Údržba a ešení problém
ištní provádjte zásadn s pístrojem odpojeným od elektrické sít.
Neistte žádným chemickým pípravkem, pouze istou vodou.
Stolní Voda s.r.o.
Po doištní dkladn vysušte stroj ped jeho optovným zapojením.
Automaty s vodou Skalní pramen
Nezasahujte do elektroinstalace pístroje.
Neprovádjte opravy sami! Obrate se na specializovaný servis píslušné
dodavatelské firmy.
Technická data MODEL HC68L
Elektrický píkon
220-240V, 50 Hz
Ochranný typ ped elektrickým šokem
I
Píkon (ohevu)
500W
Píkon (chlazení)
85W
Kapacita chlazení vody
5-15 C
2L/h
Kapacita ohevu vody
85-95 C
5L/h
Chladící médium
Dovozce:
MAGOYA s. r. o.
Na Loukoti 522
160 00 Praha 6
eská Republika
R134a/33g
Distributor:
Stolní Voda s. r. o.
Blatecká 3344
276 01 Mlník
eská Republika
Návod k použití
- kompresorový stojan
na vodu HCL68L
Prosíme, pette si tento návod
ped prvním použitím.
Návod k použití kompresorového
stojanu na vodu HCL68L
Tento stroj je uren pro použití v domácnosti i v komerních prostorách.
Nenaklánjte stroj pi manipulaci, mohlo by dojít k úniku chladícího média
a poškození kompresoru !!!
Umístte stroj na vodu na tvrdý, rovný a suchý povrch.
Udržujte pitom bezpenou vzdálenost od tepelných zdroj, zajistte dostatené
odvtrání kondenzátoru (minimáln 5 cm od zdi).
Z dvodu ochrany Vašich dtí ped popáleninami tee horká voda pouze
pi souasném stisknutí tlaítka pro horkou vodu a dtské pojistky !!!
1.
tlaítko pro nastavení
2.
spína pro chlazení/
snížení teploty
3.
spína pro ohev/
zvýšení teploty
4.
dtská pojistka/
ervené tlaítko
5.
pouštní studené vody/
modrá
6.
pouštní horké vody/
ervená
7.
výstup vody
8.
levý bok stroje(nerez)
9.
pravý bok stroje (nerez)
10. odkapáva
1
2
3
4
5
6
13
Ped zapojením automatu na vodu do sít je nutno dodržet tento postup. Jinak hrozí
okamžité poškození pístroje!!!
Pokud jste pístroj pepravovali naležato, je nutné minimáln 60 minut nechat
automat na vodu stát z dvodu možného poškození kompresoru.
Pokud jste pístroj pepravovali v poloze vestoje pokraujte dále dle níže popsaných
instrukcí.
Po vybalení pístroje a ped jeho zapnutím do elektrické sít, nejprve nasate na trn
barel a pesvdte se, že voda natéká do rezervoár uvnit pístroje.
Objem rezervoár na horkou a studenou vodu je cca 5 litr vody!!!! To je tém 1/2
3galonového barelu nebo 1/3 5galonového barelu. Nepodceujte tuto skutenost.
Pi nedostaten naplnném rezervoáru pro horkou vodu a po následném spuštní
ohevu, by mohlo dojít k poškození pístroje!!!
15
Po naplnní rezervoár vodou zapojte pístroj do zásuvky a zapnte ho pomocí
hlavního spínae (14). Rozsvítí se displej pístroje.
16
Nyní zkontrolujte pomocí modrého tlaítka (5) zda protéká voda z rezervoáru pro
studenou vodu a pomocí souasného stisku erveného tlaítka (6) a dtské pojistky
(4) zda vytéká voda i z rezervoáru pro vodu horkou. Pístroj musí být zapojen do sít,
jinak voda nemže vytékat!!! Pokud je vše v poádku, mžeme pejít k nastavení
teplot pro ohev i chlazení.
14
7
8
9
10
Nastavení ohevu vody:
17
1.
2.
3.
4.
11
stisknte tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ervená íslice.
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte požadovanou teplotu.
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
pomocí tlaítka (3) zapnte ohev vody, rozsvítí se ervený symbol
teplomru!!!
12
Nastavení chlazení vody:
11. spodní ást stroje
(nerez)
1.
2.
3.
4.
18
12. podstavec
13. hlava stroje s trnem
Kontrolní
displej
14. hlavní spína
15. zadní panel s pojistkou
DID YOU HAVE YOUR
C 8 GLASSES TODAY ?
16. kondenzátor
C
17. výpustný ventil
18. pívod elektiny
4
3
2
1
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká modrá íslice.
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte požadovanou teplotu.
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
pomocí tlaítka (2) zapnte chlazení vody, rozsvítí se modrý symbol
snhové vloky!!!
Nastavení hodin
1.
2.
3.
4.
5.
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ukazatel hodin
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte hodiny
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ukazatel minut
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte minuty
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
POZOR: pokud íslice na displeji blikají, zobrazují se hodnoty nastavené.
Pokud íslice na displeji svítí, zobrazuje se hodnota aktuální.
Návod k použití kompresorového
stojanu na vodu HCL68L
Tento stroj je uren pro použití v domácnosti i v komerních prostorách.
Nenaklánjte stroj pi manipulaci, mohlo by dojít k úniku chladícího média
a poškození kompresoru !!!
Umístte stroj na vodu na tvrdý, rovný a suchý povrch.
Udržujte pitom bezpenou vzdálenost od tepelných zdroj, zajistte dostatené
odvtrání kondenzátoru (minimáln 5 cm od zdi).
Z dvodu ochrany Vašich dtí ped popáleninami tee horká voda pouze
pi souasném stisknutí tlaítka pro horkou vodu a dtské pojistky !!!
1.
tlaítko pro nastavení
2.
spína pro chlazení/
snížení teploty
3.
spína pro ohev/
zvýšení teploty
4.
dtská pojistka/
ervené tlaítko
5.
pouštní studené vody/
modrá
6.
pouštní horké vody/
ervená
7.
výstup vody
8.
levý bok stroje(nerez)
9.
pravý bok stroje (nerez)
10. odkapáva
1
2
3
4
5
6
13
Ped zapojením automatu na vodu do sít je nutno dodržet tento postup. Jinak hrozí
okamžité poškození pístroje!!!
Pokud jste pístroj pepravovali naležato, je nutné minimáln 60 minut nechat
automat na vodu stát z dvodu možného poškození kompresoru.
Pokud jste pístroj pepravovali v poloze vestoje pokraujte dále dle níže popsaných
instrukcí.
Po vybalení pístroje a ped jeho zapnutím do elektrické sít, nejprve nasate na trn
barel a pesvdte se, že voda natéká do rezervoár uvnit pístroje.
Objem rezervoár na horkou a studenou vodu je cca 5 litr vody!!!! To je tém 1/2
3galonového barelu nebo 1/3 5galonového barelu. Nepodceujte tuto skutenost.
Pi nedostaten naplnném rezervoáru pro horkou vodu a po následném spuštní
ohevu, by mohlo dojít k poškození pístroje!!!
15
Po naplnní rezervoár vodou zapojte pístroj do zásuvky a zapnte ho pomocí
hlavního spínae (14). Rozsvítí se displej pístroje.
16
Nyní zkontrolujte pomocí modrého tlaítka (5) zda protéká voda z rezervoáru pro
studenou vodu a pomocí souasného stisku erveného tlaítka (6) a dtské pojistky
(4) zda vytéká voda i z rezervoáru pro vodu horkou. Pístroj musí být zapojen do sít,
jinak voda nemže vytékat!!! Pokud je vše v poádku, mžeme pejít k nastavení
teplot pro ohev i chlazení.
14
7
8
9
10
Nastavení ohevu vody:
17
1.
2.
3.
4.
11
stisknte tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ervená íslice.
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte požadovanou teplotu.
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
pomocí tlaítka (3) zapnte ohev vody, rozsvítí se ervený symbol
teplomru!!!
12
Nastavení chlazení vody:
11. spodní ást stroje
(nerez)
1.
2.
3.
4.
18
12. podstavec
13. hlava stroje s trnem
Kontrolní
displej
14. hlavní spína
15. zadní panel s pojistkou
DID YOU HAVE YOUR
C 8 GLASSES TODAY ?
16. kondenzátor
C
17. výpustný ventil
18. pívod elektiny
4
3
2
1
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká modrá íslice.
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte požadovanou teplotu.
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
pomocí tlaítka (2) zapnte chlazení vody, rozsvítí se modrý symbol
snhové vloky!!!
Nastavení hodin
1.
2.
3.
4.
5.
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ukazatel hodin
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte hodiny
stisknte opakovan tlaítko (1) tak, že na displeji bliká ukazatel minut
pomocí tlaítek (2) a (3) nastavte minuty
makejte opakovan tlaítko (1) tak, aby na displeji neblikala žádná íslice.
POZOR: pokud íslice na displeji blikají, zobrazují se hodnoty nastavené.
Pokud íslice na displeji svítí, zobrazuje se hodnota aktuální.
Údržba a ešení problém
ištní provádjte zásadn s pístrojem odpojeným od elektrické sít.
Neistte žádným chemickým pípravkem, pouze istou vodou.
Stolní Voda s.r.o.
Po doištní dkladn vysušte stroj ped jeho optovným zapojením.
Automaty s vodou Skalní pramen
Nezasahujte do elektroinstalace pístroje.
Neprovádjte opravy sami! Obrate se na specializovaný servis píslušné
dodavatelské firmy.
Technická data MODEL HC68L
Elektrický píkon
220-240V, 50 Hz
Ochranný typ ped elektrickým šokem
I
Píkon (ohevu)
500W
Píkon (chlazení)
85W
Kapacita chlazení vody
5-15 C
2L/h
Kapacita ohevu vody
85-95 C
5L/h
Chladící médium
Dovozce:
MAGOYA s. r. o.
Na Loukoti 522
160 00 Praha 6
eská Republika
R134a/33g
Distributor:
Stolní Voda s. r. o.
Blatecká 3344
276 01 Mlník
eská Republika
Návod k použití
- kompresorový stojan
na vodu HCL68L
Prosíme, pette si tento návod
ped prvním použitím.
Download

zde - StolniVoda.cz