ROČNÍK 23
ČÍSLO 4
DUBEN 2013
strana 2
strana 3
strana 6
strana 8
Radnice
informuje
Odbor sociálních
služeb pečuje
o seniory
Diecézní charita
Brno
Fotbalisté
Zbrojovky
slaví 100 let
Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce
Zní to skoro neuvěřitelně, ale bazény na veřejném koupališti Dobrovského
ulici v Králově Poli už mají za sebou přes 50 let provozu. Byly vybudovány
v akci Z a veřejnost se zde poprvé osvěžila v roce 1961.
V letošním roce zůstanou bazény
na koupališti Dobrovského uzavřeny
z důvodu jejich rekonstrukce a kompletní výměny bazénové technologie.
Akcent bude při rekonstrukci kladen
na odpočinkovo-rekreační funkci areálu. V rámci této akce bude provedena
především generální oprava bazénů
a zrekonstruován technologický objekt vč. výměny technologie čištění
a úpravy vody a provedeny nově
veškeré technologické rozvody k bazénům. Plochy kolem bazénů budou
nově vydlážděny, bude provedena revitalizace stávající zeleně a výsadba
nové vzrostlé zeleně a položen nový
travní koberec. Předpokládaná výše
investice je 27 mil. Kč bez DPH.
Slavnostní otevření rekonstruovaných
bazénů je plánováno na rok 2014.
Z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových technologií a dále z důvodu
rekonstrukce objektu Dobrovského
29 bude letní provoz koupaliště Dobrovského zrušen.
Co bazény na „Dobráku“ čeká?
Plavecký bazén, který byl již v předchozích sezónách z havarijních důvodů uzavřen, bude zkrácen z neplnohodnotné délky 49,80 m na 40 m.
Díky tomu bude mezi bazény větší
odpočinková plocha pro umístění
lehátek. Pod touto plochou vznikne
akumulační a retenční nádrž. Bude
provedena celková oprava železobetonové konstrukce stěn bazénu a jeho
dno bude vyvýšeno nadbetonováním,
takže hloubka v bazénu bude 1,2 až
1,6 m. Snížení hloubky bazénu znamená lepší prohřátí vody a její nižší
spotřebu, samozřejmě při splnění
všech hygienických požadavků.
Při rekonstrukci plaveckého bazénu bylo pamatováno i na handicapované návštěvníky a bazén bude vybaven hydraulickým zvedákem, který
jim umožní vstup do vody.
Stávající rekreační bazén rovněž
projde změnou. Bude rozdělen na 3
samostatné bazény a i zde budou
vyvýšena dna s ohledem na jejich
nový účel. Vznikne zde brouzdaliště s hloubkou 0,1–0,3 m, bazén
pro neplavce hluboký 0,45–0,75 m
a bazén pro plavce a dojezd tobogánu, který bude mít hloubku
1,0–1,45 m. U tohoto kombinovaného bazénu bude provedena stavební
a technologická příprava pro budoucí
instalaci vodních atrakcí. V této fázi
rekonstrukce bazénů se však atrakce
(tobogán), instalovat nebudou.
Aby bylo vyhověno současným hygienickým předpisům, budou stávají-
cí stěnové přepady vody v bazénech
nahrazeny přelivnými žlábky. Každý
bazén bude nově napojen na samostatný okruh pro dávkování přečištěné
vody, takže bude např. v brouzdališti
bez obtíží možno zajistit častější výměnu vody v souladu s hygienickými
předpisy.
Nově instalovaný trávník v areálu
koupaliště bude zavlažován automatickým závlahovým systémem. Voda
pro něj bude čerpána z retenční nádrže, do které jsou svedeny veškeré
dešťové vody. V případě jejího nedostatku bude využita odpadní voda
z brodítka.
Stávající nevzhledný plot oddělující travnaté plochy pro ležení od dlážděných ploch kolem bazénů bude
odstraněn a nahrazen 3 m širokým dělícím pásem ostrohranného kameniva
doplněným vybranými druhy travin.
Přístup k bazénům bude možný přes
nová nerezová brodítka osazená sprchami, z nichž jedno je v bezbariérovém provedení.
Věděli jste, že…
– autorský kolektiv Památníku Králova Pole vydaného v roce 1926 v kapitole Tělesná výchova uvádí:…
Druhé, neméně důležité zařízení pro
děti a dospělé – koupaliště – schází
u nás úplně. V rybníku u Resslovy
ul. mívala Kadetka plovárnu, která
bývala za poplatek přístupna širšímu obyvatelstvu. Za války plovárna
shnila a zanešený rybník se zaváží.
Různé tělovýchovné korporace po-
koušely se již několikráte odpomoci
tomuto pro Královo Pole velmi zahanbujícímu nedostatku, leč finanční obtíže byly takového rázu, že
plány zůstaly neuskutečněny. Autor
kapitoly volá kompetentní orgány
k realizaci „řádně vypravených letních lázních – snad na Ponávce nad
městem“.
– „otcem Dobráku“ je Jugo Machař?
V roce 1954 se přiženil do Králova Pole na Dobrovského ulici, kde
potom žil téměř třicet let. Z okna se
díval na dvě nevyužité protipožární
nádrže pětadvacítky naproti přes
ulici, a protože rád plaval, napadlo
ho, že by zde mohlo být docela
hezké koupaliště. Nápad proměnil
ve skutek. Ve volném čase vypracoval celkovou koncepci, do které
zahrnul nejen dva stávající bazény,
ale i brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu, technické
vybavení… Sám zde při budování
areálu odpracoval desítky hodin.
Po dobudování koupaliště zde působil jako plavčík, hlídač, opravář,
někdy i strojník. Dohlížel na čistotu
vody a inicioval modré nátěry bazénů, jak je znal z Maďarska.
Podrobně byl Jugo Machař představen v Královopolských listech č.
1/ 2007 – nejenom jako „otec Dobráku“, ale i jako malíř, vystavující
své práce též v Malé královopolské
galerii.
(op), vizualizace: Architektonický
ateliér HiARCH spol. s r. o.,
foto: archiv Koupaliště Dobrák
Motto měsíce: „Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.“ P. Bonnard
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
39., 40. a 41. schůze RMČ Brno-Královo Pole
6. února se uskutečnila 39. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole. K dalším
jednáním radní zasedli 20. února a 4. března
Radní na svém jednání např. schváli- míst ředitelek MŠ Chodská 15 a Purli zadání veřejné zakázky na staveb- kyňova 21, které jsou ke dni účinnosní práce na akci regenerace objektu ti novely školského zákona na pozici
MŠ Chodská 15. Vybrali např. také ředitelky školy nepřetržitě v rozmenejvhodnější nabídku pro stavební zí 3 až 6 let. RMČ vzala na vědomí
práce Oprava rozvodů ZTI a plynu rozpis schváleného rozpočtu hlava opatření proti zmírnění vlhkosti ní činnosti MČ Brno-Královo Pole
v BD Palackého tř. 130, 132, 134, na rok 2013. Schválili návrh na za136, 138, 142, 144. Schválili proná- koupení věcných darů pro děti z MČ
jem nebytového prostoru v bytovém Královo Pole umístěné v dětských
domě Botanická 61 za účelem užívá- domovech, schválili provádění proní jako sběrna prádla, žehlírna, man- gramů primární prevence patologicdlovna, prodejna pracích a čisticích kých jevů v základních školách naší
prostředků, mimo prodej tabákových městské části pořádané Sdružením
výrobků a tiskovin. Jako náhradní Podané ruce. Schválili návrh ocenění
byl schválen pronájem tohoto prosto- za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou
ru za účelem užívání jako cukrárna. činnost Mgr. Janě Linhartové, učitelSchválili také mj. plán zahradních ce ZŠ na Slovanském nám. 2 u příleúprav na veřejných prostranstvích žitosti Dne učitelů v roce 2013, které
hrazených z rozpočtu MČ Brno- uděluje Rada města Brna. Radní naKrálovo Pole na rok 2013. Souhla- příklad také vybrali nejvhodnější nasili s realizací projektu Sportovně bídku na stavební práce Rekonstrukrekreační plocha Kartouzská, Brno ce garáží ve vnitrobloku Kosmova
v rámci Integrovaného plánu rozvoje a Palackého tř. a vstupu do bytového
města Brna – Sportovní infrastruktu- domu Kosmova 1.
ra, aktivita B): regenerace veřejných
prostranství pro volnočasové aktiviÚplné zápisy ze 39., 40. a 41.
ty nekomerčního charakteru. Radní schůze RMČ naleznete na
souhlasili s vyhlášením konkurzního www.kralovopole.brno.cz.
řízení Radou města Brna na obsazení
(red)
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Splatnost místního poplatku za komunální odpad je 31. 5. 2013.
Stejně jako předchozí roky jsou od 1. 3. 2013 do 31. 5. 2013 otevřeny pokladny
na Malinovského náměstí 3 a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny
na ulici Šumavská 33.
Poplatek můžete uhradit
1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3
a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte – prosíme – pokladní
hodiny! (po, st: 8.00–12.00 a 13.00–17.00; út: 8.00–12.00 a 13.00–14.30,
čt: 8.00–12.00 a 13.00–14.00, pá: 8.00–12.00)
2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je
k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna
3. bezhotovostně na č. účtu: 156304/5400, variabilní symbol je rodné číslo
poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME.
Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok.
Poplatníkem je:
1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba – vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena
k pobytu fyzická osoba,
4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu
určenou k individuální rekreaci.
Poplatníci pod body 2–4 mají ohlašovací povinnost.
Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností
z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku
poplatkové povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na www.brno.cz/odpady, nebo na tel.: 542 174 301-26.
Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna,
odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro
2
VENČENÍ PSŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA
Situace se každý rok opakuje-roztaje sníh a na pásech silniční zeleně se objeví
nehezká vizitka, kterou zde po svých psech nechávají jejich majitelé. Řeč je
o psích exkrementech.
A to i přes to, že obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství jednoznačně říká, že
osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna neprodleně odstranit
znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem.
Četné stížnosti jsou např. na lokalitu Střední a Skřivanova. Na ulici Střední v úseku Skřivanova – Rybníček byli psi tradičně venčeni na širokém pásu zeleně, kde jsou
v současné době budována nová parkovací místa. Nyní se pejskaři přesunuli před
rodinné domky. Někteří sice po svých pejscích uklízejí, ale zápach moči z trávníku,
chodníků či rohů objektů obtěžuje obyvatele přilehlých domů. Mnozí zdejší obyvatelé oprávněně venčení psů před svými domy nechtějí. A tato situace je obdobná
i v jiných částech Králova Pole.
ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje několikrát za rok výhrab těchto silničních pásů
zeleně s cílem nahromaděné psí exkrementy odstranit. Zimní výhrab bývá dle průběhu zimy organizován obvykle v únoru, letos díky bohaté sněhové nadílce proběhl
v březnu.
Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích vymezuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009. Stojí za to připomenout, že mezi základní
povinnosti patří mít psa na veřejném prostranství na vodítku, pokud pes na vodítku
není, musí mít náhubek. Pes musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem
osoby, která ho doprovází, a vždy musí mít evidenční známku.
Volný pohyb psů bez náhubku i bez
vodítka je možný jen ve vymezených
výbězích pro psy – ale i zde platí, že
musí být pod přímým dohledem a vlivem osoby, která je doprovází. A samozřejmě platí i povinnost po svém
pejskovi uklízet. Příloha č. 1 vyhlášky
č. 21/2009 jasně vymezuje, kde místa
pro volný pohyb psů ve městě Brně
hledat. Nutno podotknout, že Královo
Pole jich má 10, čímž se spolu s Bystr- Výběh na ul. A. Macka
cí řadí na pomyslné 1. místo v žebříčku četnosti výběhů pro psy. V několika městských
částech je nenajdete vůbec. (výčet výběhů pro psy v Kr. Poli je uveden níže). Příloha č.
2 vymezuje místa, kam je psům vstup zakázán. Obecně lze shrnout, že v naší městské
části se jedná o veškerá dětská hřiště a sportoviště, parky a další určené lokality (např.
travnatá plocha před MŠ Herčíkova 12 a Chodská 15, vnitrobloky Herčíkova 25–35
a Bystřinova 6–20, zeleň ve vnitroblocích lichých čísel ul. Božetěchova 81–103).
Po dohodě vedení naší MČ s městskou policií revír Pole bude věnována zvýšená
pozornost dodržování této vyhlášky včetně udělování pokut.
Místa pro volný pohyb psů v Králově Poli:
– Humna – vymezená část travnaté plochy podél radiály Sportovní mezi bývalou
ulicí Milíčovou a Reissigovou
– A. Macka – železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul. Poděbradově
– Královopolská – travnatý svah pod komunikací, levá strana ve směru k Žabovřeskám až po podchod Hradecké radiály
– Purkyňova – travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy až k vjezdu do sídliště Herčíkova
– Srbská – pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy
– Dalimilova – travnatá plocha mezi sjezdem
na Svitavskou radiálou z Palackého třídy
a domem Palackého tř. 68 – oplocený výběh
pro psy
– Parčík u nádraží ČD Královo Pole – zadní
část parku od podchodu na ul. Myslínovu
po sjezd z komunikace Křižíkovy na Svitavskou radiálu
– Křižíkova – Mojmírovo nám. – travnatá plocha na pravé straně komunikace směr Královopolská strojírna, vymezena ul. Košinovou
a Mojmírovým nám.
– Křižíkova – pata svahu tratě ČD nad velkým
parkovištěm naproti Královopolské strojírně
– Oplocená zahrada bývalých jeslí Herčíkova 10.
Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici
na www.brno.cz.
Text a foto: (op)
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací
na tel.: 541 42 84 11-14, 602 595 256.
Denní stacionář
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
(red), foto: (op)
HAZARD KRÁLOVO POLE OMEZILO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE
Večerní procházka královopolskou hlavní třídou působí jako z jiného
světa. Blikající neony mámí kolemjdoucí vstoupit do světa hazardních her
za vidinou snadného zisku.
Přitom ze statistiky Ministerstva financí je zřejmé, že tím, kdo vyhrává a bohatne, rozhodně není ten, kdo
přišel o peníze hrát. V roce 2011 bylo
podle zveřejněných údajů vloženo
v ČR do hry 126,8 mld. Kč, přičemž
vyplaceno bylo na výhrách 95,7 mld.
Kč. Loterie a jiné hry definuje zákon
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných
podobných hrách ve znění posledních
předpisů (dále jen zákon o loteriích).
Zastupitelstvo MČ Královo Pole
v říjnu 2011 schválilo maximální možnou míru omezení hazardu, nejpřísnější
v Brně. Oporu našlo v §50 odst. 4 zákona o loteriích, který umožňuje úplně
zakázat provozování zákonem vyjmenovaných loterií i jiných podobných
her na celém území obce. Jeho stanovisko se promítlo do novely vyhlášky
statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her č.
18/2011 (dále jen vyhláška), která nabyla účinnosti již 31. 12. 2011.
Na veřejně přístupných místech
v Králově Poli je podle ní zakázáno
provozovat tzv. výherní hrací přístroje. VHP k dnešnímu dni nejsou v Kr.
Poli provozovány vůbec. (Provozování výherních hracích přístrojů spadá
do kompetence obcí, tedy ÚMČ Brno-
Královo Pole a po vydání vyhlášky již
nebylo zdejším úřadem vydáno žádné
povolení k provozu. Výherní hrací
přístroje byly nahrazeny moderními
herními zařízeními – viz dále, jejichž
provozování schvaluje MFČR.)
Vyhláška dále zakazuje interaktivní videoloterijní terminály, lokální
loterijní systémy a loterie a jiné podobné hry, dále sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů
s kombinací patnácti čísel v jedné řadě
od jedné do devadesáti, při kterých
není předem určen počet účastníků
a ani výše herní jistiny, a v neposlední
řadě i turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet.
Sázkové hry provozované v hernách
(kasinech) a loterie a jiné podobné hry
provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím
nebo provozované po telefonu jsou
vyhláškou také zakázány. V případě,
že bylo ze strany MF ČR uděleno
povolení k provozování vyjmenovaných herních zařízení před 1. 1. 2012,
omezení plynoucí z vyhlášky se na ně
nevztahují do 31. 12. 2014. Totéž platí
i v dalších případech specifikovaných
zákonem o loteriích.
(op)
Starožitnosti
Starožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže; tram. 12 – zastávka Konopná)
! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI !
OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY ì VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY
DO R. 1980 ìêZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY,
PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ìêČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE,
BANKOVKY ì VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU
(figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ì ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky,
vykuřovadla ì ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY,
HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů
VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI
! TEL.: 737 171 367 !
e-mail: [email protected]
OTEVŘENO: Po–Čt 10.00–17.00 Pá 10.00–14.00
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
DÁRKY, DÁREČKY

dárková keramika, hrníčky, andílci,

l
éčivé kameny, náhrdelníky, náramky a jiné
výrobky z kamenů

úžasné ozdobné svíčky Yankee Candle, Unipar

léčivé bylinné nápoje s alkoholem i bez, vína a vínečka,

dárkové čaje, kávy, čokolády a jiné cukrovinky

d
árky, dárečky pro blízké i vzdálené, malé i velké, drahé i příbuzné
Navštivte naši prodejnu a využijte slevu k jednomu
nákupu 20 % po předložení tohoto kupónu,
slevy se však nesčítají a platí do 30. 4. 2013
Palackého třída 43, Brno-Královo Pole
Po–Pá 9.00–18.00 v sobotu 9.00–11.30 hod.
L
20 E V
% A
Součástí odboru sociálních služeb je:
– Pečovatelská služba
– Denní stacionář
– Odlehčovací služba
– Kuchyň s jídelnou pro důchodce
Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní.
Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky
zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy,
mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání
nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí,
pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti… Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou
službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby.
Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a.
Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14.
Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také
prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby.
Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze
zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní
stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH
zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru.
Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře.
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006
Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace
podle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených
prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo
více dětí.
Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře,
Ořešíně, Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově.
V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací
služba.
Denní stacionář (Domovinka) – umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní
příslušníci v zaměstnání.
Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim
kontakt se společenským prostředím.
Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny.
Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod.
Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje
péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat
ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení,
není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být
zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují
o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené,
nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců.
Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po
24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč.
Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11.
Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava,
žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů.
Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat
ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým.
Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci
odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce.
S
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY
3
PARK NA KARTOUZSKÉ DOZNÁ ZMĚNY VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
O skutečnosti, že se v parku na ulici Kartouzské pod areálem VFU chytají
změny, jsme vás již dříve informovali v souvislosti se záměrem na vybudování
hřiště na městský parkour v horní části léto lokality. V souvislosti s prováděnou údržbou zeleně v tomto parku, včetně několika asanací havarijních stromů a probírek porostů, se začaly objevovat dotazy občanů, co se bude v parku
dít dál. I když uvedená údržba zeleně není přímou souvislostí, přece jen něco
nového zde městská část chystá.
Městská část Královo Pole se připojila k výzvě k předkládání projektů
do Integrovaného plánu rozvoje
města s názvem Zvyšování kvality
poskytovaných služeb pro veřejnost
a rozšíření občanské vybavenosti v projektové oblasti Sportovní
infrastruktura – Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové
aktivity nekomerčního charakteru.
Byla zpracována tzv. studie proveditelnosti na projekt „Sportovně – rekreační plochu Kartouzská“
včetně dokumentace pro stavební
povolení na tuto akci. Projekt řeší
zkvalitnění parku při ul. Kartouzská v celém jeho rozsahu (cca 8 000
m2). Cílem je obohatit a obnovit
jeho programovou náplň pro různé
skupiny návštěvníků. Jaké změny
tedy park čekají? Zrušeno bude stávající staré pískoviště a odstraněna
bude i kovová průlezka v jeho blízkosti. Nově zde budou instalována
odpočívadla s lavicemi proti sobě,
aby si zde mohli posedět senioři,
kteří obývají přilehlý dům s pečovatelskou službou. Další změnou
bude odstranění dosloužilých polokruhových odpočívadel, místo nich
budou podél chodníku, jenž tímto
prostorem vede, lavice a samozřejmě i odpadkové koše. Dále je podél
chodníku navržena nízká betonová
zídka, která může sloužit k posezení – na několika místech bude
osazena dřevěnými sedáky. Zídka vyřeší také smývání zeminy ze
svahu na chodník, které je pro tuto
lokalitu s příkrými svahy ve směru
k VFU typické. Aby park působil
uzavřenějším dojmem, budou podél
vozovky, kde nejenom podélně stojí
4
auta, ale jsou zde rozmístěny i popelnice, instalovány clonící drátěné
sestavy, po nichž se budou pnout
popínavé rostliny.
Nový koncept nezapomíná ani na
sport – a to pro všechny kategorie
dětí, mládeže a rekreačních sportovců. Ve střední části areálu při ulici Domažlické budou hřiště. Hřiště
sportovní – bude vybaveno koši
na basketbal, stojany na odbíjenou,
nohejbal, brankami na florbal nebo
malou kopanou. Hřiště pro odrostlejší děti bude vybaveno lanovým
programem a nízkou horizontální
cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro
menší děti bude vybaveno hopsadly, péráky, houpačkami apod.
Samozřejmě bude řešena i zeleň,
například staré dožívající jírovce
podél ulice Kartouzské budou vyměněny za jírovce červené, méně
náchylné na klíněnku. Svahy budou
osázeny půdopokryvnými porosty keřů pro zmírnění vodní eroze,
v celém parku bude obnoven trávník.
V případě, že se podaří získat dotace na tento projekt, jeho realizace proběhne v roce 2014. Zda-li se
tento projekt dostane mezi vybrané,
budeme vědět v průběhu jara 2013.
Mimo tento projekt bude v této
lokalitě na jaře tohoto roku zahájena realizace hřiště pro fitness a parkour, předpokládaná výše investice
na tuto akci je 2 mil. Kč vč. DPH.
Současně je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v horní části parku jako další investice městské části
do tohoto prostoru.
Text a foto: (op)
Pod záštitou městské části Brno-Královo Pole se v pátek 1. března konal
v Kulturním centru Semilasso již
pátý benefiční ples pro Nadační fond
dětské onkologie KRTEK, nesoucí
letos název Večer splněných přání. Jeho čestnými hosty byli patroni
projektu Cyklisté dětem Ján Svorada
a Pavel Padrnos. Hudební doprovod
v podání skupiny Brand new band,
exhibiční vystoupení skvělých gymnastek skupiny Womens – SK MG
Mantila Brno Emil‘s, bohatá tombola
i sympatičtí průvodci večerem – herečka a zpěvačka Hanka Holišová
a sportovní moderátor Pavel Mrázek
zajisté přispěli k příjemné atmosféře
akce. Ke stěžejní části programu patřila dražba olympijských gumáků
od olympijského vítěze v horských
kolech Jardy Kulhavého a bicyklu
a zarámovaného podepsaného dresu
mistra světa v cyklokrosu Zdeňka
Štybara.
Krátce po zahájení plesu byla k mikrofonu pozvána Ing. Andrea Pazderová, místostarostka městské části
Brno-Královo Pole, která se též akce
účastnila. Pozdravila hosty a na otázku moderátora, proč naše městská část
podporuje již pátým rokem NF KRTEK, odpověděla, že je tomu tak díky
osvícenosti královopolských zastupitelů, kteří mají srdce na správném
místě. Dále převzali ona i sponzoři
každý po obrázku vytvořeném dětmi
hospitalizovanými s nádorovým onemocněním na onkologii v dětské nemocnici v Brně.
Výtěžek ve výši 260 000 Kč (výnos
ze všech ročníků konaných plesů dosahuje 1 186 000 Kč) bude věnován
Nadačnímu fondu dětské onkologie
KRTEK na Fond splněných přání.
Na základě spolupráce s odborným
personálem Kliniky dětské onkologie FN Brno a rodiči onkologicky
nemocných pacientů budou splněna
přání patnácti vybraných dětí, jejichž
příběhy i osobní přání (např.: Šimonek, patnáct měsíců – moc bych si
přál svoji první dospěláckou postel;
Klaudinka, šest let – výlet za zvířátky
s mojí rodinou; Filípek, tři roky – dětské kolo; Nelinka, tři roky – panenku
s výbavičkou a malou komodu) byly
umístěny na panelech v předsálí. Naplňovány budou i potřeby dalších nemocných dětí.
Jana Novotná, foto: Jan Brychta
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
ZÁPIS dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCIÁNKA 6
HLEDÁME SPRÁVCE HŘIŠTĚ
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. 2013 – od 9 do 15 hod. v areálu
Centra Kociánka, v pavilonu A
ÚMČ Brno-Královo Pole hledá správce nově zrekonstruovaného hřiště
ve vnitrobloku Purkyňova-Hradecká (zamykání, odemykání, dohlídka
nad provozem hřiště apod.). Finanční odměna na základě dohody
o provedení práce. Vhodné i pro důchodce.
– Přijímáme děti zpravidla ve věku 3–6 let, a to zejména se zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním
– vzděláváme především děti s tělesným postižením, a to různé formy DMO,
ADHD, VVV, rozštěpy páteře, progresivní svalovou dystrofií, klienty
s více vadami aj. Dále přijímáme děti s poúrazovými stavy, sníženou
imunitou, zdravotně oslabené
– dodržujeme šetřící režim, respektujeme specifické odlišnosti a individuální
možnosti dětí
– děti jsou zařazeny v různých typech pobytu (denní, týdenní, celoroční,
nepravidelná školní docházka a diagnostický pobyt)
– nabízíme možnost nezávazné prohlídky prostor MŠ
– dále je možné využít služeb Centra Kociánka – rehabilitace, ergoterapie,
hipoterapie. V MŠ pravidelně probíhá individuálně logopedie, canisterapie.
Zájemci ať se hlásí do 30. 4. 2013 na e-mailu: [email protected]
nebo písemně prostřednictvím podatelny.
Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně-Králově Poli
Mateřské školy
Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého
prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku.
Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních
podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou
měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy
po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem
zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice
každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní
v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské
školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.
Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání
v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podali nejpozději do 30. 5. 2013.
V průběhu měsíců červenec a srpen 2013 se uskuteční rekonstrukce budovy
a zahrady MŠ, Brno, Chodská 15, takže tato škola nebude v provozu. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ,
Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (nemají stravování). V průběhu
prázdnin tak bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnový týden
budou školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku.
V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto:
1. 7.–12. 7. 2013 Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65
Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12
Mateřská škola, Brno, Purkyňova 21
15.7.–26. 7. 2013 Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66
Mateřská škola, Brno, Herčíkova 21
29. 7.–9. 8. 2013 Mateřská škola, Brno, Chodská 5
12. 8.–23. 8. 2013 Mateřská škola, Brno, Bulharská 62
26. 8.–30. 8. 2013 MŠ uzavřeny – příprava na zahájení školního roku
Základní školy
Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám.
2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Na základě
vyhlášky č. 279/2012, Sb., kterou se mění
vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době
školních prázdnin. Důvodem je velmi malý
zájem o činnost školní družiny v měsících
červenci a srpnu. Školní družiny základních
škol budou otevřeny až poslední týden před
začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní
školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech
dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace
o pestrém programu, který připravují pro
děti o letních prázdninách. V Lužánkách
každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory
pro děti a mládež.
Informace na www.luzanky.cz,
e-mail: [email protected]
nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete
letáčky i od jiných pořadatelů.
PhDr. Libuše Sedláčková
Kontakt: Mgr. Iva Daňková, tel.: 515 504 214-232
email: [email protected], [email protected]
http://www.skola-kocianka.cz
Mateřská a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6
KOLIK JE KRÁLOVOPOLÁKŮ
Na konci února letošního roku byly zveřejněny výsledky Sčítání lidu,
domů a bytů, které proběhlo v březnu roku 2011. Výsledky praví, že k rozhodnému datu bylo v naší republice celkem 10 436 560 obyvatel, z toho
5 109 766 mužů a 5 326 794 žen.
Shromážděná data uvádějí, že v Brně je podle definitivních výsledků sčítání 385 913 obyvatel, z toho 185 404 mužů a 200 509 žen. V naší městské
části žije 28 674 obyvatel, z toho 13 932 mužů, 14 742 žen, 3 148 obyvatel
ve věku 0–14 let, 19 710 ve věku 15–64 let, 5 711 ve věku 65 a více let.
Ekonomicky aktivních je 13 499, z toho zaměstnaných 12 288, obydlených
domů 2 529, obydlených bytů 12 486. Z výsledků plyne, že Královo Pole je
v rámci města Brna třetí nejlidnatější městskou částí:
1. Brno-střed
64 0316 obyvatel
2. Brno sever
47 643 obyvatel
3. Brno-Královo Pole 28 674 obyvatel
Pozn. Rozhodným okamžikem Sčítání lidu, domů a bytů byla půlnoc
z 25. na 26. března 2011.
(op), zdroj: čsú
ŠKODA Vás
připraví na jaro
Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO
Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme
Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku
po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 211
[email protected]
5
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové
Palackého třída 70, 612 00 Brno
3. 4.
10. 4.
15. 4.
18. 4.
22. 4.
24. 4.
29. 4.
30. 4.
15.00
18.00
15.00
18.00
17.00
18.00
18.00
15.00
Den otevřených dveří
Žákovský večer
Přijímací zkoušky
Absolventský koncert
foyer Besedního domu Vernisáž výstavy s názvem Vítězslava
Besední dům Slavnostní koncert k 55. výročí založení školy
Žákovský večer
Přijímací zkoušky
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ,
Purkyňova 105, 612 00 Brno
Otevřeno: út–ne 9–17 hod., v pondělí zavřeno
17. 11. otevřeno, tel.: 541 421 411,
www.technicalmuseum.cz, [email protected]
Program na měsíc duben 2013
❚ EXPOZICE – Vodní motory a Památník Viktora Kaplana;
Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví;
Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie
a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a
kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna; Letecké motory.
❚ STEREOVIZE – Rusko – Moskva (staré snímky)
❚ VÝSTAVY Vynálezci a vynálezy
(do 31. 12. 2013)
Kočárky 1880–1980
(12. 2.–19. 5. 2013)
Jan Drtina – život a dílo (12. 3.–30. 9. 2013)
Stopy na Dhaulagiri
(29. 1.–19. 5. 2013)
Kamera obscura
(15. 4.–23. 6. 2013)
❚ AKCE
Vítání jara – koncert v prostorách Konzervatoře Brno (3. 4. 2013)
Jaro na mlýně, Vodní mlýn ve Slupi (6. 4. 2013)
Dílna k výstavě Vynálezci a vynálezy (9. 4.–18. 4. 2013)
Víkend Tiffany – výtvarně technická dílna (20. 4.–21. 4.)
Den otevřených dveří MHD, Řečkovice (27.–28. 4. 2013)
Cesa (do 30. 6. 2013)
❚ Technické památky
– Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný
mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
SEMILASSO
10. 4. 19.30
JAZZFESTBRNO 2013 – CPR Trio featuring Russell Carter, Ondřej Pivec, Karel Růžička Jr., The Trio of OZ featuring
Rachel Z and Omar Hakim (USA)
12. 4. 18.00 VEČER LEGEND No.8 – AC/DC rev., LED ZEPPELIN rev.,
MOTORHEAD rev.
13. 4. 18.00 VEČER LEGEND No.8 – IRON MAIDEN rev., JUDAS
PRIEST rev., METALLICA rev., BLAZE BAYLEY osobně
14. 4. 16.00 KRÁLOVOPOLKA – taneční odpoledne s dechovkou
17. 4. 20.00 Student párty
18. 4. 19.30 HARLEJ + ŠKWOR
19. 4. 19.30 JAZZFESTBRNO 2013 – Nikolaj Nikitin Quartet featuring
Patches Stewart (SK/USA), Rez Abbasi Trio + special guests
David Binney and Nantha Kumar (IND/USA)
25. 4. 19.30 CITRON – Radegast & Plni energie tour 2013
28. 4. 16.00 a 20.00 Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS
❚❚❚
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1,
telefon: 604 251 192, www.mkgbrno.cz. Otevřeno po–pá 13–17.30 hod.
3. 4.–21. 4. Milan BRINKER (Praha) – „Skrytá identita“ – vernisáž 3. 4. v 17 h
23. 4.–12. 5. ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ – „Možnosti kresby – PĚT KOČEK“ –
vernisáž v úterý 23. 4. v 17 hodin
Bezbariérové divadlo BARKA
❚❚❚
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578
4. 4. 18.00 CIRKUS KOCIÁNO
5. 4. 9.00 CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ – DIVADELNÍ DÍLNY
BEZ BARIÉR
7. 4. 17.00 KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA
8. 4. 19.00 KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA
11. 4. 18.00 CIRKUS KOCIÁNO
12. 4. 9.00 CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ
12. 4. 11.00 CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ
16. 4. 10.00 ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY
SCHVÁLNIČKY
18. 4. 18.00 Gruppe 07 (FF MU) a Doppel L (PdF MU)
22. 4. 19.00 VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH
ŘÁDKOVÁ INZERCE
● OPRAVY bytových rozvodů, výměny zásuvek a vypínačů, montáže el.
svítidel, úpravy bytových instalací včetně zapravení, tel.: 602 760 276
● MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole
a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz
● MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: 15–18 hodin.
Tel.: 549 250 323
● POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie
LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: 605 922 824, Šárka Křenková
● ELEKTROINSTALACE – opravy, pohotovostní opravy,
tel.: 608 850 834
● AKCE – kadeřnictví Lenka v Králově Poli, Blahoslavova 41, trvalá,
barvení, melír včetně mytí, střihu, foukané po 500 Kč. Na objednávku,
tel.: 603 809 705. Pracovní doba záleží na Vás
● ŽALUZIE – opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Žaluzie Hanák, tel.:
604 850 396
● KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový
přístup, poliklinika Dobrovského, II. patro, tel.: 541 425 251
● PRODÁM auto ŠKODA FAVORIT v dobrém stavu a elektrické radiátory, tel.: 541 216 016 (nechat déle zvonit)
● DĚTSKÉ TÁBORY DRAK, Křižanov – taneční, sportovní, výtvarné.
Minitábory pro rodiče s dětmi 1–7 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
● Provádíme opravy a servis výpočetní techniky, především pozáruční
servis notebooků, stolních počítačů a kancelářské techniky. Servisujeme i veškerou spotřební elektroniku, včetně bílé elektroniky. Naši
pracovníci provádějí jak softwarové, tak hardwarové opravy, instalace a konfigurace systémů. Nabízíme servisní zásah přímo u Vás doma,
či ve Vaší kanceláři, a to včetně správy sítí, či připojení k internetu.
ServisPocitacuBrno.cz, tel: 776 173 019, [email protected]
● PRONAJMU, nebo prodám garáž ve vícepodlažní budově na ulici
Herčíkova. Tel.: 728 172 224
● NABÍZÍM pěknou zahradu v Brně na Kociánce – Zaječí hora, nájem
městu 800 Kč za rok, za odstupné 35 000 Kč (chata z Hornbachu, gril,
oplocení aj.), tel.: 777 060 805
6
Můžete je donést do budovy „Radnice Královo Pole“,
vchod z ulice Husitské
v pátek 26.dubna od 13:00 do 17:00 hod
a v sobotu 27.dubna od 9:00 do 12:00 hod
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
OZNÁMENÍ
❚
PŘIRODNÍ ZAHRADA U SMRKU www.prirodnizahrada.wz.cz
BRNĚNSKÉ DNY PRO ZEMI:
23. 4. 13.30 Happening nevidomých klientů a hostů TyfloCentra Brno
25. 4. 10.00 Děti a jarní zahrada – program pro děti MŠ
27. 4. 13.00 Den pro Zemi – oslavy Země ve všech jejích podobách.
Vícegenerační hravé hudební – pohybové – výtvarné
i poznávací činnosti vhodné pro rodiče s dětmi. Maňáskové
divadýlko. Posezení u ohýnku
POZVÁNKA
Dne 25. dubna 2013 v 15 hod. se bude konat u památníku osvoboditelů
na Božetěchově ulici v Králově Poli pietní akt k uctění památky padlých
vojáků.
8. Příhraniční slavnosti
Letošní Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole
a Žabovřesky se uskuteční 30. dubna
v sadech Národního odboje – v parku před klubem v Šelepově ulici – od
16.30 hodin. Již poosmé budou připomenuti brněnští odbojáři, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho
města. Letos to budou ti, kteří byli
popraveni či umučeni v roce 1943.
Po položení kytic u pomníku budou
uctěni brněnští odbojáři i osvoboditelé Brna hudbou všech žánrů. Půjde o
Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka. Ten bude prvním z oceněných
jubilantů, kteří se narodili v témže
roce, představí se zpěváci, jako například Tereza Marečková, Martina Grulová a jiní. Jubilantem bude i Helena
Blehárová, po ní se představí Felix
Slováček, Milan Černohouz a Radek
Rettegy. Zazpívá také Václav Neckář.
Chybět nebudou ani Jaromír Hnilička
a Erik Knirsch. Na pódiu se představí
také významné královopolské občanky, Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, nebo Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který
pomník v parku před lety odhaloval.
(red)
Královopolské trhy
Další Královopolské trhy jsou plánovány na liché soboty dopoledne
30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5. 2013. Místem konání je tradičně střední pás na ulici
Husitské v Králově Poli. Více na www.kralovopole.brno.cz.
(op)
ČIŠTĚNÍ ULIC – TERMÍNY 2013
BLOK č. 1 – 30. 4., 28. 5., 2. 9., 8. 10. – Ant. Macka, Hostinského, Hrubého,
Chaloupkova, Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova,
Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám., Božetěchova – slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova,
Galandauerova vč. parkoviště.
BLOK č. 2 – 6. 5., 29. 5., 3. 9., 14. 10. – Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská,
Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká –
odbočka k techn. parku, U Vodárny.
BLOK č. 3 – 7. 5., 3. 6., 4. 9., 16. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova,
Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova
od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská,
Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok).
BLOK č. 4 – 14. 5., 5. 6., 10. 9., 21. 10. – Poděbradova, Floriánova, Košinova,
Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo nám., Bystřinova,
Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova – vnitroblok.
BLOK č. 5 – 15. 5., 12. 6., 11. 9., 22. 10. – Klusáčkova, U Červeného mlýna,
Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy
po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova.
BLOK č. 6 – 20. 5., 17. 6., 16. 9., 23. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova,
Žleb – část, Křivého – část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského.
BLOK č. 7 – 21. 5., 19. 6., 17. 9., 29. 10. – B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Sv.
Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské
nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská 48–70 vč. parkoviště.
BLOK č. 8 – 22. 5., 26. 6., 18. 9., 30. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček,
Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště,
Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova
část, propojka Střední – Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS.
Čištění parkovišť
BLOK č. 1 – 3. 4., 14. 6., 6. 9., 25. 10. – B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova,
Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám.
BLOK č. 2 – 4. 4., 21. 6., 13. 9., 1. 11. – Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského
po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova
(před pol. domem Eden), Klatovská.
BLOK č. 3 – 8. 4., 28. 6., 20. 9., 8. 11. – Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti
Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců,
Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace).
Termíny blokových čištění naleznete také na www.kralovopole.brno.cz.
ZAS O ROK, O KROK… DÁL
studiobarbara
KƚĞǀƎĞůŝũƐŵĞƉƌŽsĄƐŶŽǀĠ
ƐƚƵĚŝŽďĂƌďĂƌĂ͘
WƎŝũěƚĞŶĄƐŶĂǀƓơǀŝƚ͊
sĞǀĞůŵŝƉƎşũĞŵŶĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚşsĄŵŶĂďşnjşŵĞƚLJƚŽƐůƵǎďLJ͗
<ĂĚĞƎŶŝĐƚǀş
<ŽƐŵĞƟŬĂ
WĞĚŝŬƷƌĂ
EĞŚƚŽǀljĚĞƐŝŐŶ
DĂƐĄǎĞ
WƌŽĚůƵǎŽǀĄŶşƎĂƐ
jēĞƐLJĂŵĂŬĞͲƵƉ
ŶĂƉůĞƐLJĂũŝŶĠƉƎşůĞǎŝƚŽƐƟ
^ǀĂƚĞďŶşƐĞƌǀŝƐ
;KĚƉŽƌĂĚŬLJŶĢsĂƓŝĐŚƓĂƚƽƉŽnjĄǀĢƌĞēŶŽƵĨŽƚŽŐƌĂĮŝ͘
^ƉŽůƵƉƌĂĐƵũĞŵĞƐ͗ǁǁǁ͘ŶĞůůŝ͘Đnj͕ǁǁǁ͘ĂůĞŶĂƉŽĚŽůŶŝŬŽǀĂ͘ĐŽŵͿ
Ve dnech 20. 2.–10. 3. se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala
společná výstava obrazů Marie Hladné a Jarmily Komárkové, členek královopolského Uměleckého sdružení Parnas, nazvaná Zas o rok, o krok … Dál?
I když na pozvánce stálo … a nečekejte žádné Art-deco … seběhl se na slavnostní zahájení výstavy mocný houf ctitelů dobrého výtvarného umění, mezi
nimi i známý brněnský výtvarník a spisovatel Alois Mikulka. Marie Hladná, jejíž životní motto, jak vzpomenula i na vernisáži výstavy, zní: „Malování je pro
mne způsob, jak přiznat barvu,“ se prezentovala obrazy, které vedle výtvarného
zážitku přinášejí i vtip, poezii a důvod k zamyšlení. Jarmila Komárková zase
okouzlila návštěvníky svými obrazy z vlněného rouna, které svoji hřejivost
přenášejí do prostoru, působí zvláštním kouzlem a dokáží v člověku rozechvět
vzpomínku na zapomenuté zážitky a touhy, připomenout čisté radosti života.
Starosta Králova Pole Roman Vykoukal, jenž kulturní událost poctil svojí návštěvou, předal Marii Hladné, chystající se odstěhovat do Prahy, na rozloučenou kytici a knihu Neobyčejné Brno.
Jana Novotná, foto: Lenka Vašíčková
sƓĞŶĂũĞĚŶŽŵŵşƐƚĢ͘
sljďŽƌŶĄĚŽƐƚƵƉŶŽƐƚ;ϱŵŝŶ͘ŽĚƵůŝĐĞWĂůĂĐŬĠŚŽͿ͘DŽǎŶŽƐƚƉĂƌŬŽǀĄŶş͘
WƎşũĞŵŶĠƉƌŽƐƚƎĞĚş͕ǀĞŬƚĞƌĠŵŶĂůĞnjŶĞƚĞǀƓĞ͕ĐŽƉŽƚƎĞďƵũĞƚĞ͘
sŬĂĚĞƎŶŝĐƚǀşƉƌĂĐƵũĞŵĞƐĞnjŶĂēŬŽƵLoreal.
KƚĞǀƎĞŶŽϴʹϮϬ͘:ŝŶĂŬĚůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƉŽƚƎĞďLJŬůŝĞŶƚĂ͘
KďũĞĚŶĄǀŬLJŶĂƚĞůĞĨŽŶŶşŵēşƐůĞ+420 723 521 175ŶĞďŽƉƎşŵŽŶĂǁǁǁ͘ƐƚƵĚŝŽďĂƌďĂƌĂ͘Đnj
,ƌƵďĠŚŽϭϭ͕ϲϭϮϬϬƌŶŽ
KďũĞĚŶĞũƚĞƐĞũĞƓƚĢĚŶĞƐ͊
ǁǁǁ͘ƐƚƵĚŝŽďĂƌďĂƌĂ͘Đnj
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 4/2013
7
Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví sto let!
Historie fotbalové Zbrojovky Brno se začala psát před sto lety (14. ledna 1913) v Židenicích. Svůj dnešní název dostala
v roce 1948, kdy byl klub přejmenován na Sokol a po únorových událostech na Zbrojovku (přesněji Sokol Zbrojovka
Židenice Brno).
Nejúspěšnější éra Zbrojovky se začasi Jindřich Svoboda vysloužil také jméno tehdejšího prezidenta Svala prakticky psát od sezony 1972/73,
na moskevské olympiádě v roce zu sovětských socialistických republik
kdy k týmu přišel trenér František
1980. Ve finále s východními Něm- Leonida Brežněva.
Jako hráč Zbrojovky byl zaměstHavránek. V prvním roce na lavičce
ci vstřelil jedinou branku, díky níž
dokázal s mužstvem získat 12. míszískal československý tým zlaté nancem stejnojmenného podniku se
zařazením – montážník psacích strojů,
to, následující sezony 10. resp. 4.
medaile. Mistr 1977/78.
příčku. Po Havránkovi převzala tým Rostislav Václavíček (66). Mistr přestože je vyučeným strojním zámeč1977/78, olympijský vítěz 1980. níkem. „Pracovní halou jsem prošel
legenda české kopané; hráč výběru
Jeho neuvěřitelný rekord asi stěží prakticky jen jednou. Všude seděly
světa a první český držitel Zlatého
někdo překoná. V domácí první lize pouze ženy, takže to bylo nebezpečmíče pro nejlepšího fotbalistu Evropy
odehrál 280 utkání v řadě bez přeru- né,“ usmívá se tomu ještě dnes brněnz roku 1962 Josef Masopust. V sezošení. Kdyby se počítaly i další sou- ský fotbalista. Zařazen byl do dělnické
ně 1977/78 dokázal se Zbrojovkou
těže, měl by šňůru ještě delší. Hrál profese, která měla plat vyšší než úředvybojovat pro Brno dosud jediný mibez přerušení devět a půl roku!
níci. Základem bylo 2 700 korun.
strovský titul. Veletržní město se v té
době stalo, i co se rekordních návštěv Roman Kukleta (†46) přezdívaný
„Kuki“. Nejlepší střelec nejvyšfanoušků týká, metropolí českosloší soutěže v sezoně 1990/91 (17
venského fotbalu. V sezoně 2001/02
branek). Vítěz ankety o Gól roku
se Zbrojovka odstěhovala definitivně
1986.
z Lužánek na Srbskou.
PROGRAM letošních oslav
17.–26. 5. – výstava 100 let
FC Zbrojovky Brno,
prezentace historie klubu,
autogramiády, soutěže
8. 6. slavnostní večer k ocenění nejvýznamnějších osobností fotbalového klubu
9. 6. slavnostní vyvrcholení oslav
100 letého výročí, společenskosportovní odpoledne, prezentace historie klubu po současnost,
autogramiáda, soutěže, vyhlášení čtenářské soutěže o nejlepšího fotbalisty 100leté historie
klubu, doprovodné utkání, mezinárodní utkání FC Zbrojovka
Brno – ŠK Slovan Bratislava,
ohňostroj
Petr Podroužek, foto: autor a archiv
Vlastimil Bubník
BEETHOVEN NA CESTÁCH
Jindřich Svoboda
Mezi největší osobnosti
Zbrojovky patří
Vlastimil Bubník (82). Medailista
z Mistrovství Evropy v roce 1960
ve Francii (dal vítězný gól v zápase o bronz s domácí Francií). Nikdy neobdržel žlutou ani červenou
kartu. Navíc byl v ledním hokeji
vlajkonošem ČSR na ZOH 1956
v Cortině d‘Ampezzo. Je 9x účastníkem mistrovství světa (1x stříbro, 2x bronz), 4x byl na zimních
olympijských hrách (1x bronz).
Stal se 11x mistrem Československa (vše s Kometou Brno).
Karel Lichtnégl (76). Stříbrný medailista z Letních olympijských
her v Tokiu 1964. S dalšími dvěma
fotbalisty drží dosud nepřekonaný
ligový rekord – tři góly za tři minuty.
Karel Kroupa (62) přezdívaný „Krupica“. Mistr 1977/78, fotbalista
roku 1977, 2x Král ligových kanonýrů.
Jindřich Svoboda (60) přezdívaný „Zlatá noha“. Tuto přezdívku
Zlatá noha
Moskva, 2. srpna 1980. Ve finále
olympijského turnaje proti sobě nastoupily Československo a Německá
demokratická republika. Dlouho trval
bezbrankový stav. Zbývalo 15 minut
do konce, když zraněného Vízka musel vystřídat brněnský Jindřich Svoboda. A než se stačil pořádně rozkoukat,
dostal se do velké šance. V 77. minutě
jeho hlavičku německý brankář ještě
vyrazil, proti pravačce už byl bezmocný. Jediný gól rozhodl o našem
zlatu. Když se mluví o Jindru Svobodovi, tak skoro každého napadne spíše olympijský úspěch než mistrovský
titul získaný se Zbrojovkou. „Přijde
na to řeč dnes už jen výjimečně, při
nějakých oslavách. Je to už jen taková nostalgie,“ tvrdí Jindřich Svoboda.
Na památku má doma jen zlatou medaili. „Kopačky jsem měl tehdy dobře
rozšlapané, takže jsem v nich hrál dále.
Nenapadlo mě si je tenkrát nechat,“ lituje dnes. Za výkon mu spoluhráči dali
aspoň starou kopačku. Je na ní nápis
připomínající olympijský úspěch, ale
V pondělí 18. února byl v koncertním sále Základní umělecké školy Vítězslavy
Kaprálové na Palackého třídě 70 v Králově Poli uveden 1. koncert cyklu
Beethoven na cestách v provedení pěti mladých pianistů z celého světa,
laureátů mezinárodní klavírní soutěže „Münchner Klavierpodium der Jugend“
(Klavírní pódium mládeže), která probíhá v Mnichově a má za sebou již
dvanáct ročníků. Na koncertě zaznělo celkem pět Beethovenových sonát.
Zcela zaplněný koncertní sál odměnil každou z nich bouřlivým potleskem.
Další laureáti mnichovské klavírní soutěže se představí nejen ještě v Brně –
v úterý 30. dubna v 18.00 hod. v sále ZUŠ na Smetanově ulici a ve středu 12.
června v 19.00 hod. v sále Konzervatoře Brno – ale také v Praze, Olomouci,
Vídni, Paříži, Madridu a dalších evropských městech. V rámci klavírního cyklu
„Beethoven na cestách“ tak v roce 2013 zazní na evropských koncertních
pódiích všech třicet dva sonát Ludwiga van Beethovena.
Jana Novotná
U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ.
SPORÁKY MORA
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý
pocit a ještě vyděláte – odevzdejte k nám
staré vysloužilé elektrospotřebiče.
od 4.990,- Kc Za starý sporák, pračku či myčku
s DPH
dostanete na ruku 170,– Kč.
Platí při vlastním dovozu.
- NOVÁ mřížka
STABIL PLUS
- ECO program
pecení
Košinova 10, Brno, tel: 549 210 297–8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Ekologicky u nás můžete zlikvidovat
i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení,
včetně náhradních dílů (mikrovlnky,
odsavače, vysavače, žehličky, kávovary,
topinkovače, vrtačky, pily...)
Cejl 68, Brno, tel: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
ZZZOHYQHVSRUDN\F]
Vydává statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole, www.kralovopole.brno.cz. Redakce časopisu Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo
Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 541 588 295, [email protected] Editor, inzerce: Petr Podroužek, tel.: 606 410 820, e-mail:
[email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin, 4. patro, dveře č. 60 v budově ÚMČ Brno-Královo Pole. Registrováno MK
ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.
Download

Královopolské listy - Královo Pole