Nová závěrečná zkouška ve tříletých učebních oborech
V roce 2004 došlo ke shodě odborn ých škol, ministerstva školství (MŠMT)
a Národního ústavu pro odborné vzdělávání (NÚOV dnes NÚV) o potřebě
reformovat závěrečné zkoušk y. Do té dob y navrhoval y obsah zkoušek přímo
jednotlivé škol y. Zákonem b yla předepsána pouze forma zkoušek, jejich délka
a organizace.
Poprvé ve školním roce 2003/2004 byla ve společném projektu MŠMT
a NÚOV navržena společná zadání pro tři obory vzdělání a úspěšně ověřena
na 80 školách. V následujícím roce b ylo rozhodnuto, že se mají jednotná
zadání ověřit v celém rozsahu třílet ých učebních oborů. Ověřování probíhalo
v rámci projektu ESF Kvalita I (2005-2008), následoval projekt Nová
závěrečná zkouška (2009-2012) a n yní Nová závěrečná zkouška 2 (20122014). Od školního roku 2014/2015 se vážně uvažuje o povinném zavedení
Jednotného zadání závěrečné zkoušk y zákonem.
Naše škola se připojila do s ystému jednotn ých závěrečn ých zkoušek
v projektu Kvalita I ve školním roce 2006/2007, kd y se konali pro ob o r y –
automechanik, instalatér, elektrikář slaboproud a elektrikář silnoproud.
P ro ost at ní obory l ak ýrní k, z ední k a z ám ečník b yl a t émat a pí s emn ých,
prakti ckých a ús tní ch zkoušek vypracována v rám ci pří sl uš ných
předm ět ov ých komis í.
Ve školním roce 2007/2008 se realizovalo jednotné zadání pro obory
automechanik, elektrikář. Pro obory autoelektrikář, zámečník, klempíř s t roj írens ká výroba, obráběč kovů a z edník byl a t ém at a pís em ných,
prakti ckých a ús tní ch zkoušek vypracována v rám ci pří sl uš ných
předm ět ov ých komis í.
Ve školním roce 2008/2009 se realizoval jednotné zadání v rámci
projektu Nová závěrečná zkouška pro obory automechanik, elektrikář
a instalatér. Pro obory elektrikář silnoproud, Elektrikář slaboproud,
autoel ekt ri kář, z ám ečník, kl em pí ř - s t roj írens ká v ýroba a z ední k b yl a
t ém at a pís em ných, prakti ck ých a ústní ch zkoušek v ypracována v rám ci
přísl uš ných předm ět ov ých komi sí.
Ve školním roce 2009/2010 se realizovalo kompletní jednotné zadání
pro obor y z edník a i nst al at ér. P ro obory el ekt rikář a aut oel ekt rikář byl o
realizováno JZZZ pouze zčásti. Elektrikář – písemná a praktická
zkouška. Pro obor autoelektrikář písemná a ústní zkouška. Ostatní části
b yl y v yt vořeny v rám ci předm ět ov ých komi sí. P ro obor y aut om echani k
a kl em pí ř - st rojírenská výroba b yl a t ém at a pí s em nýc h, prakti ckých
a ús tní ch zkouš ek v ypracována v rám ci přís lušn ých předm ět ov ých
komisí.
Ve škol ní m roce2010/ 2011 nebyl o j ednot né z adání realizováno.
Ve škol ní m roce 2011/2012 byl a pro vš echny obor y t émat a pí s emn ých,
prakti ckých a úst ní ch zkouš ek převz at a z proj ekt u Nová z ávěrečná
zkouška jako j ednotná z adání z ávěrečn ých z kouš ek přís lušn ých oborů.
V rám ci pří slušn ýc h předm ětových komi sí b yl a, v s ouladu s pl atn ým i
předpi s y, v ybrána konkrét ní tém at a pro realiz aci ZZ.
Od roku 2008 j sou v ýuční li st y, v ys vědčení o z ávěrečné zkoušce
a potvrzení o konání zkoušek podle jednotného zadání předávány
absolventům v obřadní síni magistrátu města Kladna za účasti
předst avit elů m ěst a a rodi nn ých přís luš ní ků.
Od roku 2009 j e žákům krom ě výuční ho lis tu, v ys vědčení o z ávěrečné
zkoušce a potvrzení o absolvování zkoušek podle jednotného zadání
v ys t aven i Eu rop ass , kt erý ve v ybraném j az yce a češ ti ně popis uj e nápl ň
studia v jednotlivých oborech vzdělání.
Vedení š kol y považuj e s ys t ém j ednotného zadání z ávěrečn ých z kouš ek
z a způs ob určit é konfront ace náročnos ti z adání a s rovnávání výs l edků,
a proto bude realizováno i v následujících zkouškách.
Download

O nové závěrečné zkoušce