech a soutěžích
rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách
nachází potřeby naplnění úspěchu, kladného hodnocení a
citové odezvy
získává dostatek informací o různých volnočasových
aktivitách
dodržuje pravidla her a soutěží, jedná fair play
respektuje při pohybových činnostech a soutěžích slabší
jedince, pomáhá jim
osvojuje si pravidla zjednodušených pohybových
činností
manipuluje s míčem
základy gymnastiky vyjádří rytmus pohybem, cvičí při hudbě
bezpečnost a ochrana
řád školy a řád ŠD, slušně a ukázněně se chová na veřejnosti
beseda, rozhovor,
vyprávění, film
rozliší nežádoucí formy chování - rozpozná ve svém
okolí jednání a chování, která se již tolerovat nemohou a
která porušují základní dětská práva (šikana, týrání,
sexuální zneužívání aj.)
uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu
jednání s lidmi
pořádek a čistota prostředí
beseda, zážitky,
scénky, hry
požádá o něco, poděkuje, omluví se - osvojuje si
základní pravidla slušného chování
udržuje pořádek ve školních věcech, v hračkách,
pomůckách a vybavení školní družiny
uspořádá a následně i uklidí své pracovní místo
pečuje o prostředí a vybavení ŠD
7
3.2Vzdělávací oblast: Člověk a práce
obsah - pedagogické okruhy
vzdělání
práce s drobným materiálem
forma
kompetence
kreativní práce s
vytváří jednoduchými postupy různé předměty z
různým materiálem tradičních i netradičních materiálů na základě své
fantazie a představivosti
pracuje podle slovního návodu a předlohy
při tvořivých činnostech s různým materiálem využívá
prvky lidových zvyků a tradic
volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní
vzhledem k použitému materiálu
udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady
hygieny a bezpečnosti práce
konstrukční činnosti
práce se stavebnicí
provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a
demontáž (plošné, prostorové, spojovací, konstrukční práce s návodem, předlohou)
3.3 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
obsah - pedagogické okruhy
vzdělávání
forma
kompetence
pozorování přírodních objektů živé pozorování, sběr
a neživé přírody
přírodního materiálu
odborná literatura
látky a jejich vlastnosti
četba
voda, vzduch nerosty
pexeso, kvízy, pokusy,
vycházky
vyprávění, zkušenosti,
filmy, TV, četba
práce chovatelů, pěstitelů a
speciálních zájmových činností
(rybář, myslivec, včelař, ekolog)
má poznatky o živočiších, rostlinách,
neživé přírodě
na příkladech doloží význam rostlin a
živočichů pro člověka
zajímá se o dění v přírodě a chrání přírodu
má pozitivní přístup k ochraně přírody
zná činnost, smysl, hobby aktivit
orientace v čase (rok, měsíc,
týden, den, hodina);vesmír,
země
charakterizuje roční období a měsíce
ročního období
rozmanitost životních podmínek
vysvětlí příčiny střídání dne, noci, ročního
období
má pozitivní vztah a úctu k přírodě; třídí
odpad, zná význam recyklace odpadu
chrání ohrožené rostliny a živočichy
do přírodního řetězce zařadí rostlinné
živočichy
má základní poznatky o ekologickém
chování
Etické aspekty ochrany přírody,
rovnováha v přírodě
8
3.4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura
obsah - pedagogické okruhy
vzdělávání
forma
kompetence
výtvarné osvojování skutečnosti při malba, kresba,
využití různých výtvarných technik modelování,
kombinované techniky,
besedy, dramatizace,
pozorování
ve vlastní tvorbě nalézá a vyjadřuje osobní
postoje, prožitky, jevy a vztahy ve světě; v
tvorbě uplatňuje své životní zkušenosti
práce s výtvarnými prostředky
spojená s experimentováním
poznávání a chápání výtvarného
umění
hra s barvou, dekorativní vyjadřuje emoce, pocity, nálady, fantazie
práce
slovně i výtvarně
sestavování v prostoru, chová se vhodně v kulturních zařízeních
výstavy, literatura
sólový a sborový zpěv
zpívání pro radost
hudební hry
písně k ročnímu období
poslech hudby
poslech jednoduchých
námětů
zpívá radostně na základě svých dispozic
intonačně čistě a rytmicky
využívá jednoduché rytmické nástroje k
doprovodu
chápe smysl, obsah písně jako vyjadřovací
prostředek
rozpozná některé nástroje ve znějící hudbě
pohybová improvizace při hudbě
tanec, improvizovaný
pohyb
cvičení při hudbě
vnímá tempo hudebního doprovodu a cvičí
podle něj
četba, poslech, vyprávění pozorně, soustředěně, aktivně naslouchá a
reaguje otázkami
předčítání, scénky,
vyjadřuje své pocity z textu, rozlišuje
přednes
prózu, verše, pohádku; respektuje základní
pravidla rozhovoru
poslech - četba - naslouchání
dramatická improvizace, rozvoj
poznávacích procesů,
komunikativních dovedností,
sociálních vztahů
návštěvy kulturních představení
vyjadřuje pohybem charakter hudby
pečlivě vyslovuje a opravuje svou
nesprávnou výslovnost
přednese krátký mluvený projev na
základě svých prožitků
sleduje, vnímá děj, prostředí, kultivuje své
chování
divadlo
9
3.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
obsah - pedagogické okruhy
vzdělávání
forma
kompetence
místo, kde žijeme: domov orientace v místě bydliště, rodina
vyprávění, četba, beseda zná svoji adresu, nebezpečná místa v okolí
škola - označení, třídy,
zaměstnanci, poslání
vycházky, prohlídky
zná členy rodiny
bezpečně dojde do školy, cestu popíše
podle orientačních bodů
orientuje se v okolí i prostředí školy
zná školy a vzdělávací zařízení ve městě
didaktické hry
zná části města, významné budovy
současné i historické
určí orientační body v okolí a světové
strany
rozlišuje zemský povrch - jeho tvary v
okolí
pojmenuje vodstvo v okolí
uvědomuje si vzájemný vliv člověka na
přírodu a opačně
zná státní symboly; chápe pojem domov,
národ, stát
město a místní krajina
vycházky, prohlídky,
vyprávění, četba
naše vlast
četba, vyprávění,
výtvarná činnost
Evropa a svět
individuální a skupinová orientuje se v mapě s legendou úměrně
práce s odbornou
věku a individuálním možnostem, poznává
literaturou, vyprávění,
život ve světě z četby, cestování a filmů
četba, beseda film, foto
lidé kolem nás: rodina (členové,
role členů rodiny, příbuzenské
vztahy)
Základní komunikační dovednosti
(základní prvky verbální
komunikace v mezilidských
vztazích, základy neverbální
komunikace, komunikace citů)
rozlišuje kontinenty a evropské státy
vyprávění, četba, beseda, orientuje se v rodině a rolích rodinných
scénky, hra
příslušníků
pozorování, vyprávění,
dramatizace, beseda,
hry zaměřené na
sebepoznání.
pozitivní hodnocení sebe a druhých
soužití a chování lidí (v rodině, ve
škole, v zájmových spolcích apod.)
ovládá výslovnost, dech a intonaci řeči,
reprodukuje nazpaměť říkanky, pohádky a
dramatické úlohy, improvizuje
kvalitu a kvantitu svého projevu
přizpůsobuje situacím
požádá o laskavost v sociálním okolí
zvládá základní prvky sebeúcty a úcty
k druhým
uvědomuje si své schopnosti a silné
stránky, utváří své pozitivní sebehodnocení
vnímá zrakový kontakt, mimické
vyjadřování, posturologii, očišťuje
verbální komunikaci od hrubých výrazů a
vulgarismů, umí položit otázku
pochválí druhého a pochvalu přijme
odolává tlaku vrstevníků chovat se
nevhodným způsobem
odpovídá za své činy,
obohacuje svoji osobnost estetickými
zážitky, posiluje citové vazby
umí se těšit z radosti a úspěchů jiných, umí
vyjádřit účast na radosti i bolesti druhých,
pozitivně hodnotí druhé v běžných
podmínkách
identifikuje základní city, umí vést
rozhovor s druhými o jejich prožitcích, na
10
Tvořivost a základy spolupráce elementární prosociálnost
pohádkové příběhy
k empatickému vcítění,
výzdoba třídy, společné
tvořivé kreslení, rozvoj
fantazie
základě empatického vnímání přemýšlí
nad konkrétní pomocí
jednoduchými skutky uplatňuje tvořivost
v mezilidských vztazích především v
rodině
zvládá prosociální chování – má zájem o
spolužáky, dokáže vyjádřit soucit
vyjadřuje city v jednoduchých situacích,
uplatňuje tvořivost při společném plnění
úkolů - pracuje v týmu, toleruje odlišnosti,
přednosti i nedostatky spolužáků i
dospělých
učí se reflektovat situaci druhých a
adekvátně poskytuje pomoc
vyjadřuje odlišný názor než mají děti,
učitel, rodič, vychovatel slušným
způsobem odpovídající věku a
individuálním možnostem
ovládá podle svých schopností negativní
citové reakce a stres
vnímá a brání se šikaně a agresivitě,
v případě potřeby ví, kde hledat pomoc,
požádá o ni;
pomůže kamarádovi v nesnázích
alespoň přivoláním pomoci.
Obsah-pedagogické okruhy
vzdělávání
právo, spravedlnost, vlastnictví
forma
kompetence
řád školy a ŠD
respektuje práva a povinnosti žáků ve
škole
rozlišuje vlastnictví soukromé a společné a
chrání jej
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a
budoucnosti
rozhovory, zážitky
lidé a čas: orientace v čase a
časový řád (kalendáře, generace,
režim dne, roční období)
hra, četba, vyprávění,
alba, foto
současnost a minulost našeho
života (proměny způsobu života,
bydlení, oblékání, prostředí)
odborná literatura, filmy, je taktní při hodnocení změn v životě lidí;
pohlednice, povídání,
uznává hodnoty doby - porovnává na
prohlížení
příkladech minulost a současnost
státní svátky, významné dny,
lidové zvyky a obyčeje,
náboženské směry
vycházky, rozhovory,
odborná literatura,
výtvarné práce, četba
respektuje a poznává současnost a
minulost v lidském životě
11
4.VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE JEDNOTLIVÝCH STUDIÍ ŠD
Zahájení činnosti každého studia záleží na možnostech školy a hlavně zájmů dětí v daném školním roce.
Činnost studia rozšiřuje a doplňuje program jednotlivých oddělení ŠD.
4.1
Výtvarné studio a studio Šikovné ruce
Výstup
Žák
- rozvíjí svoji fantazii a představivost,
rozvíjí kreslířský pohyb ruky a
barevné cítění
Žák
- si hraje s barvou, poznává vlastnosti
barev a vlastnosti různých druhů
materiálů
- pozná základní výtvarné techniky
Žák
- se pokouší podle svých možností
jednoduše se vyjádřit a při vlastní
tvorbě zapojovat co nejvíce smyslů
Žák
- vytváří drobné předměty z různých
materiálů, při práci využívá své
fantazie, pracuje podle jednoduchých
slovních návodů a podle předlohy
Výchovně vzdělávací obsah
Konkretizované tematické okruhy
VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ
Kresba – kresba tužkou, pastelkami,
SKUTEČNOSTI
křídou, tuší, štětcem
Malba – malba prstem nebo štětcem
vodovými a krycími barvami, použití
voskového pastelu
UŽITÉ PRÁCE
DEKORATIVNÍ A
PROSTOROVÉ
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ
CITLIVOSTI
PRÁCE S DROBNÝM
MATERIÁLEM
12
Malba – vodové a krycí barvy, voskový
pastel, hra s barvou, barva na sklo,
barvení látek
Modelování – práce
s modelovací hmotou, s dekorativním
pískem, se sádrou a voskem
Práce s papírem – přehýbání, skládání,
mačkání, trhání různého druhu papíru,
stříhání, nalepování, koláže
Prostorová vytváření – používání
přírodního materiálu (např. kaštany,
šípky, bukvice, jeřabiny, mech, listy,
dřívka, kamínky, písek), využití různých
papírových krabiček, kartónů, skla,
keramiky, plastů a textilu
Kresba – (viz výše)
Malba – (viz výše)
Modelování – práce
s modelovací hmotou (různé druhy
modelíny), práce s těstem
Kombinované techniky – kombinování
různých druhů přírodních materiálů (např.
kaštany, šípky, bukvice, jeřabiny, mech,
listy, dřívka, kamínky, písek) se dřevem,
s papírem a kartónem, s plastem, s vlnou a
textilem – různá dotváření, tiskátka, vrypy
Dřívka, špejle, drátky, hadříky, krabičky,
korek, bužírka, papír, provázky, sláma,
listy, šišky a pod.
Žák
- odměří a navlékne nit, udělá uzlík,
šije předním, zadním, obnitkovacím,
křížkovým a stonkovým stehem
- sešije látku, přišije háček, navleče
gumu, látá
- háčkuje, šije základní stehy na šicím
stroji
PRÁCE S TEXTILEM
Různé druhy textilu, šňůrky, plsť, knoflík,
nitě, apod.
4.2Pohybové studio
Výstup
Výchovně vzdělávací obsah
Konkretizované tematické okruhy
SPORTOVNÍ HRY
Žák
Vybíjená a její obměny, přehazovaná,
basketbal, florbal
- manipuluje s míčem, hokejkou či
jiným náčiním odpovídající herní
činnosti
- zvládá základní herní činnosti a jejich
kombinace
- ovládá základní pravidla her, chápe
role v družstvu a jedná při hře
v duchu fair-play
Žák
- ovládá základní relaxační techniky,
cílevědomě relaxuje, zlepšuje svou
fyzickou kondici a koncentraci
RELAXACE
Relaxační cvičení
Cviky protahující, posilující a dechové
Masážní cvičení
4.3Počítačové studio
Výstup
Žák
- využívá základní funkce počítače a
jeho nejběžnější periferie
- respektuje pravidla bezpečné práce
s počítačem a daty
Žák
- vyhledává informace na internetu
- komunikuje prostřednictvím internetu
a dalších běžných komunikačních
zařízení
Výchovně vzdělávací obsah
MALOVÁNÍ
WORDPAD
TENTO POČÍTAČ
INTERNET
VYHLEDAVAČE
Šk.rok 2011 /12
13
Konkretizované tematické okruhy
Spouštění aplikací
Psaní písmen, seznámení s klávesnicí
Práce s aplikací Malování
Počítačové hry k nácviku manipulace
s periferiemi
Vyhledávání pomocí vyhledavačů
Internetová adresa
Zřízení e-mailové adresy
Posílání dopisů a příloh
Bezpečnost na internetu
PŘÍLOHA 1.
•
•
•
•
•
•
•
•
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
BEZPEČNOST
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚN
PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
PRÁVA A POVINNOSTI VYCHOVATELEK ŠD
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
14
-
-
-
-
-
-
Školní družina má dostatečně velké prostory /podlahová plocha, objem vzduchu, světlost
atd. dle příslušné hygienické normy/ a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje
nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.
Všechny klubovny jsou účelně a esteticky vybaveny nábytkem, který odpovídá počtu dětí a je
bezpečný. V každém oddělení mají k dispozici pohovky. Klubovny jsou rodičům snadno
dostupné.Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním,materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a
jejich věku. Je průběžně doplňováno a pedagogy plně využíváno.
Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby
je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Každé
oddělení ŠD má stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy a dětmi.
Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je
upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče.
Knihovna ŠD je vybavena dětskou beletrií, naučnou literaturou, atlasy, slovníky,
encyklopediemi a obsahuje i mimočítankovou četbu, jazykové příručky a literaturu
pro pedagogy. Je zde i veškerá audio-video technika, počítač s DVD přehrávačem
a elektronické klávesy. Doplňkem je divadelní paravan s pohádkovými loutkami. Knihovnu
mohou využívat všechna oddělení ŠD. Děti používají pohodlná křesla, která jsou součástí
vybavení knihovny.
Hygienické zařízení – umývárny a toalety jsou zdravotně nezávadné a odpovídají hygienickým
předpisům.
Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada ŠD a hřiště.Tyto prostory jsou vybavené tak,
aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity – průlezky, houpačky a šplhadla.
- Všechny vnitřní i venkovní prostory ŠD splňují bezpečnostní i hygienické normy
dle platných předpisů
Výhledově se budeme snažit dovybavit každé oddělení alespoň jedním počítačem pro potřebu
dětí.
U venkovních prostorů nám chybí vlastní hříště, které chceme vybudovat v objektu zahrady ŠD.
Podle dostupných finančních prostředků postupně doplníme dětské hřiště herními prvky
odpovídajícími normám EU.
U vnitřního vybavení máme v plánu ve všech odděleních zrenovovat osvětlení a instalovat
bezpečnostní kryty na radiátory.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
-
-
Všechny pedagogické pracovnice, které pracují v ŠD mají předepsanou kvalifikaci.
Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně
vytvořených pravidel.
Pedagogové se sebevzdělávají a aktivně přistupují ke svému dalšímu vzdělávání.
Ředitelka školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst
profesních kompetencí všech pedagogů a vytváří tak podmínky pro jejich další systematické
vzdělávání.
Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech
zajištěna optimální pedagogická péče.
Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem /v souladu se společenskými
pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy mimo vyučování/.
BEZPEČNOST
Vychovatelky přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, vytváří příznivé podmínky pro
jejich zdravý psychický a sociální vývoj, předcházejí vzniku nežádoucích jevů.
Bezpečnost dětí je zajišťována dodržováním vnitřního řádu ŠD.
15
Děti:
- nesmí samostatně manipulovat s elektrickým zařízením
- mají zákaz manipulovat s okny a vyklánět se z nich
- udržují pořádek a čistotu v herně, knihovně, na WC a chodbách
- během činností dodržují kázeň a přiměřený klid
- jsou poučovány o bezpečnosti před každými činnostmi, prázdninami i ředitelskými dny, kdy by
mohlo dojít k úrazu
- zacházejí s hračkami tak, aby se nezranily a současně je neničily
- jsou varovány před kontaktem s neznámými zvířaty a cizími lidmi
- učíme poskytovat první pomoc přiměřeně k jejich věku a vědí, kde je dostupná první pomoc
- jsou poučovány o pomalé chůzi po schodišti a chodbách, kde by mohlo také dojít k úrazu
- dodržují při vycházkách bezpečnost silničního provozu a přecházejí hromadně na pokyn
vychovatelky za jejího doprovodu
- si hrají mimo klubovnu pouze v bezpečném prostoru. Ručí za něj vždy vychovatelka příslušné
skupiny.
Děti s pomocí vychovatelky:
- vytváří pohodu prostředí, příznivé sociální klima
- respektuje potřeby jednotlivce a jeho osobní problémy
- při hodnocení respektuje individualitu dítěte
- aktivně se podílí na ochraně před násilím, šikanou a dalšími nežádoucími jevy
ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Školní družina je součástí Základní školy J.A. Komenského, Lysá nad Labem, která
je příspěvkovou organizací.
Zřizovatelem je Městský úřad v Lysé nad Labem.
Na začátku školního roku je po dohodě s ředitelkou školy a ekonomkou stanovena výše příspěvku
od rodičů, která je konzultována se zřizovatelem.
Veškeré finanční prostředky jsou čerpány v plné míře.
Finanční prostředky a jejich hospodárné využívání je kontrolováno ředitelkou školy a zřizovatelem.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠD
- děti od nejnižšího ročníku s potvrzením o zaměstnání obou rodičů /doložit při zápisu/
- dítě docházející do školní družiny nejméně 3 x týdně alespoň na 3 hodiny
- děti dojíždějící
- včasné přihlášení
- řádné a včasné zaplacení poplatku školní družiny – 1.000,- Kč na celý rok, lze hradit ve formě
dvou splátek – do 20.září I.splátka a do 21.února II. splátka
Úplata může být snížena nebo prominuta
a) žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá
jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
b) žákovi pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento
příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení
příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce.
Pro školní rok 2011/12 byla stanovena výjimečná úhrada za ŠD pro děti, které nebylo možné
z důvodu velkého zájmu umístit ve ŠK. Děti budou navštěvovat ŠD na zkrácenou dobu a nebudou
využívat programovou nabídku ŠD v plném rozsahu.
Platba za ŠD pro tyto děti je po dohodě s vedením ZŠ stanovena ve výši 500,- Kč/šk.rok
16
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Vedoucí ŠD:
Lenka Vrchotová
Rozdělení oddělení ŠD:
•
I. oddělení – Bc. Hana Šumpíková, umístěno v pavilonu A
•
II. oddělení – Lenka Vrchotová, umístěno v přízemí pavilonu G
• III. oddělení – Jana Mašková, umístěno v 2. patře pavilonu G, č.205
• IV. oddělení – Helena Boubínová, umístěno v 2. patře pavilonu G
•
V.oddělení - Mgr. Monika Boušková, umístěno v 2. patře pavilonu G - knihovna
Denní časový rozvrh:
6,15 – 7,20
7,20 – 7,30
11,25-13,00
13,00-15,00
15,00-17,00
příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
odchod dětí do ZŠ B. Hrozného, úklid herny
Odchod dětí do šaten
přechod žáků do jídelny, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
v místnosti
výchovně vzdělávací činnosti – odpočinkové, zájmové a rekreační
(v Pá do 16.30) práce dětí v zájmových kroužcích, osobní hygiena – svačina,
individuálně - vypracovávání domácích úkolů (pouze se svolením rodičů), volné
hry dětí.
ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory. I. odd. je ve vestibulu školy vlevo, II. odd. se nachází
v přízemí pavilonu G vzadu, III. A IV. odd. jsou rovněž v pavilonu G ve 2. patře,
V. oddělení je rovněž ve 2. patře pavilonu G (knihovna). K herním aktivitám mimo budovu je
využívána zahrada ŠD s průlezkami a hřiště ZŠ.
O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky.
Mimo rámec své pravidelné činnosti organizují vychovatelky zájmové kroužky a ve volných dnech
plánované výlety a kulturní akce.
Po 15,00 hod jsou děti, které nedochází do žádného z kroužků, sdružovány do oddělení, které má
pod dohledem určená vychovatelka. Informace o rozdělování dětí jsou vyvěšeny na nástěnce před
vchodem do ŠD.
PRÁVA DĚTÍ :
- navštěvovat ŠD v 1. ročníku, při nenaplnění kapacity i ve vyšších ročnících, nepřihlášené
děti pouze v případě přerušení výuky a o dělených hodinách I.stupně
- využívat veškeré zařízení ŠD
- zvolit si svobodně zájmový kroužek
- vypracovávat si domácí úlohy v ŠD – pouze po písemném svolení svých rodičů.
-
17
POVINNOSTI DĚTÍ:
-
-
dbát pokynů vychovatelky, dodržovat hygienu, převlékat se před pobytem venku a šetřit
zařízení ŠD. Úmyslné poškozování hráček a vybavení nahradí rodiče v plném rozsahu,
eventuelně opraví.
samostatně se ihned po vyučování dostavit do ŠD a zařadit se do svého oddělení – v případě,
že se dítě nedostaví do ŠD, nenese za něj vychovatelka odpovědnost a informuje rodiče
bez vědomí vychovatelky nesmí opustit oddělení, doba jeho pobytu v ŠD se řídí údaji na
zápisním lístku
ohlásit vychovatelce každé zranění, ke kterému došlo v ŠD, nejpozději před odchodem ze
ŠD
při veškerých činnostech se musí chovat tak, aby neohrožoval bezpečnost spolužáků a
vyvaroval se konfliktních situací
nenosit do ŠD cenné předměty a hračky, za mobilní telefon si dítě ručí samo.
PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
-
-
přihlásit své dítě k pravidelné docházce do ŠD
získávat informace o činnosti ŠD – nástěnka před vchodem do ŠD
získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte /v době provozu nebo po vzájemné
dohodě s vychovatelkou/
v případě jakýchkoliv nesrovnalostí mohou podat stížnost
vyzvednout si své dítě i mimo dobu určenou v zápisním lístku; v případě samostatného
odchodu je třeba písemně požádat - omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu a
potvrzení „přebírám za svou dceru/syna odpovědnost“. Propouštění na tel. výzvu není z
bezpečnostních důvodů přípustné.
umístit své dítě do ŠD o vedlejších prázdninách – docházku je třeba projednat alespoň týden
předem s vedoucí vychovatelkou
POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
-
-
řádně vyplnit zápisní lístek
zaplatit roční příspěvek ŠD 1000,- Kč
seznámit se s řádem ŠD a potvrdit jeho přečtení podpisem
pokud bude dítě odcházet vždy v doprovodu, je třeba uvést náhradní kontaktní osobu pro
případ, že by se zákonní zástupci nedostavili do 16,30 hod. Nebude-li dítě vyzvednuto
nejdéle do 30 minut po skončení provozu družiny, bude za přítomnosti pracovnice OSPOD
protokolárně předáno Policii ČR Škola bude v tomto případě požadovat úhradu nezbytných
nákladů na prodloužení provozu ŠD.
omlouvat písemně nepřítomnost dítěte
informovat vychovatelku o případné změně zdravotní způsobilosti dítěte
vyplnit dotazník o zájmových kroužcích
PRÁVA VYCHOVATELKY:
-
vyjadřovat se /vznášet dotazy, připomínky a podávat návrhy/ k organizaci školního roku a
provozu ŠD a ZŠ
nenést odpovědnost za dítě, které propustí z prostoru oddělení ŠD na odpolední vyučování,
mimoškolní aktivity nebo domů
na hodnocení chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení školního řádu, tj. udělování
kázeňských opatření včetně snížené známky z chování na vysvědčení; v případě, že dítě
18
soustavně porušuje kázeň, pořádek a nedbá napomenutí, ohrožuje zdraví a bezpečnost
ostatních, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučeno.
POVINNOSTI VYCHOVATELKY:
-
vhodným způsobem organizovat dětem zájmovou, odpočinkovou a rekreační činnost
vést děti ke slušnému, přátelskému chování a vzájemné pomoci
poučit a dbát o bezpečnost a ochranu zdraví dětí při všech hrách a činnostech
zajistit vždy včasný odchod dětí na kroužky a jiné aktivity podle pokynů na zápisním lístku
VŠICHNI PŘÍCHOZÍ RESPEKTUJÍ POKYNY VYCHOVATELEK A STANOVENÍ ŘÁDU ŠD.
Řád školní družiny vychází z tzv. školského zákona č.561/2004 Sb., v platném znění; zákona
č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění; Vyhlášky č.48/ 2005 Sb. o
základním vzdělávání, Vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání aj.
19
PŘÍLOHA 2.
Vnitřní řád školní družiny
20
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Čj.5/11-12
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy
pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD).
Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je
závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce. Prokazatelné
seznámení zákon. zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
Poslání školní družiny
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD
není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji od něho odlišují. Hlavním
posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu
nad žáky.
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní
docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti
školního klubu. Činností vykonávaných ŠD se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k
pravidelné denní docházce do ŠD. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a
jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.
1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců v ŠD a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1.Děti jsou povinny:
a) řádně do ŠD docházet
b) dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy a ŠD k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ŠD vydané v souladu s právními předpisy a
školním nebo vnitřním řádem,
d) informovat vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat ŠD údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.
1.2. Žák se v ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řád ŠD. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani
jiných osob.
1.3. Žák chodí do ŠD pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do ŠD
je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
1.4. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.
1.5. Žák udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
21
1.6. Před ukončením činnosti ŠD žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vychovatelek.
1.7. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek).
1.8. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou, zapsanou
v zápisním lístku, je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.
1.9. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho
pobytu a činnosti v ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD,
hlásí bez zbytečného odkladu.
1.10. Žák nenosí do ŠD předměty, které mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných
osob.
1.11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
1.12. Při porušení povinností stanovených tímto řádem ŠD lze podle závažnosti porušení žákovi
uložit:
a) písemné napomenutí vychovatelky
b) důtku ředitele školy
c) sníženou známku z chování
d) vyloučení ze ŠD
Škola neprodleně oznámí kázeňský postih a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
2. Provoz a vnitřní režim školy v souvislosti se ŠD
Přihlašování a odhlašování
Ředitelka stanovuje ve vnitřním řádu ŠD pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
2.1. V ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a
odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákon. zástupcům, vyřizování námětů a
stížností.
2.2. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
Kritéria přijetí a docházky
•
•
•
•
Žáci co nejnižších ročníků zaměstnaných rodičů – doložit u obou rodičů potvrzení o
zaměstnání.
Pravidelná docházka do ŠD nejméně 3 dny v týdnu do 15.00 hod, nepravidelně docházející
děti mohou podat přihlášku do školního klubu.
Dojíždějící děti.
Včasné přihlášení do ŠD.
22
•
•
Dodržení termínu zaplacení příspěvku 500,- Kč do 20.září na 1. pololetí školního roku a
500,- Kč do 20.února na 2. pololetí (nezaplacení = důvod vyloučení dítěte ze ŠD a přijetí
jiného dítěte).
Při volné kapacitě mohou být za stejných podmínek přijati žáci ze ZŠ B. Hrozného.
2.3. Pro školní rok 2011/12 byla stanovena výjimečná úhrada za ŠD pro děti, které nebylo možné
z důvodu velkého zájmu umístit ve ŠK. Děti budou navštěvovat ŠD na zkrácenou dobu a nebudou
využívat programovou nabídku ŠD v plném rozsahu.
Platba za ŠD pro tyto děti je po dohodě s vedením ZŠ stanovena ve výši 500,- Kč/šk.rok
2.4. Úplata je splatná předem, je možné platit ve dvou splátkách – za období září až leden a únor až
červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti jen
zcela výjimečně, zákon. zástupce platí bezhotovostním způsobem – převodem nebo složenkami.
Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol. Při platbách složenkami tento
variabilní symbol vepisuje do složenek vedoucí vychovatelka ŠD. Vedoucí vychovatelka pravidelně
kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou zákon. zástupci v prodlení
s placením, jedná s nimi. Pokud zákon. zástupci nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem
je písemně upozorní na jejich povinnost.
2.5. Úplata může být snížena nebo prominuta
c) žákovi pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá
jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba,
d) žákovi pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento
příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení
příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže ředitelce.
2.6. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitelku
školy nejpozději dokonce příslušného měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném
vyloučení žáka ze školní družiny.
2.7. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
2.8. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah
docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD
jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákon. zástupci tuto
skutečnost ŠD písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí
písemně.
2.9. V třídní knize, zápisním lístku a docházkovém sešitě je zaznamenávána docházka dítěte do ŠD.
2.10. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů
žáka.
2.11 . Organizace činnosti
2.11.1. Provozní doba ŠD je od 6,15 do 17,00 hod, v pátek do 16,30hod
Rozvrh činnosti v jednotlivých oddělení:
6,15 – 7,20
Příchod dětí do ŠD, rekreační činnosti
23
7,20 – 7,25
11,25 – 13,00
13,00 – 15,00
15,00 – 17,00
odchod dětí do ZŠ B. Hrozného, úklid herny
osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost – četba, stolní a tvořivé hry
výchovně vzdělávací činnosti – odpočinkové, zájmové, rekreační
Práce dětí v zájmových kroužcích, individuální hry, psaní domácích úkolů
pouze s písemným svolením zákonných zástupců
Děti, které nedochází do žádného kroužku jsou sdružovány do oddělení, které má pod dohledem
určená vychovatelka. Informace o rozdělování dětí jsou vyvěšeny na nástěnce před vchodem do
každého oddělení ŠD.
Personální obsazení:
Vedoucí ŠD:
Vychovatelky: I. odd.
II. odd.
III. odd.
IV. odd.
V. odd.
Lenka Vrchotová
Bc.Hana Šumpíková
Lenka Vrchotová
Jana Mašková
Helena Boubínová
Mgr.Monika Boušková
2.11.2. Ukončení provozu ŠD je v 17,00hodin v pátek v 16.30hod. Při nevyzvednutí žáka do
stanovené doby určenou osobou vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky
zákon. zástupce žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup
bezvýsledný,
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) požádá o pomoc Policii ČR,
Při opakovaném nevyzvednutí je možné vyloučení dítěte z docházky do ŠD.
2.11.3. ŠD využívá pro svou ranní i odpolední činnost vlastní prostory: I. odd. je v pavilonu A
vlevo, II. odd. se nachází v přízemí pavilonu G vzadu, III., IV. a V.odd. je rovněž v pavilonu G, ale
ve 2. patře. K venkovním herním aktivitám mimo budovu je využívána zahrada ŠD s průlezkami a
hřiště ZŠ.
2.11.4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat
nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitelka stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet
účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků,
zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:
a) při běžné činnosti v místnostech ŠD, na zahradě, či hřišti do 30 dětí, při vycházkách po běžných
trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem max. 25 dětí,
b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka
s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.
2.11.5. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní
třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední
hodinu. U starších dětí je možný po písemném souhlasu zákon. zástupce samostatný přechod.
2.11.6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí
vychovatelky ŠD.
2.11.7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro
žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné
zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
24
-
-
Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou
kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být
organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede
vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo zákon. zástupce.
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností,
není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se
souhlasem zákon. zástupců, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje),
nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování
a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech;
získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové
činnosti, práce s knihou a časopisy).
2.11.8. Činností ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní
plný počet žáků zařazených do ŠD stanovený pro oddělení.
2.11.9. V době vedlejších prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD po dohodě se
zřizovatelem přerušuje, pokud zákon. zástupce nejméně 14 dní předem nepodá požadavek docházky
jejich dítěte do ŠD. Zákon. zástupci své dítě přihlašují písemně a pokud je počet přihlášených žáků
nižší než deset, provoz ŠD není zajištěn.
2.11.10. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost
zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.
školní družiny
2.11.11. Zákon. zástupci dítěte a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
2.11.12. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné
denní docházce do ŠD.
2.11.13. Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů po 15 hod, je činnost
spojena do oddělení, kde počet dětí může být max. 30 dětí. Stejně tak se postupuje při spojování
činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
Informace o rozdělení dětí jsou vždy vyvěšeny na nástěnce příslušného oddělení.
2.11.14. Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje
podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která
obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.
ŠD v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizuje zájmové kroužky,
/v době od 15,00 do 16,00hod/ jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k
pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do
ŠD, může být poskytována za úplatu.
2.11.15. ŠD může zajišťovat další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce
atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství na těchto aktivitách
není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.
2.11.16. Při organizaci činnosti jinak než v obvyklých hodinách stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním
fyziologickým potřebám dětí.
25
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
3.1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠD i mimo ní tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj
ani jiných osob. Dětem je povoleno v době ŠD zdržovat se v prostorách školy, pouze na dobu
nezbytně nutnou pro převléknutí v šatně nebo cesty na WC. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž
dojde během pobytu dětí ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD dítě hlásí
ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru.
Vychovatelky ŠD provedou prokazatelné poučení dětí v první den školního roku a dodatečné
poučení dětí, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do třídní
knihy.
3.2. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat dětem nezbytné informace k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
3.3. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo
jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat
o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují okamžitě vedení školy a
zákon. zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či
ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v
žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu
a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned
hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření
a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl
první.
3.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá
za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD.
3.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy.
3.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji
činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými
řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden
v třídních knihách jednotlivých oddělení.
3.7. V případě EVAKUACE školy budou děti ze ŠD převedeny do MĚSTSKÉ KNIHOVNY – v
ÚTERÝ do zasedací místnosti MĚSTSKÉHO ÚŘADU – vchod z Husova náměstí podloubím
radnice.
4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
26
4.1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných
osob žákem je vyžadována úhrada od zákon. zástupců žáka, který poškození způsobil. Při
závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s zákon. zástupci je vznik škody hlášen
Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
4.2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Děti dbají na dostatečné zajištění svých věcí
a uzamykání šaten.
4.3. Do ŠD děti nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci a vlastní hračky do ŠD nenosí.
Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu.
4.4. Děti a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
4.5. Děti ve ŠD jsou povinny řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou
a poškozením.
4.6. Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného.
Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie
ČR), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost
5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
5.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní
škole, t.j. udělování písemného napomenutí, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z
chování na vysvědčení.
5.2. Pokud žák narušuje soustavně řád ŠD a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitelky ze ŠD vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák
soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a
bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných
důvodů.
6. Dokumentace
6.1. V ŠD se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí - zápisní lístky pro děti, které jsou přihlášeny k pravidelné docházce
ŠD
b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o
rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družin
c) přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí.
d) celoroční plán činnosti.
e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
f) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti.
g) kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí.
7. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
vedoucí vychovatelka ŠD.
27
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí
Spisovým a skartačním řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2011.
V Lysé nad Labem dne 1.9.2011
Mgr. Marie Nováková
ředitelka školy
28
Download

ŠVP ŠD.pdf - ZŠ. JA Komenského Lysá nad Labem