Muzea a výstavy / Museen und Ausstellungen / Museums and Exhibitions
845 km Hamburg
556 km Berlin
PL
D
D8
Plzeň D5
547 km Poznaň
259 km Katowice
Praha
D1
Ostrava
Olomouc
Jihlava
585 km München
718 km Frankfurt
Brno
52
A
133 km Wien
314 km Linz
738 km Venezia
1 257 km Rome
D1
D2
SK
129 km Bratislava
326 km Budapest
Technisches Museum in Brno
Technical museum in Brno
Technické
muzeum v Brně
Top výletní cíle na jižní Moravě
Topausflugsziele in Südmähren
Top Destinations in South Moravia
Kontakt / Contact:
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: +420 541 421 411
fax: +420 541 214 418
e-mail: [email protected]
www.technicalmuseum.cz
www.jizni-morava.cz
www.ccrjm.cz
www.vyletnicile.cz
Vydala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., v roce 2011,
produkce Advertum, s. r. o., grafika Ladislav Němeček, tisk Tiskárna Didot, spol. s r. o.,
fotografie archiv CCRJM a Technického muzea v Brně.
Technické muzeum v Brně
Technisches Museum in Brno
Technical museum in Brno
Návštěvníci Technického muzea v Brně se mohou seznámit s vývojem vědy a techniky ve 14 expozicích: Vodní motory, Parní motory, Historická stereovize, Nožířství,
Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu, Letecká
historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi
a kolem nás, Historická vozidla, Kabinet elektronové mikroskopie a Technická herna
– Experimentárium.
Die Besucher des Technischen Museums in Brno erhalten einen Einblick in die
Entwicklung der Wissenschaft und Technik, und zwar in 14 Ausstellungen: Wassermotoren, Dampfmotoren, Historische Stereovision, Messerschmiedehandwerk,
Metallgießerei, Eisenhüttenwesen, Salon der mechanischen Musik, Von den Tamtams zum Internet, Geschichte des Flugwesens und Kunststoffmodellbau, Handwerksgasse, Kultur der Blinden, Die Zeit über uns und um uns herum, Historische
Fahrzeuge, Kabinett der Elektronenmikroskopie und Technische Spielhalle – Experimentarium.
Visitors to the Technical museum in Brno may become acquainted with the development of science and technology in fourteen expositions: Hydraulic engines,
Steam engines, Historic stereovision, Cutlery, Iron founding, Ironmongery, Chamber of mechanical music, From tom-toms to internet, History of aviation and
aeroplane modelling, Lane of handicrafts, Culture of the blind, Time above us and
around us, Historic vehicles, Room of electron microscopy and Technical playroom
– Experimentarium.
Technické muzeum v Brně má
ve své správě externí objekty
• Stará huť u Adamova
• Větrný mlýn v Kuželově
• Vodní mlýn ve Slupi
• Kovárna v Těšanech
• Areál československého opevnění Šatov
Zajímavosti
• Experimetárium – hlavní zásadou v této expozici je dotýkejte se – zkoušejte –
pozorujte – poznávejte
• historická stereovize považovaná za předchůdkyni biografů – toto zařízení je
jediným provozuschopným originálem ve střední Evropě.
Doprovodné služby
• speciální programy pro školy
• krátkodobé výstavy
• výtvarně-technická dílna pro školy i širokou veřejnost
Speciální akce
• Slavnosti chleba (Vodní mlýn ve Slupi)
• Mladý těšanský kovář (Kovárna v Těšanech) – vždy začátkem září
• na externích památkách víkendy tradičních řemesel
Otevírací doba
út–ne
Das Technische Museum in Brno
verwaltet zudem die externen Objekte
• Alte Hütte bei Adamov
• Windmühle in Kuželov
• Wassermühle in Slup
• Schmiede in Těšany
• Areal der tschechoslowakischen Befestigung Šatov
Sehenswertes
• Experimentarium – der Hauptgrundsatz in dieser Ausstellung lautet „anfassen
– ausprobieren – beobachten – erkennen“
• die historische Stereovision wird als Vorgängerin der Biografen betrachtet – diese
Einrichtung ist das einzige betriebsfähige Original in Mitteleuropa
Begleitendes Angebot
• Spezialprogramme für Schulen
• kurzzeitige Ausstellungen
• gestaltungstechnische Werkstätten für Schulen und die breite Öffentlichkeit
• Spezielle Veranstaltungen
• Festtag des Brots (Wassermühle in Slup)
• Junger Schmied aus Těšany (Schmiede in Těšany) – regelmäßig Anfang September
• Wochenenden der traditionellen Handwerkskunst in den externen Denkmälern
Vstupné
základní včetně Panoramy 100,– Kč
zlevněné včetně Panoramy 50,– Kč
Speciální vstupné – Panorama
základní vstupné
20,– Kč
zlevněné vstupné
10,– Kč
Rodinné vstupné
1 dospělý + 2 děti
150,– Kč
1 dospělý + 3 děti
200,– Kč
2 dospělí + 1 dítě
200,– Kč
2 dospělí + 2 děti
225,– Kč
2 dospělí + 3 děti
260,– Kč
Platí pro děti ve stáří 6–15 let.
Každé další dítě zaplatí zlevněné
vstupné.
Eintritt
Grundpreis Preis inkl.
Panorama Ermäßigter Preis inkl.
Panorama Attractions
• Experimentarium – The main rule in this exposition is „touch – test – look learn“
• Historic stereovision is considered precursor of moving pictures and it is the only
functional original in Central Europe.
Accompanying services
• Special programmes for schools
• Short-term exhibitions
• Workshop of applied arts for schools and wide public
Special events
• Festival of Bread (Watermill in Slup)
• Young Blacksmith of Těšany (Blacksmithery in Těšany) – beginning of September
• Weekends of traditional crafts at external sights
Opening hours
Tue – Sun
9.00–17.00 hod.
Öffnungszeiten
Di.–So. Technical museum in Brno operates
the following external objects
• Old iron mill near Adamov
• Windmill in Kuželov
• Watermill in Slup
• Blacksmithery in Těšany
• Site of Czechoslovak fortifications in Šatov
09.00-17.00 o’clock
9.00–17.00 Uhr
100,– CZK
50,– CZK
Eintrittspreis für Panorama
Grundpreis
20,– CZK
Ermäßigter Preis 10,– CZK
Familienkarten
1 Erwachsener + 2 Kinder 150,– CZK
1 Erwachsener + 3 Kinder 200,– CZK
2 Erwachsene + 1 Kind 200,– CZK
2 Erwachsene + 2 Kinder 225,– CZK
2 Erwachsene + 3 Kinder 260,– CZK
Gilt für Kinder im Alter von 6 bis 15
Jahren.
Jedes weitere Kind bezahlt den ermäßigten Eintrittspreis.
Entrance fee
Basic price incl.
Panorama
Reduced price incl.
Panorama
100.00 CZK
50.00 CZK
Special entrance fee – Panorama
Basic price
20.00 CZK
Reduced price
10.00 CZK
Family tickets
1 adult person + 2 children150.00 CZK
1 adult person + 3 children200.00 CZK
2 adult persons + 1 child 200.00 CZK
2 adult persons + 2 children225.00 CZK
2 adult persons + 3 children260.00 CZK
Applies to children aged 6-15 years.
Each additional child will be admitted
at reduced price.
Download

Technické muzeum v Brně - Top výletní cíle jižní Moravy