VUŤÁKOVINY
aneb prváci, seznamte se s VUT v Brně
harmonogram dne
Čas
AKTIVITA
10.00 - 10.15
Představení ICV
10.15 - 11.00
Seznamovací hry
11.00 - 11.15
Pauza
11.30 – 13.00
Prezentace – průběh studia, systém zápočtů a zkoušek, specifika
fakulty, oborů, učitelů
+
Informační systém
menzy, sport vut, knihovny - ukázka online, studentské organizace
13.00 – 13.30
13.30 – 13.45
ISIC, MHD, bus SA, IDS
13.45 – 14.30
Společný oběd
14.30 – 15.00
Prohlídka fakulty
Brnotour – začátek na fakultě, konec ICV
15.00 – 17.00
Vyhodnocení – ceny
17.00 – 17.30
Společenské a kulturní vyžití v Brně
17.30 – 18.00
Závěr, diskuze, předání kontaktů a společné foto – možná se
protáhne
18.00 - …
Volný program v hospodě pro zájemce – vedoucí skupin povinně 
Fakulta strojního
Inženýrství
Kuba & Katka
737781100
607 602 263
CO NÁS DNESKA ČEKÁ?
Program dne
ICV: kdo jsme?
Studium na VUT: informační systém, zápočty a zkoušky,
studentský průkaz, menzy, sport, studentské organizace
Doprava v Brně
Ubytování
Zajímavá místa v Brně
icv: kdo jsme?
Poradenství pro studenty – sluţby poskytované bezplatně
Přípravné a rozvojové kurzy
Sestavení profilu (profesní/osobnostní)
Psychologické poradenství
Spolupráce se společnostmi a fakultami
Průzkumy
www.lli.vutbr.cz
VUT a jeho části
o fakultě
Vedení – děkan prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c.
Jednotlivé ústavy:
Ústav matematiky, Ústav fyzikálního inženýrství, Ústav mechaniky těles,
mechatroniky a biomechaniky, Ústav materiálových věd a inženýrství,
Ústav konstruování, Energetický ústav, Ústav strojírenské
technologie, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Ústav
procesního a ekologického inženýrství, Ústav automobilního a
dopravního inženýrství , Letecký ústav, Ústav automatizace a
informatiky, Ústav jazyků, Laboratoř přenosu tepla a proudění, NeTME
Centre
Studijní oddělení
Technicko-provozní oddělení
http://www.fme.vutbr.cz
Studijní oddělení
Strojní inţenýrství – 1. ročník
Jiřina Broţíková, DiS., tel: 541142133,
Místnost A4/206
BS Aplikované vědy v inţenýrství, 2. a 3. roč. BS Strojní inţenýrství
Jitka JEŢKOVÁ tel: 541142142
Profesní forma bakalářského studia
Úřední hodiny
Brigita Rohovská, tel: 541142147,
Pondělí 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
Úterý 8.00 - 11.00
Středa 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
Čtvrtek není úřední den
Pátek 8.00 - 11.00
systém zápočtů a zkoušek
Kreditový systém (ECTS)
Zápočet
Klasifikovaný zápočet
Kolokvium
Zkouška
Zkouška po předchozím
udělení zápočtu
Klauzurní zkouška
Známkování
Klasifikační stupeň
ECTS
Bodové
hodnocení
Číselná
klasifikace
Slovní ohodnocení
A
100-90
1
Výborně
Výborně (1)
B
89-80
1,5
Velmi dobře
Velmi dobře (2)
C
79-70
2
Dobře
D
69-60
2,5
Uspokojivě
E
59-50
3
Dostatečně
F
49-0
4
Nevyhovující
Dobře (3)
Nevyhovující (4)
když se zkouška nezdaří
Po neúspěšném 1. a 2. pokusu moţnost dalšího termínu
zkoušky (počet omezen !!!)
Po neúspěšném 3. pokusu – zapsání předmětu v dalším
semestru, kdy je vyučován (je třeba ho absolvovat celý
znovu), předmět si lze znovu zapsat jen jednou
Neúspěšný 3. pokus podruhé zapsaného předmětu –
můţete zaţádat o výjimku, nicméně z 99,99% jste
ukončili studium.
když se zkouška nezdaří
•
•
•
•
•
•
Zkoušku z jednoho předmětu lze v jednom akademickém roce opakovat
nejvýše dvakrát, přičemţ pro počet druhých opravných termínů, který lze
ještě vyuţít v jednom akademickém roce jednoho studia, platí:
vţdy po přijetí do studia je počet nastaven na 0 (také po novém přijímacím
řízení do téhoţ oboru)
na začátku kaţdého akademického roku studia, který náleţí do standardní
doby studia, je počet zvýšen o 2
při udělení v pořadí třetí klasifikace zkoušky z určitého předmětu, nebo při
přihlášení na odpovídající termín zkoušky, je počet sníţen o 1 (v případě
odhlášení z uvedeného termínu je počet opět zvýšen o 1)
nevyuţité druhé opravné termíny zůstávají k dispozici pro příští akademický
rok, coţ platí i v případě přestupu mezi studijními obory FSI
v dalších výše nejmenovaných případech rozhoduje děkan
přerušení studia
Pro přerušení se zasílá písemná ţádost děkanovi
V 1. semestru pouze výjimečně (zdravotní důvody)
Maximální souvislá doba přerušení – 2 roky
Přerušit lze i opakovaně (celkem nejvýš na polovinu
standardní doby studia)
Dnem přerušení přestává být osoba studentem
informační systém vut
Vut login, vut heslo (obdrţíte při zápise)
http://is.vutbr.cz/
Portál - https://www.vutbr.cz
Studis - https://www.vutbr.cz/studis
Teacher - https://www.vutbr.cz/teacher
Elearning - https://www.vutbr.cz/elearning
Wiki VUT - https://www.vutbr.cz/wiki
studentský průkaz
Průkaz studenta VUT
Průkaz studenta s licencí ISIC
Vyuţití studentského průkazu:
identifikace v učebnách a knihovnách VUT
placení v menzách a bufetech
vstup na sportoviště a do kolejí VUT
jako potvrzení o studiu
s licencí ISIC na slevy pro studenty (www.alive.cz,
www.gtsint.cz)
Menzy a bufety
16 stravoven: kolejní menzy, fakultní restaurace, pizzerie,
kavárny
Areál Pod Palackého vrchem (Kolejní 2): Pizzerie Mozzarela,
Caffe Bar Piccolo, Menza Kolejní
Areál Purkyňových kolejí (Purkyňova 93): Menza Purkyňova,
Rychlé občerstvení Purkyňova
Restaurace Q v areálu FSI
Jídelníčky dostupné na webu
(http://www.kam.vutbr.cz/?p=jide)
Platby: studentským průkazem VUT, hotově, stravenkami
(Exit, Sodexo), kreditní systém placení (pro ubytované
na kolejích, útrata se platí na konci měsíce najednou)
www.kam.vutbr.cz
sportovní vyžití na vut
Tělesná výchova je nepovinný předmět v rozsahu 2 hodiny týdně
cvičení v semestru, nebo kurz sportovních specializací na 5 - 7 dnů
(neuděluje se zápočet ani kredity)
Studenti se zapisují na cvičení a do kurzů elektronicky první výukový
týden kaţdého semestru
Nabídka více neţ 50 sportovních specializací na 5 výkonnostních
úrovních
Zajištění výběru a přípravy sportovní reprezentace VUT
www.cesa.vutbr.cz
Sportoviště VUT
Sportovní areál Pod Palackého vrchem – venkovní sporty, hala
Areál Purkyňova – halové sporty
Loděnice Jundrov (Veslařská 2)
Fit centrum Machina (Kolejní 2)
Areál Veveří (Veveří 95) - kondiční posilování, zdravotní TV
Areál Údolní (Údolní 53) – míčové sporty, tenis
studentské organizace
Studentská komora akademického senátu (pro kaţdou
fakultu)
BEST (Board of European Students of Technology) mezinárodní organizace sdruţující studenty evropských
technických univerzit
ACSA (Akademické centrum studentských aktivit)
SK RVŠ (Studentská komora rady vysokých škol)
Vysokoškolský klub Terč o. s. - studentský klub organizující
zábavu pro ostatní (nejen studenty na kolejích) a
provozující bar (Kolejní 2)
knihovny v brně
Ústřední knihovna VUT, Antonínská 1 (www.lib.vutbr.cz)
knihy, elektronické zdroje, databáze na CD-ROM
Po-Čt: 9-17 hod, Pá: 9-15 hod
Knihovna na FSI: http://knihovna.fme.vutbr.cz/?iddm=640
Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a (www.mzk.cz)
obsahuje úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších
tiskových dokumentů od r. 1935
výpůjčky knih, studovny vybavené literaturou různých vědeckých
oborů, licencované onlinové databáze
Knihovna Jiřího Mahena, Kobliţná 4 (www.kjm.cz)
síť poboček po celém Brně
krásná literatura, naučná literatura, noviny, časopisy, AV média a
hudebniny
Katalog knihovny vut
Systém ALEPH500
https://www.vutbr.cz/knihovny/katalog/jak-pracovat
Aleph nabízí dvě základní formy vyhledávání:
1. veřejný online katalog (OPAC)
2. Common Command Language (CCL)
Přihlášení do OPACu takto:
přihlašovací jméno = VUT Login
heslo = VUT Heslo
Vyhledávání bibliografických záznamů publikací (knihy,
skripta, AV média, mapy, atd.)
Správa údajů o čtenáři (zobrazení transakcí, nastavení
formátu zobrazení záznamů, prodluţování výpůjček,
monitorování historie výpůjček, zobrazení pokut,
aktualizaci kontaktních údajů )
doprava v brně
IDS JMK: www.idsjmk.cz
Vyřízení průkazky studenta: potvrzení o studiu (studentský
průkaz), průkazkové foto, průkaz totoţnosti
Jednorázové jízdenky
Univerzální jízdenka
počet zón
platnost
základní
2 zóny
15 min
20,-
2 zóny
60 min
25,-
3 zóny
90 min
27,-
univerzální
univerzální ţákovská
156,-
117,-
Předplatní jízdenky nepřenosné
Měsíční
Roční (100+101) 2375,-
Čtvrtletní
pro zóny
základní
Studenti
pro zóny
základní
studenti
100 + 101
550,-
275,-
100 + 101
1370
685,-
100 + 101 + 1 zóna
830,-
480,-
100 + 101 + 1 zóna
2090
1220,-
100 + 101 + 2 zóny
1090,-
670,-
100 + 101 + 2 zóny
2780
1730,-
ubytování při studiu
Kolej
Koleje Pod Palackého vrchem (Kolejní 2), Purkyňovy
koleje (Purkyňova 93), Listovy koleje (Kounicova
46/48), Mánesovy koleje (Mánesova 12)
Sluţby na kolejích: sportovní místnost, venkovní hřiště,
kolárna, prádelna a sušárna, kolejnet, ubytování
návštěvy studenta
Privát
hledání přes inzeráty nebo realitní kancelář
cena obvykle 2500 – 3500 Kč
lokalita: celé Brno i příměstské části
Kulturní vyžití v brně
Kina
Kino Art (Cihlářská 19)
Kino Lucerna (Minská 12)
Kino Scala (Moravské náměstí 3)
Letní kino Na Dobráku (Dobrovského 29)
Pallace Cinemas Velký Špalíček (Mečová 2)
Divadla
Divadlo Husa na provázku (Zelný trh 9)
Národní divadlo Brno (Dvořákova 11)
Městské divadlo Brno (Lidická 16)
Muzea
Moravské zemské muzeum (Zelný trh 6)
Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)
Muzeum města Brna (hrad Špilberk)
ZOO (U Zoologické zahrady 46)
www.kamvbrne.cz
www.ticbrno.cz
sportovní vyžití v brně
Bazény a koupaliště
Koupaliště Brno (Dobrovského 29)
Koupaliště Kraví hora – koupaliště i bazén (Kraví hora
947/1)
Bazén TJ Tesla (Hallasovo náměstí 7)
Bazén Kometa PS (Sportovní 4)
sportovní vyžití v brně
Sportovní centra
Bluegym – posilovna, spinning,aerobic apod. (Kotlářská 51a)
Big One Fitness – tanec, bojové sporty, posilovna, spinning apod.
(Dornych 27)
ZONE SPORTS– squash, posilovna, spinning, aquaaerobic apod.
(Třída Generála Píky 11)
Sportovní centrum Srbská – fotbal, volejbal, tenis, nohejbal (Srbská
24)
Centrum Viktoria – beach volejbal, squash, bowling, tenis
(Vodařská 2)
společenské vyžití v brně
Restaurace a bary
Steakový a pivní bar Modrá růţe (Kounicova 2)
Steakový a pivní bar Pod Lékárnou (Slovákova 1)
Varna (Solniční 3a)
Zelená kočka (Solniční 8)
Alterna (Kounicova 48)
Pegas (Jakubská 4)
Bláhovka (Gorkého 54)
Černohorský sklep (náměstí Svobody 5)
Pizzerie La Strada (Kounicova 53)
Šelepova No.1 (Šelepova 1)
společenské vyžití v brně
Kavárny a cukrárny
Pod Obrazy (Moravské náměstí 1a)
Cafe 04 (Veveří 65)
La dolce Vita (Biskupská 3)
Cafe Sausalito (Veveří 10)
Cafe Encounter – nekuřácká (Kounicova 35)
Cafe Scala – nekuřácká (Moravské náměstí 127/3)
Bakala Café (Ţerotínovo nám. 6)
Air Café (Zelný trh 8)
Dobrá čajovna (Františkánská 6)
Chajovna (Dominikánské náměstí 6/7)
společenské vyžití v brně
Kluby
Semilasso – VUT MZLU MU Party (Palackého třída 126 )
Two faces (Biskupská 1)
7. nebe (Jánská 9)
Livingstone (Dominikánské náměstí 5)
Charlie s Hat Bar (Kobliţná 63/12)
Ratejna (Dvořákova 13)
Bar Metro (Poštovská 6, Alfa-Pasáţ)
Fléda (Štefánikova 24)
Stará Pekárna (Štefánikova 8)
Musilka (Musilova 2a)
Faval Music Circus (Kříţkovského 22)
www.wwwbrno.cz
brigády
Hledání přes web
http://brigady.vbrne.com
http://www.brigadavbrne.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.sprace.cz
www.jobpilot.cz
Personální agentury
Grafton Recruitment (www.grafton.cz)
Start People (www.startpeople.cz)
Manpower (www.manpower.cz)
Sodat (www.sodat.cz)
Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu :o)
www.lli.vutbr.cz
Download

FSI_2013