VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
6. Z Chodova do Kunratic
Celková délka trasy: 8,2 km
Poèet stromù: 8
Poèet informaèních tabulí: 1
Vycházka má jako výchozí bod
zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné
vystoupit z linek è. 125, 135,
170, 203, 213 a 293. Dopravit se sem mùžeme z Jižního
Mìsta, napøíklad od stanice
metra C Opatov, ale i z Vršovic,
pøes které jedou spoje od stanic metra A Námìstí Míru
a Želivského èi ze Smíchova.
Nejstarší zpráva o Chodovì pochází z roku 1185. Archeologický prùzkum datuje výstavbu
zdejší tvrze do druhé poloviny
13. stol. V dalších letech mìl
objekt pohnuté dìjiny, pøièemž
ve druhé polovinì 20. stol. hrozila této zajímavé stavbì demolice nebo byl ve velmi neutìšeném stavu. Po øadì jednání však v roce 1977 zvítìzila
myšlenka rekonstrukce tvrze.
85
Jasanová alej
v Chodovì*
Naproti Chodovské tvrzi bylo
ve Starochodovské ulici vyhlášeno v roce 2007 devìt jasanù
ztepilých za památné. Jsou
pozùstatkem staré aleje vedoucí kdysi z Prahy do Chodova
a svým vzrùstem tvoøí krajinnou dominantu. Památné stromoøadí zaèíná na køižovatce
s ulicí V Benátkách, je vysázeno
v mírném oblouku a konèí pøed
køižovatkou s ulicí K Remízku.
Obvody kmenù jednotlivých
stromù jsou v rozmezí 202–254
cm a výška byla zmìøena u nejnižšího 16,5 m, naopak strom
s nejvyšším vzrùstem mìøí 22
m. Jasanové aleje nejsou pøíliš
bìžné, proto na nás pùsobí
zajímavým dojmem.
Jasanová alej v Chodovì
Kunratický dub letní
Duby letní Na Jelenách
u Kunratického lesa
Dub proti Lišovické ulici
Lípa u brány
v Kunratické bažantnici
zámeckého parku
v Kunraticích
Dub letní v Kunratické bažantnici
Trasa vycházky
Hranice chránìného území
Památný strom
Významný – nepamátný strom
Informaèní tabule
Zaèátek – Konec trasy
Dub letní v Kunraticích
"U Vesteckých"
117
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
Jasanová alej na Chodovì ukazuje kudy vedla stará cesta z Prahy do Chodova
16
Kunratický dub letní***
Od jasanù pokraèujeme ulicí V Benátkách a následnì ulicí K Dubu, která nás pøivede po lávce
ke stanici metra C Chodov, kde mùže být vycházka rovnìž zahájena. Podchodem projdeme na
druhou stranu komunikace a nejprve kolem obchodního centra a poté i kolem parkovištì
míøíme šikmo vlevo ke Kunratickému lesu.
Chodovská tvrz – rekonstruovaná kulturní památka byla slavnostnì otevøena 21. prosince 1988 a v souèasné dobì
pøedstavuje nejkrásnìjší objekt Chodova a zároveò slouží jako kulturní dùm
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
Již z dálky vidíme v rohu na jeho
okraji mohutný dub. Tento památný hranièní dub byl vyhlášen v roce
1998 a svým obvodem 424 cm se
øadí k nejmohutnìjším dubùm na
území mìsta. Kmen nese korunu až
do výšky 18 m. Povìst vypráví, že
byl vysazen v dobì výstavby hrádku
zvaný Nový za vlády Václava IV.,
tedy po roce 1410. Stáøí 600 let je
ovšem znaènì nadsazené. Pravdìpodobnì byl vysazen ve 2. polovinì
18. století za vlády Marie Terezie,
když byly pøemìøovány hranice
a katastry. A jako hranièní strom
dub už døíve podléhal ochranì,
a tak ho dnes mùžeme obdivovat
jen pár krokù od panelových domù
Jižního Mìsta, které bylo vystavìno, když on už byl dávno starým
stromem. Jistì nás pøekvapí, že èást
jeho koøenového systému je pøekryta nepropustným asfaltovým povrchem. Kdyby se vymìnil za propustnìjší dlažbu, jistì by strom v letních
mìsících ménì trpìl suchem.
Podle povìsti by mìl být Kunratický dub letní starý 600 let
Ještì na sklonku 19. století byly Kunratice vzdáleny od ruchu velkomìsta a pøedstavovaly
oblíbený cíl výletù Pražanù (partie z Kunratic)
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
29
Duby letní Na Jelenách u Kunratického lesa*
Od dubu jdeme po modré turistické znaèce smìrem k Novému hrádku. Hned po 300 m potkáme další památný hranièní dub, rostoucí na okraji lesa. Ten již není tak starý a mohutný jako
pøedchozí, nicménì náležitou ochranu si urèitì zaslouží. Po pár desítkách metrù nás po levé
stranì u cesty upoutá další ze skupiny hranièních dubù.
Jeden ze skupiny tøí hranièních dubù rostoucích na okraji Kunratického lesa
Je již vyšší a má i vìtší obvod kmene, ale jelikož je kolem nìj hustý podrost, je jeho koruna
patrná hlavnì v dobì vegetaèního klidu. Kousek za ním pro zmìnu po pravé stranì hned u naší
cesty je tøetí hranièní dub. Jeho statný vysoký kmen spoleènì s korunou též jasnì vystupuje
nad okolní porost, zvláštì když jsou okolní stromy bez listù. To pak již z dálky svojí velikostí
ještì více upoutá kolemjdoucí návštìvníky. A ještì k této skupinì pár faktografických údajù
na závìr. Byly vyhlášeny za památné v roce 1999. Obvody mají 274–362 cm a jejich výška je
od 17 do 28 m.
Pokraèujeme dále po modré turistické znaèce v okrajové èásti lesa. V místech, kde po levé
stranì vidíme novì postavené domky a znaèka ostøe zahýbá do lesa, odboèíme mírnì vlevo do
ulice Ke Hrádku, jež byla pojmenována podle jejího smìru k Novému hrádku, který je dnes
zøíceninou na ostrohu nad Kunratickým potokem. Na konci ulice zaboèíme vpravo a cestou
dolù z kopce sejdeme k Hornomlýnskému rybníku. Za ním odboèíme vlevo do Sobolákovy ulice, která nás dovede do Úhlavské, kterou pùjdeme vpravo až do ulice
120
K Šeberáku. Dojdeme ke koneèné autobusu MHD linky è. 114 a za toènou odboèíme
vpravo do Lišovické ulice.
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
75
Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici*
Na konci Lišovické ulice vkroèíme do Kunratické bažantnice a po pár metrech uvidíme
mohutný kmen dubu, který budeme mít po levé stranì od pìšiny.
Památný strom, který je nápadný svým vzrùstem, se zde neprojevuje ve své plné kráse,
protože je zastínìn okolními døevinami, ale pohlédneme-li vzhùru do koruny, zjistíme, že je to
opravdový velikán. Vìtve sahají až do výšky 34 m a obvod kmene má 370 cm.
64
Dub letní v Kunratické bažantnici**
Stejnou pìšinou dojdeme po pár desítkách metrù k dalšímu památnému dubu. Má obvod
kmene 360 cm a koruna se zdvihá do výšky 29 m. Strom je lépe viditelný a my si dobøe mùžeme
prohlédnout jeho kmen, strukturu a rozložení vìtví. Stejnì jako pøedchozí rovnìž pøipomíná
tradièní skladbu lesního porostu. Za ním už je asfaltová cesta, po které se dáme vpravo.
V Kunratické bažantnici je mnoho starých stromù, dva z nich byly v roce 2003 vyhlášeny za památné
Procházíme bažantnicí, která má rozlohu 11,3 ha. Na zámecký park, ke kterému nyní
smìøujeme, navazuje charakteristickým rohovým napojením. Dostáváme se na jeho okraj,
který obcházíme smìrem vlevo. Ocitáme se v ulici K Betáni, kterou pøijdeme k jižní bránì
parku. Samotný název ulice je odvozen od jména Bethanie, což je oznaèení biblické lokality na
úpatí Olivetské hory.
"Nepochopím, jak nìkdo mùže projít kolem stromu, aniž by se necítil obšastnìn,
121
že jej vidí. Je to jako mluvit s nìkým, kdo nás miluje, a nebýt šasten."
citát z vych. 4
F. M. Dostojevský, ruský spisovatel, 1821–1881
VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU
24
Lípa u brány zámeckého parku v Kunraticích*
To už ale vcházíme do zámeckého parku, kde po pravé stranì roste památná lípa, která byla
vyhlášena v roce 1999 pro svùj nadprùmìrný vzrùst a vìk. Obvod kmene mìøí 373 cm
a vrcholové partie koruny dosahují výšky 19 m. Aby byla perspektivní ještì po mnoho dalších
let, byla její koruna mírnì zredukována a základním zdravotním øezem byly odstranìny suché
vìtve.
Pokud nám vycházka staèila, mùžeme si projít zámecký park a kolem zámku pøijít na autobusovou zastávku Kunratická škola, odkud jede autobus è. 114 na metro C Kaèerov nebo
mùžeme využít linku è. 165, která spojuje Jižní Mìsto, Modøany a Radotín a linkou 293 se
rovnìž mùžeme svézt na Jižní Mìsto.
Pokud máme ještì dost sil, vrátíme se na roh zámeckého parku a ulicí Do Dubin jdeme
smìrem na jih. Cesta nás povede kolem zahrádkáøské kolonie, pak podejdeme Kunratickou
spojku a za ní zahneme vlevo. Po cestì, která se stáèí kolem vodoteèe, míøíme až k hranici
hlavního mìsta. Po chvíli máme možnost odboèit vpravo, využijeme toho, pøecházíme
vodoteè a ocitáme se na sousedním poli, kde se pìstují jahody.
Solitérní památný dub roste tìsnì u hranice Prahy a v jeho okolí se pìstují jahody
22
Dub letní v Kunraticích ´U Vesteckých´***
Již vidíme v blízkosti okraje pole solitérní památný dub, který je zde krajinnou dominantou.
Je cenný nejen svým vzrùstem, ale i stáøím. To, že mìl kolem sebe dostatek prostoru, se
projevuje na jeho rozložité korunì, která je symetrická do všech stran.
Strom byl vyhlášen za památný již v roce 1999 a dnes má obvod 414 cm a jeho košatá
122 koruna èní do výšky 25 m.
Nyní se vrátíme zpìt do Kunratic, které již jsou v dosahu MHD.
Download

6. Z Chodova do Kunratic Jasanová alej v Chodově*