Stanice „Regumat-130“ DN 25
Datový list
Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.
Oblast použití:
Stanice firmy Oventrop pro pøipojení kotlù „Regumat-130“ délka
èerpadla 130 mm - pro levnou, rychlou a prostorovì nenároènou montហkotle k rozvodùm. Stanice „Regumat- 130“
k dostání s vysoce výkonnými čerpadly.
Výhody:
– pøedmontovaný systém pro pøipojení èerpadla
s vestavnou délkou 130 mm
– vysoce kvalitní materiály
– standardnì s izolací
– snadná montហpomocí pøipojovací sady
– žádná konopná izolace
– výstup a vstup lze na místì snadno vymìnit
Výbìr systémù „Regumat-130“ :
Skupina armatur DN 25 pro délku èerpadla 130 mm
Regumat mùže být v provedení s obìhovým èerpadlem
nebo bez nìj, v základním provedení (bez smìšovaèe),
v provedení s tøícestným nebo ètyøcestným smìšovaèem
s pøednastaveným obtokem a servopohonem.
Dodateènì mùže být instalována pøepouštìcí jednotka.
Montážní rozmìry v = 364 mm, š = 248 mm, h = 197 mm
Provedení
bez funkce smìšování
Èíslo stránky katalogu
Uzavírací zaøízení
s teplomìrem
(bez pøepouštìcí jednotky)
Pøírubová trubice
s uzavíracím ventilem
Provedení
s funkcí smìšování
„Regumat S-130“
„Regumat M3-130“
„Regumat M4-130“
6.07
6.08
6.09
X
X
X
X
X
X
Tøícestný smìšovaè
se servomotorem
(vhodný pro bìžné regulace kotlù)
X
Ètyøcestný smìšovaè
se servomotorem
(vhodný pro bìžné regulace kotlù)
X
Distanèní mezikus
X
Izolace
X
X
X
Jako pøíslušenství jsou k dostání pøípojovací sady.
2012 Oventrop
6.1-1
Stanice „Regumat-130“ DN 25
6
Popis: „Regumat S-130“ DN 25
Sestava armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù pro
uzavření otopného okruhu a 2 teplomìry integrovanými v
otoèné hlavici pro zobrazení teploty na vstupu a výstupu.
S uzavíracím ventilem ve výstupu pro zamezení samotížného
proudìní. Izolace se zamìnitelnými zátkami v èervené a modré
barvì pøi zámìnì vstupu a výstupu.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem. Koule z pochromované mosazi, tìsnìní z teflonu, pøevleèné
matice z mosazi.
Teplomìr integrován v otoèné hlavici,
se znaèkou pro nastavení prùtoku resp.
uzavírání.
Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného okruhu vnìjší
závit (1 1/ 2") bez převlečné matice
pro připojovací sady koncovek s plochým
tìsnìním.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 120 °C
Otevírací tlak zpìtného ventilu: 20 mbar
kv = 7,4
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (11/2")
vestavná délka 130 mm.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubované, vstup vpravo.
Vstup a výstup je však možné na místì individuálnì zamìnit
(viz „Návod k instalaci“).
Popis: „Regumat M3-130“ DN 25
Sestava armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù
pro uzavírání otopného okruhu a 2 teplomìry integrovanými
v otoèné hlavici pro zobrazení teploty na vstupu a výstupu.
S uzavíracím ventilem na výstupu pro zamezení samotížného
proudìní. S tøícestným smìšovaèem a osazeným servomotorem pro regulaci teploty ve vstupu. Izolace se zamìnitelnými
zátkami v èervené a modré barvì pøi zámìnì vstupu a výstupu.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi s tìsnìním
dvojitým O-kroužkem. Koule z pochromované mosazi, tìsnìní z teflonu, pøevleèné
matice z mosazi.
Teplomìr integrován v otoèné hlavici,
se znaèkou pro nastavení prùtoku resp.
uzavírání.
Tøícestný smìšovaè: S nastavitelným obtokem; tìleso a regulaèní
vložka z mosazi, høídel smìšovaèe
s tìsnìním dvojitým O-kroužkem.
Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného okruhu (11/2")
bez převlečné matice pro připojovací sady
koncovek s plochým tìsnìním.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 120 °C
Otevírací tlak uzavíracího ventilu: 20 mbar
kv = 4,3
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (1 1/2"),
vestavná délka 130 mm.
Servomotor:
Napìtí 230 V, délka chodu pøi úhlu
otoèení 90°, délka kabelu 2,2 metry.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubovány, vstup vpravo.
Vstup a výstup lze ovšem pøi montáži individuálnì zamìnit (pøestavba smìšovaèe
není nutná, viz „Návod k instalaci“).
6.1-2
Funkce:
„Regumat S-130“ pro uzavírání otopného okruhu sestává
z uzavírací sady a teplomìrem integrovaným v otoèné hlavici
a z distanèního mezikusu pro vyrovnání délek na vstupu.
Pokud je tøeba, lze Regumat doplnit přepouštěcí vložkou.
Uzavírací ventil integrovaný ve výstupním okruhu zabraòuje
samotížnému proudìní.
Upozornìní:
V pøípadì vypnutého obìhového èerpadla je u otopných
zaøízení v závislosti na obìhovém tlaku možná nízká cirkulace
samospádem i pøes uzavírací ventil.
Uzavírací ventily nejsou hermeticky uzavřené omezovače
průtoku.
„Regumat S-130“
Funkce:
„Regumat M3-130“ odpovídá instalací a funkcí „Regumat
S-130“ s pøídavným tøícestným smìšovaèem a servomotorem. Tøícestný smìšovaè slouží k regulaci teploty na vstupu
a navíc je vybaven ruènì nastavitelným obtokem. Pomocí
obtoku lze ruènì nastavit podíl smìšování z výstupu
do vstupu, napøíklad pro snížení teploty vytápìní.
„Regumat M3-130“
2012 Oventrop
Stanice „Regumat-130“ DN 25
Popis: „Regumat M4-130“ DN 25
Sestava armatur pro pøipojení kotle k potrubním rozvodùm.
Skládá se z: uzavírací sady ze 2 kulových kohoutù
pro uzavření otopného okruhu a 2 teplomìry integrovanými
v otoèné hlavici pro zobrazení teploty na vstupu a výstupu.
S uzavíracím ventilem ve výstupu pro zamezení samotížného
proudìní. Se čtyřcestným smìšovaèem a osazeným servomotorem pro regulaci teploty na vstupu. Izolace se zamìnitelnými zátkami v èervené a modré barvì pøi zámìnì vstupu
a výstupu.
Kulové kohouty:
Tìleso a vøeteno z mosazi s tìsnìním dvojitým O-kroužkem. Koule z pochromované
mosazi, tìsnìní z teflonu, pøevleèné matice
z mosazi.
Teplomìr integrován v otoèné hlavici,
se znaèkou pro nastavení prùtoku resp.
uzavírání.
Ètyøcestný smìšovaè:
S nastavitelným obtokem, tìleso z bronzu,
regulaèní vložka z mosazi; høídel smìšovaèe s tìsnìním dvojitým O-kroužkem.
Pøipojení:
Na stranì kotle a otopného okruhu vnìjší
závit (11/2") bez převlečné matice
pro připojovací sadu koncovek s plochým
tìsnìním.
Svìtlost:
DN 25
Max. provozní teplota:
110 °C
Max. provozní tlak:
10 bar
Rozsah mìøení teplot:
20 °C až 120 °C
Otevírací tlak zpìtného ventilu:
20 mbar
kv = 4,2
Pøipojení èerpadla: Pro èerpadla s vnìjším závitem (11/2"),
vestavná délka 130 mm.
Servomotor:
Napìtí 230 V, délka chodu 2 minuty pøi úhlu
otoèení 90°, délka kabelu 2,2 metry.
Rozteè mezi vstupem a výstupem 125 mm
Upozornìní:
Pøi dodání jsou komponenty jen volnì
sešroubovány, vstup vpravo.
Vstup a výstup lze ovšem pøi montáži individuálnì zamìnit
(pøestavba smìšovaèe není nutná, viz „Návod k instalaci“).
Funkce:
„Regumat M4-130“ odpovídá z hlediska instalace a funkce
„Regumat S-130“ s pøídavným ètyøcestným smìšovaèem
z bronzu a servomotorem. Ètyøcestný smìšovaè slouží
k regulaci teploty na vstupu. Souèasnì se zvyšuje teplota
na výstupu kotle. Obtok integrovaný ve smìšovaèi slouží
k regulaci teploty v systémech s vysokou teplotou v kotli
a nízkou teplotou na vstupu (napø. podlahové topení).
Tento obtok do vstupu trvale pøidává vratnou vodu.
„Regumat M4-130“
G 1/2"
G 11/2"
G 11/2"
G 11/2"
130
311
364
248
125
„Regumat S-130“ DN 25
2012 Oventrop
6.1-3
Stanice „Regumat-130“ DN 25
Tlaková ztráta ∆p [pascal]
Reg
u
Reg mat M
4uma
t M3 130, M
-130 4B-1
30
, M3
B-1 , M4H
30,
M3H 130
-130
Reg
uma
t S130
, SB
-130
Tlaková ztráta ∆p [mbar]
Prùtokový graf „Regumat-130“:
U provedení se smìšovaèem (M3-130 a M4-130) je smìšovaè nastaven do pozice „otevøeno“.
6
Hmotnostní tok qm [kg/h]
Diferenèní tlak ∆p [mbar]
Prùtokový graf obtoku (pøepouštìcí jednotka):
700
600
500
400
300
200
100
50
0
0.5
1
1.5
2
Hmotnostní tok qm [m3/h]
Závìs na zeï:
Pro zavìšení Regumat DN 25 na zeï je k dispozici závìs výr. è. 135 20 96
Jako pøíslušenství jsou k dostání pøípojné sady.
Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 6
ti 137-0/10/MW
Vydání 2012
6.1-4
2012 Oventrop
Download

Stanice „Regumat-130“ DN 25