2. lekce
Ve druhé lekci tohoto minikurzu romštiny se nejprve naučíme, jakým způsobem je časováno základní
sponové sloveso být, dále také probereme základní zájmena osobní a přivlastňovací a původní
přídavná jména.
Slovíčka
me - já
tu - ty
jov - on
joj - ona
amen - my
tumen - vy
jon – oni, ony
miro - moje
tiro - tvoje
leskero - jeho
lakero - její
amaro - naše
tumaro - vaše
lengero - jejich
ko – kdo
baro – velký
te pratinel – uklízet
te džal – jít, jet
te avel – přijít
o mas – maso
o kher – dům
khere – doma
adaj – tady
e baba – babička
e phen – sestra
o pheňa – sestry
terno – mladý (terneder – mladší)
imar – už
nasvalo – nemocný
o telefonos – telefon
e mašina – vlak
akana – teď
kaj? – kde?
e nena – teta
korkori – sama
te džanel – vědět
u–a
the – a
o jilo – srdce
mek – ještě
o ďives - den
te dikhel – vidět
šukar – hezká, hezký, hezké, hezcí
goďaver – chytrý, chytrá, chytří, chytré
baro – velký
kalo – černý
cikno – malý
sasto - zdravý
Úvodní text: E Patraďi / Velikonoce
Julko, tu sal imar bari, ta pratin o kher. Me džav
te cinel o mas. Avela pre Patraďi e fameľija pal e
Slovensko.
Julko, ty jsi už velká, tak ukliď dům. Já jdu koupit
maso. Na Velikonoce přijedou příbuzní ze
Slovenska.
Me som maj pale. Jon aven la mašinaha, tajsa
tosara (jon)hine adaj.
Tumen san imar adaj? Aven andre. Bešen tele.
Amen tumen imar užaras. Sig phenen amenge,
sar hin khere.
Hned jsem zpátky. Jedou vlakem, zítra ráno jsou
tady.
Vy jste už tady? Pojďte dál. Posaďte se. Už Vás
čekáme. Tak povídejte, jak je doma.
„So kerel amari phuri daj, (joj) hiňi sasťi?“
„Chvala Devleske, bachtaľi hiňi, sasťori.“
„The so o papus, mek bašavel pre lavuta?“
„Jov hino imar phuro, aľe igen šukares bašavel.
Den tumen te paľikerel. Adaj tuke, Kvetko,
bičhavel e baba khosnoro.“
Julka: „Mamo, oda but šukar khosno. Ačhela
tuke“.
„Chan o chaben, sem tumen ňič na chan!“
„Amen sam čale. Chaľam andre mašina. Amen
avľam tumen te dikhel, bo pharo amenge pal
tumende. Imar (tumen) na sanas khere vaj štar
berša.“
„Co dělá naše babička, je zdravá?“
„ Zaplať Pán Bůh, je šťastná i zdravá.“
„ A co děda, ještě hraje na housle? „
„ Je už sice starý, ale (pořád) moc krásně dovede
hrát. Moc vás pozdravuje. A tady ti, Květko,
posílá babička šátek.“
„Mami, to je moc krásný šátek, bude ti slušet.“
„So hin nevo ke tumende?“
Hin amen cikno čhavoro, vičinas les Josef. Aven
les te dikhel. Dikhen sar jov hino baro. E Julka
hiňi imar bari, ta akana amen hin kada cikno.
„A co u vás? Co je nového?“
„Tak máme zrovna malého chlapečka, říkáme
mu Josef. Pojďte se na něj podívat. Podívejte,
jaký je veliký. Julka je už velká, tak teď máme
ještě toho malého.“
„Pojďte, naliji vám trochu pálenky. Letos budou
krásné Velikonoce, když jste tu s námi. Udělali
jste mi opravdu radost. Až se manžel vrátí
z práce, všechno nám povíte. Teď ale jezte, nebo
se na vás budu zlobit. Jezte a pijte.“
„Aven, čhivav tumenge čeporo paľenkica. Kada
berš avela šukar Patraďi, te tumen san amenca.
Maj mange feder pro jilo. Sar avela miro rom
khatar e buťi, ta amenge savoro phenaha. Akana
chan, bo rušava pre tumende. Chan, pijen.“
„Jen jezte, neostýchejte se, vždyť vůbec nic
nejíte!“
„Jsme už sytí. Jedli jsme ve vlaku. Přijeli jsme Vás
navštívit, moc se nám po vás stýskalo. Doma už
jste nebyli čtyři roky.“
Časování slovesa být
já jsem
ty jsi
on/ ona je
Me som
Tu sal
jov/joj hin
my jsme
vy jste
oni/ony/ona jsou
Amen sam
Tumen san
Jon hin
Cvičení
V dnešním úvodním textu se vyskytují všechny tvary slovesa být v přítomném čase (já jsem, ty jsi, on
je ...).
2.1. Všechny tyto tvary v textu vyhledejte a podtrhněte.
2.2. Doplňte tvary slovesa te jel do mezer tak, aby věty dávaly smysl:
a. Kvetko, (tu) ....... khere?
b. Av te dikhel, ko ........... adaj.
c. Amari baba ....... imar phuri, aľe furt sasťi.
d. Lakere pheňa ............... terneder, aľe imar nasvale.
e. Pro telefonos: Čhavale, kaj (tumen) ........ ?
f. Akana .............. pre mašina.
g. U kaj ......... tu?
h. Me ......... imar ke Julka, amari nena.
i. Joj ......... korkori u džanes, hoj ..... nasvaľi pro jilo,
j. Ta (me) ........ ke late mek duj ďives.
Koncovky jednotného čísla přivlastňovacích zájmen:
Romština má dva rody, mužský a ženský. Podstatná jména mají v každém rodě svůj člen. Substantiva
rodu mužského mají v jednotném čísle člen o (nař. o dad), ženská naopak e (např. e daj). Mužský a
ženský rod se promítá i do koncovek přídavných jmen, přivlastňovacích zájmen apod:
ženský rod: -i (např. miri daj – moje matka)
mužský rod: -o (např. miro dad – můj otec)
Příklady:
miri daj - moje matka
miro dad - můj otec
tiro phral - tvůj bratr
tiri pheň - tvoje sestra
leskero papus - jeho dědeček
lakeri rokľa - její sukně
amari škola - naše škola
amaro čhavoro - naše dítě
tumari giľi - vaše písnička/píseň
tumaro phral - váš bratr
lengeri giľi - jejich píseň
lengero papus - jejich dědeček
Přídavná jména
šukar - hezká/hezký/hezké/hezcí
goďaver - chytrý/chytrá/chytří/chytré
baro – velký, bari - velká
kaľi – černá, kalo - černý
cikno – malý, cikňi - malá
sasťi – zdravá, sasto - zdravý
Jak vidíte, v ženském rodě končí původní přídavná jména i přivlastňovací zájmena na písmeno -i,
v mužském na písmeno -o, některá přídavná jména jsou bez koncovky -i/-o a platí pro oba rody.
Např. šukar čhavo/šukar čhaj.
Množné číslo původních přídavných jmen a přivlastňovacích zájmen se tvoří pomocí koncovky -e
v obou rodech: phure daja, phure dada…..staré matky/staří otcové.
Cvičení
2.3. Doplňte -i / -o a přeložte.
Mir__ cikn__ phral. Tir__ šukar pheň. Lesker__ phur__ dad. Laker__ charň__ rokľa. Amar__ kaľ__
mačka. Tumar__ šukar čhaj. Lenger__ phur__ daj.
2.4. Cvičení III. Přeložte:
Já jsem velký. 2. Ty jsi malý. 3. Ona je zdravá. 4. My jsme chytří. 5. Vy jste staří. 6. Ony jsou hezké.7.
Oni jsou mladí.
Klíč ke cvičení
2.2.:
Překlad vět
a. Květko, jsi doma? b. Pojď se podívat, kdo je tady. c. Naše babička je už stará, ale pořád je zdravá. d.
Její sestry jsou sice mladší, ale už jsou nemocné. e. V telefonu: Děti, kde jste? f. Právě jsme ve vlaku.
g. A kde jsi ty? h. Já jsem už u Julky, u naší tety. i. Je tu sama a víš, že je nemocná se srdcem. j.
Zůstanu (dosl. jsem) u ní ještě dva dny.
Doplněná sponová slovesa:
a. sal, b. hin, c. hin, d. hin, e. san, f. sam, g. sal, h. som, i. hin, j. som
2.3.
Miro cikno phral. Tiri šukar phen. Leskero phuro dad. Lakeri charňi rokľa. Amari kaľi mačka. Tumari
šukar čhaj. Lengeri phuri daj.
Překlad: Můj malý bratr. Tvoje hezká sestra. Jeho starý děda. Její krátká sukně. Naše černá kočka.
Vaše hezká dcera. Jejich stará matka.
2.4.
Me som baro. Tu sal cikno. Joj hin sasťi. Amen sam goďaver. Tumen san phure. Jon hin šukar. Jon hin
terne.
Download

stáhnout v pdf