Reflexive Verben
8. Nj – Zvratná slovesa
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 9. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
květen 2012
Zvratná slovesa
Zvratným slovesem rozumíme sloveso se zvratným
zájmenem. Řada českých sloves nemá v němčině
zvratný ekvivalent* (lernen, baden, heißen …).
Př.:
Ich lerne. – Učím se.
Ich bade. – Koupu se.
Du lernst. – Učíš se.
Du badest. – Koupeš se.
Er (sie,es) lernt. – Učí se.
Er (sie, es) badet. – Koupe se.
Wir lernen. – Učíme se.
Wir baden. – Koupeme se.
Ihr lernt. – Učíte se (tyk.).
Ihr badet. – Koupete se (tyk.).
Sie lernen. – Učí se.
Sie baden. – Koupou se.
Sie lernen. – Učíte se (vyk.).
Sie baden. – Koupete se (vyk.).
* Pak se zvratné zájmeno jednoduše nepřidává.
Osobní zájmena – německý význam
Zvratná zájmena se odvozují v němčině od zájmen osobních:
1. pád
2. pád
3. pád
4. pád
ich
meiner
mir
mich
du
deiner
dir
dich
er
seiner
ihm
ihn
sie
ihrer
ihr
sie
es
seiner
ihm
es
wir
unser
uns
uns
ihr
euer
euch
euch
sie
ihrer
ihnen
sie
Sie
Ihrer
Ihnen
Sie
Osobní zájmena – český význam
Druhý pád se překládá jako přivl. zájm. (koho, čeho je…):
1. pád
2. pád
3. pád
4. pád
já
moje
mně, mi
mne
ty
tvoje
tobě, ti
tebe
on
jeho
jemu, mu
jeho, jej
ona
její
jí
ji
ono
jeho
jemu, mu
je
my
naše
nám
nás
vy
vaše
vám
vás
oni
jejich
jim
je
Vy
Vaše
Vám
Vás
Zvratná zájmena – překlad do češtiny
Zvratné zájmeno může být buď ve 3. nebo ve 4. pádě:
3. pád
4. pád
3. pád
4. pád
mir
mich
si
se
mich
dich
si
se
sich
sich
si
se
sich
sich
si
se
sich
sich
si
se
uns
uns
si
se
euch
euch
si
se
sich
sich
si
se
Zvratná zájmena
Jak bylo patrno z předchozích tabulek, vychází v
němčině zvratná zájmena ze zájmen osobních.
Se zájmeny osobními se shodují v 1. a 2. osobě
jednotného i množného čísla.
Ve 3. osobě jednotného a množného čísla se osobní
zájmena mění na zvratné sich (stejné pro 3. i 4. pád).
Podle zájmena sich před německým infinitivem
poznáme ve slovníku, že se jedná v němčině o zvratné
sloveso.
V češtině se ve 3. pádě užívá ve všech osobách
zájmena
si*, ve 4. pádě zájmena se.
* Za zvratným zájmenem ve 3. pádě je vyžadován předmět ve 4. p.
Zvratná zájmena (reciproční zájmeno)
Při vzájemném vztahu dvou nebo více subjektů mohou
být v množném čísle nahrazena zvratná zájmena
recipročním zájmenem einander.
Např.: Wir lieben einander. – Milujeme se (spolu).
Zájmeno einander se může pojit i s předložkami:
Die Kinder stehen nebeneinander. – Děti stojí vedle sebe.
Die Bücher liegen durcheinander. – Knihy leží přes sebe (1 přes druhou).
Die Eltern denken aneinander. – Rodiče myslí na sebe (1 na druhého).
Zvratná zájmena (nahrazena přivl. zájm.)
V němčině lze využít rovněž přivlastňovací zájmena k
náhradě zvratného zájmena u některých sloves, která
mohou, ale nemusí být zvratná:
Wascht euch die Hände! = Wascht ihre Hände!
Umyjte si ruce!
Messen Sie sich die Temperatur! = Messen Sie Ihre Temperatur!
Umyjte si ruce!
Zvratná slovesa
Příklad.:
sich duschen – sprchovat se
sich duschen… – sprchovat si…
ich dusche mich – sprchuji se
ich dusche mir… – sprchuji si…
du duschst dich – sprchuješ se
du duschst dir… – sprchuješ si…
er duscht sich – sprchuje se
er duscht sich… – sprchuje si…
sie duscht sich – sprchuje se
sie duscht sich… – sprchuje si…
es duscht sich – sprchuje se
es duscht sich… – sprchuje si…
wir duschen uns – sprchujeme se
wir duschen uns… – sprchujeme si…
ihr duscht euch – sprchujete se
ihr duscht euch… – sprchujete si…
sie duschen sich – sprchují se
sie duschen sich… – sprchují si…
Sie duschen sich – sprchujete se
Sie duschen sich… – sprchujete si…
Zvratná slovesa
Příklady zvratných sloves:
sich beeilen – pospíšit si,
sich freuen – těšit se,
sich erholen – zotavit se,
sich schämen – stydět se,
sich erkälten – nachladit se,
sich auskennen – vyznat se.
Wähle passende Pronomen.
Vyber hodící se zájmena.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Bilde Beispiele mit den reflexiven Verben.
(Tvoř příklady se zvratnými slovesy.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň: FRAUS,
2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit;, LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-05-10].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-05-10]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/8/zvrat._sl./Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/8/zvrat._sl./Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/8/zvrat._sl./Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky se zvratnými slovesy a jejich
užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

Zvratná slovesa.pdf