Akustická studie
pro záměr
Obytného souboru Letňany
Červen 2011
Zpráva č. 141-SHV-11
Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic
IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608
Tel. +420 224 312 419, fax +420 224 355 433
e-mail: [email protected],
1 http: www.akustika.cz
Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany
Obsah
1.
Zadání práce
3
2.
Limity hluku
3
3.
Základní informace o záměru
3
4.
Hluk ze stavební činnosti
4
4.1. Rozsah staveniště
4
4.2. Fáze stavby
4
4.3. Zdroje hluku stavby
5
4.4. Body výpočtu hluku ze stavební činnosti
6
4.5. Výpočty hluku ze stavební činnosti
6
5.
Měření současného hluku
6
6.
Zdroje hluku
7
6.1. Stacionární zdroje hluku OS Letňany
7
6.2. Silniční doprava pro stavy bez záměru
7
6.3. Silniční doprava vyvolaná záměrem
8
6.4. Železniční doprava
8
7.
Výpočty hluku
9
8.
Závěry
9
8.1. Hluk ze stavební činnosti
9
8.2. Hluk ze stacionárních zdrojů
9
8.3. Hluk ze silniční dopravy
9
8.4. Hluk z železniční dopravy
10
Přílohy 1 až 12
2
1.
Zadání práce
Tato studie byla vypracována na objednávku Stavební projekce arch. Mašek s.r.o.,
Ohradní 26, 140 00 Praha 4. Jako zadání byly poskytnuty relevantní části dokumentace,
situace širších vztahů ve formátu dwg a údaje o dopravě a stavební činnosti.
2.
Limity hluku
Hygienické limity hluku pro pracoviště, chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný
venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor stanoví Nařízení vlády č. 148/2006
Sb. ze dne 15. března 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací,
a drahách je pro chráněný venkovní prostor obytných domů a chráněný ostatní venkovní
prostor stanovena korekce +5 dB. Pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (silnice I. a II. třídy) 1) a drahách je pro chráněný venkovní prostor obytných domů
a chráněný ostatní venkovní prostor stanovena korekce +10 dB. Pro noční dobu se pro
chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy
na železničních drahách, kde se užije korekce -5 dB.
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době
podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického
tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu
kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Pro
denní dobu do 7 do 21 hodin platí limit LAeq,s = 65 dB.
3.
Základní informace o záměru
Soubor obytných domů je projektován na dosud nezastavěnou plochu v Praze 4,
vymezenou ulicí Veselská a vlečkou Letov a.s.
Záměr je rozdělen na dvě části, Letňany sever a Letňany jih, přičemž v této studii
jsou řešeny obě části současně. V projektech je plánovaná výstavba rodinných domů, viladomů, bytových domů, polyfunkčních domů a tenisových kurtů.
1)
Podle zařazení Odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy jsou přilehlé úseky ulic Vesecká
a Beranových městskými komunikacemi II. třídy. Vzhledem k významu a návaznostem lze očekávat, že
komunikací II. třídy bude i budoucí prodloužení Vesecké ulice. V místech chráněného venkovního prostoru staveb, kde je hluk z těchto komunikací převažující, předpokládáme v souladu s praxí Hygienické
stanice hlavního města Prahy použití korekce + 10 dB.
3
Situace Obytného souboru Letňany
4.
Hluk ze stavební činnosti
4.1.
Rozsah staveniště
Staveniště na severozápadě sousedí s rozsáhlým průmyslovým areálem Avie Letňany, na severu a severovýchodě s ochranným pásmem dráhy Prahy – Mělník, na jihovýchodě se zemědělskou půdou, která bude v budoucnu oddělena výhledově plánovanou
silniční spojkou. Na jihu budou ve vzdálenosti 130 m bytové domy (v současnosti jsou rozestavěné).
4.2.
Fáze stavby
Posouzení hluku šířeného ze staveniště do okolí vychází z podkladů dodaných objednatelem. Z nich vyplývá, že výstavba bude probíhat ve dvou celcích, Letňany sever
a Letňany jih. Stavba obou etap proběhne ve třech fázích: komunikace a inženýrské sítě,
bytové domy a polyfunkční domy.
4
Tabulka 1
Etapa
0
I
II
Etapy stavby
Fáze
1
2
3
III
Etapa
I
II
Fáze
1
2
3
Soubor "Letňany sever"
Název
Příprava území
Inženýrské sítě a komunikace
Výstavba RD1
Výstavba RD2
Výstavba viladomů
Výstavba tenisového klubu
Soubor "Letňany jih"
Název
Inženýrské sítě a komunikace
Bytové domy BD1
Bytové domy BD2
Polyfunkční domy
Trvání (měsíce)
2
8
18
18
18
12
Trvání (měsíce)
8
18
18
18
Stavba prvního celku Letňany sever bude probíhat ve 4 etapách: příprava území,
inženýrské sítě a komunikace, výstavby RD a viladomů a výstavba tenisového klubu.
Stavba druhého celoku Letňany jih bude probíhat ve dvou etapách: inženýrské sítě a komunikace a výstavba bytových polyfunkčních domů.
4.3.
Zdroje hluku stavby
V příloze 12 jsou pro fáze výstavby obou celků uvedeny hlučné stavební mechanizmy včetně doby technologicky reálné aktivní práce v rámci jednoho pracovního dne. Hladiny akustických výkonů byly převzaty z POV, z databáze výpočetního programu, archívních výsledků měření hluku a údajů výrobců. V posledních sloupcích tabulek jsou uvedeny
hladiny akustických výkonů strojů přepočítané na uvedené doby jejich technologicky možného aktivního záběru v rámci denní doby. Hlučné stavební mechanismy budou využity
pouze v denní době od 7. do 20. hodiny. Do výpočtu je zahrnuta i nákladní obslužná doprava na staveništi, maximální počty jízd během jednoho pracovního dne jsou uvedeny
v tabulce přílohy 12.
Typická umístění stavebních strojů pro technologické etapy jsou uvedena
v příloze 11 pro etapy stavby celků Letňany sever i Letňany jih.
Nákladní obslužná doprava staveniště, vedená po staveništních i veřejných komunikacích, bude nejhustší ve fázi zemních prací a výkopů. V I. etapě stavby Letňany sever
se počítá s maximálním objemem zeminy 45000 m3 a 20000 m3 pro Letňany jih. Ve II.
etapě pak objem zeminy pro Letňany sever čítá 5300 m3 a pro Letňany jih 50000 m3.
Při uvažování koeficientu nakypření 1,25 představuje součet I. etap 4126 těžkých nákladních aut, II. etap činí 3454 těžkých nákladních aut.
Staveništní doprava po veřejných komunikacích je rozdělena rovnoměrně mezi ulice Beranových a Veselská s výjimkou dopravy betonu automixy, která je vedena přímo
vlevo od záměru do betonárky Skanska Transbeton na ulici Toužimská.
5
4.4.
Body výpočtu hluku ze stavební činnosti
Tabulka 2
Body výpočtu v okolí záměru
Adresa
Umístění
I.
Rozestavěný bytový dům
Výška 4 m nad zemí
II.
Beranových 167
1. NP
III.
Jančova 286
2. NP
Místo
Situace s body výpočtu v okolí záměru
4.5.
Výpočty hluku ze stavební činnosti
Pro výpočet vlivu výstavby na okolí byly vybrány nejhlučnější etapy: I. etapa - inženýrské sítě a komunikace a II. etapa – výstavba. Ve výpočtu je uvažován souběh těchto
etap v obou celcích Letňany sever a Letňany jih.
V tabulce A a B přílohy 2 jsou uvedeny vypočtené hodnoty pro hodnocený souběh
nejhlučnějších etap výstavby. Vzhledem ke vzdálenosti staveniště od chráněných budov
bude mít rozhodující vliv doprava těžkými nákladními auty.
5.
Měření současného hluku
Pro zjištění současné hlukové situace v posuzované lokalitě proběhla dne 8. 3. 2011
na hranici záměru ve výšce 1,5 m a 3 m nad zemí (viz zákres v situaci) jednohodinová
měření hluku. Změřené hodnoty hluku jsou uvedeny v tabulce 3.
Tabulka 3
Měření hluku
Umístění
mikrofonu
Doba
měření
Změřená
hodnota LA, T (dB)
Poznámka
MM1
1,5 m
16,05 - 16,30 hod
48,4 dB
37,2 dB
Při průletu malých letadel
Mezi průlety letadel
MM2
1,5 m
16,05 - 16,30 hod
40,5 dB
Mezi průlety letadel
MM3
3,0 m
16,45 - 17,15 hod
64,5 dB
Místo
6
Situace s místy měření
Místa měření nepředstavují chráněný venkovní prostor ani chráněný venkovní
prostor staveb, ke změřeným hodnotám se tedy přímo nevztahují limity hluku. Účelem měření bylo zjistit, jaký hluk lze očekávat z přilehlého průmyslového areálu (místa měření
MM1 a MM 2) a jaká je imise hluku v blízkosti křižovatky ulice Vesecká a Beranových
(místo měření MM 3, výsledek byl použit pro kalibraci výpočetního modelu hluku ze silniční
dopravy).
6.
Zdroje hluku
6.1.
Stacionární zdroje hluku OS Letňany
Vzduchotechnická, chladicí a jiná hlučná zařízení budou umístěna na střechách.
Rozmístění zdrojů je patrné z přílohy 5, v tabulce 4 jsou uvedeny zadané hodnoty emise
hluku a doby jejich využití.
Tabulka 4
Stacionární zdroje hluku
Zdroj hluku
Počet Doba využití Budova
Lw (dB)
Chladicí jednotka
2
Den, noc
PD1, PD2
75 dB
Klimatizační jednotka
1
Den, noc
TK
75 dB
Vyústění jednotek VZT 1
Den, noc
TK
60 dB
Vyústění VZT
Den, noc
A1-A4, B1-B4, C1, C2, D1, D2, E1, E2
60 dB
6.2.
29
Silniční doprava pro stavy bez záměru
Silniční doprava v okolí záměru pro stav bez záměru pro léta 2009 a 2014 a se záměrem pro rok 2014 je popsána ve zprávě vypracované Úsekem dopravního inženýrství
Technické správy komunikací hlavního města Prahy. Ve zprávě jsou uvedeny obousměrné
celodenní intenzity automobilové dopravy a MHD, průměrná rychlost provozu, podíly těžkých nákladních aut, a podíly osobních aut (6 %) a nákladních aut (3 %) pro noční dobu
(viz přílohu 10).
7
6.3.
Silniční doprava vyvolaná záměrem
Pro variantu se záměrem byla v modelu uvažována osobní a nákladní doprava vyvolaná záměrem. Dopravní napojení bude na ulici Veselskou.
Pro jižní část je uvažováno s příjezdem nebo odjezdem 766 osobních vozidel pro
bytové domy a 564 vozidel pro polyfunkční domy s 10 % podílem nákladní dopravy. Pro
severní část je uvažováno s příjezdem nebo odjezdem 530 osobních aut pro rodinné domy, 62 osobních aut pro viladomy a 224 osobních aut pro sportoviště. V noční době se
předpokládá pohyb 5 % automobilů. Pro jednotlivé domy jsou počty stání a pohyb vozidel
uvedeny v tabulkách 5 a 6.
Tabulka 5
Intenzita dopravy vyvolaná záměrem – jižní část
Objekt
Počet parkovacích stání v podzemních
garážích / na povrchu
Pohyb vozidel
PD1 + PD2
98/4
408
PD 3 ubytovna
34/5
156
A1
21/6
54
A2
21/6
54
A3
21/6
54
A4
22/0
44
B1, C1, B2, D1, D2
99/0
198
E1
42/6
96
B3, C2, B4
75/0
150
E2
48/10
116
Součet
524
1 330
Tabulka 6
Intenzita dopravy vyvolaná záměrem – severní část
Objekt
Počet parkovacích stání v podzemních
garážích / na povrchu
Pohyb vozidel
RD
118/147
530
Viladomy
24/7
62
Sportovní centrum
0/56
224
Součet
352
816
6.4.
Železniční doprava
Intenzita dopravy na železniční trati č. 070, která prochází v blízkosti severovýchodní části záměru, byla převzata z aktuálního jízdního řádu, počty nákladních vlaků byly
převzaty ze starší studie (viz tabulku 7).
Tabulka 7
Dopravní železniční zátěž pro trať č. 070
Denní doba (6 – 22 hodin)
Noční doba (22 – 6 hodin)
Osobní vlaky
27
9
Spěšné vlaky, rychlíky
15
0
Nákladní vlaky
5
1
8
7.
Výpočty hluku
K výpočtům hluku byl použit software LimA 7812, verze 5 C. Pro výpočet hluku byly
použity metodiky doporučené evropskou směrnicí č. 2002/49/EC týkající se hodnocení a
řízení hluku v životním prostředí (Directive of the European Parliament and of the Council
of 25 June 2002 relating to the Assessment and Management of Environmental Noise).
Šíření hluku ze stacionárních zdrojů je modelováno podle ČSN ISO 9613-1 a ČSN ISO
9613-2, šíření hluku ze silniční dopravy podle metodiky NMPB - Routes – 96 a z železniční
dopravy podle metodiky RMR2, v českém překladu uvedená na stránkách Ministerstva
dopravy ČR jako Pokyny k výpočtu a měření hluku ze železniční dopravy 1996.
Při výpočtu hladin akustického tlaku je respektována sférická divergence, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu, pohlcování zvuku při šíření nad pohltivým povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu a ohyb zvuku.
Vypočteny byly hodnoty hluku ze stacionárních zdrojů, silniční a železniční dopravy
dopadající na fasády domů záměru. Vypočítané hodnoty ekvivalentních hladin akustického
tlaku A byly zaokrouhleny na celá čísla, protože přesnost predikce nedosahuje řádu desetin decibelu. Body výpočtu v okolí záměru a na fasádách záměru jsou uvedeny v příloze 1.
Vypočtené hodnoty pro hluk dopadající na fasády okolních domů ze všech zdrojů
jsou uvedeny v příloze 2. Vypočtené hodnoty pro hluk dopadající na fasády záměru ze
stacionárních zdrojů jsou uvedeny v příloze 3 a hodnoty pro hluk z dopravy v příloze 4.
Pro názornost byly vypočteny hlukové mapy pro hluk ze stacionárních zdrojů pro
výšky 4 m a 10 m nad terénem, viz přílohu 8. Dále byly vypočítány hlukové mapy pro součet silniční a železniční dopravu bez záměru pro rok 2009 a 2014 a se záměrem pro výšku
4 m nad terénem, viz přílohu 9.
8.
Závěry
8.1.
Hluk ze stavební činnosti
Hluk ze stavební činnosti včetně obslužné dopravy nepřekročí v celém průběhu výstavby v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb limit LAeq = 65 dB platný pro
denní dobu od 7 do 21 hodin. V noční době se na stavbě nebude pracovat.
8.2.
Hluk ze stacionárních zdrojů
Hluk šířený ze stacionárních zdrojů Obytného souboru Letňany nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb limity LAeq = 50 dB v denní době a LAeq = 40 dB v noční
době (viz vypočítané hodnoty hluku v tabulce C v příloze 2 a v příloze 3).
8.3.
Hluk ze silniční dopravy
V tabulce E v příloze 2 jsou uvedeny vypočítané hodnoty hluku z dopravy na veřejných komunikacích u existujících obytných domů u ulic Vesecká a Beranových (viz body
výpočtu II. a III.) a u nového obytného domu poblíže křižovatky, v současnosti před dokončením (viz bod výpočtu I.). Doprava související se záměrem v těchto místech přinese zvýšení hluku do 0,5 dB, což je obecně považováno za nevýznamné zvýšení.
Výsledky výpočtů hluku na fasádách záměru ze silniční dopravy jsou uvedeny
v tabulce v příloze 4. Hluk šířený ze silniční dopravy po všech komunikacích nepřekročí v
chráněném venkovním prostoru staveb Obytného souboru Letňany limity LAeq = 55 dB
v denní době a LAeq = 45 dB v noční době. Výjimkou je bod výpočtu D1-2, v němž hluk
v noční době dosáhne hodnoty LAeq = 46 dB. Výpočtem bylo ověřeno, že v tomto bodě je
převažující hluk šířený z budoucího prodloužení Vesecké ulice, kterému v noční době přísluší limit hluku LAeq = 50 dB.
9
8.4.
Hluk z železniční dopravy
Hluk šířený z železniční dopravy nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb Obytného souboru Letňany limity LAeq = 55 dB v denní době a LAeq = 50 dB v noční
době (viz vypočítané hodnoty hluku v tabulce v příloze 4 a v tabulce D přílohy 2).
V Praze 7. 6. 2011
Vypracoval:
Ing. Václav Volejník
Schválil:
Ing. Josef Novák
10
Příloha 1
Umístění bodů výpočtu
11
Příloha 2
Tabulka A
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze stavební činnosti v denní době
pro I. stavební etapu
Bod
Podlaží Silniční
výpočtu
doprava
v roce
2009
I.
II.
III.
4m
1. NP
2. NP
Tabulka B
Bod
výpočtu
I.
II.
III.
4m
1. NP
2. NP
I.
II.
III.
Tabulka D
46
40
34
47
54
47
Rozdíl
součet silniční dopravy
v roce 2009 a zdroje
stavby- silniční doprava
v roce 2009
51
65
58
5,0
0,4
0,5
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze stavební činnosti v denní době
pro II. stavební etapu
Soubor "Letňany sever" - II. etapa a
soubor "Letňany jih" - II. etapa
Zdroje stavby
Součet silniční
Hluk ze stavební Silniční doprava vyvo- dopravy
činnosti v pro- laná stavbou po veřej- v roce 2009 a
zdroje stavby
storu staveniště ných komunikacích
46
64
57
48
42
36
50
56
50
Rozdíl
součet silniční dopravy
v roce 2009 a zdroje
stavby- silniční doprava
v roce 2009
53
65
58
7,0
0,7
0,8
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze stacionárních zdrojů záměru
dopadajícího na fasády okolních domů
Bod
Podlaží
výpočtu
4m
1. NP
2. NP
Stacionární zdroje
Den
21
14
<10
Silniční doprava mimo
veřejné komunikace
Noc
21
14
<10
Den
36
26
19
Noc
27
23
18
Součet
stacionární zdroje a doprava
mimo veřejné komunikace
Den
Noc
36
28
26
23
19
18
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) z železniční dopravy dopadajícího
na fasády okolních domů
Bod
Podlaží
výpočtu
I.
II.
III.
46
64
57
Podlaží Silniční
doprava
v roce
2009
Tabulka C
Soubor "Letňany sever" - I. etapa a
soubor "Letňany jih" - I. etapa
Zdroje stavby
Součet silniční
Hluk ze stavební Silniční doprava vyvo- dopravy
činnosti v pro- laná stavbou po veřej- v roce 2009 a
zdroje stavby
storu staveniště ných komunikacích
4m
1. NP
2. NP
Železniční doprava
bez záměru
Den
32
<10
<10
Železniční doprava
se záměrem
Noc
30
<10
<10
Den
26
<10
<10
12
Noc
24
<10
<10
Rozdíl
hluku železniční dopravy
se záměrem – bez záměru
Den
Noc
-6
-6
-
Tabulka E
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze silniční dopravy na veřejných
komunikacích dopadajícího na fasády okolních domů
Bod
Podlaží
výpočtu
Silniční doprava
v roce 2009
Den
46
64
57
Noc
38
57
50
Silniční doprava v roce 2014
Bez záměru
Den
55
64
60
Noc
46
56
51
Se záměrem
Den
55
64
60
Noc
47
57
51
Rozdíl
silniční doprava v roce
2014 se záměrem –
bez záměru
Den
Noc
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
I.
II.
III.
4m
1. NP
2. NP
Tabulka F
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze silniční dopravy a železniční
dopravy a zdrojů záměru dopadajícího na fasády okolních domů
Bez záměru
Bod
Podlaží
výpočtu
Rok 2009
I.
II.
III.
Den
46
64
57
4m
1. NP
2. NP
Noc
38
57
50
Se záměrem
Rok 2014
Rok 2014
Den
55
64
60
Den
55
64
60
13
Noc
46
56
51
Noc
47
57
51
Rozdíl
se záměrem – bez
záměru pro rok 2014
Den
Noc
0,5
0,4
0,3
0,1
0,2
0,1
Příloha 3
Vypočítané hodnoty hluku LAeq (dB) ze stacionárních zdrojů na fasádách záměru
Bod
výpočtu
D1-1
D1-2
B1
B2
E1
E2-1
E2-2
B4
B3
A1-1
A1-2
Podlaží
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
Stacionární
zdroje
Den Noc
11
12
14
16
18
25
26
26
27
28
25
26
26
27
22
24
24
22
22
24
26
16
19
22
17
18
22
21
23
24
24
26
27
28
16
17
19
22
21
22
24
26
Bod
výpočtu
A2-1
A2-2
A3-1
A3-2
A4-1
A4-2
D1
D2
D3
RD1-1
RD1-2
Podlaží
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
14
Stacionární
zdroje
Den Noc
20
21
24
26
19
21
23
27
20
21
23
26
23
24
25
28
19
20
22
23
27
26
27
29
30
31
20
21
21
23
23
24
26
26
28
20
21
16
21
Bod
výpočtu
RD2-1
RD2-2
RD3-1
RD3-2
RD4-1
RD4-2
RD5-1
RD5-2
RD6-1
RD6-2
RD7-1
RD7-2
RD8-1
RD8-2
RD 9
RD10
RD11
RD12
RD13
Podlaží
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
Stacionární
zdroje
Den Noc
18
21
24
24
17
21
26
27
20
21
20
20
18
22
16
19
23
24
14
18
19
21
16
17
19
21
15
16
13
15
7
10
6
10
15
15
16
19
Příloha 4
Vypočítané hodnoty hluku na fasádách záměru ze silniční a železniční dopravy
LAeq (dB), situace se záměrem, rok 2014
Bod
výpočtu
D1-1
D1-2
B1
B2
E1
E2-1
E2-2
B4
B3
A1-1
A1-2
Podlaží
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
Železniční
doprava
Silniční doprava
na všech komunikacích
Den
54
55
56
56
56
55
56
56
56
56
54
54
53
53
53
53
52
54
54
54
53
50
50
49
50
49
49
46
46
46
49
48
48
48
39
40
40
40
40
40
41
42
Noc
44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
44
44
44
43
43
43
43
45
44
44
44
40
40
40
40
40
39
35
36
36
39
39
38
38
31
31
32
32
33
33
33
34
15
Den
29
30
30
31
33
27
27
29
30
33
29
31
32
34
32
33
34
29
31
33
35
37
37
39
37
38
39
30
35
35
26
28
31
33
36
38
38
38
29
31
32
34
Noc
26
27
28
29
31
24
25
26
28
30
27
28
30
32
29
30
32
26
28
30
32
35
35
37
34
35
36
28
32
32
24
26
28
30
34
36
36
36
26
28
29
32
Součet
silniční a železniční
dopravy
Den
Noc
54
44
55
45
56
45
56
45
56
46
55
45
56
46
56
46
56
46
56
46
54
44
54
44
53
44
53
44
53
43
53
43
52
43
54
45
54
45
54
44
53
44
50
41
50
41
50
41
50
41
50
41
49
41
46
36
46
37
46
37
49
39
48
39
48
39
48
39
41
36
42
37
42
37
42
37
40
34
41
34
41
35
42
36
Bod
výpočtu
A2-1
A2-2
A3-1
A3-2
A4-1
A4-2
D1
D2
D3
RD1-1
RD1-2
RD2-1
RD2-2
RD3-1
Podlaží
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
4. NP
5. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
3. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
Železniční
doprava
Silniční doprava
na všech komunikacích
Den
40
40
40
40
41
42
42
43
40
40
40
40
46
47
47
47
45
45
46
46
44
49
50
50
51
52
52
52
51
51
50
50
48
48
48
49
50
49
49
50
50
44
44
44
44
Noc
32
32
32
33
32
33
33
36
31
31
32
32
37
38
38
39
36
37
37
37
35
41
42
42
43
43
42
42
42
41
41
40
38
38
38
40
40
39
39
41
41
35
35
35
35
16
Den
30
31
33
36
28
31
31
34
29
30
33
36
25
27
30
32
27
28
31
33
38
23
25
27
29
33
33
36
38
34
37
40
37
39
41
31
35
34
38
33
37
36
39
33
39
Noc
28
29
31
34
26
29
29
31
26
28
30
33
23
24
27
30
24
26
28
31
35
21
22
24
27
31
30
33
35
31
35
37
35
37
38
29
32
32
36
30
34
33
37
31
36
Součet
silniční a železniční
dopravy
Den
Noc
40
33
40
34
41
35
42
36
42
33
42
34
43
35
44
37
40
32
40
33
41
34
41
36
46
37
47
38
47
38
48
39
45
37
45
37
46
38
46
38
45
38
49
41
50
42
50
42
51
43
52
44
52
43
52
43
51
43
51
42
51
42
50
42
49
40
49
40
49
41
49
40
50
41
49
40
49
41
51
41
51
42
44
37
45
39
44
36
46
39
Bod
výpočtu
RD3-2
RD4-1
RD4-2
RD5-1
RD5-2
RD6-1
RD6-2
RD7-1
RD7-2
RD8-1
RD8-2
RD 9
RD10
RD11
RD12
RD13
Podlaží
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
1. NP
2. NP
Železniční
doprava
Silniční doprava
na všech komunikacích
Den
45
45
44
45
48
48
41
41
45
45
38
39
43
43
45
46
49
49
40
41
43
44
36
37
33
34
25
27
29
30
28
30
Noc
35
35
35
36
39
39
33
34
36
36
31
31
34
34
36
36
39
39
32
33
34
35
29
30
25
27
20
21
27
27
25
25
17
Den
40
41
32
36
36
39
37
39
35
38
39
41
40
41
32
36
35
38
31
35
35
38
37
39
41
43
47
48
46
47
44
45
Noc
38
39
29
34
34
37
35
37
33
36
37
39
37
39
29
33
32
36
28
32
32
36
35
36
38
40
45
45
43
44
42
42
Součet
silniční a železniční
dopravy
Den
Noc
46
39
47
40
45
36
46
38
48
40
49
41
42
37
43
39
46
38
46
39
42
38
43
39
44
39
45
40
45
37
46
38
49
40
49
41
40
33
42
36
44
37
45
38
39
36
41
37
42
39
43
40
47
45
48
45
46
43
47
44
44
42
45
42
Příloha 5
+
Vyústění VZT
+
Ostatní zdroje
Umístění stacionárních zdrojů
18
Příloha 6
Hluk ze stavební činnosti
I. etapa Souboru Letňany sever
a
I. etapa Souboru Letňany jih
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq 14 (dB)
35 – 40 dB
55 – 60 dB
40 – 45 dB
60 – 65 dB
45 – 50 dB
65 – 70 dB
50 – 55 dB
> 70 dB
55 – 60 dB
19
Příloha 7
Hluk ze stavební činnosti
II. etapa Souboru Letňany sever
a
II. etapa Souboru Letňany jih
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq 14 (dB)
35 – 40 dB
55 – 60 dB
40 – 45 dB
60 – 65 dB
45 – 50 dB
65 – 70 dB
50 – 55 dB
> 70 dB
55 – 60 dB
20
Příloha 8
Stacionární zdroje
Situace se záměrem rok 2014
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)
25 – 30 dB
55 – 60 dB
30 – 35 dB
60 – 65 dB
35 – 40 dB
65 – 70 dB
40 – 45 dB
70 – 75 dB
45 – 50 dB
> 75 dB
50 – 55 dB
21
Stacionární zdroje
Situace se záměrem rok 2014
Mapa hluku ve výšce 10 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,T (dB)
25 – 30 dB
55 – 60 dB
30 – 35 dB
60 – 65 dB
35 – 40 dB
65 – 70 dB
40 – 45 dB
70 – 75 dB
45 – 50 dB
> 75 dB
50 – 55 dB
22
Příloha 9
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace bez záměru rok 2009
Denní doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,16 (dB)
23
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace bez záměru rok 2009
Noční doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,8 (dB)
24
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace bez záměru rok 2014
Denní doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,16 (dB)
25
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace bez záměru rok 2014
Noční doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,8 (dB)
26
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace se záměrem rok 2014
Denní doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,16 (dB)
27
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Součet silniční a železniční
dopravy
Situace se záměrem rok 2014
Noční doba
Mapa hluku ve výšce 4 m
nad zemí
Legenda pásem ekvivalentních
hladin akustického tlaku LAeq,8 (dB)
28
30 – 35 dB
55 – 60 dB
35 – 40 dB
60 – 65 dB
40 – 45 dB
65 – 70 dB
45 – 50 dB
70 – 75 dB
50 – 55 dB
> 75 dB
Příloha 10
29
Typické umístění stavebních strojů pro 0 a I. etapu stavby Letňany sever
0. etapa – příprava území
30
Příloha 11
I. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Typické umístění stavebních strojů pro II. a III. etapu stavby Letňany sever
II. etapa – výstavba RD1, RD2 a viladomů
31
III. etapa – výstavba tenisového klubu
Typické umístění stavebních strojů pro I. a II. etapu stavby Letňany jih
I. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
II. etapa – výstavba bytových domů BD1, BD2
a polyfunkčních domů
32
Příloha 12
Zdroje hluku ze stavební činnosti
Letňany sever 0. etapa – příprava území
Název
Kolový nakladač (Bobcat)
Kompresor
Sbíjecí kladivo
Autojeřáb
Počet
2
1
1
1
LAW (dB)
90
96
101
95
Počet hodin práce
Den
Noc
2
1
1
1
-
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Den
Noc
82
85
90
84
-
-
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Den
Noc
99
98
82
102
-
-
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Den
Noc
99
92
88
85
90
79
101
99
96
84
-
Letňany sever I. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Název
Rypadlo
Rypadlo - nakladač
Kolový nakladač (Bobcat)
Vibrační válec
Počet
1
1
1
1
LAW (dB)
103
103
90
110
Počet hodin práce
Den
Noc
6
4
2
2
Letňany sever II. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Název
Rypadlo CAT
Rypadlo - nakladač
Stavební výtah
Kompresor
Sbíjecí kladivo
Kolový nakladač (Bobcat)
Válec
Finišer pro položení asf. krytu
Vrtná souprava pro kotvení pažnic
Autojeřáb
Počet
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
LAW (dB)
103
103
90
96
101
90
105
110
103
95
Počet hodin práce
Den
Noc
6
1
9
1
1
1
6
1
3
1
33
Letňany sever III. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Název
Rypadlo - nakladač
Stavební výtah
Kompresor
Sbíjecí kladivo
Kolový nakladač (Bobcat)
Válec
Autojeřáb
Počet
1
1
1
1
2
1
1
LAW (dB)
103
90
96
101
90
105
95
Počet hodin práce
Den
Noc
1
9
1
1
1
6
1
-
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Den
Noc
92
88
85
90
79
101
84
-
Letňany jih I. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Název
Počet
LAW (dB)
Počet hodin práce
Den
Rypadlo
Rypadlo - nakladač
Kolový nakladač (Bobcat)
Vibrační válec
1
1
2
1
103
103
90
110
Noc
6
4
2
2
34
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Den
-
Noc
99
98
82
102
-
Letňany jih II. etapa – výstavba inženýrských sítí a komunikací
Název
Počet
LAW (dB)
Počet hodin práce
Den
Rypadlo CAT
Rypadlo - nakladač
Stavební výtah
Kompresor
Sbíjecí kladivo
Kolový nakladač (Bobcat)
Válec
Finišer pro položení asf. krytu
Věžový jeřáb
Vrtná souprava pro kotvení pažnic
Autojeřáb
1
1
5
1
1
2
1
1
2
2
1
103
103
90
96
101
90
105
110
90
103
95
LAW (dB) odpovídající reálné době práce
Noc
6
1
9
1
1
1
6
1
9
3
1
Den
-
Noc
99
92
88
85
90
79
101
99
88
96
84
-
Počty nákladních aut
Maximální počet jízd, jedním směrem
Nákladní automobil nad 3,5 t
Nákladní automobil do 3,5 t
Automix
0.
4
11
0
Soubor "Letňany sever"
Etapa
I.
II.
18
4
11
11
6
9
35
III.
4
11
9
Soubor "Letňany jih"
Etapa
I.
II.
8
39
7
22
3
28
Doba využití
8-19 hod.
8-19 hod.
8-19 hod.
Download

Měření a modelové výpočty hluku ze silniční dopravy v okolí