Europa Jagellonica
Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců
1386/1572
Mezinárodní výstavní projekt 2012–2013
Zamek Królewski w Warszawie
Haus der Brandenburgisch-Preußischen
Geschichte březen – červen 2013
Muzeum Narodowe w Warszawie
říjen 2012 – leden 2013
War sz awa
Pot sdam
Leipzig
ku t ná h or a
Galerie Středočeského kraje – GASK
květen – září 2012
Geisteswissenschaftliches Zentrum
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
an der Universität Leipzig
2 Eu r o pa jag e l lo n i c a / m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t
Střední Evropa v centru pozornosti
Partneři výstavního projektu
Česko-německo-polský výstavní projekt představuje umění a kulturu ve
střední Evropě na přelomu pozdního středověku a raného novověku a to
nikoliv – jako tomu bývalo doposud – v omezujícím národním kontextu,
ale vůbec poprvé v širokých mezinárodních souvislostech. Svým způsobem tak navazuje na divácky úspěšnou výstavu »Karel IV. císař z Boží
milosti«, kterou v letech 2005/06 v Metropolitním muzeu v New Yorku
a na Pražském hradě vidělo na 250.000 návštěvníků.
Výstavní projekt pořádají čtyři muzea umění z České republiky, Polska
a Německa ve spolupráci se společenskovědním vědecko-výzkumným
institutem při univerzitě v Lipsku, který převzal roli hlavního koordinátora. Na půdě GWZO vznikl také ideový koncept výstavy, který se opírá
o výsledky pětiletého mezinárodního výzkumného projektu financovaného Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), publikované mimo
jiné v nově založené ediční řadě Studia Jagellonica Lipsiensia (GWZO
s Thorbecke Verlag v Ostfildern), jehož nositelem byl v letech 2000 až
2005 právě lipský institut. Řešitelský tým přitom spolupracoval s více jak
padesáti renomovanými odborníky z celé Evropy a USA.
Střední a středovýchodní Evropa kolem roku 1500 byla politicky určena
vládou litevsko-polské dynastie Jagellonců (1386–1572), jejíž příslušníci
spravovali v postavení litevských vévodů a polských, českých a uherských
králů rozsáhlá území rozkládající se od břehů Baltu až k Jaderskému
a Černému moři. To je řadilo mezi teritoriálně nejmocnější královské
rody starého kontinentu. Mocenskou převahu Jagellonců ve střední
Evropě nabourali po roce 1526 až Habsburkové, kteří si své dominantní
postavení na evropské politické scéně dokázali udržet až do počátku
20. století. Střední a středovýchodní Evropa tak existovala jako jeden dynasticko-správní celek, jako jeden kulturní región, dávno před vznikem
národních států v 19. století a jejich sjednocením pod vlajkou Evropské
unie na přelomu 20. a 21. století. Výstava tak divákům vlastně otevírá
dvě časové perspektivy – jednu historickou a druhou současnou, jejichž
interakce vyvolává řadu aktuálních otázek a pomáhá na ně nalézat historicky fundované odpovědi. A právě znalost společných kulturních tradic,
kritické vyrovnávání se s nimi a navazování na ně spoluvytváří základy
dnešní evropské společnosti a stává se jedním z podstatných identifikačních rysů moderního Evropana.
Aktuálnost celospolečenského poselství těchto témat vyjadřuje vyjednávaná vysoká politická záštita nad výstavním projektem, jakož i členstvím
řady významných osobností evropského i národního veřejného života
v jeho čestných orgánech.
— Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK)
— Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW)
— Zamek Królewski w Warszawie (ZKW)
— Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
in Potsdam (HBPG)
— Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (GWZO)
Výstava bude zpřístupněna ve třech městech, které spojuje bohatá
kulturní minulost vyjádřená titulem světového kulturního dědictví
UNESCO.
1/ Kutná Hora: květen–září 2012
2/ Varšava: říjen 2012–leden 2013
3/ Postupim: březen–červen 2013
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 3 Zlaté váhy kutnohorského mincmistra Hanse Harsdorfera. Norimberk, 1497, stříbro zčásti pozlacené, v malované dřevěné etuji. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum
Tolar z Jáchymova (označením předchůdce
amerického dolaru). Jáchymov, 1525, stříbro.
München, Staatliche Münzsammlung
Nový pohled na starou Evropu...
— Jagellonci – evropská dynastie. Rozdílné modely jejich panovnické
reprezentace vycházely ze zemských a regionálně specifických kulturních
a konfesijních tradic. Dvorské umění jagellonských dvorů ve Vilniusu,
Krakově, Praze a Budě bylo různorodé a nevyznačovalo se nárokem na
stylovou jednotu, jakou známe např. z císařské Prahy posledních Lucemburků. Podrželo si však svou internacionální povahu, i když různě
laděnou. Personálně propojené litevsko-polské jagellonské rezidence se ve
druhé polovině 15. století orientovaly na západoevropské umění habsburského císařského dvora ve Vídni, aby krátce po roce 1500 podlehly fascinaci novými renesančními formami italské provenience, prostředkované
s největší pravděpodobností královským dvorem v Budě. V jagellonské
Praze se zase po výrazné porýnsko-hesenské etapě prosadila řada umělců
a stavitelů jihoněmeckého a saského původu tvořících ve své většině stále
v duchu pozdní gotiky. Naproti tomu královské Uhry byly již od dob
Matyáše Korvína tradičně otevřené směrem k italským uměleckým inovacím. Kulturní a uměleckou výměnu ve střední Evropě také významně
akcelerovaly úzké příbuzenské svazky Jagellonců s předními říšskými
knížecími rody, v první řadě s Habsburky, ale i s Wittelsbachy, Wettiny či
Hohenzollerny, jejichž dvory se následně proměnily ve vyhledávané kosmopolitní tribuny inspirativních setkání diplomatů, umělců a vzdělanců.
— Kulturní a umělecký rozkvět střední Evropy. Za vlády Jagellonců
působí na jagellonských teritoriích, tzn. na území historických státních
útvarů Litvy a Polska, Čech, Moravy, Slezska a Lužice, jakož i Uher
a Chorvatska, celá řada evropsky významných umělců. Jejich výtvarná díla, z převážné části evropské veřejnosti dosud neznámá, dokládají
vrcholnou úroveň uměleckého prostředí ve střední a středovýchodní
Evropě, naprosto srovnatelnou s tradičními uměleckými centry v Itálii,
Svaté Říši římské či Nizozemí. Výrazová bohatost a stylová různorodost
památek z jagellonské Evropy ukazuje nejen schopnost bezprostředně
recipovat západoevropské a italské umění, ale i nepřehlédnutelný vlastní
kreativní potenciál středoevropského prostředí, jehož umělecká produkce
mnohdy sama vyzařovala inspirativní podněty na Západ.
— Dálkový obchod, důlní podnikání, zvláště těžba stříbra, zlata a soli,
a rozvíjející se bankovnictví přinesly blahobyt horním společenským
vrstvám. Tehdejší elity neváhali vydávat ohromující částky na vlastní
reprezentaci. Zvýšená poptávka po přepychově vybavených rezidencích
a nákladně budovaných memoriálních komplexech zaměstnávala velké
množství umělců, řemeslníků a stavitelů, kteří mnohdy putovali přes půl
kontinentu od zakázky k zakázce, od jednoho dvora k druhému. Střední
Evropa kolem roku 1500 rozkvetla. Krakov s nejvýznamnější středoevropskou univerzitou tehdy vyrostl v centrum vědeckých a technologických
inovací a stal se domovem řady významných humanistických vzdělanců.
Knihtisk umožnil nebývale rychlé šíření informací a způsobil na přelomu
15. a 16. století doslova mediální revoluci. Mobilita je tak právem považována za jednu ze základních integračních sil evropské kultury, i když na
počátku 16. století čelila tváří v tvář osmanskému sultánovi Sulejmanovi
I. vážnému ohrožení.
— Společenské postavení a prestiž umělců a stavitelů se v době končící
pozdní gotiky a začínající renesance výrazně zvyšuje. Prudce rostoucí
poptávka přinášela umělcům značné bohatství, které jim zase otevíralo
dveře k významným funkcím v městských radách. Ti nejúspěšnější požívali privilegovaného, na cechovních strukturách nezávislého postavení na
aristokratických dvorech a ve službách vysokých prelátů. Nová situace na
uměleckém trhu dalekosáhle ovlivnila i pracovní postupy v uměleckých
provozech, pro které je právě kolem roku 1500 příznačná racionalizace
vedená snahou vytvořit více s menšími náklady; v této době se poprvé
hovoří o skutečně masové produkci. To poznamenalo i charakter samotných výtvarných děl, u nichž se rafinovanost a náročnost uměleckého
zpracování stále častěji odvozovala přímo od movitosti a společenského
postavení objednavatele. Umělecká tvorba získala pod vlivem šířících
se humanistických idejí nové úkoly a témata; na rozdíl od dosud převažujících křesťanských námětů se do centra pozornosti dostává člověk
a příroda.
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 5 Exponáty a způsob jejich prezentace
Výstava shromáždí na 200 mimořádných uměleckých děl středoevropské provenience, z nichž větší část je dnes roztroušena ve sbírkách
významných muzeí umění v Evropě i USA, kde patří k divácky přitažlivým mistrovským dílům. Nezanedbatelná část se však stále nachází na
místech svého původního určení, tj. v kostelech, kaplích, radních sálech
apod. Převážná většina z nich dosud v zahraničí nebyla vystavena. Mezi
exponáty nalezneme kromě jiných i
— deskové obrazy, kresby a grafiky od Albrechta Dürera, Lucase Cranacha st., Hanse Elfeldara, Hanse Krella, Bernharda Striegera, Hanse
Holbeina st., Hanse Süß von Kulmbach, Mistra Litoměřického oltáře,
Monogramisty MS, Martina Schongauera a dalších
— bohatě iluminované rukopisy krakovského dvorního malíře Stanislava
Samostrzelnika, pražských iluminátorů Valentina, Matouše a dalších,
listiny královských i městských kanceláří, vzácné inkunábule a knižní
tisky
— sochy a reliéfy ze dřeva i kamene od Veita Stoße, Mistra Pavla
z Levoče, Petera Vischera ml., Monogramisty IP, Jana Maria Mosca,
zv. Padovano a dalších
— zlatnické práce, šperky a luxusní předměty od Melchiora Baiera,
Marcina Marciniec, Stanislava Stoße, Domenico da Sustri a dalších
Jednotlivá umělecká díla budou na výstavě »ožívat« pomocí individuálních příběhů, osvětlujících okolnosti jejich vzniku, technologické
a umělecko-řemeslné zvláštnosti, osobní pohnutky jejich objednavatelů
či životní osudy jejich autorů, čímž se stanou dnešnímu divákovi srozumitelnější. Každá z národních částí výstavního projektu bude mít svou
klíčovou historickou postavu, která bude diváky doprovázet na cestě do
jagellonské doby a líčit radosti i strasti tehdejšího života: v Kutné Hoře to
bude královský pár Ludvíka II. Jagellonského a Marie Habsburské.
Výtvarná díla budou soustředěna do tématických celků v jedinečně
inscenovaném výstavním prostoru bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře
s individuálně navrženou architekturou a výtvarně-grafickým doprovodem. Exponáty budou vystaveny s využitím nejmodernější světelné
a zvukové techniky, což by mělo vystupňovat emocionální zážitek z prohlídky výstavy a tak prohloubit výchovně-vzdělávací dopad z návštěvy
výstavního projektu.
Na všech místech konání výstavy bude představen základní soubor
uměleckých děl o rozsahu zhruba 70–80% veškerých exponátů, který
bude rozšířen v každém místě konání výstavy o lokální tématická těžiště,
jejichž cílem je propojit místní a regionální aspekty s celoevropskými
(místo–región–Evropa).
— mince, drobnou plastiku a pamětní medaile od Hanse Dauchera,
Hanse Schwarze a dalších
— liturgický i profánní textil, včetně tapisérií z interiérů krakovského
královského zámku na Wawelu
— astrologické přístroje a pomůcky jako astrolaby a globusy
— vojenskou výstroj a výzbroj a mnoho další …
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 7 Koncepce výstavy (skica)
FOYER »Prostor a doba«
Historické regióny střední Evropy, základní události světových a evropských dějin v době ca. 1450 až 1550
— mapa Evropy s vyznačením střední Evropy, dnešních a historických
hranic státních útvarů
— časová linka s hlavními historickými událostmi, otázky vztahující se
k tématu výstavy a dobové citáty s náznakem odpovědí
• Velkopolsko
• někdejší území Řádu Německých rytířů
— Z emě Koruny české (1471/1490/1526)
• Praha a Kutná Hora – dvojité hlavní město
• Čechy (královská města, aristokratické a (arci)biskupské rezidence)
• Morava
• Slezsko
• Dolní a horní Lužice
Ukázka několika mimořádně atraktivních uměleckých děl reprezentujících nejrůznější výtvarné obory a kulturní prostředí od monumentální skulptury po drobnou kresbu, od sakrálních památek po doklady
každodenního života, které mají návštěvníka zaujmout a vzbudit zvídavé
očekávání
— K rálovství uherské (1490/1526)
• Buda
• Centrální Uhry (královská města, aristokratické a (arci)biskupské
rezidence)
• Horní Uhry
– Spiš jako křižovatka uměleckých myšlenek
• Sedmihradsko
• Chorvatsko a Dalmácie
2/ UMĚNÍ VE STŘEDNÍ E VROPĚ
3/ JAGELLONCI – E VROPSKÁ DYNASTIE
Umělecká díla a fundace jednotlivých společenských vrstev v zemích
ovládaných Jagellonci: aristokracie, (arci)biskupové a ostatní vysoký
klérus, města a patriciát, vzdělanci a další. Každý oddíl jednotlivé země
bude uveden mapou Evropy s přehledným vyznačením daného regiónu,
s důležitými městy, dvorskými rezidencemi a obchodními cestami v historických i aktuálních hranicích. Současně bude vždy vystavena veduta
nejvýznamnějšího města z norimberské Kroniky světa Hartmanna Schedela (1493), jakož i nejstarší mapy příslušných historických zemí
Chronologicky podle mužských příslušníků jagellonské dynastie bude
představena panovnická reprezentace a dvorské umění. Dynastická
sňatková politika jen dosvědčí evropský význam rodu na politické mapě
Evropy z přelomu pozdního středověku a raného novověku
— K rálovství polské a Velkovévodství litevské (1386/1572)
• Litva
• Krakov a Malopolsko
— jednotlivé osobnosti jagellonské dynastie (v mužské linii); zvláštní pozornost věnovaná manželskému páru Kazimíra IV. a Alžběty Habsburské
a generaci jejich početných dětí
1/ PROLOG
8 Eu r o pa jag e l lo n i c a / m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t
— rodokmen, heraldika (pečetě, mince ad.) a dvorské ceremonie (korunovace, pohřby, zemské sněmy ad.)
— rezidence Jagellonců ve Vilniusu, Krakově, Praze a Budě
— sňatková politika jagellonské dynastie (v ženské linii), především s
• Wittelsbachy: bavorsko-landshutský vévoda Jiří Bohatý a Hedvika
Jagellonská (sňatek 1475)
• Wettiny: saský vévoda Jiří Vousatý a Barbara Jagellonská (sňatek
1496)
• Hohenzollerny: 1. braniborský markrabě Friedrich st. a Sofie
Jagellonská (sňatek 1479); 2. braniborský kurfiřt Joachim II. a Hedvika
Jagellonská (sňatek 1535)
4/ KULTURNÍ VÝMĚNA A MOBILITA
Prostředky a cesty kulturní a umělecké výměny, příklady technických
a vědeckých inovací, vzdělanost a hudba
— obchod a hornictví (Hans Harsdorfer, Stephan Schlick, Georg Thurzo,
Johann Könneritz ad.)
— univerzity a humanizmus (vědecké poznávání světa – Mikuláš Koperník, Marcin Bylica ad., literátská bratrstva a učené společnosti)
— náboženství a zbožnost (umění ve znamení reformace, utrakvistické
umění, židovské umění ad.)
— hudba (poslech k výstavě zhudebněných ukázek dobové hudby přímo
na výstavě)
5/ UMĚNÍ V PROMĚNÁCH
Umění a umělci v přechodném období mezi pozdní gotikou a renesancí,
umělecké dílny a jejich praxe, umělecká tvorba v podmínkách »mediální
revoluce« – grafika, knihtisk, terakota ad., umělec jako podnikatel, fenomén masové produkce, dějiny umění a limity poznání a další
— mobilita umělců na příkladu krakovsko-norimberského sochaře Veita
Stoße a jeho rodiny, přípravné kresby a rytiny, recepce jeho díla a další
— studie lidského aktu a přírody: na příkladu Albrechta Dürera
a Monogramisty IP
— dílenská praxe v kovolitecké dílně na příkladu Petra Vischera st.
z Norimberku (vybavení Svatováclavské kaple v pražské katedrále
sv. Víta a další)
­ šíření ikonografických kompozic a motivů: grafická tvorba Václava
—
z Olomouce a jeho kopie rytin Martina Schongauera
— limity práce historika umění, problém připsání a mýtus lokálního/národního umělce na příkladu vratislavského sochaře Jakoba Beinharta
­ smysl práce historika umění a rekonstrukce uměleckých děl na
—
výstavách na příkladu norimberského malíře Hanse Süß von Kulmbach
(oltářní retábl z kostela sv. Stanislava na Skalce v Krakově)
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 9 Těžba stříbra v Kutné Hoře, fragment graduálu (?).
Praha, 90. léta 15. století, tempera na pergamenu.
Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje
1. mís to ko nání
Kutná Hora (CZ) – Galerie Středočeského kraje
květen – září 2012
T émat ick é t ě žiš t ě
Těžba stříbra a umění kolem 1500
Obchodní společnosti s mezinárodní působností zracionalizovaly dálkový obchod. Bohaté zásoby stříbra zase
vytvořily základnu rostoucího blahobytu tamních měst.
V Kutné Hoře, jednom z tehdy nejvýznamnějších hornických center střední Evropy, je nasnadě věnovat zvláštní
pozornost fenoménu těžby stříbra a jeho dalšímu zpracování. Doba kolem roku 1500 také poprvé vidí hornictví
jako jedno z témat uměleckého ztvárnění, jak dokládají
titulní folia tří kutnohorských graduálů, vůbec poprvé
v této komplexnosti zobrazující všechny technologické
postupy při těžbě a následném zpracování stříbra. Vůdčími postavami české části výstavního projektu budou
osobnosti královských mincmistrů. K nejpozoruhodnějším patřil bezesporu norimberský měšťan Hans
Harsdorfer, který také v domovské francké metropoli
objednal bohatou výbavu královské kaple ve Vlašském
dvoře. Jemu patřily i zlaté váhy, které si pořídil jako
atribut význačné funkce v zemské správě. Kutnohorské
prostředí oživí připomínka dalších mimořádných mecenášů z rodu Smíšků z Vrchovišť.
V Kutné Hoře bude využito autentické prostředí pozdně
středověkého horního města s množstvím dochovaných
památek in situ. Ve spolupráci s městem, místními muzejními institucemi a římsko-katolickou církví budou tyto
památky po dobu výstavy zpřístupněny a uvedeny v tištěném průvodci (pozdně gotická kašna, Sankturinovský
měšťanský dům, Hrádek, Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory,
farní kostel sv. Jakuba, farní kostel Panny Marie na Náměti a další). Některé z nich budou doplněny o umělecká
díla z jejich původní výbavy, která tak budou představena
v autentickém kontextu doby a místa vzniku. Výstavní prezentace Českého muzea stříbra v autentických prostorách
kutnohorského Hrádku nabídne nejen detailní informace
k technice a technologii hornictví, ke správě města a životu
všedního dne v něm, ale i možnost návštěvy jedné z těžebních štol.
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 11 10
11
8
9
4
5
6
3
1
2
12
Po dobu konání české části výstavy v někdejší Jezuitské koleji
v Kutné Hoře budou do návštěvnického okruhu integrovány
i památky historického města a nejbližšího okolí.
Ty budou zpřístupněny na společnou vstupenku se speciálně
vytištěným průvodcem »Kutná Hora, pokladnice Českého
království (1471–1526)«.
7
Doprovodný program v Kutné Hoře
8 — Kamenný dům
9 — Sankturinovský dům
V roce 1489 dokončil nákladnou přestavbu patricijského
domu pro bohatého důlního podnikatele Prokopa Kroupu
stavitel Brikcí z Vratislavi (Brikcius Gauske). Dnešní stav
je výsledkem rozsáhlé regotizace domu z počátku
20. století. V rámci vedlejší expozice Českého muzea
stříbra zde bude zpřístupněno lapidárium původních
pozdně středověkých architektonických článků.
Někdejší patricijský dům nazvaný podle
majitele Sankturina z Nedvojovic, významného
úředníka mince z let 1499–1520, který si v něm
zřídil v roce 1492 honosné sídlo s kaplí s pozoruhodnou krouženou klenbou patrně od stavitele
Brikcího z Vratislavi a nástěnnou výmalbou
výrazně italizujícího charakteru.
5 — Děkanský kostel sv. Jakuba
4 — Kamenná kašna
Ve středoevropském kontextu ojedinělá
ukázka technické stavby pozdně
gotického města, pravděpodobně
vytvořená v roce 1495 stavitelem
mistrem Brikcí z Vratislavi.
Hlavní farní kostel Kutné Hory z lucemburského
období, v němž budou představena díla jagellonského období, jako chórové lavice či křtitelnice,
především ale malířsky pozoruhodná predela s Poslední večeří Páně z někdejšího hlavního oltářního
retáblu, nejspíše dílo královského malíře Hanse
Elfeldara z roku 1515.
3 — Hrádek
Někdejší patricijský dům přestavěl Jan Smíšek
z Vrchovišť na městskou rezidenci s palácovou
dispozicí, dnes sídlo Českého muzea stříbra.
V kapli a sousedícím klenutém sále bude rozšířena
expozice zaměřená na historii Hrádku, jeho majitele
a hmotnou kulturu všedního dne.
1 — GASK / Jezuitská kolej
Hlavní výstavní prostory projektu »Europa Jagellonica, Umění a kultura
ve střední Evropě za vlády Jagellonců, 1386/1572 v Kutné Hoře
10 — Knížecí dům
Někdejší městský palác s výpravným pozdně
gotickým portálem jednoho z nejbohatších
kutnohorských patricijů Jana Knajzlíka
ze Světic, kde během návštěvy města v roce
1487 poobědval i český král Vladislav II.
Jagellonský.
7 — Kostel Panny Marie na Náměti
Další z městských kostelů lucemburského období přestavěný po požáru v roce 1470. Síťová klenba v chóru, sanktuárium i kazatelna z roku
1513, patrně společné dílo stavitele Wendela Roskopfa ze Zhořelce
a kamenosochaře Augustina, jsou pozdně gotické. Zvláštní pozornost
zasluhují tři oltářní retábly vytvořené malířským mistrem Michaelem
a jeho kutnohorskou dílnou na počátku 16. století, které budou
technologicky analyzovány a uměleckohistoricky vůbec
poprvé zevrubně zhodnoceny.
6 — Vlašský dvůr
Příležitostná panovnická rezidence sloužila zároveň jako sídlo královské
mincovny. Tamní kaple byla postavena za římského a českého krále Václava IV.
na přelomu 14. a 15. století. V roce 1497 byla v očekávání návštěvy českého
krále Vladislava II. Jagellonského nově vyzdobena dodnes zachovanými třemi
oltářními retábly a vybavena i nezbytnými liturgickými předměty, které
v Norimberku pořídil královský mincmistr Hans Harsdorfer, jenž působil
na pražském královském dvoře ve funkci uměleckého agenta.
11 — Kostel sv. Vavřince na Kaňku
Hřbitovní kostel v havířské osadě Kaňku nedaleko Kutné Hory byl
vystavěn v letech 1489–1506 Matějem Rejskem ze Starého Města
pražského a Mikulášem z Kutné Hory. V interiéru se nachází Rejskovo sanktuárium z roku 1502 a sochařsky bohatě zdobená kamenná
pozdně gotická kazatelna (vzdálen asi 3 km od centra Kutné Hory).
2 — Chrám sv. Barbory
Centrální objekt celé doprovodné prohlídky města spojený s působením dvou významných stavitelů jagellonských Čech – Matěje Rejska ze Starého Města pražského (klenba
východního chóru) a královského stavitele Benedikta Rieda (klenba hlavní lodi).
Zpřístupněny budou mimořádně empory s expozicí stavební historie, z nichž se
naskýtá pohled do jednoho z nejdramatičtějších prostorů pozdně středověké zaalpské
Evropy, charakteristickým nápadně velikými okny a houpavým rytmem širokých
kroužených kleneb, rozehrávaných záplavou prudkého světla.
12 — Kostel Nejsvětější Trojice
Hřbitovní kostel uprostřed havířské osady z doby Václava IV.,
přestavěný v letech 1488–1504 nákladem důlního podnikatele Jana
Smíška z Vrchovišť a jeho syna Kryštofa na rodinnou hrobku
vysvěcenou 15. září 1504 (vzdálen asi 600m od železniční zastávky
Kutná Hora-předměstí).
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 13 Doprovodný program v České republice
V souvislosti s výstavním projektem bylo na celorepublikové úrovni iniciováno vyhlášení roku 2012 za »Jagellonský rok«, v jehož rámci by probíhaly doprovodné akce nejrůznějších forem. Účast může být různorodá,
vždy však bude spojena s adekvátním zapojením do propagační kampaně
mezinárodního projektu a s využitím jednotného vizuálního manuálu
kutnohorského projektu pro vlastní aktivity – od nejjednoduššího přihlášení se k akci umožněním např. zlevněného vstupu do památkových
objektů, muzeí či galerií těm návštěvníkům, kteří se prokáží vstupenkou
z Kutné Hory, přes přípravu vlastních tématicky souvisejících aktivit.
Těmi mohou být např. přednášky, resp. přednáškové cykly, výstavy
z vlastních sbírkových fondů na odpovídající téma, zvýraznění uměleckých děl, či jiných památek jagellonské éry (1471–1526) v muzejních
a galerijních dlouhodobých expozicích. Vítaným oživením nabídky by
bylo promítání dokumentárních filmů s dobově odpovídající historickou
tématikou, pořádání koncertů dobové hudby, inscenování divadelních
her s historickou tématikou. Jistě oblíbenou a žádanou formou by byla
příprava speciálně vyvinutých zábavně-vzdělávacích programů pro
všechny věkové kategorie návštěvníků, na odbornou veřejnost by mohly
směřovat nejrůznější tématická setkání specialistů z České republiky
a zahraničí (pracovní setkání, vědecká sympozia ad.).
Cílem je využít koncentrované pozornosti k tématům umění a kultury
jagellonské Evropy k iniciování řady dalších tématicky souvisejících
aktivit na celorepublikové a mezinárodní úrovni. Vyhlášení roku 2012
»Jagellonským rokem« s sebou přinese významnou synergii například
v marketingové a propagační kampani a tím oslovení nesrovnatelně
širšího segmentu domácí i zahraniční veřejnosti. To samo o sobě může
přispět podstatným způsobem ke zvýšení vzdělávací a kultivační role
projektu jak na domácí scéně, tak i v mezinárodním měřítku. Tak chceme naplnit hlavní smysl mezinárodního projektu, kterým je představení
společných kořenů (středo)evropské kultury a bohatství uměleckého
dědictví jako příspěvek do probíhající diskuze o základních atributech
14 Eu r o pa jag e l lo n i c a / m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t
Děčín
Hrubý Rohozec
Litoměřice
Most
Chomutov
Kadaň
Nelahozeves
Jáchymov
Charvatce
Smečno
Loket
Cheb
Kost
Budyně n. O.
Praha
Křivoklát
Pardubice
Opava
Kutná Hora
Zbiroh
Moravská Třebová
Plzeň
Lipnice
Zvíkov
Švihov
Polná
Jihlava
Blatná
Rábí
Bechyně
Horažďovice
Hluboká n. Vlt.
Prachatice
Pernštejn
Doubravník
Lomnice
Olomouc
Tovačov
Kroměříž
Žirovnice
Telč
Jindřichův Hradec
Landštejn
Brno
Buchlov
Třeboň
Kájov
Český Krumlov
Znojmo
Mapa s předběžným seznamem vybraných historických lokalit a měst,
památkových objektů (hradů a zámků), muzeí a galerií s velkým potenciálem
zapojení se do jagellonského projektu
evropské duchovní a kulturní identity a evropanství jako mnohavrstevného, složitě strukturovaného pojmu.
Efektivní využití potenciálu turistické atraktivnosti tohoto mezinárodního projektu, který má v pořadatelských zemích ambice stát se jednou
z hlavních destinací incomingových nabídek, lze vypomoci spoluprací
s českými, polskými a německými oficiálními státními agenturami
zaměřujícími se na propagování kulturních aktivit. Snahou je názorně
ukázat, jak dalekosáhlý přínos může mít byť i krátkodobá kulturní akce
pro oživení regionálního a místního rozvoje ve středně-, popřípadě dlouhodobém časovém horizontu.
Vzdělávací a zážitkové programy
Doprovodné aktivity budou probíhat jak v jednotlivých partnerských
institucích, tak i společně v rámci mezinárodní spolupráce koordinované
z Lektorského centra GASKu v Kutné Hoře. Snahou je propojit návštěvníky všech tří národních výstav a nabídnout jim vzdělávací a zážitkový
program, který přiblíží společenskou, hospodářskou, kulturní a uměleckou situaci ve střední a středovýchodní Evropě, resp. v pořadatelských
zemích. Naším cílem je představit jagellonskou dobu jako živou a inspirativní i v podmínkách současného světa.
Základem doprovodných programů budou komentované prohlídky,
přednášky, procházky, dílny a další kulturní akce, které budou účastníky
seznamovat nejen s výtvarnými technikami a způsobem umělecko-řemeslné práce v jagellonské době, ale i se světem a uvažováním na přelomu
středověku a novověku. Součástí výstav budou interaktivní a odpočinkové prostory pro širokou veřejnost, která v nich nalezne nejen samoobslužné výtvarné a jiné aktivity, ale i díla současných umělců reagujících
na fenomén středověku.
• kurátorské prohlídky s Jiřím Fajtem • přednášky odborníků • výtvarné
a tvůrčí dílny • tématické procházky po Kutné Hoře • kurzy dějin středověkého a raně novověkého umění • promítání filmů s dobovou tématikou
• autorská čtení • koncerty dobové hudby • divadlp • módní přehlídka
• taneční kurz dobového tance • kurz středověkého vaření • speciální akce
k výročím •
Pro mladší návštěvníky budou určeny výtvarné dílny a pracovní listy,
které hravou a zábavnou formou zprostředkují stěžejní témata výstavního projektu – život na královském dvoře, život v pozdně středověkém
městě či zámku apod.
Pro projekt bychom rádi získali žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií, hodláme přizvat i další školní zařízení a instituce.
• dětský koutek • programy pro MŠ, 1. a 2. stupeň základních škol • sobotní
ateliéry pro děti a rodiče • týdenní výtvarná škola pro děti • samoobslužné
pracovní listy pro děti a rodiče • fotografický projekt na Facebooku • celodenní program pro školní skupiny • jednodenní semináře pro pedagogy/žky
ke kultuře středověku a raného novověku • studijní materiály pro učitele •
Vedle toho budeme poskytovat standardní programovou nabídku všem
věkovým i sociálním skupinám. Na organizaci vzdělávacích a zážitkových aktivit se podílejí všechna spolupořádající muzea, garanty jsou
jejich lektorská oddělení.
Mezinárodní soutěž »Středověk stále v nás«
Klíčovým vzdělávací projektem bude společně připravená mezinárodní
hra, která propojí nejen pořádající instituce, ale především poskytne širokou nadnárodní platformu zájemcům o kulturně- a uměleckohistorická
témata. Touto formou nabídneme soutěžícím jedinečné zážitky spojené
s vystavenými uměleckými díly, ale i nevšední kulturní program v historicky cenných pořadatelských městech Kutné Hoře, Varšavě a Postupimi. Soutěžící studenti středních škol se zapojí do nejrůznějších aktivit
nejen na místě konání výstavy, ale i prostřednictvím moderních komunikačních sítí. Přitom budou podrobně seznamováni s jednotlivými
uměleckými styly, budou analyzovat umělecké dílo a architekturu jako
důležitý nástroj sociální komunikace, poznají dobovou praxi v uměleckých dílnách i osobní pohnutky a estetické požadavky nejvýznamnějších
mecenášů jagellonské Evropy. Soutěž vyvrcholí společným finále v jedné
z pořádající institucí.
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 15 Anna Jagellonská (1503–1547), manželka císaře Ferdinanda II.,
od roku 1526 česká a uherská královna. Hans Maler, 1519, tempera
na dřevěné podložce. Madrid, sbírka Thyssen-Bornemisza
Pohár polské královny Hedviky z Anjou. Kupa: 11.–13.
století (jižní Itálie), zlatnické osazení: po 1391, Mikolaj
Munsterberg(?), dvorní zlatník Hedviky z Anjou a Vladislava Jagiello. Dresden, Staatliche Kunstsammlungen,
Grünes Gewölbe
2. mís to konání
Varšava (PL) – Zamek Królewski w Warszawie / Muzeum Narodowe w Warszawie
říjen 2012 – leden 2013
T émat ick é t ě žiš t ě
Jagellonci – evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem
V Polsku platí jagellonské období za »zlatou érou« národních dějin, podobně jako třeba v Čechách Lucemburkové,
v Maďarsku Matyáš Korvín anebo v Braniborsku Hohenzollernové. Jedním z podstatných rysů vlády Jagellonců
byla tolerance kulturní a náboženské mnohosti, historiografií někdy s nepochopením odsuzovaná za slabost. Osudy polských králů z rodu Jagellonců jsou až do vymření
spojovány s rezidenčním Krakovem. Při prvním obšírném
představení tohoto tématu ve Varšavě bude proto těžiště
položeno právě na jednotlivé příslušníky královské dynastie a to především po meči. Do centra pozornosti se tak
dostanou modely umělecké reprezentace, dvorské ceremonie a festivity, jagellonské dvorské umění a dvorští umělci,
privátní zbožnost jagellonských panovníků a další. Opomenut nezůstane ani nejužší okruh jejich dvořanů, z nichž
mnozí se společensky etablovali jako osvícení a štědří
mecenáši umění.
Polská verze výstavy proběhne ve Varšavě na dvou místech, za prvé v Královském zámku s tématy královské
dynastie Jagellonců, jejich heraldiky, portrétního umění
a uměleckých fundací a za druhé v Národním muzeu, kde
bude představena umělecká tvorba v jednotlivých jagellonských zemích, důlní podnikání a umělecké podniky
podnikatelské oligarchie, dálkový obchod, univerzity a humanizmus, náboženství, hudba ad.
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 17 Friedrich st. (1460–1536), markrabě z Ansbachu a Bayreuthu a braniborský kurfiřt, se svou manželkou Sofií Jagellonskou
(1464–1512). Norimberk, 1499 až 1502, sklomalby. Langenburg, městský kostel, okno ve východním chóru
3. mís to konání
Postupim (D) – Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
březen – červen 2013
T émat ick é t ě žiš t ě
»Spojení věrnosti a lásky«. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody
Prostřednictvím cílené sňatkové politiky spojovala
Jagellonce trvalá příbuzenská pouta s nejvýznamnějšími
říšskými knížecími rody – kromě jiných např. s rakouskými Habsburky, kteří tehdy obsazovali trůn římských králů
a císařů, s bavorskými Wittelsbachy, se saskými Wettiny
a v neposlední řadě s braniborsko-franckými Hohenzollerny. Tato rodinná spojení hrála zásadní roli i v rámci
kulturní a umělecké výměny. V Německu se proto výstava
bude detailněji zabývat právě vztahy Jagellonců k těmto
starobylým rodům, zvláště pak k Hohenzollernům –
markrabím z Ansbachu a Bayreuthu a braniborským
kurfiřtům.
Osobní, mnohdy až intimní příběhy hlavních protagonistů, skryté za neprostupnou bariérou mezinárodní politiky,
ožijí v Postupimi např. prostřednictvím osobní korespondence jagellonské princezny Sofie adresované jejímu manželovi Friedrichovi st. Řada z jejich osmnácti dětí, z nichž
jen třináct se dožilo dospělosti, byly vychovávány na
královských dvorech jejich příbuzných v Krakově a Budě,
na kterých také později získaly vysoké funkce.
Tak třeba Jiří Pobožný se stal vychovatelem a důvěrníkem
mladého českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského, jemuž doporučil oficiálního portrétistu, franckého
malíře Hanse Krella. Ten však na léta strávená po boku
mladého českého a uherského krále jistě nevzpomínal
v dobrém, jak dosvědčuje pohled do účetních knih královského dvora v Budíně, kde jsou zaznamenány vysoké
dlužné částky, které malíř podle opakovaných žádostí
o přímluvu u krále, směřovaných na svého ochranitele
Jiřího Pobožného, nikdy nedostal. Albrechtovi Braniborsko-Ansbasškému, velmistru Řádu Německých rytířů, se
zase díky příbuzenským svazkům s polským královským
rodem podařilo řádová území (Prusko) natrvalo připojit
k Braniborsku, v čemž zase sehrál významnou roli církevní reformátor Martin Luther ad.
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 19 Torquetum (astrologický měřicí přístroj) astrologa Marcina Bylici
z univerzity v Krakově. Hans Dorn (kolem 1430–1509), 1487. Kraków,
Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Pohár polské diplomatické mise z roku 1647. Sedmihradsko,
první nebo druhé desetiletí 16. století, stříbro zčásti zlacené.
Moskva, Kreml, zbrojnice
Podporující partneři
Výstavní projekt by nebyl možný bez značné podpory řady státních
muzeí a galerií, církevních institucí a soukromých sběratelů v Evropě
i USA. Bez zápůjček následujících zapůjčitelů bychom se jen stěží obešli:
Domschatz des Domkapitels Aachen, Gumbertuskirche Ansbach,
Hofbibliothek Aschaffenburg, Bayerische Staatsgemäldesammlung: Staatsgalerie in der Neuen Residenz Bamberg, Rímskokatolícký farský kostol
Nanebovzatia Panny Márie Banská Bystrica, Stredoslovenské Múzeum
Banská Bystrica, Slovenské banské muzeum Banská Štiavnica, Farský
Kostol sv. Egídia Bardejov, Šarišské múzeum Bardejov, Historisches
Museum Basel, Domschatzkammer St. Petri Bautzen, Geheimes
­Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin, Marienkirche Berlin,
Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin – Staatsbibliothek, Staatliche
Museen zu Berlin – Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin
– Kupferstichkabinett, S­ taatliche Museen zu Berlin – Gemäldegalerie,
­Staatliche Museen zu Berlin – Skulpturensammlung, Zámek Blatná,
Domschatz Brandenburg, Ev. Biserica Neagră Brașov, Slovenská
národná galéria Bratislava, Opatství Staré Brno Řadu sv. Augustina
v Brně, Farni kostel sv. Jakuba Brno, Moravská galerie v Brně, Budapesti
Történeti Múzeum Budapest (Historical Museum Budapest), Iparművészeti Múzeum Budapest (Museum of Applied Arts Budapest), Magyar
Nemzeti Galéria Budapest (Hungarian National Gallery Budapest),
Magyar Nemzeti Múzeum Budapest (Hungarian National Museum
Budapest), Magyar ­Országos Levéltár Budapest (Hungarian State
Archives Budapest), Országos Széchényi Könyvtár Budapest (National
Széchényi Library), Szépművészeti Múzeum Budapest (Museum of Fine
Arts Budapest), Burg Burghausen, Schlossbergmuseum Chemnitz,
Klasztor o.o. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Staatliche
Kunstsammlungen ­Dresden – Grünes Gewölbe und Kupferstichkabinett,
Dominikanski samostan Dubrovnik (Dominican Monastery), Kate​dra
św. Mikołaja Elbląg, ­Universitätsbibliothek Erlangen, Muzeum Archi-
diecezjalne w Gnieznie, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften
Görlitz, Schlossmuseum ­Gotha, Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg, Universitätsbibliothek Heidelberg, Ev.-Luth. Pfarrkirche
Heilsbronn, Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou, Schloss
Ambras Innsbruck, Topkapi Sarayi Müzesi Istanbul, Kościół parafialny
Świętej Trójcy Iwanowice, Ev. Klosterkirche St. Annen Kamenz, Kostol
pravoslávnej cirkvi presvätej bohorodičky Komárno, Kunsthalle
Karlsruhe, Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Kaunas,
Kėdainių krašto muziejaus, Kunsthalle Kiel, Stiftsmuseum Klosterneuburg, Zamek Kórnik, Dóm sv. Alžbety Košice, Archiwum Kapituły
Metropolitalnej na Wawelu w Krakowie, Bazylika Mariacka
w Krakowie, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Klasztor oo. Bernardynów w Krakowie, Klasztor
Franciszkanów w Krakowie, Bazylika św. Floriana w Krakowie,
Królewska Katedra p.w. św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu
w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, Hradní muzeum Křivoklát,
Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, České muzeum stříbra
Kutná Hora, Chrám sv. Barbory Kutná Hora, Děkanský kostel
sv. Jakuba Kutná Hora, Vlašský dvůr Kutná Hora, Burg Trausnitz
Landshut, Stadtkirche Langenburg, Grassi Museum Leipzig, Rímskokatolícky farský kostol sv. Jakuba Levoča, Musée des Beaux-Arts Lille,
Oberösterreichisches Landesmuseum Linz, Oblastní muzeum Litoměřice, Derek Johns Ltd. London, The British Museum London, The British
Library London, Museo Nacional del Prado Madrid, Museo de arte
Thyssen-Bornemisza Madrid, Farní kostel sv. Jiří Malešice u Plzně,
Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana Milano, Farní kostel
sv. Gotharda Modřice u Brna, Oružejnaja Palata Moskovskogo Kremlja
Moskva, Bayerische Staatsbibliothek München, Graphische Sammlung
München, Staatliche Münzsammlung München, Staatsarchiv München,
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 21 Křest Krista ze skříně oltářního retáblu, původně z městského kostela Panny Marie
v Krakově. Niclas Gerhaert z Leydenu (kolem 1430–1473) – dílna (?), 60. léta 15. století,
lipové dřevo s polychromií a zlacením. Kraków, Kościół parafialny p. w. św. Floriana
Universitätsbibliothek München, Kościół parafialny św. Józefa Muszyna,
Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie, Mendel Gottesman Library
New York, Germanisches Na­t ionalmuseum Nürnberg, Stadtbibliothek
Nürnberg, Kostol sv. Petra z Alkantary Okoličné, Kościół Parafia
p.w. Dobrego Pasterza w Olkuszu, Vlastivědné muzeum v Olomouci,
Univerzitní knihovna v Olomouci, Státní zámek Opočno, Schloss
Oranienburg, The Bodleian Library of the University of Oxford,
Bibliothèque National de Paris, Oberhausmuseum Passau, Musei Civici
nel Castello Visconteo di Pavia, Muzeum D
­ iecezjalnie w Pelplinie,
Biskupství plzeňské v Plzni, Jagdschloss Grunewald der Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Potsdam, Kościół Bożego Ciała
w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Farní kostel sv. Ducha
v Praze, Farní kostel sv. Vojtěcha v Praze, Katedrála sv. Víta, kaple
sv. Václava v Praze, Klášter křižovníku s červenou hvězdou v Praze,
Knihovna Národního muzea v Praze, Národní galerie v Praze, Národní
Knihovna České republiky Praha, Národní muzeum v Praze, Muzeum
hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Pokladnice kate­drály sv. Víta v Praze, Rímskokatolický farský kostol sv.
Mikuláša v Prešovie, Museum und Besucherbergwerk Rammelsberg,
Rímskokatolický farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Rožňava,
Bazylika katedralna Narodzenia Najswiętszej Maryi Panny w Sando-
mierzu, Pfarrkirche St. Johannes und St. Martin in Schwabach, Rímskokatolický farský kostol sv. Martina z Tours Spišská Kapitula, Rímskokatolický farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Spišská Nová Ves,
Rímskokatolický farský kostol sv. Juraja Spišská Sobota, Gosudarstvennyj Ermitaž St. Peterburg (The State Hermitage Museum), Domkyrkas museum Skattkammaren Uppsala (Treasury of the Cathedral),
Muzeum města Ústí nad Labem, Arkikatedra bazilika Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv. Vladislovo Vilnius (Cathedral of St Stanislaus), Lietuvos
dailès muziejus Vilnius (Lithuanian Museum of Art), Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteka Narodowa w Warszawie,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie,
National Gallery of Art in Washington DC, Kościół św. Klemensa
w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Albertina Wien,
Kunsthistorisches Museum Wien, Österreichische Nationalbibliothek
Wien, Österreichische Nationalgalerie Belvedere Wien, Sammlung
Oskar Reinhart „Am Römerholz“ Winterthur, Kościół parafialny p.w.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Włostowie, Kościół św. ­K rzyża we
Wrocławiu, Muzeum Narodowe we ­Wrocławiu, Skarbiec i Bazylika
archikatedralna św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, Universitätsbibliothek Würzburg, Bibliotheca Metropolitana Zagreb, Städtische Museen
Zittau, Archiv města Znojma, Zentralbibliothek Zürich...
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 23 Podobizna císaře Maxmiliána I. s rodinou
a Ludvíkem II. Jagellonským. Bernhard Strigel
(1460–1528), kolem 1515, tempera na dřevěné
podložce. Wien, Kunsthistorisches Museum
Záštity
Autorský tým
— záštitu nad mezinárodním výstavním projektem převzali ministři zahraničních věcí pořadatelských zemí: za Českou republiku pan Karel Schwarzenberg,
za Německou spolkovou republiku pan Quido Westerwelle a za Polskou
republiku a za Polskou republiku byl požádán pan Radoslav Sikorski
H l av n í k u r áto r:
— členství v čestném výboru mezinárodního výstavního projektu přijala řada
významných osobností veřejného a politického života v zemích střední
a středovýchodní Evropy, kromě jiných také pražský arcibiskup Dominik Duka
a krakovský arcibiskup Stanislaw kardinál Dziwisz
Jiří FAJT (Berlin/Leipzig/Praha)
Ko o r d i nace:
Susanne JAEGER (GWZO Leipzig)
Maritta ISELER (GWZO Leipzig)
Sp o lu pr acuj í cí k u r áto Ř I:
Antoni ZIEMBA (MN Warszawa)
Malgorzata Kochanowska (MN Warszawa)
Publikum
Przemysław MROZOWSKI (ZK Warszawa)
Výstavní projekt je určen:
— široké evropské veřejnosti, zvláště v pořadatelských zemích, tj. v České
republice, Polsku a Německu
Redakce k atalo g u:
— všem věkovým a sociálním skupinám – dětem a rodičům, žákům a učitelům,
laikům i odborníkům, mládeži, dospělým a důchodcům – nabídneme speciálně
sestavované doprovodné výchovně-vzdělávací programy a soutěže; zvláštní
pozornost však bude věnována dětem a mládeži od mateřských škol až po
maturanty a vysokoškoláky, pro které budou vytvořeny speciální interaktivní
programy a atraktivní mezinárodní vzdělávací hry
Peter KNÜVENER (HBPG Potsdam)
Christian Forster (GWZO Leipzig)
Ar ch i t ek to n i ck é ře šen í:
Jiří JAVŮREK ve spolupráci se
Silvií BEDNAŘÍKOVOU, SGL projekt s.r.o. Praha
V ý t var n ě- g r afi ck é ře šen í:
Pavel LEV, Studio Najbrt s.r.o. Praha
— lokální, regionální, národní a mezinárodní publikum bude osloveno
cílenými propagačními kampaněmi, které v České republice počítají s aktivním
zapojením oblíbeného herce, moderátora a muzikanta Marka Ebena. Žádanou
publicitu zajistí spolupráce s regionálně, národně i mezinárodně působícími
mediálními partnery. Přitom počítáme s vydáváním výstavních novin, rozhlasovými a televizními propagačními spoty a upoutávkami a PR kampaněmi.
Pozornost agentur činných na poli mezinárodní kulturní turistiky chceme
upoutat cílenými motivačními podněty s cílem zařadit návštěvu výstavního
projektu do mezinárodního turistického kalendáře příslušného roku
m e z i n á r o d n í v ýs tav n í pr oje k t / Eu r o pa jag e l lo n i c a 25 Partneři výstavního projektu
GASK – Galerie Středočeského kraje
Barborská 51–53, 284 01 Kutná Hora, Česká republika
Tel. +420 327 311 135, +420 725 607 388
http://www.gask.cz
Zamek Królewski w Warszawie
Plac Zamkowe 4, 00-277 Warszawa, Polska
Tel. +48 (0) 22 635 08 08, Fax +48 (0) 22 635 72 60
http://www.zamek-krolewski.pl
Museum Narodowe w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska
Tel. +48 (0) 22 621 10 31, Fax +48 (0) 22 621 71 16
http://www.mnw.art.pl
Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
Schloßstraße 12, 14467 Potsdam, Deutschland
Tel. +49 (0)331 62 085 – 0, Fax +49 (0)331 62 085 – 59
http://www.hbpg.de
Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig
Reichsstraße 4–6, 01409 Leipzig, Deutschland
Tel. +49 (0)341-97 35 560, Fax +49 (0)341-97 35 569
http://www.uni-leipzig.de/gwzo/
www.europajagellonica.com
With the support of the Culture Programme
of the European Union
Obálka & zadní strana: Sv. Anna Samotřetí (detail) kolem 1510. Kutná Hora, Kostel Panny Marie na Náměti
Download

Europa Jagellonica - Universität Leipzig