Unregelmäßige Verben
9. Nj – Časování nepravidelných sloves
(fahren, sprechen...)
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 6. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
květen 2012
Nepravidelná slovesa
Většina nepravidelných (neboli silných) sloves se časuje
v přítomném čase podle pravidelných vzorů:
Koncovky:
1. os. čj. j. – e
2. os. čj. j. – (e)*st
3. os. čj. j. – (e)*t
1. os. čj. mn.. – en
2. os. čj. mn. – (e)*t
3. os. čj. mn. – en
* (e) v koncovkách se vkládá při časování kvůli výslovnosti u sloves se
zakončením v kořeni na -d, -t (baden, arbeiten).
Nepravidelná slovesa
U některých nepravidelných sloves dochází ke
změně kmene a to vždy ve 2. a 3. osobě j. č.
Pak můžeme hovořit o slovesech typu:





sprechen (změna e-i),
sehen (změna e-ie),
fahren (změna a-ä),
laufen (změna au-äu),
stoßen (změna o-ö).
Slovesa typu sprechen
sprechen - mluvit
1. ich spreche
1. wir sprechen
2. du sprichst
2. ihr sprecht
3. er(sie, es) spricht 3. sie/Sie sprechen
Podobně se časují i slovesa:
essen – jíst, geben – dávat, helfen – pomáhat,
treffen – potkat, vergessen – zapomenout, werfen – házet,
!!! nehmen – brát (nehme, nimmst, nimmt, nehmen, nehmt,
nehmen).
Slovesa typu sehen
sehen - vidět
1. ich sehe
1. wir sehen
2. du siehst
2. ihr seht
3. er(sie, es) sieht 3. sie/Sie sehen
Podobně se časují i slovesa:
lesen - vidět, empfehlen – doporučit,
geschehen – přihodit se (jen ve 3. os.),
befehlen – poroučet, stehlen – krást.
Slovesa typu fahren
fahren – jet, jezdit
1. ich fahre
1. wir fahren
2. du fährst
2. ihr fahrt
3. er(sie, es) fährt 3. sie/Sie fahren
Podobně se časují i slovesa:
backen - péci, blasen – foukat, fangen – chytat, graben – kopat,
lassen – nechat, schlafen – spát, schlagen – bít, tragen – nosit,
wachsen – růst, waschen – mýt,
!!! halten – držet (halte, hältst, hält, halten, haltet, halten).
Slovesa typu laufen
laufen – běžet
1. ich laufe
1. wir laufen
2. du läufst
2. ihr lauft
3. er(sie, es) läuft 3. sie/Sie laufen
Podobně se časuje i sloveso:
saufen – napájet se čím
Slovesa typu stoßen
stoßen – uhodit, kopnout, posunout
1. ich stoße
1. wir stoßen
2. du stößt
2. ihr stoßt
3. er(sie, es) stößt 3. sie/Sie stoßen
Wähle passende Verben.
Vyber hodící se slovesa.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Bilde Beispiele mit den reflexiven Verben.
(Tvoř příklady se zvratnými slovesy.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň: FRAUS,
2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-05-10].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-05-10]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/nepr._sl./Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/nepr._sl./Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/6/nepr._sl./Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky s časováním nepravidelných
sloves a jejich užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

9. Nj - Časování nepravidelných sloves-fahren, sprechen