Richtungsadverbien
13. Nj – Směrová příslovce
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 9. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
září 2012
Směrová příslovce
Směrová příslovce jsou skupina příslovcí tvořená
složením příslovcí hin- (směr od mluvčího)
a her- (směr k mluvčímu) s předložkami:
ab – dolů (směrem z povrchu pryč)
auf – nahoru (vzhůru)
aus – z (zevnitř)
ein – do (dovnitř)
über – přes
unter – dolů
Směrová příslovce (her-)
her- (směrem k mluvčímu)
herab
(sem) dolů
herauf
(sem) nahoru
heraus
(sem) ven
herein
(sem) dovnitř
herüber
(sem) na 2. str.
herunter
(sem) dolů
Směrová příslovce
(her-) – příklady
Petr will Paul besuchen. Wohin muss er gehen?
(Petr chce navštívit Pavla. Kam musí jít?)
Paul ist…
Paul sagt:
oben (nahoře)
„Komm herauf.“
unten (dole)
„Komm herunter.“
drinnen (uvnitř)
„Komm herein.“
draußen (venku)
„Komm heraus.“
auf der anderen
Seite (na druhé
„Komm herüber.“
Směrová příslovce (hin-)
hin- (směrem od mluvčího)
hinab
(tam) dolů
hinauf
(tam) nahoru
hinaus
(tam) ven
hinein
(tam) dovnitř
hinüber
(tam) na 2. str.
hinunter
(tam) dolů
Směrová příslovce
(hin-) – příklady
Petr will Paul besuchen. Joachim schickt Petr zu Paul.
(Petr chce navštívit Pavla. Joachim posílá Petra za Pavlem.)
Paul ist…
Joachim sagt:
oben (nahoře)
„Geh hinauf.“
unten (dole)
„ Geh hinunter.“
drinnen (uvnitř)
„ Geh hinein.“
draußen (venku)
„ Geh hinaus.“
auf der anderen
Seite (na druhé straně)
„ Geh hinüber.“
Směrová příslovce (hin-) a (her-)
Směrová příslovce v hovorovém výrazu mohou
ve zkráceném tvaru (rauf, raus, rein, rüber, runter)
vyjádřit jak složený tvar z příslovce her-, tak i
složený tvar z příslovce hin-:
rauf = herauf/hinauf,
rein = herein/hinein,
runter = herunter/hinunter,
aus = heraus/hinaus,
über = herüber/hinüber.
Jiný výskyt herher-:
 v případech, kde lze těžko určit směr:
eine Arznei herunterschlucken – spolknout lék,
 slovesa v přeneseném významu:
Der Schmutz geht schwer heraus.
– Ta špína půjde těžko odstranit.
Das Buch ist eben herausgekommen.
– Ta kniha právě vyšla.
Her- a hin- jako odlučitelné předp.
Odlučitelné předpony u sloves:
herab/blicken – podívat se (sem) dolů,
heraus/steigen – vystoupit (zevnitř sem) ven,
herüber/schwimmen – plavat (z druhé strany sem)
na tento břeh,
hinauf/klettern – šplhat (tam) nahoru,
hinein/gehen – jít (tam) dovnitř,
hinunter/fallen – spadnout (tam) dolů.
Rozklad příslovcí wohin, woher
U složených příslovcí wohin (kam) a woher (odkud)
může dojít k rozkladu na jednotlivé součásti hin a her,
které následovně zaujímají postavení na konci věty:
Wohin gehst du heute? = Wo gehst du heute hin?
(Kam dnes jdeš?)
Woher kommst du? = Wo kommst du her?
(Odkud pocházíš?)
Wähle passende Richtungsadverbien.
Vyber hodící se směrová příslovce.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Bilde Beispiele mit hin- und her-.
(Tvoř příklady s hin- a her-.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň:
FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-09-16].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-09-16]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 16.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/smer._prisl./Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 16.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/smer._prisl./Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 16.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/smer._prisl./Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky se směrovými příslovcemi a
jejich užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

13. Nj - Webnode