Possessivpronomen
(Meine Familie)
2. Nj – Přivlastňovací zájmena
(Moje rodina)
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 7. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
listopad 2011
Die Familienmitglieder
(Členové rodiny)
die Urgroßeltern – praprarodiče:
der Urgroßvater (pradědeček) + die Urgroßmutter (prababička)
die Großeltern – prarodiče:
der Großvater (dědeček) + die Großmutter (babička) = der Opa + die Oma
die Eltern – rodiče:
der Vater (otec) + die Mutter (matka) = der Vati (tatínek) + die Mutti (maminka)
die Geschwister – sourozenci:
der Bruder (bratr) + die Schwester (sestra)
die Verwandtschaft – příbuzenstvo:
der Onkel (strýc) + die Tante (teta),
der Cousin/der Fetter (bratranec) + die Cousine/Kusine (sestřenice),
der/die Enkel/in (vnu[k]/čka), der Sohn (syn), die Tochter (dcera), das Kind (dítě),
Possessivpronomen
(Přivlastňovací zájmena)
Singular (j.č.)
mein
dein
sein
ihr
sein
(můj)
(tvůj)
(jeho)
(její)
(jeho)
Plural (mn.č.)
unser
euer
ihr
Ihr
(náš)
(váš)
(jejich)
(Váš)
Possessivpronomen
(Přivlastňovací zájmena)
Jedinečnost slova „svůj“ v češtině
Já mám svůj sešit.
Ich habe mein Heft.
Ty máš svůj sešit.
Du hast dein Heft.
On má svůj sešit.
Er hat sein Heft.
Ona má svůj sešit.
Sie hat ihr Heft.
Ono má svůj sešit.
Es hat sein Heft.
My máme svůj sešit.
Wir haben unser Heft.
Vy máte svůj sešit.
Ihr habt euer Heft.
Oni mají svůj sešit.
Sie haben ihr Heft.
Vy máte svůj sešit, pane Müllere. Sie haben Ihr Heft, Herr Müller.
Poznámka: V němčině je nutné vždy použít přivlastňovací zájmeno patřičné osoby.
Deklination
(Skloňování přivlastňovacích zájmen)
Přídavná zájmena se skloňují stejně jako neurčitý člen
ein. (Jak je patrno z kořene – mein.)
Nominativ (1. p.)
mein
deine
sein
ihr
seine
Vater
Mutter
Kind
Onkel
Oma
Akkusativ (4. p.)
uns(e)ren
eu(e)re
ihr
Ihren
Vater
Mutter
Kind
Onkel
Häufige Fehler
(Časté chyby)
Časté chyby při skloňování v němčině mohou nastat
u 3. os. č. j., kdy se v češtině koncovky přivlastňovacích
zájmen nemění, zatímco v němčině je třeba měnit
koncovku podle rodu podstatného jména, které následuje.
čeština
jeho otec
jeho matka
jeho dítě
její otec
její matka
její dítě
němčina
sein
Vater
seine Mutter
sein
Kind
ihr Vater
ihre Mutter
ihr Kind
Wie ist das richtig?
(Jak je to správně?)
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřaď správně k sobě.
odkaz č. 2
Wer ist wer?
(Kdo je kdo?)
odkaz č. 3
Ergänze die richtige Form von Pronomen.
Doplň správný tvar zájmena.
odkaz č. 4
Zeichne einen Stammbaum.
(Nakresli rodokmen.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň: FRAUS,
2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2011-11-15].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2011-11-15]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 15.11.2011].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/7/rodina/Dopln-jcl2.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 15.11.2011].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/7/rodina/Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 15.11.2011].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/7/rodina/Kdo_je_kdo-jquiz1.htm
[4.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 15.11.2011].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/7/rodina/Dopln-jcl3.htm
Anotace
Seznámit žáky s členy rodiny, s přivlastňovacími zájmeny a jejich
užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

Moje rodina - přivlastňovací zájmena