Digitální automatický mi krevního tlaku
Model M10-IT
• Návod k obsluze
CZ
IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011
Obsah
Ped použitím jednotky
Úvod ............................................................................................. 3
Dležité bezpenostní informace .............................................. 4
1. Popis pístroje....................................................................... 6
2. Píprava................................................................................ 10
2.1
2.2
Vložení/výmna baterií ...............................................................10
Nastavení data a asu ................................................................12
Pokyny k obsluze
3. Provoz pístroje................................................................... 16
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Jak správn sedt bhem mení ..............................................16
Upevnní manžety na paži .........................................................18
Mení.........................................................................................21
Pokyny pro neobvyklé situace ....................................................31
Pamt’ a její použití ....................................................................32
Stahování dat do poítae ..........................................................39
4. Struný návod ..................................................................... 40
Pée a údržba
5. Odstranní závad a problém............................................ 41
5.1
5.2
6.
7.
8.
9.
2
Hlášení o chybách ......................................................................41
ešení problém ........................................................................42
Údržba a skladování ........................................................... 43
Volitelné píslušenství........................................................ 44
Technické údaje .................................................................. 45
Všeobecné informace o krevním tlaku ............................. 47
Ped použitím jednotky
Úvod
Úvod
Dkujeme vám za nákup mie krevního tlaku na paži OMRON
M10-IT Intellisense.
OMRON M10-IT Intellisense je pln automatický pístroj k mení
krevního tlaku, fungující na oscilometrickém principu. Jednoduše
a rychle vám zmí krevní tlak a puls. Pokroková technologie
„Intellisense“ umožuje pohodlné a ízené nafukování manžety
a nevyžaduje žádné nastavení pro nahuštní manžety nebo její
pozdjší dofukování.
Mi ukládá výsledky mení dvou lidí a má funkci ranního
a veerního prmru. Automatický režim umožuje ti po sob jdoucí
mení s naasovanými intervaly pro prmrný údaj.
Software Omron pro ízení tlaku krve dodávaný s touto jednotkou
umožuje zobrazení, správu a tisk údaj o krevním tlaku získaných
pomocí mie OMRON M10-IT Intellisense. Piložený software je
jenom v anglitin.
CZ
Ped použitím pístroje si dkladn protte návod k použití.
Chcete-li se o svém krevním tlaku dozvdt konkrétní
informace, PORATE SE SE SVÝM LÉKAEM.
3
Dležité bezpenostní informace
Dležité bezpenostní informace
V pípad thotenství, arytmie a arteriosklerózy se porate s lékaem.
Jednotku používejte pouze k ukládání výsledk mení urených osob.
Ped použitím pístroje si dkladn protte tuto ást.
Upozornní:
(Všeobecné použití)
• Vždy se porate se svým lékaem. Dávkování lék pedepsaných
lékaem byste nikdy nemli perušovat nebo mnit.
• Nikdy nenechávejte pístroj bez dozoru, jsou-li poblíž dti nebo
osoby, které nemohou vyjádit svj souhlas.
• Nepoužívejte pístroj k žádnému jinému úelu než k mení krevního
tlaku.
• Používejte pouze manžetu schválenou pro tento pístroj. Používání
jiných manžet by mohlo vést k nesprávným výsledkm mení.
• Neprovádjte demontáž pístroje ani manžety.
• Pi noním mení zkontrolujte, zda nemáte vzduchovou hadiku
omotanou kolem jiných ástí tla. Vzhledem ke zvýšenému tlaku
vzduchu ve vzduchové hadice by mohlo dojít k úrazu.
• Pi noním mení si manžetu kolem paže neovinujte píliš tsn.
Mohlo by dojít k úrazu.
• Manžetu nenafukujte na více než 299 mmHg.
• Pi mení zamezte kontaktu pedmt s konektorem USB na pravé
stran pístroje.
(Použití volitelného AC adaptéru)
• Používejte pouze originální sít’ový adaptér urený pro tento pístroj.
Používání nepodporovaných adaptér by mohlo vést k poškození
pístroje nebo by mohlo být pro pístroj nebezpené. Zapojte AC
adaptér do píslušné elektrické zásuvky. Elektrické zásuvky
nepetžujte a nepoužívejte prodlužovací šry.
• Pokud je poškozený pístroj nebo napájecí šra, AC adaptér
nepoužívejte. Vypnte napájení a napájecí šru ihned odpojte.
4
Dležité bezpenostní informace
• Napájecí šru nikdy nezapojujte do elektrické zásuvky ani ji z ní
neodpojujte mokrýma rukama.
(Použití baterií)
• Dostane-li se vám kapalina z baterie do oí, ihned je vypláchnte
velkým množstvím isté vody. Okamžit vyhledejte lékaskou pomoc.
• Dostane-li se vám kapalina z baterie na pokožku nebo odv, ihned se
opláchnte velkým množstvím isté vody.
• Do tohoto pístroje používejte pouze alkalické baterie „AA“.
Nepoužívejte jiné typy baterií.
• Nevkládejte baterie s nesprávn orientovanou polaritou.
• Staré baterie ihned vymte za nové. Vymte všechny tyi baterie
najednou.
• Pokud nebude pístroj používán ti msíce a déle, baterie vyjmte.
Pokud byly baterie vyjmuty na dobu delší než 30 sekund, bude teba
znovu nastavit datum a as.
• Nepoužívejte staré a nové baterie dohromady.
• Pette si „Dležité informace týkající se elektromagnetické
kompatibility (EMC)“ v kapitole Technické údaje a ite se jimi.
Obecná bezpenostní opatení
• Manžetu neohýbejte násilím ani vzduchovou hadiku nadmrn
neohýbejte.
• Pi odstraování vzduchové hadiky zatáhnte za vzduchovou
zástrku ve spoji s hlavní jednotkou, nikoli za hadiku samotnou.
• Dbejte, aby nedocházelo k nárazm i otesm hlavní jednotky nebo
manžety a aby neupadly.
• Nenafukujte manžetu, pokud ji nemáte upevnnu kolem paže.
• Manžetu neperte ani ji nenamáejte do vody.
• Mení neprovádjte po koupání, požití alkoholu, kouení, cviení
nebo jídle.
• Ped likvidací pístroje a veškerého používaného píslušenství nebo
volitelných souástí si pette „Správná likvidace tohoto produktu“
v kapitole Technické údaje a ite se jimi.
5
CZ
1. Popis pístroje
1. Popis pístroje
Hlavní jednotka
A
H
G
F
B
C
E
D
A. Displej
B. Tlaítko SET
C. Tlaítko ranního/veerního
prmru (
/
)
D. Tlaítko MEMORY
E. Zástrka konektoru USB
(kompatibilní s USB 1.1)
F. Tlaítko O/I START
G. Pepína uživatelského ID
(A & B)
6
I
H. Prostor pro baterie
I. Vzduchový konektor
J. Konektor pro AC adaptér
(v pípad použití AC
adaptéru)
J
1. Popis pístroje
Manžeta na paži
K
L
M
K. Manžeta na paži
(Manžeta: pro obvod paže 22 - 42 cm)
L. Vzduchová zástrka
M. Vzduchová hadika
CZ
7
1. Popis pístroje
Displej
N
P
R
T
V
O
W
Q
Y
S
AA
U
AC
N. Systolický krevní tlak
O. Diastolický krevní tlak
P. Indikátor srdení akce
1. (Bhem mení bliká)
2. (Pokud bliká i po dokonení
mení, znamená to, že váš
krevní tlak není
v doporueném rozmezí)
Q. Indikátor pohybu
(Zobrazí se, pokud bhem
mení pohnete tlem.)
R. Indikátor nepravidelné srdení
akce
S. Indikátor vyfukování
T. Indikátor automatického režimu
(Zobrazí se, když je nastaven
automatický režim.)
U. Indikátor vybití baterie
8
X
Z
AB
AD
V. Indikátor uživatelského ID
(A nebo B) (Oznauje uživatele
A nebo uživatele B dle výbru
provedeného uživatelem ped
mením nebo pi použití
pamt’ové funkce.)
W. Indikátor pulsu
X. Indikátor asné ranní
hypertenze (Zobrazí se, pokud
je prmrný ranní údaj za
týden vyšší než 135 u hodnoty
systolického krevního tlaku
anebo 85 u hodnoty
diastolického krevního tlaku.)
Y. Indikátor ranního prmru
(Zobrazí se pi prohlížení
ranních prmr pomocí
pamt’ové funkce.)
Z. Indikátor veerního prmru
(Zobrazí se pi prohlížení
veerních prmr pomocí
pamt’ové funkce.)
AA.Indikátor prmrné hodnoty
(Zobrazí se pi prohlížení
hodnoty za poslední ti mení.)
AB.Indikátor pamti
(Zobrazí se pi prohlížení
hodnot uložených v pamti.)
AC.Zobrazení týdne
AD.Zobrazení Data/asu
1. Popis pístroje
Obsah balení
AE
AF
AG
AH
AE.Mkké úložné pouzdro
AF. tyi alkalické baterie velikosti
„AA“ (typ LR6)
AG.Kabel USB
AH.CD-ROM (Software pro ízení
krevního tlaku)
• Návod k obsluze
• Záruní karta
• Prkazka krevního tlaku
• Jednotka mie krevního tlaku
• Instalaní píruka (k softwaru
pro ízení krevního tlaku)
9
CZ
2. Píprava
2. Píprava
2.1
Vložení/výmna baterií
1. Otote hlavní jednotku vzhru nohama.
2. Posute kryt baterie ve smru
šipky a pitom zatlate na
vroubkovanou ást krytu.
3. Vložte nebo vymte tyi
baterie velikosti „AA“ tak, aby
póly + (kladný) a - (záporný)
odpovídaly polarit vyznaené
v prostoru pro baterie.
4. Zasute kryt baterie zpt.
Posunujte kryt baterie dle oznaení, dokud nezapadne na
místo.
Poznámka: Hodnoty mení budou po výmn baterií i nadále
uloženy v pamti.
10
2. Píprava
Životnost a výmna baterií
Pokud se na displeji zobrazí indikátor vybití baterií ( ), vymte
všechny tyi baterie zárove.
- Pokud zane indikátor vybití baterií ( ) blikat, budete moci pístroj
ješt krátkou chvíli používat. Baterie musíte vas vymnit za nové.
- Pokud indikátor ( ) svítí, baterie jsou zcela vybité. Baterie byste
mli okamžit nahradit novými. Ped jejich výmnou jednotku
vypnte.
• Pokud nebude pístroj používán ti msíce a déle, baterie vyjmte.
• Pokud byly baterie vyjmuty na dobu delší než 30 sekund, bude teba
znovu nastavit datum a as. Podrobnosti najdete v kapitole „2.2“.
• Baterie zlikvidujte podle platných místních pedpis.
tyi nové alkalické baterie „AA“ vydrží pibližn 1400 mení, pokud
jsou využívány v rozsahu šesti mení za den.
Protože dodané baterie jsou ureny pouze ke sledování, mohou mít
životnost kratší než 1400 mení.
11
CZ
2. Píprava
2.2
Nastavení data a asu
Pístroj k mení krevního tlaku automaticky ukládá až 84 hodnot
jednotlivých mení s datem a asem.
Využití funkcí pamti a prmrných hodnot:
• Ped prvním mením nastavte na pístroji správné datum a as.
• Pokud byly baterie vyjmuty na dobu delší než 30 sekund, bude teba
znovu nastavit datum a as.
1. Pi prvním zapnutí pístroje
stisknutím tlaítka O/I START
po vložení baterií zanou na
displeji blikat íslice roku
(2007).
2. Postupnými stisknutími
tlaítka MEMORY postupn
nastavíte vzestupn
jednotlivé íslice.
Poznámky:
• Rozsah nastavení roku je
2007 až 2030. Po dosažení
roku 2030 dojde k návratu
k roku 2007.
• Pokud tlaítko MEMORY
podržíte stisknuté, íslice se
budou rychle zvyšovat.
3. Když se na displeji zobrazí požadovaný rok, potvrte jej
stisknutím tlaítka SET.
Rok je nastaven a na displeji blikají íslice msíce.
12
2. Píprava
4. Msíc nastavíte opakováním
kroku 2 a 3.
Msíc je nastaven a na
displeji blikají íslice dne.
5. Den nastavíte opakováním
kroku 2 a 3.
Den je nastaven a na displeji
blikají íslice hodin.
6. Hodinu nastavíte opakováním
CZ
kroku 2 a 3.
Hodina je nastavena a na
displeji blikají íslice minut.
13
2. Píprava
7. Minuty nastavíte opakováním
kroku 2 a 3.
Minuty jsou nastaveny.
Po nastavení minut se pístroj
sám automaticky vypne.
Datum a as nastavíte
stisknutím tlaítka SET, když
je pístroj v pohotovostním
režimu.
Poznámky k úprav nastavení data a asu
Potebujete-li z njakého dvodu upravit datum a as nebo pokud
došlo k jejich vynulování pi výmn baerií, upravte nastavení data
a asu mezi 10:00 a 18:59. Tím pedejdete problémm s ranními
a veerními týdenními prmry uloženými v pamti.
Chcete-li datum nebo as upravit pozdji, spust’te pístroj v poloze
vypnuto. Postupujte podle níže uvedených krok.
1. Stisknte a podržte tlaítko SET.
Na displeji se pro vybrané uživatelské ID zobrazí indikátor
automatického režimu
a aktuální nastavení (on
(zapnuto) nebo oFF (vypnuto).
Pokud rok nebliká, stisknte jednou nebo dvakrát tlaítko SET,
dokud rok nezane blikat.
Na displeji bliká rok.
14
2. Píprava
2. Zahájení nastavení data a asu najdete v kapitole 2.2.2.
Pi runím nastavením data a asu je nutno pístroj run
vypnout. Po nastavení minut nedojde k jeho automatickému
vypnutí.
Poznámky:
• Zkontrolujte, zda byly datum a as správn nastaveny, aby se
správn zobrazovaly týdenní prmry. Pokud byly datum/as omylem
nastaveny nesprávn, stisknutím tlaítka SET procházejte
nastaveními a upravte je na správné hodnoty.
• V pípad, že se pístroj delší dobu nepoužívá a po zapnutí zobrazí
nesprávný as, vynulujte datum a as (pokyny k nastavení hodnot
hodin najdete v kapitole 2.2). Pi opakovaném použití pístroje
vymažte zaznamenané hodnoty (pokyny k vymazání
zaznamenaných hodnot najdete v kapitole 3.5).
CZ
15
Pokyny k obsluze
3. Provoz pístroje
3. Provoz pístroje
3.1
Jak správn sedt bhem mení
Mení mžete provádt na levé nebo na pravé paži.
Poznámky:
• Mení provádjte na klidném míst, vsed a zcela uvolnní. Mení
neprovádjte v píliš chladné ani píliš teplé místnosti.
• Nejmén 30 minut ped mením nejezte, nekute a necvite.
• Po celou dobu mení se nehýbejte a nemluvte.
Správné
držení
tla
Sete
vzpímen
s rovnými
zády.
Vyhrte si z paže tsn piléhající
odv a jakékoliv silné obleení,
napíklad svetr.
Nepikládejte manžetu pes tlusté
odvy, a je-li rukáv píliš tsný
nevyhrnujte jej.
Mezera mezi židlí a horní
ástí stolu by mla být
mezi 25 až 30 cm.
16
Položte si paži na stl tak, aby
manžeta byla ve stejné výšce
jako vaše srdce.
3. Provoz pístroje
Poznámky:
• Správné držení tla bhem mení je dležité kvli dosažení
pesných výsledk.
• Mli byste se také snažit mit si krevní tlak každý den ve stejnou
dobu. (Doporuuje se do 1 hodiny po probuzení.)
Nesprávné držení
tla
• Ohnutá záda (trup
v pedklonu)
• Sezení se zkíženýma
nohama
• Sezení na pohovce nebo
u nízkého stolku, který vás
nutí se pedklánt
V takových situacích mže v tle vzniknout zbytené pnutí nebo se
manžeta dostane pod úrove srdce, a pístroj tak namí vyšší
hodnotu krevního tlaku.
Je-li manžeta umístna pod úrovní srdce, podložte si paži napíklad
polštákem tak, abyste mli paži a srdce ve stejné výšce.
CZ
17
3. Provoz pístroje
3.2
Upevnní manžety na paži
Manžetu mžete ovinout bu kolem pravé, nebo kolem levé paže.
• Vyhrte si z paže tsn piléhající odv.
• Nepikládejte manžetu pes tlusté odvy,
a je-li rukáv píliš tsný nevyhrnujte jej.
1. Zasute vzduchovou zástrku do vzduchového konektoru (na
levé stran pístroje).
Vzduchový
konektor
Vzduchová
zástrka
Pi zasouvání do vzduchového konektoru musí být manžeta
zcela vyfouknutá.
2. Posate se na židli s chodidly rovn na podlaze a položte ruku
na stl tak, aby manžeta byla ve stejné úrovni jako vaše srdce.
18
3. Provoz pístroje
3. Rukou pevn uchopte poutko
manžety.
Poutko
Pásek se
suchým zipem
4. Otote vaši ruku dlaní vzhru.
5. Umístte manžetu na paži tak, aby byl modrý proužek
vystedn na vnitní ásti paže a odtud smoval dol.
Vzduchová trubika by mla vést po vnitní stran pedloktí
smrem do dlan, rovnobžn s prostedníkem.
Dolní ást manžety by se mla nacházet pibližn 1 až 2 cm
nad loketním ohybem.
Dolní okraj 1 až 2 cm
Modrý proužek
CZ
Vzduchová hadika
19
3. Provoz pístroje
6. Poté, co je manžeta správn
umístna, PEVN
utáhnte pásek
se suchým zipem.
Poznámky:
• Ujistte se, že vám manžeta paži tsn obepíná.
• Manžeta by mla dobe piléhat k pokožce. Mla by být
upevnna tak, abyste mezi manžetu a paži mohli vložit
ukazováek a aby bylo možno manžetu posouvat nahoru
a dol.
• Ujistte se, že na vzduchové hadice nejsou žádné smyky.
Mení na pravé paži
Pi upevování manžety na pravou paži
mjte na pamti následující zásady.
Upevnte manžetu tak, aby vzduchová
hadika vedla kolem loktu na stran
malíku.
Poznámky:
• Dávejte pozor, abyste paži nepoložili na
vzduchovou hadiku. Omezili byste tím
prtok vzduchu.
• Upevnte manžetu na paži tak, aby žádná
její ást nepesahovala pes loketní kloub.
Manžeta by mla být 1 až 2 cm nad loketním ohybem.
• Pi použití dvakrát denn vydrží manžeta 3 roky.
• Krevní tlak na levé a pravé paži se mže lišit, a proto také namené
hodnoty krevního tlaku mohou být odlišné. Spolenost Omron
doporuuje vždy používat k mení stejnou paži. Pokud se hodnoty
mezi tmito dvma pažemi podstatn liší, ovte si u svého lékae,
kterou paži máte k mení používat.
20
3. Provoz pístroje
3.3
Mení
Pístroj je uren k mení a ukládání hodnot mení do pamti pro dv
osoby pomocí ID uživatele A a ID uživatele B.
Pístroj lze také použít k provedení jednoho mení u jiných osob
pomocí režimu hosta. Pi použití režimu hosta se nezobrazí indikátor
ID uživatele. Mení provedená pomocí režimu hosta nejsou uložena
v pamti.
Použití režimu hosta
1. Stisknte a podržte tlaítko O/I START, dokud indikátory
uživatele A a B nezmizí z displeje.
Zobrazení A a B
zmizí
Stisknte nejmén na 3 sekundy
CZ
2. Uvolnte tlaítko O/I START.
Manžeta se zane automaticky nafukovat.
Poznámka: Nafukování ukoníte stisknutím a uvolnním
tlaítka O/I START. Pístroj se pestane nafukovat,
zane se vyfukovat a vypne se.
3. Nafukování se zastaví a je zahájeno mení. Když je mení
dokoneno, na displeji se zobrazí váš krevní tlak a puls.
21
3. Provoz pístroje
Volba ID uživatele
Vyberte své uživatelské ID. Pi provádní mení používejte vždy
stejné uživatelské ID. Pístroj ukládá hodnoty mení do pamti podle
zvoleného uživatelského ID. Tyto hodnoty mení se používají
k výpotu ranních a veerních prmr.
Posunutím pepínae uživatelského ID nahoru nebo dol vyberte
uživatele A nebo B.
Použití ID uživatele
Když vyberete ID uživatele, pístroj lze nastavit tak, aby provedl jedno
mení pomocí jednorázového režimu nebo ti po sob jdoucí mení
pomocí automatického režimu, pokud stisknete tlaítko O/I START.
Poznámka: Výchozí hodnota je nastavena na jednorázový režim, tj.
provedení jednoho mení.
V automatickém režimu se provedou ti po sob jdoucí mení. Pístroj
nafoukne manžetu a provede ti po sob jdoucí mení oddlená
krátkým asovým intervalem mezi jednotlivými meními.
22
3. Provoz pístroje
Použití režimu jednotlivce
1. Volba vašeho ID uživatele (A nebo B).
2. Stisknte tlaítko O/I START.
Na displeji se zobrazí všechny indikátory. Na displeji bliká vámi
zvolený indikátor ID uživatele.
Manžeta se zane automaticky nafukovat. Bhem nafukování
pístroj automaticky stanoví ideální úrove nafouknutí. Bhem
nafukování pístroj zjišt’uje puls. Nehýbejte paží a zstate
v klidu, dokud nebude dokonen celý proces mení.
CZ
Poznámka: Nafukování nebo mení ukoníte stisknutím
a uvolnním tlaítka O/I START. Pístroj se
pestane nafukovat, zane se vyfukovat a vypne
se.
23
3. Provoz pístroje
3. Nafukování se automaticky zastaví a pístroj zahájí mení.
Pi vyfukování manžety se na displeji zobrazí sestupná ísla.
Pi každém úderu srdce zabliká symbol srdení akce ( ).
4. Po dokonení mení se manžeta úpln
vyfoukne. Zobrazí se váš krevní tlak a puls.
5. Stisknutím tlaítka O/I START
pístroj vypnte.
Poznámka: Pokud pístroj
zapomenete vypnout,
vypne se automaticky
po pti minutách.
Poznámky:
• Urování vlastní diagnózy a samoléení na základ
namených výsledk je nebezpené. Dodržujte pokyny
lékae.
• Ped dalším mením krevního tlaku vykejte alespo 2-3
minuty. Tato doba tepnám umožní vrátit se do stavu ped
prvním mením.
24
3. Provoz pístroje
Výbr automatického režimu
Automatický režim lze vybrat pro uživatele A nebo pro uživatele B.
1. Zkontrolujte, zda je pístroj vypnutý.
2. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
3. Stisknte a podržte tlaítko SET.
Na displeji se zobrazí symbol automatického režimu (
a nastavení oFF (vypnuto).
)
CZ
4. Stisknutím tlaítka MEMORY
(
) zvolte on (zapnuto).
Poznámka: Stisknutím tlaítka
MEMORY
pepínáte mezi
možností on
(zapnuto) a oFF
(vypnuto).
25
3. Provoz pístroje
5. Stisknutím tlaítka SET potvrte zmnu.
Zobrazí se poet sekund mezi jednolitvými meními.
Poznámka: Výchozí hodnota mezi jednotlivými meními je
60 sekund.
6. Interval mezi jednotlivými meními zmníte stisknutím tlaítka
MEMORY (
).
Tento interval lze nastavit na 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund
nebo 120 sekund. Tlaítko MEMORY nkolikrát stisknte,
dokud se na displeji nezobrazí požadovaný interval.
7. Stisknutím tlaítka SET potvrte
nastavení.
Na displeji bliká rok.
8. Stisknutím tlaítka O/I START
pístroj vypnte.
26
3. Provoz pístroje
Použití automatického režimu
1. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
2. Stisknte tlaítko O/I START.
Na displeji se zobrazí všechny indikátory. Na displeji bliká vámi
zvolený indikátor ID uživatele. Manžeta se zane automaticky
nafukovat.
Poznámka: Nafukování nebo mení ukoníte stisknutím
tlaítka O/I START. Pístroj pestane nafukovat,
zane vyfukovat a vypne se.
3. Nafukování manžety se automaticky zastaví a pístroj zahájí
mení.
Pi vyfukování manžety se na displeji zobrazí sestupná ísla.
Pi každém úderu srdce zabliká symbol srdení akce ( ). Po
dokonení mení se manžeta úpln vyfoukne.
Poznámka: Nehýbejte paží a zstate v klidu, dokud nebude
dokonen celý proces mení.
4. Zkontrolujte prbh po sob jdoucích mení.
CZ
První mení je dokoneno, eká se na zahájení dalšího
mení. Na displeji se zobrazí nastavený asový interval mezi
jednotlivými meními.
27
3. Provoz pístroje
Druhé mení zane automaticky.
Druhé mení je dokoneno, eká se na zahájení dalšího
mení.
Tetí mení zane automaticky.
Po sob jdoucí mení jsou dokonena. Na displeji se zobrazí
prmr za ti mení.
Pi mení v automatickém režimu se výsledky tí jednotlivých
mení nezobrazí. Avšak výsledky jednotlivých mení lze
zobrazit po dokonení všech mení.
Poznámka: V pípad chyby bhem automatického režimu
bude pístroj mení opakovat. Po 3 chybách
pístroj pestane provádt další mení. Pokud
jsou úspšná pouze dv mení, zobrazí se
prmr z tchto dvou mení. Pokud je úspšné
pouze jedno mení, zobrazí se tento výsledek.
5. Stisknutím tlaítka SET zobrazíte krevní tlak a puls za první
mení. Optovným stisknutím tlaítka SET zobrazíte další
mení.
6. Stisknutím tlaítka O/I START pístroj vypnte.
28
3. Provoz pístroje
Dležité upozornní:
• Pokud máte systolický nebo diastolický tlak
mimo standardní rozptí, bude pi zobrazení
výsledku mení blikat indikátor srdení
akce.
Poslední výzkum naznauje, že jako vodítko
pro stanovení vysokého krevního tlaku pi
domácím mení mohou sloužit následující
hodnoty.
Systolický krevní tlak
Nad 135 mmHg
Diastolický krevní tlak
Nad 85 mmHg
Tato kritéria jsou urena pro domácí mení krevního tlaku.
Kritéria mení krevního tlaku na odborných pracovištích
naleznete v kapitole 9.
• Váš tlakomr je vybaven funkcí detekce
nepravidelné srdení akce. Nepravidelná
srdení akce mže ovlivnit namené
hodnoty. Algoritmus pro nepravidelnou
srdení akci automaticky stanoví, zda je
namená hodnota odpovídající nebo zda je
poteba mení opakovat. Pokud jsou
výsledky mení ovlivnny nepravidelnou
CZ
srdení akcí, ale výsledek je platný, zobrazí se výsledek spolu
s ikonou nepravidelné srdení akce. Pokud je mení
v dsledku nepravidelné srdení akce neplatné, výsledek se
nezobrazí. Pokud se po ukonení mení zobrazí indikátor
nepravidelné srdení akce (
), mení opakujte. Zobrazujeli se ikona nepravidelné srdení akce asto, uvdomte o tom
svého ošetujícího lékae. Urování vlastní diagnózy
a samoléení na základ výsledk domácího mení je
nebezpené.
29
3. Provoz pístroje
Co je nepravidelná srdení akce?
Normální puls
Pístrojem namená
nepravidelná srdení akce je
Puls
puls, který se liší o více než
Krevní tlak
25 % od prmrné hodnoty
Nepravidelný puls
pulsu namené bhem
Zkrácený Prodloužený
mení systolického
interval interval
Puls
a diastolického krevního tlaku.
Je-li tato nepravidelnost
Krevní tlak
zjištna bhem mení více
než dvakrát, po ukonení mení se na displeji objeví indikátor
nepravidelné srdení akce (
).
Co je arytmie?
Srdení stah zpsobují elektrické impulsy vytváené
v bioelektrickém systému srdce
Pi arytmii je srdení akce abnormální v dsledku poruchy
bioelektrického systému, který ídí srdení akci. Typickými
píznaky jsou pocit vynechávajícího srdce, pedasné stahy,
abnormáln rychlý puls (tachykardie) nebo abnormáln pomalý
puls (bradykardie). Píinou tchto jev mže být srdení
choroba, stárnutí, fyzická náchylnost, stres, nedostatek
spánku, únava atd. Arytmii mže diagnostikovat pouze léka
pomocí odborných vyšetení.
Zda zobrazení indikátoru nepravidelné srdení akce (
) po
ukonení mení znamená arytmii, mže urit pouze léka, a to
na základ vyšetení.
Zobrazuje-li se indikátor nepravidelné srdení akce (
)
asto, uvdomte o tom svého ošetujícího lékae. Urování
vlastní diagnózy a samoléení na základ výsledk domácího
mení je nebezpené. Urování vlastní diagnózy
a samoléení na základ výsledk domácího mení je
nebezpené. Dodržujte naízení svého ošetujícího lékae!
30
3. Provoz pístroje
3.4
Pokyny pro neobvyklé situace
V pípad, že míváte systolický krevní tlak vyšší než 220 mmHg,
stisknte tlaítko O/I START a podržte je, dokud pístroj nenafoukne
manžetu o 30 až 40 mmHg více, než je váš odhadovaný systolický
krevní tlak.
1. Stisknutím tlaítka O/I START
pístroj zapnte.
Mení je zahájeno.
2. Když se manžeta zane nafukovat, stisknte tlaítko O/I
START a držte je stisknuté, dokud není tlak o 30 až 40 mmHg
vyšší než váš odhadovaný systolický tlak.
Poznámka: Manžetu nelze nafouknout na více než
299 mmHg. (Pokud se pokusíte nafouknout
manžetu na více než 300 mmHg, zobrazí se
chyba.)
3. Po nafouknutí na požadovaný tlak tlaítko O/I START uvolnte.
Manžeta se zane vyfukovat a zane mení.
4. Zbytek postupu je stejný jako u normálního mení. Viz
kapitola 3.3.
Poznámka: Nenafukujte manžetu více, než je nutné.
31
CZ
3. Provoz pístroje
3.5
Pamt’ a její použití
Jednotka je navržena tak, aby do pamti ukládala krevní tlak a puls pro
dv osoby (uživatel A a uživatel B) pi každém dokoneném mení.
Pístroj automaticky uloží až 84 sad hodnot mení (krevní tlak a puls)
pro každého uživatele (A a B). Když je uloženo 84 sad hodnot mení,
nejstarší záznam se vymaže, aby se mohly uložit novjší hodnoty.
Pístroj také uchovává v pamti 8 týdn ranních prmr a 8 týdn
veerních prmr pro každého uživatele (A a B).
Funkce prmru
Pístroj vypoítá prmrný údaj na základ tí posledních sad hodnot
mení provedených bhem 10 minut posledního mení.
Poznámka: Pokud jsou v pamti uloženy dv sady hodnot mení za
10 minutové období, prmr vychází ze dvou sad hodnot
mení. Je-li uložena jedna sada hodnot mení, zobrazí
se jako prmr.
Zobrazení hodnot mení
1. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
2. Stisknte tlaítko MEMORY (
).
Na displeji se zobrazí prmrná hodnota a nad indikátorem
pamti ( ) se zobrazí indikátor prmru ( ).
32
3. Provoz pístroje
3. Stisknutím tlaítka MEMORY (
) zobrazíte na obrazovce
poslední sadu jednotlivých hodnot mení. Hodnoty jsou
zobrazeny od nejnovjších k nejstarším.
Poznámka: Zobrazení data a asu
se stídá se
zobrazením hodnot
mení.
Stídavé zobrazení
Stisknutím tlaítka MEMORY zobrazíte další sadu hodnot.
Stisknutím a podržením tlaítka MEMORY zobrazíte hodnoty
rychleji.
Automatický režim
Na displeji se zobrazí prmr po sob jdoucích mení spolu
s indikátorem automatického režimu (
). Chcete-li
zobrazit hodnoty jednotlivých mení, stisknte tlaítko SET pi
zobrazeném prmru.
CZ
4. Stisknutím tlaítka O/I START pístroj vypnte.
33
3. Provoz pístroje
Ranní a veerní prmry
Jednotka vypoítá a zobrazí týdenní prmr za mení provedená
ráno ( ) a veer ( ). Pístroj uchovává v pamti 8 týdn ranních
prmr a 8 týdn veerních prmr pro každého uživatele (A a B).
Poznámka: Týden zaíná v nedli ve 4:00.
Ranní prmry
Ranní prmry vycházejí z prvního prmrného údaje pomocí
automatického režimu nebo prvního údaje pomocí jednorázového
režimu.
asy mení musí být v rozmezí:
4:00 až 9:59.
Veerní prmry
Veerní prmry vycházejí z posledního prmrného údaje pomocí
automatického režimu nebo posledního údaje pomocí jednorázového
režimu.
asy mení musí být v rozmezí:
19:00 až 1:59.
34
3. Provoz pístroje
O týdenních prmrech
Ranní týdenní prmr
Jde o prmr mení provedených ráno (4:00 - 9:59) od nedle do
soboty. Prmr za jednotlivé dny se vypoítá až za ti mení
provedená v rozmezí 10 minut prvního ranního mení.
Ranní měření
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
4:00
Měření
První ranní měření
Měření
Do 10 minut
Měření
Měření
Až 3 měření
Ranní krevní tlak
Měření
Měření
9:59
Veerní týdenní prmr
Jde o prmr mení provedených veer (19:00 - 1:59) od nedle do
soboty. Prmr za jednotlivé dny se vypoítá až za ti mení
provedená v rozmezí 10 minut posledního veerního mení.
CZ
Večerní měření
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
19:00
Měření
Měření
Do 10 minut
Měření
Měření
Měření
Poslední večerní měření
Měření
Až 3 měření
Večerní krevní tlak
1:59
35
3. Provoz pístroje
Zobrazení ranních a veerních prmr
1. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
2. Stisknte tlaítko ranního
prmru (
) nebo tlaítko
veerního prmru (
).
Na displeji se zobrazí prmr za
aktuální týden „THIS WEEK“.
Ranní a veerní prmrnou
hodnotu stejného týdne lze
zobrazit stisknutím tlaítka
ranního prmru (
) nebo
tlaítka veerního prmru
(
). Je dležité zkontrolovat
ranní i veerní prmr stejného týdne.
3. Pedchozí týdny zobrazíte dalším stisknutím tlaítka ranního
prmru (
) nebo tlaítka veerního prmru (
).
Na pístroji se zobrazí „-1 WEEK“ za pedchozí týden až
„-7 WEEK“ za nejstarší sadu prmr.
Poznámka: Pokud za týden není provedeno dost
mení na provedení výpotu
prmru, zobrazí se displej podle
ilustrace.
4. Stisknutím tlaítka O/I START pístroj vypnte.
36
3. Provoz pístroje
Poznámky ke kombinacím zobrazení
Krom indikátoru ranního prmru a veerního prmru mže pístroj
zobrazit také indikátor ranní hypertenze, pokud ranní prmr za daný
týden pevyšuje vodítko pro domácí mení krevního tlaku.
Podrobnosti najdete v kapitole 3 „Provoz pístroje - Dležité
informace“. V závislosti na výsledcích mení lze výsledky zobrazit
v následujících kombinacích.
Displej
Ranní
prmr
Ranní prmr z tohoto týdne
s indikátorem ranního prmru
Ranní prmr ze 7 pedchozích
týdn s indikátorem ranního
prmru + blikající indikátor
srdení akce + indikátor ranní
hypertenze
CZ
Veerní
prmr
Veerní prmr z tohoto týdne
s indikátorem veerního prmru
Veerní prmr ze 7 pedchozích
týdn s indikátorem veerního
prmru + blikající indikátor
srdení akce + indikátor ranní
hypertenze
Prmr v rámci vodítka pro
domácí mení krevního tlaku
Prmr pevyšující vodítko pro
domácí mení krevního tlaku
+ ranní hypertenze
37
3. Provoz pístroje
Indikátor ranní hypertenze ( ) se zobrazí, pokud je týdenní prmr
ranních mení vyšší než 135/85.
V tomto pípad se indikátor ranní hypertenze ( ) zobrazí pi
zobrazení veerního prmru bez ohledu na hodnoty veerního
prmru.
Vymazání veškerých hodnot uložených v pamti
Hodnoty uložené v pamti jsou odstranny podle ID uživatele.
Hodnoty uložené v pamti nelze odstranit ásten. Odstraní se
všechny hodnoty vybraného uživatele.
1. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
2. Souasn podržte tlaítko MEMORY (
) a tlaítko O/I START
po dobu delší než 2 sekundy a všechny hodnoty se vymažou.
38
3. Provoz pístroje
3.6
Stahování dat do poítae
Software Omron pro ízení tlaku krve dodávaný s touto jednotkou
umožuje zobrazení, správu a tisk údaj o krevním tlaku získaných
pomocí mie OMRON M10-IT Intellisense.
Ped instalací softwaru do poítae se podívejte do piložené
„Instalaní píruky“. Informace o obsluze softwarové aplikace najdete
v Instalaní píruce. Použijte funkci nápovdy v softwarové aplikaci.
Používejte pouze USB kabel OMRON prodávaný s tímto pístrojem.
Pi použití jiného kabelu by mohlo dojít k poškození pístroje a ke
zrušení platnosti záruky uživatele.
1. Otevete kryt konektoru USB.
2. Zastrte normální zástrku
konektoru USB (velký konektor)
do osobního poítae.
Normální USB
konektor
CZ
Mini USB konektor
3. Zastrte zástrku mini USB
konektoru (malý konektor) do
USB konektoru na hlavní
jednotce.
39
4. Struný návod
4. Struný návod
Tento struný návod je pouze informativní. Ped prvním
použitím pístroje si pette celou píruku.
Aby namené hodnoty byly spolehlivé, nejezte, nekute
a necvite nejmén 30 minut ped mením tlaku.
Poznámka: Svléknte si z paže všechny tsn piléhající odvy.
1. Posate se na židli s chodidly rovn na podlaze a položte ruku
na stl tak, abyste mli manžetu ve stejné výšce jako srdce.
2. Manžetu kolem paže zajistte pomocí upevovacího pásku se
suchým zipem.
3. Vyberte své ID uživatele (A nebo B).
4. Stisknte tlaítko O/I START.
Po dokonení mení pístroj zobrazí váš
krevní tlak a puls a automaticky vyfoukne
manžetu.
Poznámky:
• Ped dalším mením krevního tlaku vykejte vždy nejmén
2 - 3 minuty.
• Uvdomte si, že v pamti jsou uložena všechna mení, která
se pístrojem provádjí. Mí-li si krevní tlak stejným
pístrojem i nkdo jiný, jeho hodnoty budou též uloženy
v pamti.
40
Pée a údržba
5. Odstranní závad a problém
5. Odstranní závad a problém
5.1
Hlášení o chybách
Zobrazení
chyby
Píina
ešení
Manžeta není dostaten
nafouknutá.
Pohyb bhem mení.
Pozorn si pette kroky uvedené
v kapitole 3.3 a zopakujte je.
Manžeta je nadmrn
nafouknutá.
Baterie jsou vybité.
Vymte všechny tyi baterie „AA“
za nové.
Viz kapitola 2.1.
Pohyb, zvuk.
Pozorn si pette kroky uvedené
v kapitole 3.3 a zopakujte je.
Z manžety uchází vzduch.
Vymte starou manžetu za novou.
Bliká nebo svítí
setrvale.
41
CZ
5. Odstranní závad a problém
5.2
ešení problém
Problém
Po stisknutí tlaítka O/I
START se neobjeví
žádný displej.
Pístroj nemí nebo
jsou výsledky píliš
vysoké.
Krevní tlak je pokaždé
jiný. Výsledek je
mimoádn nízký (nebo
vysoký).
42
Píina
ešení
Baterie jsou vybité.
Vymte baterie.
Je manžeta správn
omotána kolem paže?
Pipevnte manžetu na
paži správn.
Tlak v manžet se
nezvyšuje, pestože je
slyšet hnací motor.
Zkontrolujte, zda je
vzduchová zástrka
správn pipojena
k pístroji. Zatlate
vzduchovou pípojku
pevn do vzduchového
konektoru.
Hodnoty krevního tlaku se stále mní v závislosti na
ase mení a psychickém stavu. Ped mením se
nkolikrát zhluboka nadechnte a uvolnte se.
6. Údržba a skladování
6. Údržba a skladování
Abyste uchránili pístroj ped poškozením, dodržujte
následující pokyny:
• Nevystavujte pístroj ani manžetu extrémním teplotám, vlhkosti
nebo pímému slunenímu svtlu.
• Nestáejte manžetu ani hadiku píliš pevn.
• Pístroj nerozebírejte.
• Neprovádjte opravy jakéhokoli druhu. Pokud se vyskytne
závada, porate se s distributorem spolenosti OMRON nebo
kontaktujte Zákaznický servis, který je uveden na obalu. Také
mžete požádat o radu svého prodejce zdravotnických pístroj
nebo lékárníka.
• OMRON M10-IT je pesný micí pístroj. Je dležité, aby
pesnost zstala v rámci norem. Doporuujeme, abyste
nechávali pístroj každé dva roky prohlédnout, a ujistili se tak, že
mí pesn a funguje správn. Další detaily vám sdlí distributor
spolenosti OMRON nebo Zákaznický servis, který je uveden na
obalu.
• Nevystavujte pístroj silným otesm i vibracím (nap. upuštní
pístroje na zem.)
• K ištní pístroje nepoužívejte tkavé kapaliny. PÍSTROJ JE
TEBA ISTIT M
KKÝM SUCHÝM HADÍKEM.
• Manžetu neperte ani ji nenamáejte do vody.
CZ
Uskladnní
Pokud pístroj nepoužíváte, uchovávejte jej
v mkkém úložném pouzde.
Poznámka: Používáte-li volitelný AC adaptér,
ujistte se, že je umístn pod
manžetou a pístrojem, takže
nepoškodí displej.
43
7. Volitelné píslušenství
7. Volitelné píslušenství
Adaptér pro napájení
stídavým proudem S
Objednací . 9515336-9
Manžeta na paži
Objednací . 9956685-4
Použití volitelného AC adaptéru
Do prostoru pro baterie vložte baterie, i když používáte sít’ový adaptér.
Poznámky:
• Napájecí šru nikdy nezapojujte do elektrické zásuvky ani ji z ní
neodpojujte mokrýma rukama.
• Používejte pouze originální sít’ový adaptér urený pro tento pístroj.
Použitím nepodporovaných adaptér mžete zaízení poškodit.
• Skladujete-li AC adaptér spolu s hlavním pístrojem, dbejte, abyste
bhem skladování nepoškodili pístroj ani manžetu.
1. Zástrku AC adaptéru zasute
do konektoru pro AC adaptér
na zadní stran hlavní
jednotky.
2. Zapojte AC adaptér do
elektrické zásuvky.
Chcete-li sít’ový adaptér odpojit, nejprve jej vytáhnte
z elektrické zásuvky a potom ihned vyjmte zástrku AC
adaptéru z hlavní jednotky.
44
8. Technické údaje
8. Technické údaje
Popis výrobku
Model
Displej
Micí metoda
Rozsah mení
Pesnost
Nafukování
Vyfukování
Pamt’
Zdroj energie
Životnost baterie
Provozní teplota/
Vlhkost
Skladovací teplota/
vlhkost/tlak vzduchu
Hmotnost pístroje
Hmotnost manžety
Vnjší rozmry
Rozmry manžety
Obsah balení
Digitální automatický mi krevního tlaku
OMRON M10-IT (HEM-7080IT-E)
Digitální displej LCD
Oscilometrická metoda
Tlak: 0 mmHg až 299 mmHg
Puls: 40 až 180/min
Tlak: r3 mmHg
Puls: r5 % zobrazené hodnoty
Fuzzy logika, ízená elektrickou pumpou
Automatický tlakový vypouštcí ventil
84 mení s datem a asem pro každého uživatele (A a B)
4 baterie „AA“ 1,5 V nebo AC / DC adaptér (6 V = 4 W)
Kapacita nových alkalických baterií je pibližn 1 400
mení pi použití 6krát denn se 4 novými alkalickými
bateriemi
+10 °C až +40 °C
Rel. vlhkost max. 30 až 90 %
-20 °C až +60 °C
Rel. vlhkost max. 10 až 95 %
700 - 1 060 hPa
Pibližn 420 g bez baterií
Pibližn 240 g
Pibližn 155 (d) u mm 131 (š) u mm 84 (h) mm
Pibližn 152 mm u 600 mm
(Manžeta: pro obvod paže 22 až 42 cm)
Manžeta, návod k obsluze, mkké úložné pouzdro, sada
baterií, záruní karta, prkazka krevního tlaku, USB kabel,
CD-ROM, instalaní píruka
CZ
Poznámka: Technické úpravy jsou vyhrazeny bez pedchozího upozornní.
• Tento výrobek spolenosti OMRON je vyrábn pod písným dohledem systému
kontroly kvality spolenosti OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonsko. Základní
souástka pro mie krevního tlaku spolenosti OMRON, kterou je tlakový senzor, je
vyrábn v Japonsku.
== Typ
TypeBB
Tento pístroj spluje požadavky evropské smrnice 93/42/EEC (Smrnice pro lékaské
pístroje).
45
8. Technické údaje
Dležité informace týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC)
Tento lékaský pístroj vyrobený spoleností OMRON HEALTHCARE vyhovuje
norm SN EN60601-1-2:2007 Zdravotnické pístroje, ást1-Všeobecné požadavky
na bezpenost, oddíl 2-Elektromagnetická kompatibilita (EMC) jak ve smyslu
odolnosti, tak ve smyslu emisí.
Pesto je však zapotebí dodržovat následující opatení:
• Pístroj nepoužívejte v blízkosti mobilních telefon nebo jiných zaízení, která
vytváejí silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Od tchto zaízení
doporuujeme dodržovat minimální vzdálenost 7 m. Je-li vzdálenost menší, ovte
správnou funkci pístroje.
Další dokumentaci v souladu s touto normou EN60601-1-2:2007 poskytne
spolenost OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu
k obsluze.
Dokumentace je rovnž dostupná na adrese www.omron-healthcare.com.
Správná likvidace tohoto produktu
(Likvidace elektrických a elektronických zaízení)
Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005.
Dle zákona . 7/2005 Sb. zajišt’ujeme jeho zptný odbr a bezplatnou
likvidaci prostednictvím kolektivního systému spolenosti RETELA,
s.r.o. Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho ásti do smsného
(komunálního) odpadu.
Aktuální seznam sbrných míst zjistíte na: www.retela.cz, e-mail: [email protected]
nebo na tel. ísle 251 562 559.
Produkt neobsahuje žádné nebezpené látky.
46
9. Všeobecné informace o krevním tlaku
9. Všeobecné informace o krevním tlaku
Co je krevní tlak?
Krevní tlak je velikost síly krve psobící na stnu tepen. Arteriální
krevní tlak se bhem srdeního cyklu stále mní.
Nejvyšší tlak bhem cyklu se nazývá systolický krevní tlak; nejnižší
pak diastolický krevní tlak.
Ob hodnoty tlaku, systolická i diastolická, jsou nezbytné, aby mohl
léka posoudit stav pacientova krevního tlaku.
Pro je dobré mit si krevní tlak doma?
Mení krevního tlaku lékaem mže vyvolat stres, který sám o sob
mže vést ke zvýšení krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že na krevní
tlak mají vliv rzné okolnosti, jediné mení nemusí být pro pesnou
diagnózu dostaující.
Krevní tlak mže ovlivnit mnoho faktor, jako je fyzická námaha, stres
nebo denní doba. Proto je lepší pokusit se mit si krevní tlak každý
den ve stejnou dobu, ímž získáte pesné údaje o jakýchkoli zmnách
krevního tlaku. Typicky je krevní tlak ráno nízký a od odpoledne do
veera se zvyšuje. Je nižší v lét a vyšší v zim.
Krevní tlak se mí v milimetrech rtut’ového sloupce (mmHg) a mení
se zapisují tak, že systolický krevní tlak stojí ped diastolickým, tj.
CZ
krevní tlak zapsaný jako 140/90 se te jako 140 na 90 mmHg.
47
9. Všeobecné informace o krevním tlaku
200
Horní křivka: systolický krevní tlak
Spodní křivka: diastolický krevní tlak
mmHg
150
100
50
6
12
18
24
Denní čas
Příklad: výkyvy v rámci dne (muž, 35 let)
Klasifikace krevního tlaku podle Svtové zdravotnické organizace
Svtová zdravotnická organizace (WHO) a Mezinárodní spolenost
pro hypertenzi (ISH) vyvinuly klasifikaci krevního tlaku zobrazenou na
tomto obrázku.
Systolický krevní tlak
(mmHg)
Závažná hypertenze
180
Mírná hypertenze
160
Slabá hypertenze
140
130
Normální systolická
hodnota
Normální krevní tlak
120
Optimální
krevní tlak
(cílová hodnota)
80
85
90
100 110
Diastolický
krevní tlak
(mmHg)
Tato klasifikace je založena na hodnotách krevního tlaku namených
vsed u pacient ambulantních oddlení nemocnic.
Poznámka: Neexistuje žádná všeobecn pijímaná definice
hypotenze (nízký krevní tlak). Lidé, kteí mají systolický
tlak nižší než 100mmHg jsou však považováni za
hypotenzní.
48
9. Všeobecné informace o krevním tlaku
Výrobce
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPONSKO
Zástupce pro EU
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO
www.omron-healthcare.com
Výrobní závod
OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, 9ÍNA
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
Poboìka
OMRON MEDIZINTECHNIK
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NGMECKO
www.omron-medizintechnik.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE
Distribuce a servis pro 9R
CELIMED s.r.o.
Sociální péìe 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem
tel.: info linka 417 639 530, servis 475 208 180
www.celimed.cz
Vyrobeno v 9ínú
49
CZ
9. Všeobecné informace o krevním tlaku
50
Download

CZ - Omron Healthcare