www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
Délka kombajnu
îò 0,8ì
Kombajn MB280E je urèen k dobývání
slojí velmi nízkých mocností od 0,8 až 1,6 metrù
ve dlouhých porubních stìnách. Dùlní kombajn
je navržen pro obousmìrné dobývání uhlí
s proplástky o pevnosti do 60 Mpa
(max 20% mocnosti sloje). Maximální
úklon sloje smìrem na pilíø mùže
být ±20 stupòù a úklon sloje podél pilíøe ±35 stupòù.
MB 280E
7270
mm
Prùmìr sbíjecího orgánu
750 - 900
mm
Dobývaná mocnost
0,8 - 1,6
m
Produktivita pøi øezném odporu uhlí max. 360kN/m
5-6
t/min
Minimální výška kombajnu od poèvy
680
mm
60-70
ot./min
Šíøka sbíjecího orgánu
800
mm
Maximální úklon podélní
±35
o
Maximální úklon pøíèný
±20
o
Otáèky sbíjecího orgánu
150
mm
Rychlost posuvu kombajnu
0-11,5
m/min
Tažná síla
2x160
kN
Celkový výkon motorù
279,5
kW
Hlavní motor
2x125
kW
Pojezd. motor - el. vrátek
2x16
kW
Propuštìní pod høeblový dopravník
Provozní napìtí
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
Fax: + 420 518 391 598-9
660/1140
V
14 000
kg
e-mail: [email protected]
www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
MB 410E
Kombajn MB410E je urèen k dobývání slojí velmi nízkých mocností od 0,9 až
1,8 metrù ve dlouhých porubních stìnách. Dùlní kombajn je navržen pro
obousmìrné dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa . Maximální
úklon sloje smìrem na pilíø mùže být ±20 stupòù a úklon sloje podél pilíøe ±35
stupòù.
Sbíjecí orgány kombajnu mohou být vybaveny støednì tlakovým
vnitøním skrápìním zamezujícím vznícení metanovzdušné smìsi, kombajny
mohou pracovat v oblastech s nebezpeèím výbuchu . Prùmìr øezného orgánu
800 - 1000 mm. Volba nožù záleží na požadavcích zákazníka. Rameno je pro
úèinnìjší likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy v prostoru mezi
øeznými orgány vybaveno tryskami vnìjšího postøiku
Klimatická odolnost dùlního kombajnu vèetnì jeho pøíslušenství dává záruku
bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu,
zvýšené relativní vlhkosti a teploty a také v pøípadì výskytu agresivní dùlní vody.
Délka kombajnu (osová vzdálenost rozp. válcù)
Prùmìr sbíjecího orgánu
8218
mm
800 - 1000
mm
0,9 - 1,8
m
Produktivita (pøi øezném odporu uhlí max. 360 kN/m)
6-9
Minimální výška kombajnu (od poèvy v závislosti na dopravníku)
717
t/min
mm
Otáèky sbíjecího orgánu
63
ot/min
Šíøka sbíjecího orgánu
800
mm
Max. úklon podélný
±35
o
Max. úklon pøíèný
±20
o
Dobývací mocnost
Popuštìní pod høeblový dopravník
150
mm
Rychlost posuvu kombajnu
0-12
m/min
Tažná síla
2x220
kN
Celkový výkon motorù
411,5
kW
Hlavní motor
2x180
kW
Pojezd
2x22
kW
Provozní napìtí
Hmotnost kombajnu max.
Tel: +420 518 391 510
Fax: + 420 518 391 598-9
660/1140
V
18 000
kg
e-mail: [email protected]
www.tmachinery.cz
MB 14
Dobývací kombajn
MB 630E
Kombajn MB 630E je urèen k dobývání slojí nízkých a støedných mocností od 0,9
až 3,0 metrù ve dlouhých porubních stìnách. Dùlní kombajn je navržen pro obousmìrné
dobývání uhlí s proplástky o pevnosti do 60 MPa . Maximální úklon sloje smìrem na pilíø
mùže být ±20 stupòù a úklon sloje podél pilíøe ±35 stupòù.
Sbíjecí orgány kombajnu mohou být vybaveny støednì tlakovým vnitøním skrápìním zamezujícím
vznícení metanovzdušné smìsi, kombajny mohou pracovat v oblastech s nebezpeèím výbuchu .
Prùmìr øezného orgánu 1000 - 1500 mm. Volba nožù záleží na požadavcích zákazníka. Rameno je
pro úèinnìjší likvidaci prachu a omezení tvorby metanové vrstvy v prostoru mezi øeznými orgány
vybaveno tryskami vnìjšího postøiku
Klimatická odolnost dùlního kombajnu vèetnì jeho pøíslušenství dává záruku
bezproblémového chodu v podmínkách zvýšeného množství uhelného prachu, zvýšené relativní
vlhkosti a teploty a také v pøípadì výskytu agresivní dùlní vody.
Délka kombajnu
Prùmìr sbíjecích orgánù
mm
1000-1500
Dobývací mocnost
1,0 - 3,0
m
5-32
t/min
797
mm
Produktivita (pøi øezném odporu uhlí max. 360 kN/m
Minimální výška kombajnu (od poèvy v závisloti na dopravníku)
Otáèky sbíjecího orgánu
mm
9508
47-60
ot/min
Šíøka sbíjecího orgánu
800
mm
Max. úklon podélný
±35
o
Max. úklon pøíèný
±20
o
150
mm
Rychlost posuvu kombajnu
0-11,5
m/min
Tažná síla
2x300
kN
Celkový výkon motorù
627,5
kV
2x280
kV
Popuštìní pod høeblový dopraník
Hlavní motor
Motor pojezdu
Motor hydrauliky
Provozní napìtí
Hmotnost kombajnu
Tel: +420 518 391 510
2x30
kV
7,5
kV
1140(1000)/660(500)
V
33 000
kg
Fax: + 420 518 391 598-9
e-mail: [email protected]
Download

MB 280E Dobývací kombajn