ROČNÍK 23
ČÍSLO 3
BŘEZEN 2013
strana 2
strana 4
strana 5
strana 8
Radnice
informuje
Otto Císař, pěvec,
hudebník, pedagog
Blahopřejeme:
Helena Ostrá
se dožila 100 let
Bratři Pospíšilové
vyznamenáni
Cenou města Brna
Park na Slovanském námìstí dostane nový rozmìr
Samozřejmě ne co do plochy, ale ve způsobu jeho využití a možnosti trávení
volného času. Už brzy se zvýší jeho funkčnost.
Když byl park na podzim roku 2006
po velké rekonstrukci zpřístupněn
veřejnosti, nebyla zde zbudována
kavárna, i když původně v projektu na obnovu parku kavárna byla.
Chyběly však potřebné finance. Vedení královopolské radnice od tohoto záměru i po několika letech
neustoupilo a získaný čas využilo
k tomu, aby se rozhodlo, jak s tímto
původním záměrem naložit – tzn.,
zda kavárnu realizovat či ne, za jakých podmínek, jak bude kavárna
vypadat, atd.
Mezitím si park našel svoje návštěvníky. Cílová skupina je skutečně velmi široká, protože každá
jeho část nabízí jinou možnost relaxace. Chodí sem studenti, senioři,
matky s dětmi, rodiny… Travnaté
plochy slouží k odpočinku nebo se
zde hrají většinou míčové hry, dopoledne sem míří žáci na hodinu tělocviku, v okrajových částech parku
mají možnost proběhnout se pejsci.
Senioři se setkávají při posezeních
na lavičkách, kterých je v parku
dostatek. Horní část využívají díky
dětskému hřišti s pískovištěm ti
nejmenší, hrají si i na trávníku pod
pamětní lípou. Konají se zde pravidelně Erbovní slavnosti Králova
Pole a jiné akce, jeho výhodou je
jeho velikost, vejde se sem velké
množství lidí. „Slovaňák“ je plocha,
která tvoří přirozené centrum naší
městské části. Dobudováním tunelů
se snížil také provoz v okolí parku.
Nejenom architektonické pojetí
parku, ale i všestrannost jeho využití mu vynesly v roce 2007 ocenění
Park roku.
V roce 2012 samospráva Králova
Pole přijala rozhodnutí kavárnu dostavět. A to na náklady budoucího
nájemce, který si tímto způsobem
předplatil budoucí nájemné.
Kavárna vznikne v prostoru pod
vyhlídkou – nebo chcete-li – pod
pódiem, terasou, či jak jinak je ještě
toto místo nazýváno. Tento dosud
otevřený prostor bude opláštěn.
Jeho značná část bude prosklená,
budou zde instalovány posuvné
prosklené stěny, což umožní hostům
kavárny nejenom výhled do parku,
ale doslova přímé napojení parku
na kavárnu. Opláštění bude mít
modřínový obklad v přírodní lazuře, který bude vytažen až do výšky
zábradlí, rámy oken a dveří budou
v červené barvě. Tvar nové kavárny
je dán prostorem vymezeným mezi
dvěma schodišti – tedy jednopodlažní kostka se zázemím. Kavárna
bude mít celoroční provoz. Budoucí
nájemce v létě počítá i s otevřením
zahrádky – na střeše a přilehlé mlatové ploše. V plánu má i pořádání
menších kulturních a sportovních
akcí pro děti a rodiče.
Dostavbou kavárny se vyřeší také
WC v parku, po němž mnozí jeho
návštěvníci volali. Zpřístupnění
WC pro návštěvníky parku v době,
kdy bude kavárna otevřená, bylo
jednou z podmínek samosprávy pro
její dobudování. WC bude samozřejmě vhodné i pro invalidy.
Prostor kavárny bude nekuřácký
a nebudou se zde podávat točené
alkoholické nápoje, tak zněla další
z podmínek. Budoucí provozovatel
dostal také za úkol vybudovat zde
tzv. family point – vyhrazené místo
vybavené minimálně přebalovacím
pultem s podložkou, židlí, křeslem
či pohovkou vhodnou ke kojení,
dětskou vysokou židlí určenou
k nakrmení dětí, odpadkovým ko-
šem na pleny, dětským koutkem
vybaveným stolečkem a židličkami.
Dostavba kavárny byla zahájena
v lednu, dokončení je plánováno
na konec května 2013. Po celou
dobu stavby bude provoz v okolí
budoucí kavárny vymezen oplocením. I přesto prosíme návštěvníky parku, aby v okolí stavby dbali
na bezpečnost svou i svých dětí.
Text: (op), autor vizualizace:
Architektonická kancelář Radko Květ
Královo Pole pozvalo dìti na karneval
Městská část Brno-Královo Pole pozvala děti a jejich rodiče na karneval
se Šášou. Uskutečnil se ve čtvrtek 7.
února 2013 v KC Semilasso. Na programu byl pořad Viktora Janče z taneční školy Danza Brno, plný tance,
písniček a soutěží. Děti se učily polku, zatančily si valčík, mazurku, Šáša
je učil disko, na pódiu si vyzkoušely
hula-hop a speciální královopolský
dvojšvih – neboli dvojitý skok přes
švihadlo. Program měl svižné tempo
a Šášovi se podařilo zvednout ze židlí
ke společnému tanci i většinu přítomných rodičů. Za odměnu si všichni,
kdo se do programu zapojili, odnesli
sladké odměny.
Dětské karnevaly mají v Králově
Poli dlouholetou tradici, konají se
zde bezmála již 20 let. V předchozích
ročnících se děti pobavily například
při programu oblíbených Tetin, Studia Lídy Trnkové, Studia Kamarád
nebo třeba při vystoupení dětského
folklorního souboru Iskerka.
Text a foto: (op)
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti ve středu
13. 3. 2013 od 17.00 hodin. Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ
Brno-Královo Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí 18. 3. 2013 od 16.30 hod.
Motto měsíce: „Čím blíže jsou lidé pravdě, tím jsou snášenlivější vůči cizím omylům.“ L. N. Tolstoj
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
PARKOVACÍCH MÍST V KRÁLOVĚ POLI PŘIBUDE
Při současném hledání odpovědi na otázku na navyšování parkovacích míst
v naší městské části musíme učinit několik ohlédnutí.
Tím prvním je pohled do roku 2011, kdy byla vypracována studie „Rozšíření
ploch pro dopravu v klidu v Králově Poli“. Posuzovala devět lokalit. Z výsledku
studie se čerpalo při zadání projektové dokumentace pro první dvě etapy rozšíření parkování v Králově Poli, resp. rozšíření ploch pro dopravu v klidu.
První etapa stojí těsně před realizací. Na ulici Slovinská, před domy 4–12,
vznikne 9 podélných parkovacích stání, na ulici Herčíkova – pod objektem Herčíkova 17 – naproti základní škole bude 19 nových kolmých parkovacích stání,
z toho jedno místo bude vyhrazeno pro invalidy. Celkem 40 kolmých parkovacích stání se 2 místy pro invalidy bude zřízeno na ulici Střední – v úseku mezi
Skřivanovou a Rybníčkem. Práce budou zahájeny v březnu tohoto roku a jejich
ukončení je plánováno do 30. 6. 2013. Předpokládané náklady na tuto akci jsou
2 700 000 Kč včetně DPH.
Věděli jste, že…?
Historie Králova Pole, jedné z největších městských části v Brně, je velmi stará.
Ačkoli bylo Královo Pole v době svého připojení k Brnu v roce 1919 nejlidnatější městskou částí (statistiky z roku 1921 uvádí 15 197 obyvatel, v roce 1928
zde bylo 17 192 obyvatel, ale to už jej co do lidnatosti předběhly Židenice,
v roce 1938 už 25 570 obyvatel), počet automobilů zdokumentován není. Víme
však např., že v polovině 30. let žilo v Králově Poli 5 občanů, kteří měli koncesi
na taxi, bylo zde 5 autoopraven a čerpat pohonné hmoty bylo možné ve dvou
provozovnách. Staré pohlednice zachycují většinou jen pěší, v případě Palackého třídy tramvaje.
Text a foto: (op), předkládá:
Pavel Juránek, místostarosta pro resort výstavby a územního plánování
Královopolský trh
Zveme vás na další Královopolské trhy, které jsou plánovány na sobotní dopolední termíny 16. 3., 30. 3., 13. 4. 2013. Další trhy se budou konat pravidelně
po čtrnácti dnech – v lichých týdnech – na ulici Husitské v Brně-Králově Poli.
Pozn. Změna termínu vyhrazena. Aktuální informace jsou k dispozici také
na www.kralovopole.brno.cz.
38. schůze Rady městské části Brno-Královo Pole
ulice Střední
Pro II. etapu projektu Rozšíření ploch pro dopravu v klidu v Králově Poli se
nyní vyřizuje stavební povolení. Předpokládá se navýšení počtu parkovacích míst
na Palackého třídě mezi lichými čísly 123–135 o 9 podélných parkovacích stání.
Na ulici Purkyňova bude v úseku mezi ulicemi Berkova – Tyršova prodlouženo
současné parkovací stání o 11 podélných míst, z toho jedno bude vyhrazeno pro
invalidy. Předpokládané náklady jsou cca 2 miliony Kč, zhotovitel bude vybrán
na základě výběrového řízení. Záměrem je s pracemi začít ještě letos, avšak v závislosti na možnostech rozpočtu městské části Brno-Královo Pole.
Ohlédnutí druhé míří do roku 2008, respektive ještě o něco dříve, kdy se radnice začala zabývat myšlenkou obnovy Mojmírova náměstí.
Zbudování veřejného parkoviště na nároží Mojmírova náměstí a ulice Křižíkovy, kde je v současné době výběh pro psy, je součástí studie z roku 2008 na Obnovu Mojmírova náměstí. Realizace tohoto již dříve zamýšleného veřejného parkoviště se 30 kolmými parkovacími místy, příjezdovou komunikací s připojením
na ulici Křižíkova by mělo podstatně ulehčit situaci v parkování v okolí pošty, ale
i v dalších přilehlých lokalitách.
Pozemky pod tímto plánovaným veřejným parkovištěm však nejsou ve vlastnictví statutárního města Brna. Prvním předpokladem pro realizaci je majetkové
vypořádání. Další postup závisí na možnostech rozpočtu městské části Brno-Královo Pole.
Součástí plánu na Obnovu
Mojmírova náměstí jako místa,
s nímž je spjata nejstarší historie
naší městské části, je zbudování
i dalších parkovacích stání. Dnes
je realita taková, že zde auta parkují podél centrálního parčíku.
Cílem je přesunout je na nově
zbudovaná parkovací místa.
S akcentem na tento aspekt bude nároží Mojmírova náměstí a ul. Křižíkovy
zadána technická studie, která se zaměří na možnosti parkování v této lokalitě.
Aktualizovaná studie na Obnovu Mojmírova náměstí bude zpracovávat prostor
křižovatky Mojmírovo náměstí-Kollárova-Křižíkova. V rámci této aktualizace
bude navýšen počet nově navržených parkovacích míst v dochozí vzdálenosti
k poště. Aktualizace bude podkladem pro projektovou dokumentaci oprav komunikací, které jsou naplánovány v návaznosti na rekonstrukci kanalizace, jež je
v této lokalitě předběžně plánována v roce 2015/16.
2
Letošní první jednání RMČ se uskutečnilo 16. ledna, mělo pořadové číslo 38.
Radní například doporučili kompe- tř. a vstupu do bytového domu na ul.
tentním orgánům statutárního města Kosmova. Byl schválen plán údržBrna schválit pronájem části pozem- by, oprav a investic – veřejná hřiště
ků společnosti E.ON. A to za účelem a sportoviště v Králově Poli na rok
výstavby kioskové distribuční tra- 2013. Radní schválili podání žádosti
fostanice. Zastupitelstvu MČ Brno- na Odbor školství, mládeže a tělovýKrálovo Pole současně doporučili dát chovy Magistrátu města Brna na r.
kompetentním orgánům statutárního 2013 dle priorit – nákup nábytku
města Brna doporučení neschvá- a dalšího vybavení pro školní družiny
lit prodej těchto pozemků za výše ZŠ Slovanské nám. – škola vzhledem
popsaným účelem. Byla přidělena k vysokému počtu zájemců o školní
veřejná zakázka, díky níž se budou družinu rozšiřuje stávající prostory
zasklívat lodžie v 1. NP v domě s pe- o nový dosud nevybavený prostor.
čovatelskou službou na ulici Purky- Další žádosti se týkají vybavení
ňova. Radní přidělili také veřejnou školních kuchyní a jídelen – pro MŠ
zakázku na generální opravu osob- Chodská 15 plynový sporák, nerez
ních výtahů v osmi bytových domech digestoř a univerzální robot. V roce
na ulici Botanická a dvou na ulici 2013 MČ bude celou školní kuchyŠumavská. Schválili odeslání žádosti ni rekonstruovat včetně vybavení.
na Magistrát města Brna o dokrytí fi- Pro ZŠ Herčíkova se žádá o finance
nancování akce oprava střechy na ZŠ na novou myčku nádobí a dvě pečicí
Slovanské nám. 2. Schválili odeslání plynové pánve.
Celý zápis z 38. jednání RMČ
výzev k podání nabídky na veřejnou zakázku na rekonstrukci garáží Brno-Královo Pole naleznete na:
(red)
ve vnitrobloku Kosmova-Palackého www.kralovopole.brno.cz.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
Upozornění pro dlužníky místního poplatku ze psů
ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, odbor finanční, upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, kteří mají u správce poplatku k 31. 12. 2012 evidovaný dluh, že v souladu se zákonem o místních
poplatcích č. 565/1990, § 11 odst. 1 a zákonem č. 280/2009 Sb. (daňový řád)
§50, správce poplatku stanoví i se sankčním zvýšením poplatek k 31. březnu
každého roku hromadným předpisným seznamem.
Platební výměry již nebudou rozesílány jednotlivě dlužníkům!
Stanovení poplatku hromadným předpisným seznamem, označení poplatku, jakož i místo, poučení a dobu, kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní správce poplatku veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí
v březnu tohoto roku po dobu 30 dnů na úřední desce umístěné na budově úřadu
a také na elektronické úřední desce.
Pokud poplatky vyměřené hromadným předpisným seznamem nebudou včas
a ve správné výši uhrazeny, budou předány k exekučnímu vymáhání!
Vyzýváme proto poplatníky, aby si včas zkontrolovali, případně ověřili
u správce poplatku, zda mají své poplatky řádně uhrazeny.
Vladimíra Vedmochová, tel.: 541 588 287 – evidence psů
Budoucí prvňáčci zamířili k zápisům
Zápisy do pěti královopolských základních škol proběhly letos v termínu 17. a 18. ledna. Celkem se k zápisu
dostavilo 288 dětí, přijato jich bylo
239. Ve školním roce 2013/14 pro ně
bude otevřeno 10 prvních tříd. Dětí
z Králova Pole přišlo k zápisům 189,
ze spádových obvodů ostatních městských částí 85, mimobrněnských bylo
13. Odkladů školní docházky bylo
uděleno 30.
Pozn. Počet žáků, kteří do 1. tříd
skutečně nastoupí, se může lišit.
(op), foto: archiv ZŠ Botanická
Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 12 – zastávka Konopná)
! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: [email protected]
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY
Součástí odboru sociálních služeb je:
Pečovatelská služba ● Denní stacionář ● Odlehčovací služba
● Kuchyň s jídelnou pro důchodce ●
Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní.
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí
podlahy, mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme
obstarávání nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla,
mytí nádobí, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem
v domácnosti…Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce
využívanou službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby.
Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a.
Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14.
Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také
prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby.
Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je
nelze zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj
zdravotní stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru.
Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře.
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006
Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře
nucených prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily
současně 3 nebo více dětí.
Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře,
Ořešíně, Jehnicich, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově.
V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář
a Odlehčovací služba.
Denní stacionář (Domovinka) –
umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím
pečovatelské služby po dobu, kdy jsou
rodinní příslušníci v zaměstnání.
Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí
a chybí jim kontakt se společenským
prostředím.
Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní
dny. Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod.
Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) – lůžkové zařízení: umožňuje péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou
zůstat ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém
zařízení, není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám,
které pečují o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu
jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu … po dobu až 3 měsíců.
Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po
24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč.
Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost
občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení
jejich nepříznivé sociální situace.
Zvěřinové klobásky – srnčí, dančí, jelení, z divočáka
ivočáka a další.
Klobásky vepřové, jehněčí, koňské a desítky
pkové !!!
dalších druhů.
Vše bezle
Přijďte zdarma ochutnat
a využijte slevu 5 %
při předložení tohoto kupónu
(pozn.: slevy se nesčítají a k jednomu nákupu lze
využít právě jeden slevový kupón)
Klobáskový svět, Skácelova 24, Brno
Otevřeno po-pá 10,00 – 12,00 a 12,30 – 18,00
www.klobaskovy-svet.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
5%
SLEVA
Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11.
Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava,
žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je
možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů.
Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat
ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým.
Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou
kvalifikaci k výkonu své práce.
Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací na tel.: 541 42 84 11-14, 602 595 256.
(red)
3
Doc. Mgr. Otto Císaø – pìvec, hudebník, pedagog
Jako šestiletý hrál v brněnském minoritském kostele na housličky provinciálovi minoritského řádu k narozeninám. Jak šel čas, podmaňovala si hudba jeho
život stále víc a nabývala na síle a rozmanitosti. Umožňovala mu setkávat se
s výraznými osobnostmi kulturní scény. Na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde vyučoval třicet sedm let, patřili mezi jeho
žáky mj. Jan Budař, Jiří Dvořák, Miroslav Etzler, Petr Halberstadt, František
Horáček, Vladimír Javorský, Pavel Liška, Jan Mazák, Erik Pardus, Jana Plodková, Viktor Skála, Dagmar Veškrnová. Při koncertních, divadelních či estrádních vystoupeních to byli Antonín Julínek, Jiří Jurka, Zdenka Kareninová, Josef
Klán, Jarmila Krátká, Jiří Přichystal, Cecilie Strádalová, František Zacharník,
nedávno jubilující vojenský kapelník Karel Pitra (Královopolské listy 2/2013)
a mnozí další, se kterými se na prknech zvaných Svět setkával. A napříč cestami,
značenými pěti linkami hudební osnovy, se rýsovalo jeho celoživotní přátelství
s královským hudebním nástrojem, varhanami, kterým se v mládí vyučil.
Doc. Mgr. Otto Císař se narodil v roce
1934 v Brně jako poslední ze čtyř dětí.
Jeho otec byl tesařem, matka v domácnosti, a přestože rodina neoplývala hmotnými statky, dbala maminka
na to, aby se všechny čtyři děti učily
hrát na nějaký hudební nástroj – byla
přesvědčena, že hudba spoluvytváří
profil člověka a prohlubuje jeho estetické cítění. Netušila, jak výrazně
Ottovi, který hrál od pěti let na housle, ovlivní hudba život. V roce 1949
byli dva jeho starší bratři z politických
důvodů uvězněni. Otec těžkou životní situaci svých synů neunesl a vzal
si život. Otto nemohl pokračovat
ve studiu na gymnáziu, a tak ho matka
„ukryla“ do tříletého varhanního kurzu Musica Sacra (později působícího
při Státní hudební škole J. Kvapila),
kde nahradil jednoho z uvězněných
bratří. Po dokončení studia a základní
vojenské služby musel přijmout práci
v dělnické profesi – deset let opravoval bagry ve Stavebních strojích BrnoPřízřenice. Ve volném čase pak hrál
na housle a piáno, zpíval v prestižních
pěveckých sborech, stal se členem Di-
vadla železničářů. Jako dělníkovi mu
bylo posléze umožněno vystudovat
dálkově sólový zpěv na JAMU v Brně,
i když bez studijních úlev. Začal působit v Komorní opeře JAMU, kde
v průběhu delší řady let nastudoval třináct oper, některé ve světové premiéře
(„Kolébka“ O. Chlubny, žáka L. Janáčka). Rád vzpomíná zejména na role
Evžena Oněgina ve stejnojmenné
opeře, Escamilla v Carmen, otce Germonta v Traviatě, hraběte ve Figarově
svatbě.
Po promoci nemohl pan Otto Císař
přijmout nabídky divadel v Opavě
a Českých Budějovicích, protože se
mezitím oženil a narodilo se mu dítě.
Nastoupil proto jako organizační pracovník v Obvodním kulturním a vzdělávacím středisku (OKVS) Brno III,
později byl jmenován ředitelem tohoto
zařízení. V období normalizace byl
z funkce odvolán a přešel na OKVS
Brno V v Králově Poli jako odborný
pracovník. Založil zde řadu různých
vzdělávacích kurzů a s ředitelkou Liběnou Opletalovou, známou pěvkyní
a milovnicí divadla, spoluvytvořil
NA HERČÍKOVĚ ULICI JE NOVÝ
VÝBĚH PRO PSY
Z rozhodnutí Zastupitelstva MČ Královo Pole
v rámci aktualizace obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna o volném pohybu psů
na veřejných prostranstvích byl v nevyužívané
zahradě bývalých jeslí za objektem Herčíkova
10 zřízen nový výběh pro psy. Tento prostor
byl ještě před novým rokem zpřístupněn ze
strany spojovacího chodníku mezi MŠ Rozárka
(Herčíkova 12) a objektu Herčíkova 10. Byly
zde také provedeny údržbové práce na zeleni
a umístěna cedulka označující, že se jedná výběh pro psy.
Text a foto: (op)
4
i Kabaret U Netopýra. V roce 1972
začal vyučovat jako externí pedagog
na katedře Syntetických divadelních
žánrů JAMU v Brně, po dvou letech
zde pak přešel do hlavního pracovního
poměru. V letech 1986 a 1988 se zúčastnil mezinárodních interpretačních
kurzů ve španělské Cerveře a Leridě,
v roce 1987 byl jmenován docentem
pro zpěv a ukončil studium Základů
vysokoškolské pedagogiky. Dále se aktivně věnoval koncertní a estrádní umělecké činnosti. Absolvoval na tři tisíce
vystoupení v různých žánrových oblastech, spolupracoval s řadou orchestrů, rozhlasem a televizí, a získal tak
dlouholetou jedinečnou praxi, kterou
zúročil jako pedagog na JAMU v Brně.
Nejvíce si považuje účasti na koncertu k výročí úmrtí Leoše Janáčka, kde
zpíval vedle Eduarda Hakena, tehdy již
devadesátiletého. Hrál též na varhany
a zpíval v brněnských kostelích. Jako
varhaník doposud vypomáhá v kostele
Nejsvětější Trojice v Králově Poli a již
devatenáct let působí v kostele a obřadní síni v Rajhradě.
Pan Otto Císař žije v Králově Poli
od roku 1961, kdy se do této osobité brněnské městské části přiženil.
S manželkou Jitkou vychovali dvě
děti, dceru Marcelu a syna Ottu; stále se zajímá o život adoptivního syna
Santohse Vase v Indii, kterého adoptoval na dálku a ten na základě jeho
podpory vystudoval a stal se hotelovým manažerem. Pan O. Císař se
těší i ze dvou vnuček, Elišky a Helenky. V roce 1996 ovdověl, o deset
let později odešel do důchodu. I když
neztratil kontakt s varhanami, ostatní
hudební aktivity už odvál čas, a tak si
svátečně u alba fotografií, novinových
výstřižků a svazku dobových plakátů
rád zavzpomíná na všechny podoby
hudby, které mu život nabídl. A je
vděčný, že mu bylo osudem dopřáno
rozdávat spolu s dalšími umělci lidem
radost a dobrou náladu.
Jana Novotná, foto: autorka
INZERCE
Internetové knihkupectví
nakladatelství MOBA
www.mobaknihy.cz
František Niedl – Pavouèí síť
Lukášovi, platnéøskému tovaryšovi, se podaøilo za pøispìní svého pøíznivce Lorenza Scorsiniho šťastnì uniknout z Prahy, kde mu bylo
nìkolikrát ukládáno o život. Co mu asi pøinese
jeho nový domov, Miláno? Mìsto platnéøských
mistrù, ale i mistrù v používání dlouhých nožù.
A proè se o nìho zajímá vládce Milána a Lombardie Galeazo Visconti? A dokáže dosud tìlesnì slabý Lukáš pøežít Castello Nuovo, kde
jsou cvièeni nájemní ochránci lidí a zároveò
jedni z nejzruènìjších vrahù? A uchoval si
Lukáš svou schopnost lézt po zdech a støechách? A mohou být slepice velké tak jako èlovìk? A je pro Lukáše Angela, Scorsiniho dcera, po sòatku s jiným mužem už navždy
ztracena?
John J. Lamb – Medvídek na klíèek
Nìkdy byste se radìji nemìli vracet domù.
Když se Brad a Ashleigh Lyonovi vrací do San
Franciska poprvé od té doby, co se pøestìhovali do Virginie, tìší se na setkání s pøáteli
a s rodinou. Místo toho se ale stanou svìdky
krádeže na výstavì plyšových medvídkù. Když
je špièkový mechanický plyšový medvídek
pozdìji nalezen na místì závažného zloèinu,
bývalý parťák Brada požádá, aby se s manželkou stali soudními experty na „chlupáèe“
v daném pøípadu. Vyšetøování jim alespoò dá
pøíležitost strávit více èasu s dcerou Heather,
která pracuje u policie jako detektiv v utajení.
Rozluštìní záhady však pro nì znamená smrtelné nebezpeèí...
Petr Šuleø – Zloèinci a kavalíøi
Pøíbìh nìkolika kriminálních èinù se odehrává
v letech 1611 a 1612 pøedevším v Brnì. Tehdejší hejtman moravských stavù Karel Starší
ze Žerotína proslul jako vynikající právník
a vzdìlaný intelektuál. Byl ovšem oddaným
pøíslušníkem jednoty bratrské, což znamenalo
výraznì labilnìjší vztahy s císaøem Rudolfem
a Ferdinandem. Vøelejší vztah mìl pouze s císaøem Matyášem, kterému pomohl v boji proti jeho bratru Rudolfovi. Devadesát procent
všech událostí se skuteènì stalo, devadesát
procent vystupujících osob jsou skuteèné
historické postavy. Autentická je rovnìž praxe
vyšetøování kriminálních èinù, stejnì jako bìžná správa zemì, která
se v dobì pøedbìlohorské vyznaèovala vysokou mírou suverenity,
èímž se èasto dostávala do sporu s císaøem, ale i se stavy èeskými...
Thomas Enger – Kamenný déšť
Novináø Henning Juul se po dvou letech od tragické události, kdy v jejich bytì v Oslu zahynul
pøi požáru jeho šestiletý syn Jonas, vrací znovu do práce, do redakce internetových novin.
Od této tragické události má Henning nejen
viditelné jizvy po popáleninách ve tváøi, ale i ty
neviditelné na duši. Jen obtížnì se adaptuje
v novém prostøedí, ve kterém se znovu setká
se svými starými kolegy, ale také se svojí bývalou ženou, matkou Jonase. Jeho první den
v práci zaène tiskovou konferencí, na které policie oznámí nález mrtvoly mladé ženy ve stanu
na Ekebergu. Žena byla ukamenována, její záda nesou stopy po bièování a jednu ruku má uøíznutou. Jonase hrùzný pøípad zaujme a zaèíná s nasazením vlastního života pátrat na vlastní pìst...
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
Zimní údržba má pohotovost do konce března Blahopøejeme
Na ÚMČ Brno-Královo Pole se v přímé úměře s letošním typicky zimním počasím se sněhem a náledím obracejí občané s dotazy na zimní údržbu vozovek
a chodníků.
V první řadě je třeba uvést, že ze zákona o pozemních komunikacích se
zimní údržbou silnic zmírňují závady
ve sjízdnosti komunikací vznikající
povětrnostními vlivy a podmínkami
v zimním období. Závady ve schůdnosti chodníků, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se zmírňují
odmetením nebo odhrnutím sněhu,
oškrábáním zmrazků a posypem ul. Husitská, ulice Kosmova a něktezdrsňujícími materiály (vyhláška st. ré další a dále pak přístupové cesty
města Brna č.16/1998). Tedy nikoliv ke zdravotnickým zařízením na ul.
zcela odstraňují, jak se veřejnost často Dobrovského, Palackého a Herčídomnívá.
kova. Pro řešení požadavků, které je
Zimní údržba je prováděna v ob- třeba řešit, je operativně zřízen disdobí od listopadu do konce března, pečink s 24 hodinovou pohotovostí
případně do odvolání.
(telefonní čísla viz níže).
Zimní údržbu chodníků v Králově
Pohyb vozů zimní údržby je moniPoli provádí smluvní partner. Celkem torován pomocí GPS. Tak může ÚMČ
se takto stará o 123 399,85 m2 při on-line i zpětně kontrolovat trasy i reudržované šíři chodníku 1,5 m. Chod- akční doby prováděných prací. Takto
níky se pluhují a následně ošetřují získané podklady slouží také pro fakpískem nebo kamennou drtí. Na ex- turaci služby.
ponovaných místech, jako jsou např.
O zimní údržbu vozovek se v Krázastávky MHD na chodnících, je dle lově Poli starají Brněnské komunikaklimatických podmínek k posypové- ce a.s. a Městská část Královo Pole
mu materiálu přidávána posypová sůl. prostřednictvím smluvního partnera.
Na chodnících s prioritou č. 1 musí
Komunikace 1. třídy a trasy MHD
zhotovitel zahájit zimní údržbu (tj. jsou ošetřovány chemicky (sůl, sopráce na zmírňování závad ve schůd- lanka), proto jsou komunikace mokré
nosti chodníků poté, kdy začne sně- a bez sněhu, ostatní komunikace (tzn.
žit, přičemž se tvoří souvislá sněhová komunikace, které nepatří do tzv. zápokrývka nebo náledí) do 1 hodiny, kladního komunikačního systému) se
chodníky s prioritou č. 2 po dokonče- pluhují a ošetřují zdrsňujícími matení zimní údržby na chodnících s pri- riály (drť, písek). Chemické prostředoritou č. 1, nejdéle však do 4 hodin ky (sůl) zde mohou být použity jen
po vzniku situace, která zimní údržbu v kalamitních situacích. Důvodem je
vyžaduje. Nově byly stanoveny také ochrana životního prostředí, neboť
chodníky se super prioritou, což jsou chemické prostředky se při aplikaci
hlavní pěší trasy – Palackého třída, i po ní dostávají často do ploch zeleně.
Štefánikova ulice, Slovanské nám,
Text a foto: (op)
Královopolská rodačka Helena Ostrá se 6. února 2013 dožila 100 let. K životnímu jubileu jí přišel s kyticí a dárkem poblahopřát starosta Králova Pole
Roman Vykoukal. Dalším překvapením bylo pro oslavenkyni blahopřání
z rukou pracovnice MSSZ.
Rozhovor s oslavenkyní,
která se těší výbornému zdraví a je stále dobře naladěná, se
točil kolem různých témat. Zavzpomínala na svého manžela,
po jehož boku prožila 67 let
a vychovala s ním dvě dcery,
má čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata. V mládí trávila volný
čas v Sokole, v aktivním věku
byla učitelkou českého a ruského jazyka, vyučovala také
výtvarnou výchovu a dějepis.
Ve vzpomínkách jí utkvěly zejména poslední čtyři roky její
učitelské dráhy, které strávila
na brněnské konzervatoři. I ve svých sto letech je téměř soběstačná, sama si
navaří a těší se na společné posezení s kamarádkami, s nimiž se pravidelně
schází u sebe doma.
Text a foto: (op)
První výstavy roku v duchu abstrakce
První dvě výstavy roku 2013 v Malé královopolské galerii na Husitské 1 se
nesly v duchu abstrakce a mystéria. Na vernisáži výstavy s názvem „Obrazy“
Karla Holíka, člena královopolského Uměleckého sdružení Parnas, konané 16.
ledna, sice v kulturním programu Brněnští hudci hráli a zpívali moravské lidové písničky, síla obrazů, komponovaných v geometrických tvarech, s výraznými barevnými akcenty, však zvala návštěvníky svými filozofickými, myšlenkově bohatými příběhy (např. Ikarův sen, Vstup do říše divů, Dům plný radosti,
Marný únik z Diakonu) daleko za hranice známého světa.
Expozice Proměny světla zase představila obrazy, fotogeniky, smalty, skulptury ostravského výtvarníka Antonína Gavlase. Výtvarná díla prostoupená poetikou a mystériem (mj. Přelet anděla, Múza, Nebeská hudba, Závoj vzpomínek)
poutala pozornost hrou barev a světla, prolínáním rovin tajemných, snových
světů, vzpínavou tendencí, vtahující člověka nejen do kosmických výšin, ale
i do nejhlubšího nitra, až k samé duši věcí. Vernisáž výstavy, která se uskutečnila 30. ledna, obohatilo klavírní vystoupení ostravského hudebníka Pavla
Hanouska.
Jana Novotná
POHOTOVOSTNÍ LINKA
V případě, že například o víkendu obyvatelé naší městské části zjistí, že vozovky jsou
v blízkosti jejich bydliště v zimním období
špatně sjízdné, mohou se obrátit na telefonickou pohotovostní službu.
ŠKODA Vás
připraví na jaro
V případě základního komunikačního systému (komunikace 1. třídy, trasy MHD) volejte na telefonní číslo: 548 137 445 (pohotovostní linka Brněnských komunikací
a. s.), u ostatních komunikací na území MČ
Brno-Královo Pole je možné volat na číslo:
720 315 305 (pohotovostní linka smluvního
partnera MČ Brno-Královo Pole, společnosti Falky, s. r. o.).
Dispečink zimní údržby chodníků v MČ
Brno-Královo Pole – tel. č.: 720 430 480
(firma Park, v. o. s.) – nepřetržitý 24 hodinový
telefonní kontakt. Toto číslo je zvláště vyhrazeno pro zefektivnění zimní údržby po celý
průběh zimního období od 1. 11. do 31. 3.
Všechny přijaté hovory budou zaznamenávány a budou provedena nezbytná požadovaná
opatření (např. opakovaný posyp chodníku
apod.).
Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO
Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme
Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku
po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 211
[email protected]
5
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚ MŠ BULHARSKÁ MÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Palackého třída 70, 612 00 Brno
4. 3. 19.00
8. 3.
13. 3. 18.00
14. 3. 9.15 a 10.30
19. 3. 9.15 a 10.30
20. 3. 18.00
25. 3. 9.15 a 10.30
25. 3. 19.00
27. 3. 18.00
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů
Žákovský večer
Koncerty pro mateřské školy
Koncerty pro mateřské školy
Koncert učitelů
Koncerty pro mateřské školy
Koncert Společnosti Bohuslava Martinů
Klavírní koncert žáků konzervatoře
❚❚❚
SEMILASSO
1. 3.
3. 3.
6. 3.
13. 3.
17. 3.
20. 3.
22. 3.
24. 3.
29. 3.
31. 3.
20.00
16.00
18.00
19.30
16.00
19.00
20.00
19.00
19.30
16.00
V. benefiční cyklistický ples pro NF Krtek
KRÁLOVOPOLKA – taneční odpoledne s dechovkou
4. BRNĚNSKÝ BEAT FEST
KATAPULT – výroční koncert
KRÁLOVOPOLKA – taneční odpoledne s dechovkou
MARTIN CHODÚR – Manifest Tour 2013
ARAKAIN – DVD Tour 2013
FILUMENA MARTURANO – v hl. rolích S. Stašová a S. Skopal
GREENHORNS a Jan Vyčítal
KRÁLOVOPOLKA – taneční odpoledne s dechovkou
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1,
telefon: 604 251 192, www.mkgbrno.cz. Otevřeno po–pá 13–17.30 hod.
do 10. 3.
Marie Hladná a Jarmila Komárková – „Zas o rok, o krok...dál?“
7. 3.
Koncert – ENSEMBLE POETICO (fagot-hoboj-klarinet – P. Horák, I. Jenešová, J. Houf) – v 17.30 hodin
13. 3.–31. 3. Jarní salon Uměleckého sdružení PARNAS – vernisáž 13. 3.
v 17 hodin
Bezbariérové divadlo BARKA
❚❚❚
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578
9. 3. 16.00 O Palečkovi
16. 3. 16.00 Pec nám spadla
ZAMĚŘENÝ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
V roce 2012 proběhla celková rekonstrukce školní zahrady a tak díky letošní
nadílce sněhu zbudovaný sáňkařský kopeček si už děti z MŠ na ulici Bulharské
odzkoušely. A to na lopatách, které jim mateřská škola pro tento účel zakoupila.
To však nebylo jediné téma, které
zaznělo při rozhovoru u příležitosti
předání gratulace k životnímu jubileu
od vedení naší městské části Boženě
Jonášové – ředitelce této mateřské
školy. Na Bulharské ulici Božena
Jonášová působí od roku 2000, a tak
zavzpomínala na všechny rekonstrukce, jimiž za 12 let jejího působení
zde, školka, která byla postavena
z panelů a cihel v akci Z v prostorách bývalých zahrádek v roce 1985,
prošla. Po téměř 30 letech od svého
uvedení do provozu má školka nová
okna a vstupní dveře, v rámci zateplení fasády, která dostala svěží barvy,
byla řešena i střecha, nové jsou zde
vodoinstalace, regulace topení, proběhla částečná rekonstrukce kotelny,
výměna podlahové krytiny, nábytku
a metodických pomůcek, celková rekonstrukce školní kuchyně a výměna
zařízení, které je prakticky celé v nerezu. Nový plot a zahrada celkový dojem z návštěvy mateřské školky, která
je co do prostor jedna z největších
v Brně, ještě umocňuje. Ředitelka
také ocenila vstřícný přístup vedení
naší MČ ke školství jako takovému.
❚❚❚
VELIKONOCE
Kostel Nejsvětější Trojice, Božetěchova 2a
28. 3. 18.00 Zelený čtvrtek – obřady
29. 3. 18.00 Velký pátek – obřady, skladby s tematikou Svatého týdne, zazpívá
chrámový sbor
30. 3. 20.00 Bílá sobota – velikonoční vigilie – Vzkříšení Páně, křest dospělých
31. 3. 7.30, 9.30, 18.30 Hod Boží velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
– mše sv.
Při mši sv. v 9.30 zazpívá chrámový sbor se sólis- INZERCE
ty a doprovodem orchestru skladby J. Haydna, W.
Noviny
A. Mozarta a dalších
z nakladatelství
1. 4. 7.30, 9.30 Pondělí velikonoční – mše sv.
Církev československá husitská – Husův sbor,
Svatopluka Čecha 35a
29. 3. 16.00 Velký pátek – pašije
31. 3. 8.30 Hod Boží velikonoční – bohoslužby
❚❚❚
4.–29. 3. Jižní Afrika – výstava fotografií Kateřiny Novákové, Knihovna J. Mahena, Palackého 164 (po 13–18, út a čt 10–12, 13–18, pá
10–15 hod.).
18.–26. 3. Jeden svět – 14. ročník festivalu;
filmy o lidských právech, diskuse, sál Břetislava Bakaly, kino Art, Kabinet Múz a Moravská
galerie.
❚❚❚
Klub seniorů pořádá v neděli 7. dubna zájezd
na Slovensko do termálních lázní Dunajská
Streda. Cena je 260 korun. Za vstup do lázní:
dospělý 6, důchodce 5 Euro, záloha na skříňku 5 Euro. Odjezd je v 6.30 hod. od Městské
policie, Štefánikova. Přihlášky každé pondělí
v Klubu seniorů, Štefánikova 63a – dům s pečovatelskou službou.
6
JOTA
www.jota.cz
Jo Nesbø – DOKTOR PROKTOR A KONEC SVĚTA. MOŽNÁ…
Pøedposlední díl ze série knih o šíleném,
nebo aspoò skoro šíleném, profesoru
Proktorovi a jeho stejnì smýšlejících spoluhrdinech. Je konec svìta na spadnutí?
Budeme èelit ohromné invazi z vesmíru?
Pokud si chcete všechny ty více èi ménì
pravdìpodobné pøedpovìdi ujasnit a hodláte v dohledné dobì pøeèíst jen jednu
knihu o konci svìta, sedminohých peruánských pavoucích a samozøejmì o Bulíkovi,
Líze a doktoru Proktorovi, pak jste tu správnì.
C. D. Payne – DĚDICTVÍ ANEB JAK
HELENA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
Další nálož nekompromisního humoru
od autora kultovní série Mládí v hajzlu.
Helena je prùmìrná americká žena v domácnosti a její život je jen nuda, bída,
šeï, prostì opruz. Mládí zmizelo nenávratnì v dáli, povinnosti hospodyòky ji ani
v nejmenším neuspokojují a s manželem
už roky nic není. Dìcka si na maminku
vzpomenou, jenom když potøebují peníze. Cesty osudu jsou ale nevyzpytatelné a mnohdy neèekané
a Helenu už za rohem èeká jedno velké pøekvapení.
MŠ Bulharská je jediná školka
v Králově Poli, která je zapojena
do projektu Magistrátu města Brna
Angličtina do mateřských škol, jímž
je výuka tohoto cizího jazyka dotována, resp. jsou z ní hrazeny náklady
na vyučujícího a pomůcky. Protože
je program mateřské školy zaměřen
na podporu zdravého životního stylu
s prvky ekologie s pohybově rekreačním programem, nalezneme v přehledu kroužků, které MŠ nabízí v odpoledních hodinách, taneční kroužek
Rytmik, cvičení s flexibary, cvičení
Zdravá záda a dětskou Zumbu. O šikovnosti a zdatnosti dětí svědčí například úspěch v nesportovní olympiádě
pro předškolní děti, která se koná každý rok ve Slatině a kde v roce 2010
MŠ získala pohár za celkové vítězství
ve všech disciplínách či opakované
účasti na vystoupeních v Mateřince.
Školka je otevřená k rodičům, společná setkání se uskutečňují například
prostřednictvím předvánočního a jarního tvoření a na pravidelných červnových zahradních slavnostech.
Tuto MŠ v současné době navštěvuje 78 dětí, z toho 37 předškoláků.
Dvě třídy jsou smíšené,
v jedné třídě jsou předškolní děti.
Celý kolektiv mateřské školy ve spolupráci
s rodiči se snaží vytvářet
dětem rodinné prostředí,
ve kterém jsou děti veselé
a spokojené.
Text a foto: (op)
Sarah Quigleyová – DIRIGENT
Pøíbìh o síle hudby, touze po slávì i výjimeèném talentu. Pøíbìh o hladu a válce.
Pøíbìh skladatele Dmitrije Šostakovièe
a jeho rodného Leningradu. Píše se rok
1941 a na leningradské støechy už nìkolik mìsícù padají zápalné bomby. Vìtšina
kulturní elity byla z mìsta evakuována už
na zaèátku blokády, ale skladatel Dmitrij
Šostakoviè se rozhodl zùstat, aby pomohl
Leningrad bránit. Když právì nehloubí zákopy nebo nehlídá svou milovanou konzervatoø pøed požárem,
skládá pro obklíèené mìsto symfonii…
Chris Yates – JAK NA RYBY
Rybaøení provází lidstvo od nepamìti a
z pùvodního zdroje obživy se promìnilo
v oblíbený koníèek. Obzvlášť v dnešní
dobì plné stresù je pøíjemné usadit se
s prutem na bøehu øeky èi rybníka, zapomenout na starosti, nechat se unášet
šploucháním vln a užívat si klidu obklopeni pøírodou. A tìžko byste hledali
zasvìcenìjšího prùvodce, než je Chris
Yates, známý britský propagátor rybaøení. Provede vás jednou rybáøskou sezónou, od prvního nedoèkavého nahození až po závìreèné louèení s kamarády.
Nakladatelství JOTA nabízí více než 1000 titulù, mezi
kterými si vybere opravdu každý.
Pøi nákupu na www.jota.cz poskytujeme slevu 20 %.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
Èeský Èervený køíž v Královì Poli –
tentokrát o vèelách a medu
V prostorách naší radnice se scházejí některé královopolské zájmové organizace,
mezi nimi i Skupina 59 Českého Červeného kříže. Ta mimo jiné zajišťuje zdravotní dozor na různých společenských akcích, dětských sportovních akcích, školách v přírodě, pořádá burzy pro Charitu. Pro své členy uskutečňuje i přednášky
a besedy zaměřené zejména na zdravotní tematiku. Na sklonku loňského roku
pořádala ve velké zasedací místnosti přednášku aktivní včelařky Olgy Horové.
Ne každý účastník přednášky věděl, nost většiny druhů medu a potvrzení
že včely žijí na matičce Zemi, jak do- jeho kvality.
V lidové medicíně se med užíval
kazují paleontologické nálezy z třetihor, již šedesát pět milionů let – tedy na krytí ran, popálenin a vředů, redudéle než člověk, jehož příchod vědci koval otoky a jizvy. Úspěšně se osvědkladou do čtvrtohor. V současnosti je čil proti bolesti v krku (stačily dvě
na světě popsáno přes šestnáct tisíc lžíce medu, které se spolu se šťávou
druhů tohoto hmyzu a zajisté existuje z půlky citronu rozpustily ve sklenici
i mnoho dalších, dosud nepopsaných. horké vody). Blahodárně působí při
V České republice se můžeme setkat chorobách srdce, jater, žaludku, urose šesti sty druhů včel. Krystalizova- logického ústrojí. Pomáhá při chřipce
ný med starý tři tisíce let, nalezený a kašli, tuberkulóze plic, otravách. Při
v egyptských pyramidách – a ještě alergiích a proti depresím. Také při
poživatelný, napovídá, že jak včela, snižování krevního tlaku, neboť užívátak její produkt, med, si zaslouží náš ní medu rozšiřuje krevní cévy. Zahání
zájem, obdiv, úctu. K tomu, aby včel- nespavost, nervové vyčerpání, okamžika, malý zranitelný tvoreček, nasbírala tě dodává energii při únavě, náročném
pyl a nektar na kilogram medu, musí sportovním výkonu či namáhavé fyzicprý podniknout na patnáct tisíc výletů ké práci. Včelí produkty snižují účina nalétá přitom neuvěřitelných až čtyři ky a množství volných radikálů v těle,
sta šedesát tisíc kilometrů. Když přivo- způsobujících vznik a růst nádorů.
A jak se můžeme pilným včelkám
níme k jedné lžičce květového medu,
dýchne na nás aroma z tisíce květů. odměnit za tolik dobrodiní? Pokud to
Na půlkilovou sklenici tekutého zlata jako laici neumíme jinak, potom postaje zapotřebí nektar ze dvou a půl mili- čí, když je budeme chránit a povedeme
onu kvítků. A ještě něco: krystalizace k tomu i naše děti a vnoučata.
medu není závada, ale přirozená vlastJana Novotná, foto: autorka
Členská schůze Červeného kříže sk. 59 se koná 11. 4. v 16.00 hod.
v budově ÚMČ Brno-Královo Pole, vchod z ulice Husitská 1 v 1.poschodí.
Srdečně zveme na přednášku MUDr. Trubáka, odborného lékaře ORL.
Současně oznamujeme, že členové ČK mohou na této schůzi zaplatit členské
známky. Členy a přátele zve za výbor Červeného kříže sk. č. 59
ČIŠTĚNÍ ULIC – TERMÍNY 2013
BLOK č. 1 – 11. 3., 30. 4., 28. 5., 2. 9., 8. 10. – Ant. Macka, Hostinského, Hrubého,
Chaloupkova, Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova,
Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám., Božetěchova-slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova,
Galandauerova vč. parkoviště.
BLOK č. 2 – 12. 3., 6. 5., 29. 5., 3. 9., 14. 10. – Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská, Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká
– odbočka k techn. parku, U Vodárny.
BLOK č. 3 – 13. 3., 7. 5., 3. 6., 4. 9., 16. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova
od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok).
BLOK č. 4 – 14. 3., 14. 5., 5. 6., 10. 9., 21. 10. – Poděbradova, Floriánova, Košinova, Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo
nám., Bystřinova, Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova
-vnitroblok.
BLOK č. 5 – 18. 3., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 22. 10. – Klusáčkova, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy
po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova.
BLOK č. 6 – 19. 3., 20. 5., 17. 6., 16. 9., 23. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova,
Žleb-část, Křivého-část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského.
BLOK č. 7 – 20. 3., 21. 5., 19. 6., 17. 9., 29. 10. – B. Němcové, Ramešova, Havlišova,
Sv. Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská 48–70 vč. parkoviště.
BLOK č. 8 – 21. 3., 22. 5., 26. 6., 18. 9., 30. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště,
Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova
část, propojka Střední – Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS.
Čištění parkovišť
BLOK č. 1 – 3. 4., 14. 6., 6. 9., 25. 10. – B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova,
Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám.
BLOK č. 2 – 4. 4., 21. 6., 13. 9., 1. 11. – Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského
po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova
(před pol. domem Eden), Klatovská.
BLOK č. 3 – 8. 4., 28. 6., 20. 9., 8. 11. – Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti
Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců,
Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace).
Termíny blokových čištění naleznete také na www.kralovopole.brno.cz.
NOVÁ ORGANIZACE BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ
ÚMČ Brno-Královo Pole připravil změnu v systému organizace blokového čištění, a to od jara 2013, konkrétně od měsíce března, kdy budou bloková čištění
v naší městské části zahájena. Na základě požadavků občanů byly jednotlivé
ulice pro bloková čištění vybrány tak, aby řidiči zde parkujících vozidel nemuseli objíždět daleké okolí a hledat místo pro zaparkování ve vzdálené
lokalitě. Přesný plán blokových čištění bude pravidelně zveřejňován
ŘÁDKOVÁ INZERCE
před zahájením blokových čištění jak v Královopolských listech, tak
⚫ PRODÁM garáž u královopolského nádraží, zděná, tel.: 602 527 132
na www.kralovopole.brno.cz.
⚫ MALÍŘ pokojů, mobil.: 604 518 776, Kr. Pole, Řečkovice
Text a foto: (op)
KOSMETIKA BABOR, líčení, péče o tělo, otevřeno na ulici Berkova 16,
tel.: 725 812 612, Vás zve Švecová V.
⚫ NABÍZÍM doučování matematiky pro ZŠ, SŠ, Vackova ul., tel.: 723 287 823
⚫ MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole
a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
⚫ MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: 15–18 hodin.
Tel.: 549 250 323
⚫ POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie
LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: 605 922 824, Šárka Křenková
⚫
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 3/2013
7
HOKEJISTA JIŘÍ KOLOUCH SPÁVAL S BRUSLEMI
K hokeji se vůbec první brněnský gólman Jiří Kolouch (80) dostal sice už
v rodných Českých Budějovicích, ale vojnu odkroutil v Brně a Královo
Pole už nikdy neopustil. Za Lužánkami získal čtyři domácí mistrovské tituly
a v současné době přebývá v Domově pokojného stáří v Králově Poli, kde si to
nemůže vynachválit.
„Skončil jsem tady kvůli úrazu, nebyl
jsem soběstačnej, nemohl jsem chodit, z domu jsem byl přitom zvyklý
si vše udělat sám. Doktor tak naznal,
že pro mě bude lepší jít do takovéhoto zařízení, kde se o mě budou starat,
protože jsem se nemohl sám ani obléct. Jsem teď naprosto spokojenej,
všechno je to tady překrásný, starají
se zde o mě jako o herečku, a tady mi
nedovolí samotnému přišít pomalu
ani knoflík a to už zase chodím,“ říká
bez nadsázky a jakéhokoliv pochlebování Jiří Kolouch.
K hokeji se pozdější opora Králova
Pole dostala v osmi letech a na první
brusle si Jiří Kolouch musel vydělat podnikáním. „Všichni, až na mě,
brusle už měli. Tak mě napadlo založit si na ledě řeky Malše šatnu s tím,
že jsem v ní za padesátník hlídal boty.
Až jsem dal dohromady 5 korun,
za korunu bylo tehdy šest housek, tak
jsem šatnu zabalil a brusle si koupil
u vetešníka. Do obchodu šel se mnou
boxer Josef Němec (79), pozdější olympijský bronzový medailista
z Říma 1960. U vetešníka mě postavil
před hotovou věc: Hele, to jsou krásné
brusle, ty bereme… no, co vám mám
povídat, byly rezavý jako liška. Pepík
je ale dal do jakéhosi oleje, takže rez
z nich aspoň trochu povolila. I tak to
bylo pro mě něco fantastického, mít
vlastní brusle, dokonce jsem s nimi
spával, aby mi je někdo neukradl. To
víte, byl jsem z 13 děcek, takže pokud jsem přišel domů později, neměl
jsem už ani co jíst,“ vzpomíná Jiří
Kolouch.
Protože měl oproti ostatním bruslařský handicap, musel se šlajfky
do branky. Chytal ve starém saku,
Pepík Němců mu věnoval boxerku,
která Kolouchovi posloužila jako vyrážečka. Lapačkou byla obyčejná rukavice, jen prsty měl spojené páskou,
aby mu mezi nimi nepropadával puk.
„Do útoku mě to nelákalo, protože
jsem nikdy bruslit pořádně neuměl.
Hrál jsem za Královo Pole i první
fotbalovou ligu a kopaná mi šla lépe.
Hokej mě ale prostě očaroval více,
a to přestože jsme váleli v Novosibirsku třeba až při 37 stupňovém mrazu,
což bylo hrozný. Náš lékař mně dal
mezi nohy balík vaty, aby mně prý
neumrzl. Hráči si aspoň dali na střídačce teplý čaj, jenže co já? Stál jsem
na ledě jako tvrdý y. Tenkrát se ušily
jakýsi chrániče vycpané papundeklem, pod kterými jsem měl na nohách ještě fotbalové chrániče, i tak
to dost bolelo. Byl jsem vždycky domlácenej. Brankář byl chudák, i když
hráči stříleli tak maximálně 20 30
čísel nad zemí,“ říká stále vitální Jiří
Kolouch.
Královopolský gólman získal ale
i jiný, nesportovní skalp, to když si
zatančil se svého času nejkrásnější
herečkou světa Ginou Lollobrigidou (85). „Bylo mi tenkrát 22 roků,
ve švýcarském Davosu jsme vyhráli
pohár doktora Spenglera a slavilo
se. Byli jsme na večeři, kde se hrálo
a tancovalo. Potulovala se tam kolem krásná holka, tak jsem ji vyzval
k tanci. Vůbec jsem nevěděl, o koho
jde. Taky jsem se jen třikrát čtyřikrát
otočil, než mi ji „ukradli“. No ale
hned se psalo v novinách, že český
brankář tančil s Lolo Brigitou. Však
se mě také manželka potom ptala,
cože to bylo za ženskou a kdo ví, jak
to bylo,“ usmívá se ještě po létech Jiří
Kolouch.
S hokejem skončil Jiří Kolouch
v brněnském Kénigu v šestatřiceti letech. I když mohl jít do pražské
Sparty, svého setrvání v Králově Poli
nikdy nelitoval. V sezonách 1953/58
chytal za Kometu, poté za Královo
Pole a Zbrojovku Brno. S reprezentací vybojoval ve Švédsku na mistrovství světa 4. příčku.
Petr Podroužek, foto: autor, archiv
Bratøi Pospíšilové vyznamenáni Cenou mìsta Brna
Královopolským rodákům Janu a Jindřichu Pospíšilovým byla s dalšími dvanácti osobnostmi reprezentujícími město Brno v různých oblastech udělena
Cena města Brna. Slavnostnímu aktu, jehož tradice sahá až do roku 1993 a který se letos uskutečnil 22. ledna ve Sněmovním sále Nové radnice, byl přítomen
také starosta naší městské části Roman Vykoukal.
Zleva: Jan a Jindřich Pospíšilovi
Jan a Jindřich Pospíšilovi byli oceněni v kategorii sport. V kolové,
v níž reprezentovali Československo, dosáhli nesmazatelných úspěchů. Celkem dvacetkrát vybojovali
titul mistrů světa, dvacet pětkrát se
stali mistry Československa, získali
ocenění Sportovec roku a osmkrát
se stali Králi cyklistiky. V roce 1997
jim byla udělena pamětní medaile
Králova Pole za celoživotní velmi
úspěšnou reprezentaci na světových
soutěžích v kolové. Byla jim také
věnována jedna kapitola v publikaci
111 příběhů královopolských osobností, kterou vydala MČ Brno-Královo Pole v roce 2005.
Jindřich Pospíšil osobně navštívil
královopolskou radnici, aby starostovi vyjádřil jménem svým i svého
bratra poděkování za osobní účast
na slavnostním aktu.
(op), foto: Marie Schmerková
INZERCE
Pavilon Anthropos
Umìní australských domorodcù – do 14. dubna 2013
K 50. výroèí otevøení obnoveného Pavilonu Anthropos v brnìnském
Pisáreckém parku pøipravilo Moravské zemské muzeum výstavu ze svých
sbírek získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem pøi vìdecké
expedici do Arnhemské zemì v Severní Austrálii v roce 1969.
Galerie obrazù Zdeòka Buriana – dlouhodobá výstava
Moravské zemské muzeum opatruje ve svých depozitáøích nejvìtší sbírku
Burianových dìl, která èítá pøes 200 olejù a kvašù, doprovázených velkým
množstvím kreseb a studií, kterou v podobì novì instalované galerie
prezentuje pøi pøíležitosti pøipomenutí 30 let od úmrtí Zdeòka Buriana.
Stálé expozice
Morava lovcù a sbìraèù, Nejstarší umìní Evropy, Paleolitické technologie,
Genetika ve vývoji èlovìka, Pøíbìh lidského rodu, Primáti naše rodina.
www.mzm.cz, tel.: 533 435 220
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole, www.kralovopole.brno.cz. Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, pro příspěvky e-mail: [email protected], inzerce: [email protected], příjem inzerce:
pondělí 10–12, 15–17 hodin, 4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější
příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.: 541 588 111.
Download

Královopolské listy - Královo Pole