1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 1
CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ
Ročník VII.
Číslo 2/2013
Centrum obce je její vizitkou
„…., a tak Vám děkujeme, pane starosto, konečně přejdeme suchou nohou přes náves.“ „… kdyby radši nerozhazovali a šetřili na pořádné věci…“ Takto protichůdné názory mají naši občané na vybudování chodníčku na návsi a na úpravu veřejné zeleně tamtéž. Přesto jsem
velmi rád, že se chýňskou náves podařilo trochu „zcivilizovat“ a upravit. Myslím si, že centrum každé obce je jakousi její vizitkou a každý
návštěvník Chýně si na ni a na její obyvatele tvoří názor velmi často právě podle stavu tohoto centra. Všichni víme, že na návsi se nachází pomník padlých a úprava prostoru kolem něj je i vyjádřením úcty našim předkům, kteří za nás položili ve válce své životy. Potěší mě,
když chýňští občané budou využívat upravený prostor na návsi k posezení na nově natřených lavičkách a bude jim zde hezky. Když bude
tento prostor navíc neponičený a čistý, budu nadmíru spokojen.
Josef Novotný,
starosta
PŘESTAVBA ŠKOLKY A ŠKOLY
je v plném proudu
trochu improvizovat a najít náhradní prostory pro výuku. Bude
se učit v zasedací místnosti na obecním úřadu, část měsíce června děti strávily na škole v přírodě a maximálně bylo využito
i ředitelské volno, které je v pravomoci ředitelky školy. Do
úvahy přichází i varianta výuky v přírodě, pokud bude v září
pěkné počasí. Trocha nepohodlí pak ale bude maximálně vynahrazena tím, že děti se budou moci učit v pěti třídách na jednom místě. Budeme rádi, pokud se podaří kapacitu školy
naplnit tak, aby v každé třídě bylo v průměru alespoň 15 žáků.
V případě, že jich bude méně, musela by obec udělit výjimku
z nejnižšího počtu dětí a doplatit z obecní kasy určitou částku
na chybějící děti. To by však byla velká škoda, obec peníze
potřebuje na jiné věci, jako je například vybavení nově vzniklých tříd.
V dnešním rozhovoru, pane starosto, navážeme na ten předchozí z minulého vydání Chýňského zpravodaje, a budeme si opět povídat o chýňském školství, protože tato oblast je letos vaší prioritou.
Co všechno se vám tedy ve škole a ve školce podařilo během půl
roku zrealizovat?
Již koncem roku 2012 jsme do kuchyně, šatny a na WC zaměstnanců v budově mateřské školy nainstalovali nové přímotopné
zařízení. Rozšířili jsme také plynové topení do učebny v prvním
patře mateřské školy a proběhla i instalace chybějícího veřejného osvětlení u vstupu do areálu školky.
V současné době již probíhají práce v budově MŠ, na jejichž
konci bude nová jídelna s větší kapacitou strávníků (pro asi 200
osob) a hlavně nové oddělení pro 25 dětí. Mnoho maminek se
tak bude moci zapojit do pracovního procesu, zatímco o jejich
ratolesti se postarají paní učitelky a vychovatelky. Také strávníci ve školní jídelně se budou moci rychleji najíst a nečekat, až
se uvolní místa u stolů. Práce v budově MŠ musí být dokončeny tak, aby v září již mohly nové prostory i jídelnu využívat nové
děti. Samozřejmě, že práce v MŠ budou částečně probíhat za
provozu, což bude znamenat určitý diskomfort zejména pro personál, nicméně výsledek všem vše vynahradí.
Jak to v současné době vypadá s přístavbou nových tříd v budově
základní školy?
Ta již začala a bude trvat do konce září letošního roku.
V červnu a ještě v září bude muset učitelský sbor spolu s dětmi
(Dokončení na straně 2)
Tentokrát nepřehlédněte:
●
●
●
●
1
Obec pomáhá obci
Jarní slavnost v Chýni se vydařila
Dětský den letos tradičně i netradičně
Je v „nové“ Chýni bezpečno?
str. 4
str. 5
str. 7
str. 9
1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 2
(Dokončení ze strany 1)
Dále chci informovat občany, že výhledy a plány na uskutečnění výstavby nové základní devítitřídní školy a přiléhajícího
sportovního areálu vycházejí z urbanistické studie schválené
zastupitelstvem obce.
Rovněž uvažuji o tom, že předložím zastupitelům návrh na
vyhlášení veřejné sbírky pro financování vybavení nové učebny
a jídelny mateřské školy.
V Chýni budou nejen nové třídy, ale pro děti už funguje i nová
tělocvična…
Ano, jsem rovněž velmi rád, že děti již mohou trávit hodiny
tělocviku i za špatného počasí plnohodnotně v nově vybudované tělocvičně nad restaurací U veselého kuchaře. Kvalita výuky
v oblasti pohybové výchovy se tím výrazně zvýšila.
(vam)
Pokud se obci podaří do podzimu rozšířit počet dětí v MŠ
o 25 a vybudovat dvě nové třídy v základní škole, budu to považovat za velký úspěch. Samozřejmě, že obec nemá ve svém rozpočtu tolik peněz, aby vše financovala z vlastních zdrojů. Nicméně bez pomoci úvěru bychom nedosáhli ničeho.
Ještě pár slov k financování přístavby. Jelikož se dozvídám, že
někteří občané se snaží dezinformovat veřejnost ve věci celkové
výše částky právě na realizaci II. etapy přístavby základní školy
v Chýni, chtěl bych tyto věci uvést na pravou míru. Částka na
realizaci přístavby ZŠ činí 5,6 milionu korun a je v souladu
s předchozím rozpočtem na celkovou přístavbu ZŠ v rámci
obou etap.
Radomír Sokol novým
členem finančního výboru
KRÁTCE/AKTUÁLNĚ
● Pozemkový úřad vypsal výběrové řízení na zhotovitele staveb – polních cest. Vyzval obec, aby jmenovala zástupce do
výběrové komise.
● Na ulici Rudenská v zatáčce u Procházků byly upraveny
odtokové poměry dešťové vody tak, aby v případě přívalových
dešťů voda stékala do kanálu a nezaplavovala přilehlé nemovitosti.
● ČOV i nadále ve zkušebním provozu. Obec obdržela rozhodnutí Městského úřadu Černošice ohledně prodloužení zkušebního provozu čistírny odpadních vod do konce letošního roku.
Obec tak získala čas na vypsání koncesního řízení na výběr
nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI).
● Jednání na SFŽP. Obec absolvovala jednání na Státním
fondu životního prostředí ve věci změny podmínek stanovených v dotaci na čistírnu odpadních vod. Jedná se o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce. Podle informací
z jednání si zástupci fondu nejsou jisti, zda mohou souhlasit
s vypsáním koncesního řízení na provozovatele VHI pouze do
konce roku 2015, jak schválili zastupitelé obce usnesením.
Vedení obce bylo sděleno, že finanční nástroje, které musí
obsahovat provozní smlouva uzavřená s vybraným provozovatelem, je obtížné realizovat v tak krátkém období (asi 2 roky).
Efekt finančních nástrojů potřebuje delší období – 5 nebo 10
let. Fond bude obec o svém konečném stanovisku informovat.
Dále byli zástupci obce ujištěni, že během asi tří týdnů by
měli obdržet souhlas se změnou podmínek koncesního řízení,
o kterou obec požádala na výzvu fondu letos v lednu.
● V mateřské škole započaly práce, na jejichž konci by měla
být nová jídelna pro asi 200 strávníků a nová třída pro 25 dětí.
Práce by měly být dokončeny tak, aby nové děti mohly začít
MŠ navštěvovat už letos v září. Celá akce si vyžádá investice
ve výši přibližně 600 tisíc korun.
● Stavební práce na rozšíření kapacity o dvě třídy začaly rovněž v základní škole. Letos v říjnu se již děti budou učit v pěti
třídách a jednotlivé ročníky se tak nebudou muset slučovat do
jedné. To vše za předpokladu, že škola bude mít v každé třídě
v průměru 15 dětí. Pokud tento počet nebude naplněn, znamená to, že obec bude muset udělit výjimku z nejnižšího počtu
žáků ve třídě a doplatit škole příslušnou částku, nebo by musely být třídy opět sloučeny. Částka na přístavbu ZŠ činí asi
5,6 milionu korun.
● V Chýni byla upravena náves. Byl vybudován chodník ze
zámkové dlažby a chodníček se štěrkem, kolem komunikace
vysázeny keře, naseto travní semeno a vysázeny květiny.
(red)
Na zasedání zastupitelstva obce dne 17. dubna byl za nového člena finančního výboru všemi sedmi hlasy zvolen Radomír Sokol. Radomír Sokol pochází z Moravy, v Praze žil 10 let
a nyní bydlí rok v Chýni. Pracuje ve společnosti Viessmann.
Ve finančním výboru nahradil Michala Chvojku, který na
svou funkci rezignoval. Dalšími členy finančního výboru jsou
Lenka Pokorná (předsedkyně), Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus,
Ing. Petr Stoklasa a Ing., Mgr. Petr Štěpánek.
(mna)
PODĚKOVÁNÍ
Školská rada děkuje paní Lence Jakubové za bezmála čtvrtstoletí práce v místní škole, kdy připravovala vzděláním na budoucí
život spousty chýňských dětí.
Marie Vrančíková,
bývalá předsedkyně Školské rady ZŠ Chýně
Seminář o možnostech péče
o děti předškolního věku
V úterý 21. května se uskutečnil na OÚ Chýně seminář „Nové
formy péče o děti“, který uspořádaly Výbor pro výstavbu nové
školy a Mateřské centrum Chýně ve spolupráci s Farní charitou
Starý Knín za účasti poslankyně Mgr. Heleny Langšádlové.
Semináře se zúčastnila nejen řada maminek z Chýně a okolí, ale
i starostů a ředitelů MŠ. Poděkování patří Daniele Grégrové
z MC Chýně a paní knihovnici Vlastě Novákové, které v knihovně hlídaly děti účastnic semináře.
Náplní semináře byly možnosti hlídání dětí do 7 let mimo
obecní mateřské školy, které by částečně mohly vyřešit problém
s nedostatečnou kapacitou v obecních mateřských školách.
Například zákon o tzv. dětských skupinách, vzájemná rodičovská výpomoc, podpora částečných úvazků, činnost mateřských
a rodinných center či zřízení lesní školky. Právě vybudování
lesní školky nás i některé maminky velmi zaujalo (více informací viz. Lesní třída v Chýni? na str. 10).
Podrobnější informace o programu a náplni semináře naleznete na
webových stránkách obce ve složce Výbor pro výstavbu nové ZŠ Chýně.
Ing. Věra Kovářová, předsedkyně výboru
2
1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 3
HLEDÁM POŘÁD
něco nového
A VĚŘÍM V DOBRO
V březnu letošního roku vyhrála konkurs a byla jmenovaná ředitelkou mateřské a základní školy v Chýni. Teď má za sebou
Mgr. Bc. Marie Urbánková téměř sto dní práce v chýňské škole a my jsme využili toto malé jubileum, abychom jí položili několik otázek. Rozhovor vznikl pomocí elektronické pošty, protože probíhal ve velmi vypjatých dnech letošních povodní.
Paní ředitelko, odkud pocházíte a jaké jsou vaše dosavadní
pedagogické zkušenosti?
Pocházím z Mělníka a na vaše otázky odpovídám v době, kdy
vidím okolo sebe, jak zde lidé bojují s přírodním živlem, vodou.
Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu, obor učitelství pro 1. stupeň základních škol. Na ZŠ jsem učila 18 let a pak jsem začala
opět na Karlově Univerzitě studovat obor management školství,
a to na bakalářském stupni. Dále jsem pracovala 13 let jako ředitelka malotřídní školy, která byla obdobná té v Chýni. Musím
o sobě napsat, že jdu často do něčeho, co není tak běžné.
V jedné třídě jsem měla integrovaného nevidomého chlapce,
protože rodiče ho nechtěli dát na internátní školu a víte, že
celých pět let to bylo bez problémů? Jinak jsem vdaná a mám
dospělého syna.
Vraťme se zpět do Chýně. Co se ve škole změnilo od března, kdy
jste nastoupila jako ředitelka?
Během školního roku je velmi těžké provádět velké změny.
Hlavně jsem chtěla, aby se přechod na nové vedení co nejméně
projevil ve vztahu k dětem. Ve škole se dokončují kontroly, včetně otevření hospodaření za poslední tři roky. S výsledkem vás
určitě seznámím a myslím si, že budete hodně překvapeni.
Mě by například ani v nejmenším nenapadlo, že v polovině roku
nemůžeme uzavřít kalendářní rok 2012, ale to jen tak na
okraj. Velmi pozitivně hodnotím, že obecní úřad uzavřel smlouvu se spádovou školou v Hostivici a máme přislíbeno, že by žáci
měli být v šestém ročníku v jedné třídě. Což hodnotím dost
kladně.
Jak by se podle vašeho názoru mělo školství v Chýni dále
rozvíjet?
Určitě by měl být v Chýni úplný první stupeň a pro každý ročník by měla být jedna třída. Pozitivum vidím v tom, že máme
velkou mateřskou školu, takže bude i dostatek dětí, které budou
chtít být nadále spolu v jedné škole. Tam někde v dětství vznikají velká přátelství, vazby na rodinu, obec a okolí. Kolikrát
během života se nám mihnou různí kamarádi životem, ale ti
z dětství jsou nezapomenutelní.
Jaké novinky dětem a rodičům přinese školní rok 2013/14?
Změny v novém školním roce budou veliké. Kdo chodí okolo
školy, tak si mohl všimnout, jak mizel štít, že se něco ve škole
děje. Právě to je ten posun vpřed. Škola dostane dvě nové třídy,
tím bude k dispozici už pět tříd, tudíž budou mít žáci možnost
být sami ve třídách bez spojování ročníků. Na začátku června
proběhla schůzka budoucích prvňáčků a mohli jsme na ní čerpat další inspiraci a hlavně vtáhnout rodiče do dění ve škole.
Byla bych ráda, kdyby rodiče sami přišli s nějakými nápady, co
udělat pro děti. Z těchto nápadů často vzejdou úžasné výlety,
pobyty v cizině nebo spolupráce se školou v Budyšíně.
Kolik dětí bude v novém školním roce navštěvovat MŠ
a kolik ZŠ?
V předešlé otázce jsem psala o škole a její vestavbě. Nesmím
ale zapomenout ani na mateřskou školu, kde se buduje nová
jídelna pro žáky školy a další třída pro MŠ. MŠ má nyní 72 míst
a měla by získat třídu, čímž bychom se dostali na 100 míst.
Školu by mělo navštěvovat 68 dětí, ale před námi jsou prázdniny, tak kdo ví, jestli ještě někdo nebude chtít chodit do školy,
která se dokončuje.
Jaké jsou podle vás největší přednosti školy v Chýni?
Přednosti malotřídní školy jsou hlavně v bezpečnosti žáků,
v dostupnosti a de facto v blízkosti rodiny. Malý počet žáků
vede k individuálnímu přístupu jak u žáků s různými poruchami, tak i u žáků nadaných. Příkladem je letošní pátý ročník, kde
je 14 žáků a z toho osm jde na gymnázium. Proto si myslím, že
není důvod se malotřídní školy obávat.
S jakými největšími problémy se naopak ve škole a ve školce
potýkáte?
Největším problémem v mateřské, ale i základní škole je prostor. Místo, kde by děti mohly sportovat, hrát si. Místo je dané,
tak vycházejme z možností, které tu jsou. Velký problém jsem
viděla v oddělené třídě školy v budově MŠ, ale od září to bude
už jen minulost a děti budou přecházet pouze na obědy.
Jaká je spolupráce s obecním úřadem?
Spolupráce s obecním úřadem je velmi dobrá. Když jsem
zástupce obce seznámila se svou vizí, nabyla jsem dojmu, že
mají zájem, aby škola v Chýni byla a navíc, aby tu byl celý 1. stupeň. Důkazem toho, že to obec se školou myslí vážně, je skutečnost, že se rozšiřuje nejen mateřská, ale i základní škola. Je mi
jasné, že vedení obce přemýšlí a hledá cestu, jak každou korunu
úsporně vložit do stavebních prací, které zaberou celé léto.
Problém s financemi není jen problémem Chýně, ale i dalších
obcí. Znám to z osobní zkušenosti, protože švagr je už třetí
volební období starostou podobné obce, kde mají stejnou školu
se školkou a také přemýšlejí, jak z omezeného rozpočtu zřídit
dostatek míst pro děti.
A jak byste hodnotila spolupráci s rodiči?
Za tak krátký čas ji mohu hodnotit jen těžko. Nebydlím
v Chýni, jsem od jinud a spousta rodičů mě chodila okukovat.
A ti, s kterými jsem hovořila, tak mi říkali, že jsem ohromný
optimista. Budu ráda, až si koncem léta budeme povídat o tom,
co všechno se ve škole a ve školce vybudovalo, že si povíme i to,
že se vytrácí skepse a pesimismus. Jsem člověk, který hledá
pořád něco nového a věří v dobro.
Chtěla byste na závěr našeho rozhovoru něco obyvatelům Chýně
vzkázat?
Tento rozhovor vznikl v době povodní a musím jim všem
poděkovat, jak se postavili k tomu, že někde jinde lidé potřebují pomoci, že nemají čas na nic jiného, než aby dali dohromady
střechu nad hlavou. Za humanitární pomoc, kterou jsem viděla
na obecním úřadě, jim patří velký dík. Čeká nás léto, užijme si
ho, odpočiňme si a v září, doufám, přijdeme do nového prostředí s elánem a s novou chutí něco vybudovat. Přeji vám všem slunečné léto bez povodní a dalších katastrof.
Martina Vampulová
3
1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 4
OBEC POMÁHÁ OBCI
Obec Chýně naštěstí neleží v záplavové oblasti, takže dlouhodobé a silné deště se obyvatel Chýně téměř nedotkly (když nepočítáme
zaplavené sklepy a vodu na silnici). Přesto většina občanů naší obce záplavami žila a myslela na ty, kteří byli vyplaveni.
Když se na nás obrátily obce v těsné blízkosti Mělníka se žádostí
o pomoc, okamžitě obecní úřad zveřejnil žádost o materiální pomoc
v nouzi. Byli jsme příjemně překvapeni, jakým tempem se lidé
semkli a začali přinášet potřebné věci na obecní úřad nebo do školky. Nashromáždilo se velké množství balené pitné vody, čistících
a dezinfekčních prostředků,
ale též lopaty, hrábě, košťata,
gumovky a oblečení, zkrátka
vše potřebné pro první
moment úklidu po povodních. Každý pomohl podle
svých možností. Velmi
pomohla i jedna společnost,
jejíž zaměstnankyně v Chýni
bydlí. Materiální pomoc
odvezli svými vlastními vozidly dobrovolFoto: Jan Jarošinec
níci z Chýně a odevzdali ji pro potřeby tří
obcí – Hořína, Zelčína a Vrbna u Mělníka. Obec Chýně děkuje všem, kteří se sbírky zúčastnili a kterým nebyl osud obyvatel uvedených tří obcí lhostejný. Odměnou
všem je dobrý pocit z pomoci těm, kteří ji momentálně velmi potřebovali.
Rovněž část jednotky sboru dobrovolných hasičů z Chýně se zapojila do pomoci postiženým záplavami. Konkrétně naši hasiči čerpali tři dny nepřetržitě vodu ze
zatopených částí obce Veltrusy. Spánku bylo pomálu, únava obrovská, přesto vše
zvládli a šťastně se vrátili domů. Patří jim velký dík za obětavost, věnovaný čas
a nasazení veškerých svých sil.
(ou)
inzerce
4
Foto: Jan Jarošinec
1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 5
JARNÍ SLAVNOST V CHÝNI se vydařila
Po dlouhé zimě jsme chtěli v Chýni konečně přivítat jaro
a radovat se z něj i s ostatními obyvateli. Symbolicky jsme proto
na první májový den uspořádali oslavu jara. Počasí sice tak úplně
jarní nebylo, ale důležité bylo, že nepršelo a lidé měli chuť se
bavit.
Obecní hřiště v Chýni navštívily celé rodiny a všichni si přišli
na své. Nejvíce si však užily děti, které se svezly na cyklokrosových motorkách, podívaly se na hašení fingovaného požáru dětským oddílem dobrovolných hasičů a nakonec v euforii skákaly
do pěny, kterou na trávník nastříkali místní hasiči. Některé
maminky musely své ratolesti i několikrát během dne převléci,
ale nadšení bylo tak veliké, že se opět se svými potomky vracely v suchém oblečení a děti znovu a znovu skákaly do oblaků
pěny. Obrovský úspěch u dětí sklidilo i loutkové divadlo a tatínkové s velkým nadšením pro změnu okukovali nádherné veteránské osobní automobily i vojenskou sanitku z 2. světové války.
Stánky nabízely bohaté občerstvení a nejen modeláři mohli
obdivovat precizní modely lodí a aut, které vystavoval místní
modelář Ivan Kracík. K vynikající náladě a dobré pohodě přispěla i živá muzika, která nenechala v klidu nejen děti, ale ani
některé dospělé. Jarní den v Chýni jsme si opravdu užili
a věřím, že zejména děti na něj budou dlouho vzpomínat.
Obec Chýně děkuje všem sponzorům a účinkujícím, díky
nimž byla Jarní slavnost v Chýni tak vydařená.
Josef Novotný,
starosta
Foto: Rudolf Musil
Foto: Rudolf Musil
Foto: Rudolf Musil
Foto: Rudolf Musil
Foto: Rudolf Musil
5
1_12.qxp
1.7.2013
15:34
Stránka 6
PETR LANDER
skromný muž s něžnou duší
Ve středu 24. dubna proběhla v galerii KAYNA vernisáž výtvarných prací výtvarníka, skladatele, textaře, spisovatele a překladatele Petra Landera (82). Na autora zavzpomínal jeho dlouholetý
přítel Pavel Smetáček, starostka Velkých Přílep Věra Čermáková
zazpívala sametovým hlasem Landerovy písně napsané pro Juditu
Čeřovskou a několik krátkých filmů pobavilo návštěvníky vernisáže, kteří se zaujetím poslouchali autorovo vyprávění o jeho
pestrém životě. Výstavu uspořádala Chýňská o.p.s. – Občané,
Přátelé, Sousedé.
Když potkáte Petra Landera na ulici, pomyslíte si, že je to
normální starší pán, který moc nemluví a často se usmívá. Jeho
život začal zcela ideálně – narodil se do malířské rodiny, se kterou prožíval krásné dětství – odtud pochází jeho něžná duše.
Studoval na Anglickém reálném gymnáziu v Praze. Zlom však
nastal v septimě, kdy byl zatčen za protistátní činnost a strávil
více než rok ve vyšetřovací vazbě STB. Dojemné bylo setkání na
vernisáži s jeho dvěma spoluvězni. Se zatajeným dechem
poslouchali návštěvníci Landerovu skladbu pro třetího spoluvězně, který před lety tragicky zahynul.
Po dvouleté vojenské službě u PTP a maturitě na Výtvarné
škole v Praze spolupracoval s nakladatelstvími jako knižní ilustrátor, jako kreslíř a grafik pracoval i pro krátký film. Patnáct
Foto: Rudolf Musil
V. Čermáková zpívá písně P. Landera (Petr Lander 2. zprava
s Pavlem Smetáčkem)
let upravoval stránky Dikobrazu a publikoval v něm svůj kreslený humor, je autorem téměř 4000 kreslených vtipů.
V sedmdesátých letech se věnoval hlavně volné grafice a navázal spolupráci s Pavlem Smetáčkem. Později se Lander uplatnil
ve Smetáčkově Traditional Jazz Studiu jako autor textů i hudby.
Po odchodu do důchodu v roce 1989 se věnoval překladům knížek pro mládež od amerických autorů. Sám je autorem řady
knih, vydaných pod pseudonymem Wendy Darlenová.
Pavel Smetáček na vernisáži poutavě vyprávěl o celoživotním
přátelství. Petr o sobě prý vždy tvrdil, že je notový dyslektik,
ovšem se schopností skládat krásné jazzové písně, o kterých si
významní jazzoví hudebníci mysleli, že je mohl složit jedině
černý skladatel, nikoliv běloch. Pavel mu je pomáhal převádět
do notového zápisu.
Při besedě o sobě autor prozradil, že dělal od všeho trochu.
Když si prohlédnete jeho obrazy, grafiky, kreslené vtipy, uslyšíte ho hrát na piano, kytaru či harmoniku, přečtete si jeho povídky a knížky, poslechnete jeho písně, pak zjistíte, že jeho život
byl naplněn pilnou prací a že je člověkem devatera řemesel,
který zůstal skromný.
Ing. Věra Kovářová
Foto: Rudolf Musil
Petr Lander (3. zprava) s Pavlem Smetáčkem
!
POZOR POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
1. Chýňská o.p.s. – Občané, Přátelé, Sousedé vyhlašuje
3. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
na téma
„CO SE ŠUSTLO V CHÝNI A OKOLÍ“
!
Témata: příroda, veřejný, rodinný či spolkový život v Chýni a okolí, volná tvorba.
Není vyloučen textový doprovod.
●
●
●
Z fotografií bude uspořádána výstava ve výstavní síni KAYNA na OÚ Chýně.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny při zahájení výstavy.
Výherci budou odměněni hodnotnými cenami.
Uzávěrka odevzdání fotografií:
Fotografie prosím předávejte
Kategorie A: DĚTI (do 15 let)
Kategorie B: DOSPĚLÍ (16 let a více)
Poznámka: Autoři do 15 let se mohou zúčastnit i soutěže dospělých,
opačně toto pravidlo neplatí.
15. října 2013
●
●
v papírové podobě v min. formátu A4
při předání uveďte název fotografie a jméno, věk a kontakt na autora
Adresa pro předávání fotografií, případně zodpovězení dotazů: Věra Kovářová, Hájecká 218, Chýně, 253 01, email: [email protected], mobil: 605 98 42 53
6
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 7
DĚTSKÝ DEN letos tradičně i netradičně
Letošní počasí si s námi dělá, co chce a samozřejmě zasahuje
i do plánovaných a připravovaných akcí v přírodě. Jednou z takových akcí byl i Dětský den, který se měl uskutečnit 1. června na
obecním hřišti. Organizace Dětského dne má v Chýni dlouholetou tradici, bez ohledu na to, kdo jej zajišťoval. Protože obec chce
v této tradici pokračovat, Dětský den proběhl i letos, i když
v jiném termínu, než je 1. červen.
Vzhledem k plánované přístavbě budovy základní školy
a z vyplývajícího dřívějšího ukončení školního roku, jsme usoudili, že by vhodným náhradním termínem mohl být právě den,
kdy děti obdrží vysvědčení, letos tedy výjimečně 21. června.
Obecní hřiště už od 11 hodin zaplnily menší i větší děti, aby si
svůj den – i když se zpožděním – co nejvíc užily. Byl pro ně připraven opravdu bohatý program. Zajímavé byly hlavně ukázky
vojenské techniky, zásahy hasičů ve formě oblíbené pěny, ale
i různé hry a soutěže. Nechyběl oblíbený skákací hrad, jízda na
tříkolce a sajdkáře či malování na obličej. Všichni pak mohli
zhlédnout zajímavé divadelní představení i vystoupení country
skupiny TOMGRASS BAND.
Foto: Jiří Patera
I letošní Dětský den se stejně jako ty předešlé vydařil a děti
i dospělí mají už na začátku prázdnin během jediného odpoledne spoustu zajímavých zážitků.
(ou)
Foto: Jiří Patera
Foto: Jiří Patera
CHÝŇŠTÍ FOTBALISTÉ slaví první úspěchy
Fotbal v Chýni nabírá na obrátkách. Naši mladí fotbalisté
sehráli v květnu přátelské utkání s výsledkem 12:7. Odvetu jsme
hráli 6. června na našem hřišti, kde zároveň probíhala pouť. Kluci
před velkou návštěvou podali ještě lepší výkon a nakonec vyhráli
5:2, i když hosté přijeli s daleko silnější sestavou.
Kluci vytvořili úžasnou partu a konečně se jim začíná dařit
i fotbalově! Ale všichni se ptají: „Trenére, bude v Chýni někdy
hřiště? Budeme moci hrát v Chýni někdy zápasy? Nebo budeme
muset jít do Hostivice, Rudné, abychom mohli hrát?!“
Pozemek na hřiště máme, bohužel zatím chybí peníze na
vybudování (chtěl bych vyhlásit veřejnou sbírku) a hlavně
máme malou, ne-li žádnou podporu lidí v Chýni. Bohužel
i některých zastupitelů.
Naše druhé mužstvo, a to muži FC Chýně, odehráli historicky první zápas ve velkém fotbale. Bylo to v Nučicích 27. května
s Kmetem Rudná. Po úžasném výkonu jsme brankami Ondry
Horela a kapitána Tomáše Janči vyhráli 2:1. Důležité pro fotbal
v Chýni je, že utkání odehráli fotbalisté, kteří žijí všichni
v Chýni, a v tomto trendu bychom rádi pokračovali. A případně ještě než vybudujeme vlastní hřiště, přihlásili do soutěže jak
děti, kterých je zatím asi 20, tak muže, kterých je momentálně
přibližně 15.
Mužům se to začalo líbit, a proto jsme vyjednali hned další
zápas. V pondělí 10. června jsme v pražských Střešovicích remizovali 1:1.
Mezitím proběhl 4. ročník turnaje v malé kopané Memoriál
Standy Šmerdy, kterého se zúčastnilo celkem pět mužstev,
z toho tři chýňská. Turnaj měl výbornou úroveň, mimo jiné se
ho zúčastnili bývalý ligový hráč a syn Standy Šmerdy Jaromír
Šmerda a za Rudnou, která turnaj vyhrála, nastoupil ligový
brankář Mladé Boleslavi Miroslav Miller a ještě nedávný reprezentant ČR Radek Šírl, též hráč Mladé Boleslavi. Na krásném
2. a 3. místě se umístila chýňská mužstva FC Chýně a SPARTA
„Z“, která svá umístění společně oslavila na večerní pouťové
zábavě.
V sobotu 3. srpna jsou muži pozváni na pouťový zápas do
Brd, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem, kde budou i večer na
pouťové zábavě výborně reprezentovat obec Chýni.
A po prázdninách začíná další sezóna pro naše nejmladší
a pro muže a možná snad poslední bez vlastního velkého hřiště. Držte nám palce, přiveďte své děti a manžele, aby si s námi
zahráli v Chýni fotbal.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Jaroslav Kuchař, trenér
7
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 8
Běh Chýní s tChýní či bez tChýně
V sobotu 18. května se uskutečnil nultý ročník „Běhu Chýní
s tChýní či bez tChýně“ pro děti a dospělé, který zorganizovaly
společně Chýňská o.p.s. – Občané, Přátelé, Sousedé a TJ Sokol
Chýně. Trasa běhu vedla krásným prostředím chýňského biokoridoru a okolo Strahovského rybníku. Běžely děti, trénovaní sportovci a dokonce i ti, kteří se přišli jen podívat. Účastníci si mohli
prohlédnout též prezentaci historie a budoucnosti chýňského biokoridoru, kterou připravil Ondřej Jelínek.
Ještě chvilku před startem to kvůli vytrvalému „lijáku“ vypadalo, že si organizátoři dají klobásu, horký čaj a půjdou se
zahřát domů. Pak však náhle přestalo pršet a z různých stran se
začali sbíhat první účastníci závodu - děti, mládež a dospělí,
dokonce přišly i tchýně, chyběli jen zeťové a snachy. Běželi trénovaní sportovci, ale i ti, kteří původně přišli jen ze zvědavosti.
Byla to akce v přírodě pro celou rodinu, pro běžce i neběžce,
pro které byly připraveny doplňkové soutěže.
Foto: A. Netrefová
Pěkná sportovní i společenská akce
vítězky ženské kategorie Dagmar Novotné, která běhá půlmaratony.
Poděkování patří rybářům a o.p.s. Strahovský rybník za úpravu okolí rybníku a zapůjčení prostor a R. Hamouzovi a spol. za
vynikající občerstvení a všem ostatním, kteří přiložili ruku
k dílu.
Ing. Věra Kovářová
„Závod jsem si užil, je to pěkná sportovní i společenská
akce,“ řekl po doběhu vítěz hlavního závodu, terénní triatlonista František Bulava, a dodal: „Líbí se mi, že si kromě dospělých mohou zaběhat i děti.“ Láďa Kropáč se po doběhu do cíle
spokojeně usmíval: „Jsem rád, že jsem se mohl konečně účastnit závodu přímo v Chýni.“ Milým překvapením byla účast
„Sportování si užívám“
„Běh je plíživá radost“
František Bulava (1. místo v kategorii mužů)
Sportuji rekreačně od roku 1980 a závodně od roku 1985. Původně jsem se
věnoval běhům na dlouhé tratě (1. a 2. Národní liga v atletice) a občas se projel na kole. První triatlon jsem jel v roce 1990 v Berouně. V letech 1997-2002
jsem reprezentoval Armádu ČR ve vojenském pětiboji (střelba 200 m, překážková dráha 500 m, překážkové plavání 50 m, hod granátem na cíl a do dálky
a běh na 8 km) na mezinárodních soutěžích (MS, ME). V rámci přípravy jsem
jel pár triatlonů.
Na horském kole jsem začal závodit v terénním triatlonu od roku 2001 a od
roku 2005 pravidelně jezdím Xterru - český pohár v terénním triatlonu (moje
umístění v kategorii M40-49 let v českém poháru XTERRA: 2009-2. místo,
2010-1. místo, 2012-1. místo, dále 2010-3. místo ME ETU v Cross triatlonu
v Myjavě na Slovensku). Pro zpestření přípravy jezdím dva až tři silniční bezhákové triatlony za sezonu. Občas jezdím závody na horském kole. Od roku
2008 jsem členem TT LOKOMOTIVA BEROUN.
V rámci tréninku se docela úspěšně zúčastňuji běžeckých závodů (20092011 člen štafety Pražský maraton a maraton - vždy 1. až 3. místo v absolutním pořadí). Svým zaměřením jsem „multisportovní vytrvalec“ (triatlon, duatlon, běh, běh na lyžích, vysokohorská turistika).
Sportování si užívám, protože mi přináší stále nové zážitky, potkávám
známé a přátele, ale i nové lidi. I ve svých 47 letech dokážu ještě prohnat mladíky o 15 až 20 let mladší.
Za rok najedu kolem 8000 km na kole, naběhám 600 km a naplavu 160 km
(v létě mě můžete vídat v rybníce Bašta). V Chýni bydlím od roku 2005. Pro
sport je okolí Chýně velmi vhodné (kolo, běh, plavání).
Vladimír Kropáč (2. místo v kategorii mužů)
Můj běžecký život začal někdy kolem roku 1985. Nešlo mi ani tak o vlastní běhání. Začal jsem s tím v podstatě ze zoufalství, když jsem se cítil stále
nemocný a nevěděl, co s tím. Začal jsem běhat tři kilometry denně a zjistil
jsem, že mně to pomáhá.
Brzy mě běhání docela pohltilo (to běh umí) a já zapomněl na své BÝVALÉ problémy. Stále jsem běhal ty své "trojky" a najednou jsem dostal nápad:
Poběžíš na Karlštejn a zpátky. Samozřejmě, že se mi to vymstilo a já, který
jsem běhal jen za humny, jsem absolvoval běh, téměř maratonských parametrů! Trvalo mi asi osm hodin, než jsem se dopotácel domů, a týden skoro
nemohl slézt ze schodů.
Když jsem se vyléčil z následků, pokračoval jsem už opatrněji, ale stejně
jsem si začal přidávat. Běhal jsem většinou do lesů kolem Kačáku za Úhonicemi a objevoval tak další a další kousky přírody "za humny" - tohle prozkoumávání nových terénů a míst mi zůstalo až do dneška...
Až v roce 2004 jsem se nechal přesvědčit kamarádem, abych se s ním
zúčastnil běžeckého závodu v Nučicích. Tam jsem zjistil, že to, co jsem doposud dělal, není opravdové běhání. Člověk se musí porovnávat s druhými a to
ho teprve nutí být rychlejší a lepší...
Mé opravdové běhání začalo až koncem roku 2005 na závodech v Unhošti. Potkal jsem se s vedoucím běžecké sekce tamního Sokola Jirkou Pucholtem, který mě vzal "do party", a přihlásil mě do poháru běžců Kladenska
a Rakovnicka. Začal jsem se znovu učit běhat pomalu a pozorovat v tabulkách, jak se daří získávat body...
Moje nejlepší běžecké roky spadají do období let 2007 až 2010, kdy jsem
absolvoval devět maratonských běhů. Třikrát jsem se zúčastnil maratonů
v německém Regensburgu a dvakrát maratonů "Jungfrau" ve švýcarských
Alpách.
Svůj nejlepší maratonský čas 3:54 jsem docílil na kladenském maratonu.
A nejdéle jsem běžel na maratonu "Jungfrau", to bylo 5 hodin a 24 minut. Na
tomto závodě běžec musí vystoupat 1800 m převýšení.
V letech 2007 a 2008 jsem v poháru kladenských a rakovnických běžců
v kategorii 50-59 let obsadil celkové první místo.
Teď, když mi bude 57 roků, jsem (jak se říká) starší padesátník a ti mladší
mě ve výsledkových tabulkách odsunuli někam okolo desátého průběžného
místa. Moc mě to netrápí: my starší běžci už uznáváme tu důležitější složku
výhod běhání, jako je taková ta těžko popsatelná, nenápadná, spíš zákeřně plíživá radost z běhu samotného. Také je pro mě velice důležité setkávat se
s lidmi, kteří jsou stejně naladěni.
VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
Dívky
Chlapci
Děti (4–6 let) 100 m
Gabriela Krbcová
David Brom
Dívky
Chlapci
Děti (7–11 let) 500 m
Kateřina Grünwaldová
Tomáš Zvára
Muži
Ženy
Dospělí a mládež (15 a výše) cca 3500 m
František Bulava
Dagmar Novotná
Zvláštní uznání si zaslouží Péťa Pražan (9 let), který si troufl na závod s dospělými.
8
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 9
Je V „NOVÉ“ CHÝNI bezpečno?
dvě škodu v příčinné souvislosti s vloupáním do vozidel ve výši
asi 150 tisíc korun.
Když už jsem tedy popsal, co se odehrává, měl bych jako
zastupitel nabídnout varianty řešení. Nabízí se jich několik, zejména od posílení hlídek strážníků v obci (rozumí se dojíždějící Městská polici Hostivice), přes technickou ochranu až po zřízení obecní policie. Každé z uvedených řešení je finanční zátěží, ale nikoliv vždy stejnou zátěží, nikoliv stejně účinnou a nikoli komplexní pro celé území obce. Abych váženého čtenáře dále
nezatěžoval postupným výčtem kladů a záporů jednotlivých
řešení, konečně každý občan zajisté dojde k vlastnímu úsudku,
přejdu k nejlepšímu řešení z úhlu občana nové Chýně (a přitom
už nyní zdůrazňuji, že se nebráním jiným řešením od zastupitelů, jejichž voličstvo pramení ze srdce Chýně a okolí). Volím
totiž pro novou Chýni onu zmíněnou technickou ochranu, ať již
spočívající v levnější variantě (řádech desítek tisíc korun)
v podobě monitorování příjezdových komunikací se záznamem
ukládaným na Obecním úřadě Chýně, tj. zejména pořizováním
záznamu o vozidlech vjíždějících do satelitu (ul. Hájecká a Ke
Skále za současného vhodného vyřešení stavu - například trvalou blokací průjezdu - v ul. Nad Baštou, Dlouhá a Na Jarolímce), anebo dražší a efektivnější variantě představované výsuvnými sloupky (odhadem 120 tisíc korun za komunikaci) či závorami (přibližně 30 tisíc korun za komunikaci) v citovaných dvou
hlavních komunikacích do satelitu. Předpokládané řešení druhé
varianty uvedené technické ochrany tedy spočívá v tom, že by
sloupky či závory umožňovaly vjezd pouze rezidentům satelitu
a dalším vozidlům, kterým by byl usedlíkem či obecním úřadem
sdělen přístupový kód k vymačkání na kódové klávesnici;
samozřejmě za zachování možnosti průjezdu záchranným
vozidlům i bez znalosti PIN. Druhou technickou ochranu přitom nepovažuji za předčasnou, když celková zastavitelnost satelitu se již blíží. K zamyšlení ovšem zůstávají otázky právní, nicméně bez vlastních kladných odpovědí „že to jde“, bych tento
příspěvek nepsal. Proto spoluobčané a zastupitelé Chýně, nechť
je o potřebě a samotných řešeních diskutováno a nalezeno řešení, jež kriminalitu omezí a alespoň dostojí subjektivnímu pocitu
bezpečnosti, který občané nové Chýně klamně pociťují.
JUDr. Tomáš Rydval
Bylo pro mne velkým překvapením, když jsem se dozvěděl,
kolik se stane (totiž je zjištěno) trestné činnosti v nové části naší
obce. Ponejprv jsem byl překvapen, kolik majetku sousedů se už
stalo předmětem trestné činnosti, potom však i udiven zjištěním,
že téměř každý druhý o častosti vloupání ví.
Někteří situaci řeší úzkostlivým zamykáním vstupních vrátek,
bran, garáží a zahradních domků, někteří pokračují technologií
sofistikovanější, totiž pořízením kamerového systému (drtivě
v rozporu s platnou právní úpravou) včetně různých alarmů na
všechna místa svého majetku, a celá řada sousedů se drží nejstarší zásady prevence (nenechávat nic volně na zahradách – ač
za plotem, parkovat auto i po sebekratší dobu na vlastním
pozemku, při odjezdu na delší dobu požádat souseda o hlídání
apod.). Tento stav, schovej a zamkni, co můžeš, se mi zdá s legitimně očekávaným subjektivním pocitem bezpečí každého z nás
jednoduše neslučitelný. Přitom nová Chýně je satelitní částí,
která by - podle mého názoru - měla pocit bezpečí každému
z nás poskytnout nadstandardně, respektive tak, jak to každý
v opticky uzavřené zástavbě očekává. Jinak řečeno, expressis
verbis, současný stav je takový, že bydlet na okraji jiné vesnice
(bez kolektivní nové zástavby), anebo v satelitu Chýně jest z hlediska bezpečnosti téměř totožné a stran subjektivního pocitu
bezpečí identické.
Podívejme se na konkrétní dostupná čísla k zjištěné (!) kriminalitě. Zprvu obecně: v okrese Praha-západ se dle statistik odehrálo v roce 2010 vloupání do bydlišť (RD, byty) v počtu celkem 220 a v roce 2011 celkem 217x. Objasněnost vloupání se
pohybuje okolo 15 %, tzn., že jen toto procento poškozených ví,
vůči jakému pachateli může uplatnit svoje právo na náhradu
vzniklé škody. Ze své praxe advokáta přitom mohu dodat, že
téměř žádný z takto vznesených nároků nebude nikdy poškozeným fakticky uhrazen, a to z důvodu nemajetnosti pachatele.
A nyní k naší obci z přibližných údajů Policie ČR – MO Hostivice, které se vztahují k celé obci, nicméně s převahou nové
Chýně. V roce 2012 bylo zjištěno celkem 50 trestných činů
a z toho jedna polovina (asi 25) připadá na vloupání do bydlišť
a vozidel. Za první čtyři měsíce letošního roku bilance činí 8
vloupání, kdy šest z nich představuje škodu na majetku - vloupáním do nemovitostí ve výši zhruba 90 tisíc korun a zbývající
Z Hájů na Hájek – nová polní cesta
Ještě v letošním roce bychom se měli dočkat nové polní cesty,
která má propojit současný železniční přejezd na Hájích se silnicí spojující Úhonice s klášterem v Hájku. Jedná se o dvoukilometrový úsek vedoucí z obce směrem na západ.
V rámci této polní cesty vznikne i krátká odbočka vedoucí
kolem Třetí Skály (lesík za hnojným platem) do údolíčka k usazovací nádrži. Polní cesta bude budována v rámci pozemkových
úprav a obec na její stavbu nebude muset přispět ani korunou.
V současné době se dokončuje výběrové řízení na realizační
firmu. Peníze na stavbu jsou připraveny (jedná se přibližně
o 7 milionů korun), a tak doufám, že se výběr firmy nějak nezkomplikuje a peníze se stihnou v letošním roce vyčerpat.
Nová polní cesta bude lemována doprovodnou zelení, bude
zde vysazeno 138 stromů a 65 keřů. Cesta bude široká čtyři
metry s finálním, tři metry širokým, asfaltovým kobercem. Je
nutné si ale uvědomit, že polní cesty jsou budovány především
pro zpřístupnění zemědělských pozemků, ale i nám ostatním,
nezemědělcům, přinesou hodně užitku a možností pro využití
volného času.
Ondřej Jelínek
9
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 10
LESNÍ TŘÍDA v Chýni?
Myšlenka „s dětmi venku za každého počasí“ má dlouhodobou tradici ve skandinávských zemích. Pojem lesní mateřská
škola se objevil již v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní
mateřské školy šíří od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Existují
také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo
v Japonsku. V České republice začaly první takové školy vznikat
před pěti lety a dnes jich je podle Asociace lesních mateřských
škol (ALMŠ) víc než šedesát.
Díky průlomovému vyjádření Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT) z března letošního roku se lesní třídy
zřízené pod běžnými mateřskými školami stanou plnohodnotnou
alternativou předškolního vzdělávání. Tím se otevřela i možnost
pro Chýni, kde se potýkáme s trvalým nedostatkem míst v mateřské škole. Jednou z alternativ překlenutí tohoto problému by
mohlo být vybudování lesní třídy v rámci mateřské školy Chýně.
Co obnáší lesní mateřská škola?
V současné době MŠMT připravuje manuál pro zřizovatele,
jak postupovat při zakládání lesních tříd u mateřských škol.
Můžeme tedy zatím vycházet z fungujících soukromých lesních
školek a jejich praxe. Děti v lesních školkách celoročně tráví většinu času venku, je to okolo 80 až 95 procent veškeré doby
pobytu ve školce. Specifické je materiálové vybavení, kde většina pomůcek pro hraní a výuku je poskládána z nalezeného
materiálu. Školky však mají i svá vlastní zázemí - někde to bývá
například maringotka, týpí či jurta. Další odlišností je v současné době i hygienické zázemí, které tvoří někde suchý záchod,
jinde běžná tekoucí voda a toaleta. Stravování je řešeno buď
v koordinaci s běžnou mateřskou školou, nebo donáškou vlastních svačin z domova.
Děti ve školkách jsou vedené ke zdravému životnímu stylu,
mají více pohybu, díky otužilosti jsou i méně nemocné, mají
lépe vyvinutou motoriku a pohybovou koordinaci. Díky menšímu kolektivu se v těchto školkách také více uplatňuje individuálnější přístup učitelů. Na druhou stranu vyžaduje účast dětí
v tomto typu školky aktivní zapojení rodičů. Nejen vnímáním
nespočtu zážitků, které dítě během dne přinese domů, ale i sledováním počasí pro náležitou přípravu dítěte na další školní
den. S tím souvisí pořízení kvalitního venkovního oblečení, aby
dítě pobyt venku zvládlo, a nutnost osvojit si „cibulové“ oblékání - neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.
Bližší informace na http://lesnims.cz nebo na
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/46/14089Ekoskolky_a_lesni_materske_skolky.pdf
Výbor pro výstavbu nové ZŠ v Chýni
Ilustrační foto
Reakce na článek
„Lesní třída v Chýni?“
vování u lesních školek, nikoliv další věci; připravuje se však
legislativní změna, která upraví vliv hygieny i na další podmínky lesních školek.
● lesní školky na bázi obce nejsou v současné době možné;
podle stanoviska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR mohou být lesní školky zapsány do rejstříku škol, vztahují se však na ně v plném rozsahu veškeré hygienické předpisy
(počet umyvadel, toalet apod.), jako na „školky kamenné“;
pokud nejsou splněny veškeré hygienické předpisy stanovené
pro mateřské školy, nemůže lesní školka na bázi obce existovat; lesní školky musí mít zázemí stejné jako každá jiná mateřská škola.
Rovněž mě zaráží, že v článku „Lesní třída v Chýni?“ se
uvádí, že obec uvažuje o vybudování lesní třídy. Jednak zastupitelé obce o této možnosti nikdy nejednali, jednak v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se domnívám, že jednání by
bylo bezpředmětné.
Josef Novotný,
starosta obce Chýně
Téma „lesní školky“ mne jako starostu, zabývajícího se
mimo jiné řešením nedostatku míst pro děti v mateřské škole
v Chýni, zajímá, a proto mi dovolte reagovat na obsah článku
„Lesní třída v Chýni?“ Na základě mnou zjištěných informací
se domnívám, že článek je svým způsobem zavádějící a neinformuje čtenáře zcela pravdivě.
Ve středu 19. června jsem jednal se zástupkyní Krajské
hygienické stanice Středočeského kraje na téma lesních školek. Bylo mi sděleno následující:
● lesní školky mohou v současné době existovat pouze na
soukromé bázi na základě volné živnosti dle živnostenského
zákona, a to z toho důvodu, že je možno využít legislativní
chyby mezi zákonem o ochraně veřejného zdraví a živnostenským zákonem; v tomto případě hygiena dozoruje pouze stra-
10
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 11
NOVÝ CENÍK
pro školní rok 2013/2014
Milí rodiče,
nabízíme Vám mimořádnou příležitost,
jak příjemně zabavit Vaše děti o prázdninách:
● Výjimečně umožňujeme školním dětem vrátit se
do časů školkových radovánek - během letních
prázdnin budou mít možnost navštěvovat naši
školku Butterfly.
Program pro ně bude speciálně nastaven:
● Zacvičíme si, zazpíváme, dozvíme se zajímavosti
z oblasti vlastivědné, nakoukneme do přírodopisu, budeme si povídat o českých bájích a pověstech a pojedeme i na výlety. Naučí se pomáhat
mladšímu kamarádovi a určitě naučí školáci i naše
malé děti něco zajímavého… ?
● Při hezkém počasí budeme většinu dne trávit
venku. Děti si u nás volno užijí!
● Možnost využívání zahrady s trampolínou,
tělocvičny a kroužků (keramika, pohybový
kroužek a angličtina )
● Možnost využít i jednorázově na příležitostné
hlídání.
● Nabídka je ideální pro děti do 7 let.
11
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 12
DEMOGRAFICKÁ STUDIE
a zajištění trvalé kapacity MŠ a ZŠ
Chýňská škola a školka mají nyní 132 žáků, celkový příjem
obce bude tedy zhruba 1 056 000 korun. Z toho vyplývá, že příspěvek ze státního rozpočtu zhruba pokrývá náklady obce na
školu. To samé platí pro srovnání i o okolních ZŠ v Rudné
a v Hostivici. Zřízení základní školy obcí může tudíž být pro
obec z hlediska provozu nákladově neutrální.
Výbor pro výstavbu nové základní školy v Chýni vypracoval
demografickou studii, jejímž cílem byl odhad počtu obyvatel do
roku 2030 a odhad trvale udržitelné kapacity ZŠ. Výbor řešil
i otázku financování provozu nové ZŠ jako podkladu pro rozhodování. Dále výbor plánuje další kroky potřebné pro získání stavebního povolení. (Prezentaci demografické studie a dokument
shrnující financování ZŠ naleznete na stránkách obce ve složce
Výbor pro výstavbu nové ZŠ).
Při zpracování prognózy jsme vycházeli z limitů územního
plánu (z ploch určených pro bytovou výstavbu), z limitů kapacity čistírny odpadních vod (6 000 ekvivalentních obyvatel)
a z plánovaných developerských projektů.
Závěry a doporučení výboru
Vzhledem k hospodářské situaci a nedostatku poptávky je
bytová výstavba ve třech lokalitách (Embalador, Klofa, Oakland
Trade) zatím nejasná. Pro střednědobý výhled do roku 2030
a pro zjištění trvale udržitelné kapacity nové ZŠ doporučuje
proto výbor vycházet z odhadu počtu obyvatel ze stávajících
zastavěných ploch (asi 2 800 až 3 000 obyvatel).
Obec o velikosti téměř 3000 obyvatel by měla mít vlastní ZŠ
s 1. až 9. třídou. Z počtu narozených dětí v posledních letech
vyplývá, že by obec mohla naplnit více než jednu třídu v každém ročníku (ideální počet dětí ve třídě je 24, počet narozených
naznačuje možnost otevření až dvou tříd v ročníku). Určitou
neznámou může být počet dětí odcházejících na víceletá gymnázia a počet dětí, které by mohly odejít na ZŠ do Prahy.
Rozhodujícím faktorem pro nástup dětí do ZŠ bude kapacita
MŠ. Proto navrhujeme možnost využít novou ZŠ pro umístění
minimálně dvou tříd MŠ, čímž by se navýšila kapacita MŠ
a zároveň by se využila kapacita ZŠ do okamžiku, než budou
dorůstat děti na 2. stupeň.
Obec musí být připravena na možné financování z dotací, ať
krajských, národních či evropských – tzn. vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. (Pozn.: Pro případné
žádosti o dotaci je podmínkou stavební povolení.) Projektová
dokumentace by měla zohlednit rezervu pro případ zaplnění
územního plánu s výhledovým počtem 6000 obyvatel. V nové
ZŠ doporučujeme větší počet odborných učeben, které by
mohly posloužit v případě výstavby ve třech zastavitelných lokalitách či jiných výkyvů, například porodnosti.
Z výše uvedených důvodů navrhne výbor zastupitelům na
veřejném zasedání 3. srpna 2013 urychleně zahájit přípravné
práce na projektu pro variantu 3000 obyvatel (1. až 9. třída).
Výbor jako poradní orgán zastupitelstva obce doporučuje
následující kroky:
● Pro výběr dodavatele projektu je třeba vypracovat přesný
scénář náplně a kapacity ZŠ vč. sportoviště (např. počet tříd,
počet odborných učeben, tělocvična, šatny, vazby na sportoviště, zázemí pro sportoviště, školní kuchyně a jídelna a jejich
využití). Zmapovat všechny možnosti využití ZŠ a sportoviště
nejen pro výuku, ale i během celého dne (mimoškolní aktivity,
vzdělávání dospělých, aktivity pro seniory apod.).
● S využitím zpracovaného zadání a s využitím urbanistické
studie pozemku č. 166/151 k. ú. Chýně, kterou má obec k dispozici, vyhlásit výběrové řízení na architektonickou studii. Obec
získá možné varianty řešení, které budou základem pro vypracování projektu pro stavební povolení. Kromě zveřejnění na
stránkách obce navrhujeme vyzvat k účasti na soutěži renomované architektonické kanceláře se zkušeností v oblasti navrhování či rekonstrukce základních škol.
Členové výboru ocení podněty, připomínky, nápady či jinou
pomoc všech občanů Chýně (kontakt: [email protected],
mobil: 605 984 253)
Za výbor Věra Kovářová
VÝSLEDKY PROGNÓZY
Vývoj celkového počtu obyvatel města Chýně do roku 2030
Rok
2015
2020
2025
2030
Varianta 1
2359
3078
3913
4394
Varianta 2
2364
3411
4785
6420
Varianta 3
2423
2735
2779
2776
Zdroj: výpočet autorů
Var. 1: Postupná dostavba již vymezených parcel a zahrnutí plánované výstavby Embalador
Var. 2: Výstavba Klofa, Oakland Trade zahrnuta rovnoměrně do celého období let 2018 až 2030
Var. 3: Stávající zastavěné území (vč. dostavby vymezených parcel)
Cílem studie bylo:
● získat a významově utřídit informace o dosavadním vývoji
v Chýni
● najít v současném bujarém organismu Chýně prvky stability, případně kauzální struktury, které ji ovlivňují, nebo alespoň
odhadnout, kdy k jejich stabilizaci dojde
● vypracovat analýzu jako podklad pro školskou koncepci
obce Chýně
● na základě analýzy současných demografických trendů
v Chýni a vyšších územních celcích, tj. Středočeském kraji
a České republice, předpovědět další demografický vývoj ve
výhledu do roku 2030.
Studie je členěna na dvě základní části. První část analyzuje
současný vývoj obyvatelstva a trendy jeho dalšího směřování, ve
druhé je pak zpracována vlastní demografická prognóza.
Odhad počtu obyvatel byl vypracován ve třech variantách.
Pro zajímavost uvádím další dvě tabulky - počet narozených
dětí v Chýni v jednotlivých letech a odhad potřeby míst v MŠ
do roku 2020.
Financování škol v novém systému RUD
Výbor se zabýval financováním provozu stávající a nové ZŠ.
Od letošního roku dostává každá obec ze státního rozpočtu příspěvek podle počtu žáků navštěvujících školy zřizované obcí.
Tím byly odbourány platby školám v jiných obcích, které navštěvují chýňské děti. Z daňových výnosů obdrží obec asi osm tisíc
korun na žáka.
Počet narozených dětí
v Chýni v jednotlivých letech
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: MOS
Počet dětí
5
8
9
31
39
34
41
54
49
Odhad potřeby míst v MŠ do roku 2020
Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Odhad počtu dětí
(3-6 let)
174
195
231
234
217
211
196
184
170
Kapacita
MŠ
72
96
96
124
124
124
124
124
124
Zdroj: výpočet autorů
12
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 13
PRÁZDNINOVÉ AKCE
hs^>,K<h,\
BOWLING BAR:
od 1. 7. do 31. 8. 2013 BOWLING ZDARMA
KƚĞǀƎĞŶŽWKʹWϭϳ͘ϬϬʹϮϯ͘ϬϬŚŽĚ͘
^KʹEϭϱ͘ϬϬʹϮϰ͘ϬϬŚŽĚ͘
<ƵĐŚLJŶĢWKʹ^KēĞƐŬĄĂĂƐŝũƐŬĄũşĚůĂ
,Z<͕ d^<,\/ad ͕WZ<Ks/ad
K:Es<zEd>͘1^>͗ϳϳϱϮϰϰϮϱϰ
&/d>h͗
SQUASH 50% SLEVA =
ϭŚŽĚͬ͘ϭϬϬ͕Ͳ<ē
od 1. 7. do 31. 8. 2013
EKss1j>Ks,>͗
ĨŽƚďĂů͕ǀŽůĞũďĂů͕ŶŽŚĞũďĂů͕ŇŽƌďĂů͕ďĂĚŵŝŶƚŽŶ
^>sϭϬϬ͕Ͳ<ēŶĂϭŚŽĚ͘
ƚnjŶ͘ϭŚŽĚŝŶĂсϮϬϬ͕Ͳ<ē
od 1. 7. do 31. 8. 2013
K:Es<zEd>͘1^>͗ϳϳϳϮϰϵϯϯϵ
:/EzE1^/DpdK:Ed,>hE>Kh/Dh
Z^dhZ͗
dE<KsW/sK<ZhaKs/ϭϬΣϬ͕ϱůʹϮϭ͕Ͳ<ē
<ůĂƐŝĐŬĄēĞƐŬĄũşĚůĂнĂƐŝũƐŬĄŬƵĐŚLJŶĢ
WŽůĞĚŶşŵĞŶƵ
ϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϯZK>KhE1^WZE/ED/
ϭϱ͗ϬϬʹĚĢƚƐŬĄĚŝƐŬŽƚĠŬĂĂƐŽƵƚĢǎĞƉƌŽĚĢƟ
ϮϬ͗ϬϬʹnjĄďĂǀĂƉƌŽƌŽĚŝēĞĂŽƐƚĂƚŶş
13
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 14
Nadační fond Telepace
nabízí k prodeji stavební pozemek
par. č. 156/14, o výměře 955 m2, k. ú. Chýně
mezi ulicemi Souběžná a Ke Skále.
Očekávaná cena prodeje kolem 3 000 Kč za m2.
Informace podá Petr Kudela na tel. čísle 606 664 610,
nabídky zasílejte do 31. 7. 2013 na e-mail [email protected]
Předpokládaná doba prodeje
ve druhé polovině srpna 2013.
Výnos prodeje pozemku bude použit pro podporu
vysílání televize Noe, zejména rozvoj studia v Hostivici,
místní část Břve.
14
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 15
TELEVIZE NOE
S E P Ř E D S TAV U J E
Program televize Noe je určen pro celou rodinu. Vysílání je optimistické a staví na tradičních
křesťanských hodnotách. Svými pořady nabízí
divákům duchovní hloubku a zdravý životní styl
s cílevědomým omezením zobrazování násilí a nemravností.
Televize vysílá asi 20 hodin denně, a to od rána od
šesti hodin. Denně televize připravuje více než tři
hodiny nového vysílání. Ročně tak vyrobí a odvysílá přes 1200 hodin nových pořadů.
Pořady televize Noe jsou z velké části vlastní autorské pořady, část pořadů se pro vysílání v televizi Noe dabuje, přičemž se jedná o pořady poprvé uvedené v české jazykové
mutaci. Televize na přípravě pořadů často spolupracuje s nezávislými produkčními
studii. Televize také spolupracuje s mladými a začínajícím umělci a je tak často prvním
vysílacím prostorem pro uveřejnění jejich děl. Prostor ve vysílání mají také vědci a odborníci z různých oborů.
Provoz televize je hrazen v převážné míře z darů a příspěvků členů klubu přátel prostřednictvím k tomu zřízeného Nadačního fondu. Část prostředků na výrobu je získávána prostřednictvím dotací a grantů samospráv nebo vlastními výkony.
Cílová skupina uživatelů televize je průnikem všech věkových i sociálních skupin.
Program televize přitáhne děti i jejich rodiče, dospělé i osoby seniorského věku. Přitom
všechny nabádá k aktivnímu trávení volného času, k činnosti na poli různých charitativních i jiných aktivit. V tomto spolupracuje s obdobně založenými organizacemi
poskytujícími různé, zejména sociální a charitativní služby.
Možnosti příjmu
t%7#4ESVäJDF"453"#OFLØEPWBOʏ
t %7#5 W1SB[FBTUʭFEOÓDIɇFDIÈDIOBLBOÈMV[WZTÓMBʊʹ-ÈEWÓ4USBIPW;FMFOâQSVI
t,BCFMPWÏTÓUʏB*157
tÇJWʏOBJOUFSOFUV
Televizi Noe lze charakterizovat jako televizi určenou
pro celou rodinu. Její vysílání je optimistické a staví
na tradičních křesťanských hodnotách. Svými pořady
nabídne divákům duchovní hloubku a zdravý životní
styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí
a nemravností.
13
1_12.qxp
1.7.2013
15:35
Stránka 16
CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ – ev. č. MK E16707. Redakce: Ing. Martina Vampulová, e-mail: [email protected] Grafická úprava: Martina Sekyrková.
Tisk: www.rychlotisk.cz. Vydává Obec Chýně, Hlavní 200, 253 01 Chýně, IČ: 00241296, www.chyne.cz. Vychází minimálně 4x ročně. Číslo 2/2013 vyšlo 1. 7. 2013.
16
Download

Chýňský zpravodaj 2/2013 (PDF)