OBCHODNÍ AKADEMIE
ORLOVÁ
Lexikálně – gramatická příručka
Německý jazyk
Mgr. Svatava Rumpelová
2009
1
2
OBSAH
Úvod ……………………………………………………………………………………….5
1. Vorstellen - erste Kontakte ……………………………………………………………...7
2. Familie - Freunde ……………………………………………………………………...10
3. Essen und Trinken ……………………………………………………………………..15
4. Wohnen ………………………………………………………………………………..20
5. Mein Tag ………………………………………………………………………………24
6. Freizeit - Wetter ……………………………………………………………………….29
7. Lernen …………………………………………………………………………………33
8. Beruf – Arbeit …………………………………………………………………………37
9. Städte - ihre Veranstaltungen ………………………………………………………….42
10. Gesundheit ……………………………………………………………………………50
11. Orientierung in einer Stadt …………………………………………………………...55
12. Kundenservice ……………………………………………………………………….60
13. Mode - Kleidung ……………………………………………………………………..64
14. Feste und Feiern ……………………………………………………………………...69
Seznam použitých zdrojů ………………………………………………………………..75
3
4
ÚVOD
Vážení studenti,
předkládaná příručka ve formě cvičebnice je určena jednak vám, kteří se začínáte učit
německý jazyk od počátku. Na druhé straně může cvičebnice sloužit jako opakování těm,
kteří jste studium němčiny na nějakou dobu přerušili a nyní se k němu po odmlce vracíte.
V prvním případě slouží jako podpora k používané učebnici němčiny Schritte International I a
II. Vedle toho i k samostatnému procvičování znalostí a vědomostí jak lexikálněgramatických a konverzačních, tak k nacvičování písemného projevu a práci s textem, a to na
úrovni A1 a A 2 Společného evropského referenčního rámce. S učebnicí Schritte International
je spjata pouze společnými tématickými celky, které určují dané lexikální a gramatické jevy,
avšak příručka tyto jevy rozšiřuje a podrobně vysvětluje. Při vaší práci s touto příručkou
nejste na danou učebnici vázáni.
Příručka je určena především k samostatnému studiu. Text je koncipovaný tak, že můžete
postupovat samostatně vlastním tempem s možností konzultací a na základě pokynů lektora,
který bude opravovat vaše odevzdané úkoly, a to především úkoly tvůrčího rázu jako jsou
písemné projevy, výsledky hledání na webových stránkách zpracované do požadovaného
formátu, práce s doporučenými texty apod.
Studiem cvičebnice:
 upevníte své jazykové poznatky z oblasti mluvnice a slovní zásoby včetně běžné
frazeologie v rámci 14 tematických okruhů
 zdokonalíte řečové dovednosti, např. vyjadřování morálního stanoviska a emocí
formou (ne)souhlasů, možností, nutností, odmítnutí
 procvičíte vlastní písemné vyjadřování a odpověď prostřednictvím např. blahopřání,
pozdravů, osobních, či úředních dopisů, e-mailem
 posílíte vlastní komunikativní kompetence tím, že budete formulovat své myšlenky
srozumitelně a souvisle, přehledně a jazykově správně
 zautomatizujete vlastní postupy zpracovávání textů na běžná témata, zaznamenávání
podstatných myšlenek a údajů z čtených textů

prohloubíte znalosti reálií německy mluvících zemí, jejich kulturu, tradice, zvyky a
život v těchto zemích
 jste vedeni k vyhledávání a zpracování informací na internetu
5
Celý text je rozdělen do 14 kapitol na základě tematických okruhů. Jejich struktura je
podobná. V úvodu se vždy seznámíte s obsahem dané kapitoly, tzn. s
procvičovaným
učivem. Dále následuje výklad nebo objasnění mluvnických jevů (ne vždy, jen pokud to
obtížnost gramatického jevu vyžaduje), dále pak řada úkolů v nejrůznější formě – doplňování,
sestavování vět, přiřazování, odpovědi na otázky, vyplňování tabulek a formulářů, luštění
tajenek, překlady apod. Do většiny kapitol je zařazena práce spojená s vyhledáváním na
internetu a tvoření vlastního písemného projevu.
Při studiu budete potřebovat překladový / výkladový slovník, jakoukoliv mluvnickou učebnici
pro zopakování a osvěžení daného gramatického učiva a přístup na internet.
Doufám, že předkládaná příručka pro vás bude dostatečně zajímavá, inspirativní a poskytne
vám dostatek informací, podnětů, motivaci a splní tak vaše očekávání.
Vysvětlivky k použitým ikonám:
Přehled učiva kapitoly
Výklad a vysvětlení učiva
Samostatné řešení úloh
Práce s internetem
Samostatný projev - reflexe
6
I. V O R S T E L L E N - E R S T E K O N T A K T E
Přehled učiva kapitoly
V kapitole si připomenete,
 jak se představit, a to i v písemné podobě formou vizitky
 jak navázat první kontakt tykáním i vykáním
 německou abecedu se svými specifickými hláskami
 pozdravy v určitou denní dobu a v různých německy mluvících zemích
 polohu německy mluvících zemí
Samostatné řešení úloh
1. Přiřaďte k sobě navzájem výrazy z levého a pravého sloupce: / Ordnen Sie folgende
Begriffe zueinander:
1) Familienname
2) Vorname
3) Straße
4) Hausnummer
5) Postleitzahl – PLZ
6) Stadt
7) Staat / Land
1
2
3
a) číslo domu
b) příjmení
c) město
d) země
e) ulice
f) jméno
g) poštovní směrovací číslo
4
5
6
7
2. Vytvořte věty, použijte správně velké písmeno a na otázky odpovězte: / Bilden Sie
Sätze, schreiben Sie richtig den großen Buchstaben und beantworten Sie die Fragen:

ist – name – ihr – wie?

sie – woher – herr – schmitz – kommen? _________________________________

deutsch – gut – sprichst – du?

aus – kommst – schweiz – du – der? _____________________________________

ist – wer – angela – merkel?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
3. Doplňte chybějící slova do textu: / Ergänzen Sie fehlende Wörter in den Text:
1. ______ Tag! _______ _______ ist Eva Klein. Und ______ _______ Sie?
7
2.
______ _______ Clara Schumann. 1. Woher _______ __________ , Clara? 2. Ich
______ _____ Deutschland. Und _______ ______ Sie, Eva? 1. Ich _______
_______ ______ Tschechien.
4. Pojmenujte hlásky a najděte ke každé 5 příkladů i s překladem do češtiny: / Wie
heißen die Buchstaben? Finden Sie 5 Beispiele zu jedem und übersetzen Sie ins
Tschechische:
ä–
ö–
ü–
ß–
5. Jak zdravíme v danou denní dobu? / Wie grüßen wir in der bestimmten Tagezeit?
10:00 –
14:00 –
20:30 –
23:00 –
6. Vyluštěte křížovku :/ Lösen Sie das Kreuzworträtsel:
1. Herzlich
2. Gute
3. Ich
4. Nein
5. Auf
6.
7.
8. Es
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!
, Monika!
gut Englisch.
. Tut mir leid.
! Tschüs!
du Russisch?
du Hans?
mich.
_______________________________________ .
7. Jak se kde zdraví? Zakřížkujte: / Wie und wo grüßt man? Kreuzen Sie:
D
A
a) Guten Tag! / Hallo!
b) Grüezi ! / Salü!
c) Grüß Gott! / Servus!
d) Auf Wiedersehen! / Tschüs!
e) Uf Widerluege! / Tschau!
f) Auf Wiederschauen! / Servus!
8
CH
Samostatný projev
8. Sestavte rozhovor 2 osob, ve kterém se pozdraví, představí, řeknou odkud jsou,
jakými jazyky hovoří apod. / Bilden Sie das Gespräch von 2 Personen, wo sich beide
begrüßen, vorstellen, sagen, woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen usw.
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
9. Vytvořte svoji vizitku (včetně příslušné grafické úpravy): / Gestalten Sie Ihre eigene
Visitenkarte:
10. Představte se. Řekněte o sobě co nejvíce informací: / Stellen Sie sich vor. Sagen Sie
möglichst viele Informationen über sich:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Práce s internetem
11. Jaké mají dané země sousedy? / Welche Nachbarn haben die Länder?
Použijte např. adresu: www.geog.fu-berlin.de/eurocis/area/imap.html
D
A
CH
9
II. F A M I LI E - F R E U N D E
Přehled učiva kapitoly
V této kapitole si upevníte
 názvy rodinných příslušníků a formulování informací o nich
 číslovky do 20
 používání přivlastňovacího zájmena „mein“
 základní informace o německy mluvících zemích
Samostatné řešení úloh
1. Přiřaďte k sobě otázky a odpovědi: / Ordnen Sie die Fragen und Antworten
zueinander:
1) Wer ist das?
2) Wie geht es dir?
3) Was sprichst du?
4) Wie heißt du?
5) Wie alt bist du?
6) Wo wohnst du?
7) Wie ist dein Telefonnummer?
8) Woher kommst du?
9) Bist du verheiratet?
1
2
3
4
a) 16
b) In Bonn.
c) Das ist Monika.
d) Danke, gut und dir?
e) Nein, ledig.
f) Deutsch und Englisch.
g) Aus Deutschland.
h) 0049-42835511
i) Erika
5
6
7
8
9
2. Najděte a vypište 12 číslovek: / Suchen Sie 12 Zahlen aus und schreiben Sie sie:
A
S
S
P
N
Z
F
Z
R
E
I
N
S
W
V
W
N
CH E
D
R
E
I
Ö
E
S
B
U
N
I
E
L
L
E
E
A
CH T
R
F
F
Ü
N
F
Z
H
N
E
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
3. Přeložte a doplňte informace: / Übersetzen Sie und ergänzen Sie die Informationen:
Jak se jmenuješ? Jmenuji se….. ________________________________________________ .
10
Odkud pocházíš? Pocházím z ….. ______________________________________________ .
Kde bydlíš? Bydlím v ….. ____________________________________________________ .
Máš sourozence? Ano, mám sestru a bratra. _______________________________________ .
Moje setra se jmenuje Martina. Je jí 20 let. _______________________________________ .
Je svobodná a studuje. _______________________________________________________ .
Můj bratr se jmenuje Robert. __________________________________________________ .
Je ženatý a má 1 dítě. ________________________________________________________ .
Moji rodiče bydlí také v Praze. _________________________________________________ .
4. Doplňte dialogy podle obrázků: / Ergänzen Sie die Dialoge nach den Bildern:
_
_ Guten Morgen, Herr Brenner.
_ __________________, Ingo.
Wie geht __________________?
_ Ach,
Guten Tag, Frau Rückert.
_ __________________, Frau Wagner.
Wie geht es __________________?
_ Na ja, ___________________________.
Und __________________?
_ ___________________________.
_ Hallo Lukas.
_ _____ Frank.
Wie geht es dir?
_ _________, und dir?
_ ___________________________.
_ Guten _________, Herr Weber.
_ __________________, Herr Möllemann.
Wie ___________________________?
_ __________________, danke. Und ___________?
_ Auch ____________.
5. S využitím diagramu napište věty podle vzoru: / Benutzen Sie das Diagram und
schreiben Sie nach dem Muster:
11
Vzor: Eva ist Katrins Nichte. / Eva ist die Nichte von Katrin.
Wer ist Katrin? _________________________________________________________
….........Dirk? _________________________________________________________
………. Peter? _________________________________________________________
……….Thomas? ________________________________________________________
………. Julia? ________________________________________________________
………. Renate? ________________________________________________________
6. Doplňte do formuláře informace o někom z rodiny: / Füllen Sie das Formular aus.
Wählen Sie jemanden von Ihrer Familie aus:
Foto / Bild
Familienname:
Vorname:
Heimatland:
Geburtsort:
Wohnort:
Adresse:
Telefonnummer:
Familienstand:
Kinder:
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
_____ Kind /er
kein Kind
Alter:
12
Samostatný projev
7. Nyní napište krátké vyprávění o této osobě: / Jetzt schreiben Sie eine kurze Erzählung
über diese Person:
Mein (e) --------- heißt ………. Er/sie lebt ……….
8. Napište alespoň 20 názvů rodinných příslušníků: / Schreiben Sie minimal 20
Familienmitglieder:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Vyhledejte na mapě města a zařaďte je do příslušné země: / Suchen Sie die Städte in
der Karte aus und ordnen Sie sie zu den entsprechenden Ländern:
Frankfurt am Mein, Lausanne, Bonn, Linz, Wien, Zürich, München, Bern, Salzburg,
Genf, Hannover, Innsbruck, Basel, Berlin, Graz
D
A
CH
Práce s internetem
10. Doplňte příslušné informace o každé z uvedených zemí. Můžete využít danou adresu:
/ Ergänzen Sie die richtigen Informationen über angegebene Länder. Benutzen Sie
folgende Adresse:
www.erdkunde-wissen.de/erdkunde/land/europa/
13
D
Name
Einwohnerzahl
Hauptstadt
Größe
Amtsprache
Andere Infos
___________________________________________________________________________
A
Name
Einwohnerzahl
Hauptstadt
Größe
Amtsprache
Andere Infos
___________________________________________________________________________
CH
Name
Einwohnerzahl
Hauptstadt
Größe
Amtsprache
Andere Infos
14
III. E S S E N - T R I N K E N
Přehled učiva kapitoly
V nadcházející kapitole zdokonalíte své znalosti
 v oblasti slovní zásoby stravování a vyjadřování množství a cen potravin
 v časování dalších sloves
 v tvoření množného čísla podstatných jmen
 při sestavování jednoduchého vlastního receptu
Výklad a vysvětlení učiva
1. Časování sloves. Konjugation.
Tvoření: od infinitivu slovesa odtrhneme koncovku –en, -n, přičemž zůstane kořen
slova. K němu pak v jednotlivých osobách přidáváme koncovky.
Schreib/en
1. ich schreib – e
1. wir schreib – en
2. du schreib – st
2. ihr schreib – t
3. er schreib – t
3. sie / Sie schreib – en
sie, es
Některá slovesa se časují nepravidelně. Patří k nim např.
essen – ich esse, du isst, er isst, wir essen ihr esst, sie essen
haben – ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben
sein – ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind
Samostatné řešení úloh
2. Zopakujte si časování sloves: / Wiederholen Sie die Konjugation der Verben:
Doplňte správně sloveso v následujících větách: / Ergänzen Sie richtig die Verben in
folgenden Sätzen:
Was (jíst) _______ Sie gern? – Ich (jíst) _______ gern Schnitzel und Kartoffelsalat. Meine
Schwester (jíst) _______ nicht so gern Fleisch.
Was (potřebovat) _______ wir? – Butter und Brot.
Ich (mít) _______ Durst. – (Mít) _______ wir noch Saft?
(Pít) _______ du gern Kaffee? – Nein, nicht so gern.
Monikas Lieblingsessen (být) _______ Fisch mit Pommes. Das (jíst) _______ ich auch gern.
(Mít) _______ du Hunger? – Ja, natürlich.
15
3. Procvičte si slovíčka a doplňte: / Üben Sie Vokabeln und ergänzen Sie:
Fleisch: essen / Bier:
Kartoffel: Gemüse / Apfel:
Meter: Kilometer / Gramm:
Restaurant: essen / Supermarkt:
Cola: Flasche / Tee:
Bitte: bitten / Einkauf:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
4. Vyluštěte a napište vhodná slova: / Lösen und schreiben Sie passende Wörter:
a) Ä T G R E K N TOSBLHEFSIC–
B S M EEE LL TT N I –
MEGSÜE–
b) Vyškrtněte z každé řady slovo, které se nehodí: / Streichen Sie aus, was in die Reihe
nicht passt:
Birne – Traube – Brötchen - Orange – Ananas
Suppe – Cola – Saft – Mineralwasser- Milch
Gurke – Paprika – Tomate – Banane – Kartoffel
Hähnchen – Fisch – Ei – Schinken – Wurst
Öl – Reis – Salz – Kaffee – Markt
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
c) Přiřaďte vyluštěné výrazy ze cvičení a) k příslušné řadě ve cvičení b): / Ordnen Sie die
gelösten Begriffe aus der Übung a) zu der bestimmten Reihe in der Übung b):
5. Opravte nesprávné označení míry za správné (může být i více možností): /
Korrigieren Sie die falschen Maßangaben (es gibt mehrere Möglichkeiten):
Richtig
a) 4 Liter Kartoffeln b) 2 Glas Wein c) 3 Gramm Fleisch d) 1 Becher Öl e) 250 Liter Käse f) 5 Packungen Zucker g) 2 Kilo Tee h) 3 Pfund Marmelade -
Falsch
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
6. Vytvořte věty, použijte správně velké písmeno a na otázky odpovězte: / Bilden Sie
Sätze, schreiben Sie richtig den großen Buchstaben und beantworten Sie die Fragen:

ich – ihnen – helfen – kann?

kostet – 100 – was – Käse – Gramm?

wir – was – noch – brauchen?
_______________________________________
_________________________________
_______________________________________
16

isst – was – gern – du?

möchten – Flaschen – wie viel – sie?
_______________________________________
_________________________________
7. Co patří k sobě? Vyberte z nabídky: Was gehört zusammen? Wählen Sie von dem
Angebot aus:
250 g – 2,60 € - ½ l - 3 l - 5 kg - 620,- € - 0,79 € - ¼ l - ½ kg - 0,25 l - 500 g
- 125 g - 6,20 € - 0,5 l
Wir schreiben:
Wir sagen:
1/4 l, 0,25 l, 125 g
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
ein Viertel ….
sechs Euro zwanzig
zwei Euro sechzig
drei Liter
ein halbes Kilo
ein halber Liter
fünf Kilo
ein halbes Pfund
ein Pfund
sechs zwanzig
neunundsiebzig Cent
zweihundertfünfzig Gramm
sechshundertzwanzig Euro
Vysvětlivky:
halb = půl
8. Doplňte tabulku. Potom napište, jaké koncovky se vyskytují v množném čísle: /
Ergänzen Sie die Tabelle. Dann schreiben Sie alle Plural – Endungen:
Německy
Člen určitý
17
Člen neurčitý
Množné číslo
9. Přeložte názvy, množství potravin a ceny. Číslovky vypište slovy: / Übersetzen Sie die
Namen, Mengen und Preise der Lebensmittel:
2 libry masa za 8,30 €
1 balení čaje za 1,50 €
2 láhve vína za 13,14 €
3 plechovky rajčat za 1,47 €
4 kelímky jogurtu za 2,49 €
100 gramů šunky za 3,60 €
5 kilo brambor za 4,10 €
2 litry mléka za 1,77 €
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
10. Uspořádejte věty do textu podle činností na obrázcích, jak jdou po sobě: / Ordnen
Sie die Sätze in einen Text nach den Bildern:
1) Kartoffeln weich kochen
2) Kartoffeln kalt werden lassen
3) Kartoffeln schälen
4) Kartoffeln in Scheiben schneiden
5) Gurken in Scheiben schneiden
6) Zwiebeln in Würfel schneiden
7) Kartoffel-, Gurkenscheiben und Zwiebelwürfel zusammen mit den anderen Zutaten in einer
Schüssel gut mischen
8) den Salat servieren
a)
b)
c)
18
d)
e)
f)
1
g)
2
3
h)
4
5
6
7
8
Napište postup přípravy salátu jako souvislý text: / Schreiben Sie die Zubereitung des Salates
im Text:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Samostatný projev
11. Jaké je vaše oblíbené jídlo? Co je potřeba k jeho uvaření? Pokuste se napsat
jednoduchý recept podle vzoru. Začněte seznamem potravin:
Was ist Ihr Lieblingsessen? Was braucht man für seine Zubereitung? Versuchen Sie ein
einfaches Kochrezept nach dem Muster zu schreiben. Beginnen Sie mit der Liste von
Lebensmitteln:
Mein Lieblingsessen ist
Wir brauchen
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
19
IV. W O H N E N
Přehled učiva kapitoly
V nadcházející kapitole posílíte své znalosti v
 oblasti slovní zásoby tematického okruhu bydlení
 užívání číslovek do 1000
 práci s inzeráty – vyhledávání, tvoření vlastního inzerátu
 tvoření záporných vět
 používání osobních zájmen v 1. pádě
Výklad a vysvětlení učiva
1. Zápor v německé větě. Negation im deutschen Satz.
Nein - je opakem „ja“, stojí před větou a je oddělen čárkou (není tedy součástí věty).
Nicht – je slovesný zápor, který stojí zpravidla za určitým slovesem.
Kein - je zápor stojící před podstatným jménem. V kladné větě by na jeho místě stál člen
neurčitý. Překládá se jako „žádný“ a skloňuje se podle členů.
Ve větě se může vyskytovat pouze jeden zápor.
Dalšími zápornými výrazy můžou být: nichts- nic, niemand – nikdo, niemals – nikdy apod.
Samostatné řešení úloh
2. Doplňte zápor „nein, nicht nebo kein“ : / Ergänzen Sie „nein, nicht oder kein“:
Er heißt ______ Rolf. _____, sie ist _____ hier. Das ist ______ Kuchen. ______, Paul kommt
______ aus Prag. Ich habe ______ Zeit. ______, ich wohne ______ in Wien. Das Sofa gefällt
mir ______. ______, im Badezimmer ist ______ Fenster.
3. Přeložte do němčiny: / Übersetzen Sie ins Deutsche:
Můj bratr nebydlí v České republice. ______________________________________________
Ona se nejmenuje Andrea.
______________________________________________
Nemám dnes čas.
______________________________________________
Ten byt není drahý.
______________________________________________
Nekoupím žádnou zmrzlinu.
______________________________________________
Nepotřebuješ žádný nábytek?
______________________________________________
20
Můj přítel nestuduje v Praze.
Oni nepocházejí z USA.
______________________________________________
______________________________________________
4. Opravte chybně napsaná slova a seřaďte je do tabulky podle rodu. Vytvořte množné
číslo: / Korrigieren Sie falsch geschriebene Vokabeln. Schreiben Sie sie dann in die
Tabelle je nach dem Geschlecht, auch mit der Pluralform:
Stad – Gaten – Centrum – Mäbel – Vlur – Stok – Vonung – Toilete – Cimer – Kuche – Hous Dushe – Bet – Stul – Bat – Badevane – Fernseer – Kulschrank – Zofa – Tish
Der / er
Die / sie
Das / es
Plural
Stadt, Städte
5. Doplňte chybějící hlásky a koncovky množného čísla: / Ergänzen Sie die fehlenden
Buchstaben und Plural – Endungen:
Die H __ us __, die B __ d __, die St __ hl __, die L __ mpe __, die S __ fa __, die Schr__ nk
__, die G __ rten __, die St __ dt __, die Z __ mmer __, die Fl __ r __, die Fr __undin __, die
H __ rr __, die K __ nd __, die St __ dent __, die B __ tt __, die B __ lkon __, die St __ ck __,
die T __ rrasse, die B __ ch __.
6. Vyluštěte křížovku a doplňte větu: / Lösen Sie das Kreuzworträtsel und ergänzen Sie:
1. Wir bezahlen 100 € …….. im Monat.
2. Die Wohnung ist nicht klein, sie ist …....
3. Wir haben keine Terrasse, nur einen ……
4. Das Bad ist nicht hell, es ist …..
5. Ich kaufe nicht Obst, ich kaufe lieber …….
6. Das Regal ist hässlich. Aber der Schrank ist …..
7. Der Flur ist nicht breit, er ist …..
8. Er hat keine Wanne, er hat nur ……..
9. Ich wohne im zweiten …..
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
x__________________ ……………………………………………………………………….
21
Samostatný projev
7. Odpovězte na otázky: / Beantworten Sie folgende Fragen:
Wo liegt deine Wohnung / dein Haus?
_______________________________________
Wie groß ist die Wohnung?
________________________________________
Wie ist die Wohnung? Wie gefällt sie dir? ________________________________________
Was finden wir in der Wohnung?
________________________________________
Wie sind die Zimmer?
________________________________________
Wie sind die Möbel? (auch die Farbe)
________________________________________
Was hast du in der Küche?
________________________________________
………….. in dem Wohnzimmer?
________________________________________
………….. in deinem Zimmer?
________________________________________
8. Nyní napište alespoň 10 souvislých vět o svém bytě: / Jetzt schreiben Sie einen
Fließtext mit wenigstens 10 Sätzen über Ihre Wohnung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Práce s internetem
9. Pracujte s webovou stránkou www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_HG_L4.pdf
a napište, kde bydlí mladí lidé v Německu. Dané výrazy přeložte, zkratky rozluštěte a
vyjádřete v procentech: / Auf der angeführten Adresse stellen Sie fest, wo junge Leute in
Deutschland wohnen. Übersetzen Sie die Wörter, lösen Sie die Abkürzungen und
charakterisieren Sie die Situation:
22
Název
Český překlad
Procento
Charakteristika_____________________
1.
2.
3.
4.
5.
10. Máte jet na 2 měsíce na praxi do Mnichova a hledáte jednopokojový byt. Na adrese
www.mrlodge.de/de/angebote.htm klikněte na „1-Zimmer-Wohnungen“, vyberte si
jeden a popište, jaký je: / Sie fahren für 2 Monate zu einem Praktikum nach München
und suchen eine Einzimmerwohnung. Wählen Sie eine auf der angeführten Adresse und
beschreiben Sie die Wohnung:
Ich miete jetzt eine Wohnung in …………….
Die Wohnung ist …………… Quadratmeter groß.
Sie ist teuer / billig. Sie kostet …………… Euro im Monat. ………………………………….
Die Möbel sind schön / hässlich / neu / alt …………………………………………………….
Das Sofa (auch andere Möbel) …………….. ist blau / ……………………………………….
Die Küche ist …………………………………………………………………………………..
Dort sind auch
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………..........................................................................................................................................
23
V. M E I N T A G
Přehled učiva kapitoly
V následující kapitole prohloubíte
 dovednost používat různé časové výrazy spolu s časovými předložkami
 své vědomosti o předponách odlučitelných a neodlučitelných a slovosledu ve větě
 znalosti o hlavním městě Německa - Berlíně
Výklad a vysvětlení učiva
1. Časové výrazy. Zeitangaben.
Kromě dnů v týdnu znáte již také části dnů. Víte, že u nich používáme předložky am /in. Den
a jeho část můžeme spojit do jednoho slova, což platí pouze v případě, že mají stejnou
předložku, např.
v pondělí ráno – am Montagmorgen
v sobotu v noci – am Samstag in der Nacht
Když se nějaká činnost stále opakuje, tak daný časový výraz píšeme s malým písmenem a
koncovkou –s, např.
každou neděli – sonntags (jeden Sonntag)
vždy v poledne – mittags ( jeden Mittag)
každé ráno – morgens (jeden Morgen)
ale POZOR: zítra - morgen
K časovým výrazům patří také
dnes – heute
včera – gestern
zítra – morgen
pozítří - übermorgen
předevčírem – vorgestern
Samostatné řešení úloh
2. Napište dané časy slovy (i více způsoby) a přiřaďte k nim příslušnou denní dobu: /
Schreiben Sie die Zeitangaben in Worten (mehrere Formen) und ordnen Sie ihnen
entsprechende Tagezeit zu:
1) 8:04
2) 13:25
3) 23:58
4) 11:45
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
24
5) 1:30
6) 16:35
7) 5:15
8) 10:20
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
a) am Morgen
b) am Vormittag
1
2
3
4
c) am Mittag
d) am Nachmittag
5
6
7
e) am Abend
f) in der Nacht
g) um Mitternacht
8
3. Přeložte: / Übersetzen Sie:
dnes ráno
_____________________
obvykle (v pátek) __________________
zítra odpoledne ____________________
každý večer ______________________
v úterý v noci
ve středu v poledne
pozítří večer
ve čtvrtek ráno
______________________
______________________
______________________
______________________
4. Procvičujte názvy dnů podle vzoru: / Üben Sie die Tagenamen nach dem Muster:
heute: Mittwoch – übermorgen: ………………..
heute Sonntag – übermorgen: ………. …………
morgen: Montag – gestern: ……………………..
gestern: Montag – morgen: ………………
vorgestern: Freitag – morgen: …………...
übermorgen: Donnerstag – vorgestern: ….
Výklad a vysvětlení učiva
5. Odlučitelné předpony. Trennbare Präfixe.
Odlučitelné předpony se při časování slovesa oddělují a stojí na konci věty. Pokud je
sloveso v infinitivu, tak k odloučení nedochází. K odlučitelným předponám patří např. an,
auf, ab, ein, fern … apod. S dalšími se budete postupně seznamovat.
Vedle odlučitelných předpon existují také předpony neodlučitelné, které zůstávají vždy u
slovesa a neodlučují se. Patří k nim těchto 8 předpon:
be- ge- emp- ent- er- ver- zer- missNapište slovesa s těmito předponami, která již znáte:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
25
Samostatné řešení úloh
6. Vyberte vhodnou předponu, pokud je to nutné: / Wählen Sie das richtige Präfix, wenn
es nötig ist:
an
auf
fern
ein
aus
spazieren
Siehst du gern ____ ? Ich rufe meine Mutter jeden Tag ____ . Musst du dein Zimmer am
Wochenende ____ räumen _____ ? Was frühstücken Sie ____ ? Wir kaufen lieber im
Supermarkt ____ . Sie steht gewöhnlich um 7 Uhr ____ . Der Deutschkurs fängt um 3 Uhr
_____ . Gehst du am Abend gern _____ ? Ich bezahle oft mit der Kreditkarte _____ . Wann
fängt der Film _____ ? Von wann bis wann arbeiten Sie _____ ?
7. Doplňte do tabulky slovesné tvary: / Ergänzen Sie die richtigen Formen der Verben in
die Tabelle:
Infinitiv německy
Infinitiv česky
3. osoba jednot.č.
er
2. osoba množ.č.
ihr
arbeiten
isst
sprecht
zavolat
ist
fernsehen
gefällt
uklízet
8. tvořte otázky a odpovídejte na ně: / Bilden Sie die Fragen und beantworten Sie sie:
Muster:
Wann – in den Deutschkurs gehen Wann gehst du in den Deutschkurs?
Ich gehe in den Deutschkurs jeden Dienstag um 3 Uhr.
die Wohnung aufräumen
____________________________________________________
fernsehen
____________________________________________________
kochen
____________________________________________________
Hausaufgaben machen
____________________________________________________
Freunde anrufen
____________________________________________________
im Supermarkt einkaufen
____________________________________________________
26
im Park spazieren gehen
____________________________________________________
im Supermarkt geöffnet sein ____________________________________________________
Samostatný projev
9. Napište svůj denní program pro příští dny: / Schreiben Sie Ihr Programm für die
nächsten Tage:
a)
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Morgen
Vormittag
Nachmittag
Abend
b) Nyní napište krátké vyprávění ve větách: / Jetzt schreiben Sie eine kurze Erzählung:
Am Montagmorgen ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Pojmenujte pamětihodnosti Berlína. Vyhledejte k nim základní informace: / Wie
heißen die Sehenswürdigkeiten in Berlin? Suchen Sie die Grundinformationen über sie:
1.
5.
2.
3.
6.
4.
7.
27
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
28
VI. F R E I Z E I T - W E T T E R
Přehled učiva kapitoly
Ve stávající kapitole si ověříte
 a rozšíříte znalosti dalších časových výrazů
 dovednost kladně odpovídat na zápornou otázku
 časování a používání nepravidelných sloves
 umění orientace podle světových stran
 využití vědomostí z oblasti tematických okruhů zájmy a základní charakteristiky
počasí
Samostatné řešení úloh
1. Přiřaďte předložky k daným časovým výrazům: / Ordnen Sie die Präpositionen den
entsprechenden Zeitangaben zu:
am
von - bis
um jeden
in der
kurz vor in im
kurz nach
_____ Abend, _______ Nacht, _______ Frühling,
____________ 17:02,
_____ Winter, _______ 6 Uhr, _______ morgen,
_____ Morgen, _______ gestern,
_________________________ 8:00 – 16:00 Uhr,
________ London, _________________3:57 Uhr
2. Odpovězte na otázky kladně: / Beantworten Sie die Fragen positiv:
Hat sie heute keine Zeit?
____________________________________________________
Arbeitet Mark als Lehrer? ____________________________________________________
Wohnt Familie Gruber nicht im Zentrum? ________________________________________
Fährst du nicht am Wochenende nach Wien? _______________________________________
Hat er keine Freunde?
____________________________________________________
Kommt ihr zu dieser Party? ____________________________________________________
3. Doplňte do tabulky slovesné tvary: / Ergänzen Sie die richtigen Formen der Verben in
die Tabelle:
Infinitiv německy
Infinitiv česky
3.os. jednot.č.
2.os.množ.č.
lesen
setkat se
schläft
fahrt Ski
nehmen
29
dát
möchte
esst
kennen
4. Přeložte. Dbejte na použití správných členů v příslušném pádě: / Übersetzen Sie.
Achten Sie auf die Benutzung von Artikeln:
1) Jak se ti líbí ty plavky? Ty plavky jsou pěkné. 3) Vezmeš si kávu nebo zmrzlinu? Kávu
nepiji, vezmu si tu zmrzlinu. 4) Znáš tu dívku? Ano, to je moje sestra. 5) Máš psa? Ne,
nemám žádného psa. 6) Potřebuješ také nějaké kolo? Jak se ti líbí to kolo? Ne, nepotřebuji
žádné kolo. Mám 2 kola. 7) Chtěl bys ten mobil? Ano, ten se mi líbí. Ten mobil bych chtěl. 8)
Přineste nám, prosím, jídelní lístek. Tady je ten jídelní lístek.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
5. O jaké aktivity volného času se jedná? Vyluštěte slova: / Über welche
Freizeitaktivitäten handelt es sich? Lösen Sie:
EL N E S ___________
CH N O E K __________
E R N E I S ______
R N E E E F S H N ______________
A T E Z N N ___________
S I P E L C M O U P T R E ______________
CH W I M E M S N ___________
N W E A D N R _________
O G J E G N __________
D F A A R H R________
Práce s internetem
6. Inspirujte se na webové stránce www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S1int_HG_L6.pdf
Napište 5 vašich nejoblíbenějších činností a 5 méně oblíbených: / Suchen Sie die
Inspiration auf der oben genannten Adresse. Schreiben Sie dann Ihre 5
Lieblingsaktivitäten und 5 weniger betriebene Aktivitäten:
Meine Lieblingsaktivitäten:
______________________
______________________
Weniger betriebene Aktivitäten:
________________________
________________________
30
______________________
______________________
________________________
________________________
7. Napište informace o sobě – představte se, odkud jste, kde bydlíte, pracujete, studujete,
o vašich zájmech, co rádi posloucháte, na co se díváte, kam chodíte atd. Vzor na
www.hueber.de/sixcms/media.php/36/Kovo-S1int-L6-D4.pdf / Schreiben Sie
Informationen über sich – stellen Sie sich vor, woher kommen Sie, wo wohnen und
studieren Sie, über Ihre Hobbys, was Sie hören, sehen sich an, wohin gehen Sie usw.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Samostatný projev
8. Podívejte se na mapu České republiky a napište, daná města leží: / Wo liegen die
Städte? Arbeiten Sie mit der Karte der Tschechischen Republik:
Tip: Světové strany můžete i kombinovat – Nordosten, Südwesten atd.
Opava (Tropau) –
České Budějovice (Budweis) –
Znojmo (Znaim) –
Plzeň (Pilsen) –
Olomouc (Olmütz) Karlovy Vary (Karlsbad) 9. Vyluštěte křížovku a odpovězte na otázku: / Lösen Sie das Kreuzworträtsel und
beantworten Sie die Frage:
1. Wie viel
2. Die Sonne
3. Schreibst du gern
4. Gehst du oft
5. Du brauchst
6. Am Himmel ist
7. Was für
8. Männer spielen
9. Mobiltelefon ist
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
31
-
-
-
-
-
-
-
-
zeigt Thermometer?
heute angenehm.
?
(in die Disko)?
für den Zug.
.
liest du?
gern.
auf Deutsch.
Was ist ___________________ Nummer Eins? ……………………………………..................
10. Popište počasí / roční období na obrázcích: / Beschreiben Sie das Wetter / die
Jahreszeiten auf den Bildern:
1.
2.
______________________
3.
__________________
4.
_______________________
5.
_______________
6.
___________________
32
_______________
VII. L E R N E N
Přehled učiva kapitoly
V dané kapitole si zautomatizujete
 tvorbu a používání minulého času perfekta u pravidelných a nepravidelných sloves
 dovednost využití dalších modálních sloves ve větách se specifickým slovosledem
 rozlišování sloves „können“ a „kennen“
 slovní zásobu tematických okruhů volný čas a vzdělávání
Samostatné řešení úloh
1. Zopakujte si význam a časování sloves „können“ a „kennen“. Doplňte jejich tvary do
vět: / Wiederholen Sie die Verben „können“ und „kennen“. Ergänzen Sie dann ihre
Formen in folgende Sätze:
__________ Sie bitte Herrn Klein anrufen? __________ du meine Freundin? Ich __________
das Buch nicht finden. __________ ihr uns heute helfen? Wir __________ das Restaurant im
Zentrum sehr gut. __________ Sie Deutsch sprechen? Ich __________ diesen Film noch
nicht. Wir _________ die Party am Wochenende zu Hause machen.
2. Přeložte věty, v nichž správně použijete slovesa „wollen, möchten, können, kennen“: /
Übersetzen Sie die Sätze und benutzen Sie richtig die Verben „wollen, möchten, können,
kennen“:
Může Sabina přijít? _________________________________________________________
Znáš tu píseň?
_________________________________________________________
Marku a Pavle, umíte anglicky?
_____________________________________________
Kdo chce zmrzlinu? _________________________________________________________
Chceme jít dnes do pizzerie. ____________________________________________________
Zítra bychom chtěli jít plavat. ___________________________________________________
Tuto počítačovou hru neznám. __________________________________________________
Neumím tancovat tango. _______________________________________________________
Výklad a vysvětlení učiva
33
3. Minulý čas perfektum. Vergangenheitszeit Perfekt.
Tento minulý čas se používá v němčině při běžné denní komunikaci. Tvoří ho dvě části:
1) pomocné sloveso haben nebo sein, která časujeme podle příslušné osoby
sein – používáme u sloves pohybu nebo změny stavu
Ich bin nach Hause gegangen.
haben – používáme v ostatních případech, dále u tranzitivních sloves (po nichž
následuje 4. pád) a u zvratných sloves
Er hat ein Buch gelesen.
2) příčestí minulé, které stojí na konci věty a kde je třeba rozlišovat
a) pravidelná slovesa mají vždy koncovku –t nebo -et
předpona - kořen slova - koncovka
ge
frag t
ge
arbeit et
b) nepravidelná slovesa mají vždy koncovku –en, kořen slova může být pozměněn
předpona – kořen slova – koncovka
ge
les
en
ge
schrieb en
Samostatné řešení úloh
4. Doplňte do tabulky slovesné tvary: / Ergänzen Sie die richtigen Formen der Verben in
die Tabelle:
Infinitiv německy
Infinitiv česky
3.os. jednot.č. - er
Perfektum
schreiben
pít
liest
hat genommen
schlafen
setkat se
hilft
ist gegangen
fahren
dívat se na TV
scheint
hat getrunken
34
5. Doplňte pomocné sloveso „haben“ nebo „sein“ v příslušné osobě: / Ergänzen Sie die
Hilfsverben „haben“ oder „sein“ in der entsprechenden Form:
Im Sommer ________ meine Eltern viel gereist. Warum ________ du nicht getanzt? Viele
Leute ________ zu uns gekommen. Markos Großvater ________ sehr lange gelebt. ________
ihr mit ihnen gewandert? Wir ________ gestern lange geschlafen.
6. Tvořte minulé časy perfekta u pravidelných sloves: / Bilden Sie Perfekt der
regelmäßigen Verben:
1. hledat - ich
habe
2. učit se – er
________
3. tančit – wir ________
4. milovat – sie (Sg.) ________
5. slyšet – sie (Pl.) ________
6. ptát se – ihr
________
7. najmout si – du
________
8. dělat – ich
________
9. chutnat – es
________
10. snídat – wir
________
-
-
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Was hast du jetzt? Ich habe jetzt ____________________________ .
Samostatný projev
7. Vytvořte se slovesy z minulého cvičení věty v daných osobách: / Bilden Sie die Sätze
mit Verben von der letzten Übung:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
8. Vytvořte otázky k daným odpovědím: / Bilden Sie Fragen zu den Antworten:
________________________________ ? Ich habe Hausaufgaben geschrieben.
________________________________ ? Wir haben Brot mit Käse gegessen.
________________________________ ? Ich bin gestern Abend im Park gelaufen.
________________________________ ? Ralf hat Kaffee getrunken.
35
________________________________ ? Gabi ist im Urlaub viel gereist.
________________________________ ? Barbara hat eine Zeitschrift gelesen.
________________________________ ? Wir haben uns in der Schule getroffen.
________________________________ ? Sie sind im Stadtzentrum spazieren gegangen.
9. Napište v minulém čase, co dělali osoby na obrázcích: / Schreiben Sie im Perfekt, was
die Personen an den Bildern gemacht haben:
1.
2.
3.
6.
7.
8.
4.
5.
9.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Napište, co jste dělali minulý týden. Použijte tabulka z 5. lekce „Mein Tag“: /
Schreiben Sie, was Sie letzte Woche gemacht haben. Benutzen Sie die Tabelle von der
Kapitel 5 – „Mein Tag“:
Mo
Di
Mi
Do
Morgen
Vormittag
Nachmittag
Abend
36
Fr
Sa
So
VIII. B E R U F – A R B E I T
Přehled učiva kapitoly
V této kapitole si připomenete
 slovní zásobu tematického okruhu povolání a práce a schopnost popsat činnosti lidí
v tradičních a netradičních povoláních
 tvoření préterita pomocných sloves „sein“ a „haben“
 používání minulého času perfekta
 upotřebení časových výrazů s „jeden“, „letzten“ a „nächsten“ a další předložky
v časových souvislostech
Samostatné řešení úloh
1. Doplňte logické řady: / Ergänzen Sie die logischen Reihen:
1) Frühling – Sommer - ____________ - Winter
2) Mai – Juni - ____________- August
3) Eins – drei – fünf - ____________
4) ___________ - Freitag – Samstag – Sonntag
5) Himmel - Mond – Stern - ___________
6) Januar – Februar - ____________ April
7) __________ - gestern – heute – morgen - ____________
8) Norden – Osten – Westen - ___________
9) Schweiz – Deutschland – Liechtenstein - ____________
10) Morgen - ____________ - Nachmittag – Abend
2. Zopakujte si, jaké předložky používáme v souvislosti s časem a přeložte dané výrazy: /
Wiederholen Sie die in Zeitangaben benutzten Präpositionen und übersetzen Sie die
Begriffe:
večer - _________________________
na jaře - ________________________
v srpnu - _______________________
každou zimu - ___________________
zítra dopoledne - _________________
před měsícem - __________________
již 3 dny - ______________________
od 5 do 6 - ___________________________
od včerejška - _________________________
v 5 hod. odpoledne - ____________________
každý den - ___________________________
před 10 dny - _________________________
ve středu večer - _______________________
toto úterý v poledne - ___________________
3. Vyberte správnou variantu: / Wählen Sie die richtige Variante aus:
I.
II.
37
III.
__________
a) Die Verkäuferin arbeitet
b) Ich lerne
c) Wir sehen uns
d) Mein Vater frühstückt
e) Tennis spielen wir
f) Sie besucht uns
g) Er ist ….. gekommen
um 7 Uhr
von 3 – 4 Uhr
am Wochenende
5 Uhr
von Sommer
am Freitagabend
vor 5 Minuten
seit 7 Uhr
schon 4 Uhr
im Wochenende
seit 5 Uhr
im Sommer
um Freitagabend
seit 5 Minuten
vor 7 Uhr
von 7 Uhr
um Wochenende
um 5 Uhr
am Sommer
Freitag Abend
in 5 Minuten
4. Uspořádejte otázky a odpovězte: / Ordnen Sie die Fragen und beantworten Sie sie:
 du – wo – geboren – bist?
……………………………………………………………………………………………….
 lange – in die – wie – bist – Schule – du – gegangen?
……………………………………………………………………………………………….
 Seit – gehst – wann – du – auf – die Handelsakademie?
………………………………………………………………………………………………
 lernst – seit – du – wann – Deutsch?
………………………………………………………………………………………………
 du – verheiratet – bist?
………………………………………………………………………………………………
 bist – geboren – du – wann?
………………………………………………………………………………………………
5. Doplňte vhodnou předložku, je-li to nutné: / Ergänzen Sie passende Präposition, wenn
es nötig ist:
Treffen wir uns _____ Sonntag? Hans liest _____ jeden Tag etwa _____ zwei Stunden.
Könnt ihr _____ Nachmittag kommen? _____ 8 Uhr steht Ingrid auf. Er ist _____ 9 _____ 17
Uhr im Büro. _____ Frühling arbeiten wir im Garten. _____ Nacht schlafe ich natürlich.
_____ einem Jahr suchen sie eine Wohnung. Robert geht _____ morgens zur Schule. Sie
möchte _____ heute Abend schwimmen gehen. _____ wann lebt sie in Berlin? Was macht ihr
_____ Wochenende? _____ September hat Monika Geburtstag.
6. Převeďte do minulého času: / Schreiben Sie den Text in der Vergangenheitsform:
Wo bist du am Wochenende? – Ich bin zu Hause. Und wo bist du? – Ich bin bei meiner
Freundin in Prag. Sie hat Geburtstag. Es ist schönes Wetter. Wir gehen spazieren und feiern.
Es sind prima Tage. Und was machst du? – Wir machen mit meiner Schwester einen Kuchen.
Dann kommen unsere Oma und Opa zu Besuch.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
38
7. Napište, co jste včera dělali: / Schreiben Sie, was Sie gestern gemacht haben:











um 6 Uhr aufstehen
Ich bin um 6 Uhr aufgestanden.
dann laufen
…………………………………………………………
um 7 Uhr frühstücken
…………………………………………………….......
Tee trinken und Brot essen ……………………………………………………….....
in der Schule von 8 bis 14 sein ………………………………………………………
am Nachmittag zur Freundin gehen ……………………………………………………
um 5 Uhr nach Hause kommen
……………………………………………………
seit 5 Uhr lernen, Hausaufgaben machen ………………………………………………
um 7 Uhr kochen und Abendessen haben ………………………………………………
am Abend fernsehen
………………………………………………………….
Im Bett Musik hören, ein Buch lesen …………………………………………………
8. Odpovídejte pomocí měsíce, popř. roku: / Antworten Sie mit Hilfe von einem Monat,
bzw. Jahr:
Wann hat deine Mutter Geburtstag? ……………………………………………………………
Wann beginnt das Schuljahr?
……………………………………………………………
Wann fängt das neue Jahr an?
…………………………………………………………..
Wann ist der Winter?
…………………………………………………………..
Wann bist du in der Schule?
……………………………………………………………
Wann bist du geboren?
……………………………………………………………
Wann beginnt der Frühling?
……………………………………………………………
Wann haben deine Eltern geheiratet? …………………………………………………………..
Von wann bis wann sind die Sommerferien? …………………………………………………..
Wie lange sind die Sommerferien? ……………………………………………………………
9. Přeložte časové výrazy. Pozor na koncovky: / Übersetzen Sie die Zeitangaben. Achten
Sie auf Endungen:
nächst -
jede -
letzt –
Jahr
Woche
Sommer
Tag
Stunde
Samostatný projev
10. Pojmenujte povolání podle obrázku. Napište, co kdo dělá: / Nennen Sie die Berufe
nach den Bildern. Schreiben Sie, was die Personen machen:
39
Spezialitäten kochen
Patienten heilen
Brot und Kuchen backen
in der Schule lernen
im Hotel arbeiten
1.
2.
6.
7.
10.
11.
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
10.___________________
11. ____________________
12. ____________________
13. ____________________
Briefe schreiben, telefonieren
am Computer arbeiten
Haare waschen und schneiden
Interview für Zeitung machen
3.
Autos reparieren
im Flugzeug arbeiten
Schüler unterrichten
Pläne der Häuser zeichnen
4.
8.
12.
5.
9.
13.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
40
11. Popište svůj zážitek z dovolené nebo prázdnin v minulém čase. Použijte uveden
slova: / Beschreiben Sie ein Erlebnis aus Ihrem Urlaub oder Ferien. Benutzen Sie
folgende Wörter:
Dort war es…, Wir hatten dort …, Wir sind / haben …,
warm – kalt – baden – essen – feiern – arbeiten – sehen – kaufen – tanzen – ein
Appartement – ein Haus – langweilig – interessant …,
Wann – wie lange - wo
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Jaká povolání mají Vaši příbuzní? / Welche Berufe haben Ihre Verwandten?
Name
Beruf
Charakteristik
1. Mutter
2.
3.
4.
5.
Práce s internetem
13. Pracujte s uvedenou webovou stránkou a vyhledejte následující informace: /
Arbeiten Sie mit der angeführten web – Seite und suchen Sie folgende Informationen
aus:
www.kulmbach.de/xist4c/web/Deutsches-Zinnfigurenmuseum_id_373_.htm

Wie sind die Öffnungszeiten im Museum?

Wie teuer ist der Eintritt? (klicken Sie „Plassenburg“ – Eintrittspreise)

Was gibt es noch in Kulmbach? Führen Sie 3 Sehenswürdigkeiten an.
41
IX. S T Ä D T E - I H R E V E R A N S T A L T U N G E N
Přehled učiva kapitoly
V následující kapitole upevníte
 své znalosti o dalších modálních slovesech a vhodnost jejich upotřebení
 dovednost používat neurčitý podmět „man“
 schopnost tvořit a uplatnit rozkazovací způsob
 a rozšíříte informace o tradicích a svátcích v německy mluvících zemích – Karneval,
Oktoberfest, vídeňské speciality
Výklad a vysvětlení učiva
1. Rozkazovací způsob. Imperativ.
- Tvoříme ho u následujících osob
Singular:
1. osoba – ne
Plural:
1. osoba - ano
2. osoba – ano
2. osoba – ano
3. osoba – ne
3. osoba – ano (vykání)
- Postup tvoření:
2. os. Sg.:
(du) schreib(st)
-------)
schreib!
(du) ruf(st) an
-------)
ruf an!
(du) arbeite(st)
-------)
arbeite!
(du) iss(t)
-------)
iss!
(du) schläf(st)
-------)
schlaf!
Zájmeno „du“ a koncovku „st“ vynecháme. U nepravidelných sloves zůstává změna
zachována (viz. iss! nimm! …). Neplatí to však pro slovesa, která v této osobě
přijímají přehlásku. Ta v rozkazovacím způsobu není (viz. schlaf!)
2. os. Pl.:
(ihr) schreibt
-------)
schreibt!
(ihr) esst
-------)
esst!
Zájmeno „ihr“ vynecháme, tvar slovesa zůstává stejný jako při časování.
1. os. Pl.:
wir schreiben
3. os. Pl.:
Sie schreiben
Přehodíme slovosled .
-------)
-------)
schreiben wir
schreiben Sie
Sloveso „sein“ má zcela nepravidelné tvary: sei! seid! seien wir! seien Sie!
Samostatné řešení úloh
2. Vyjádřete rozkaz v dané osobě: / Schreiben Sie Imperativ in der bestimmten Person:
42
du – deiner Freundin helfen
Hilf diner Freundin! ……………………………………
ihr – Frau Mosel grüssen
wir – es dem Vater sagen
Sie – jetzt Deutsch sprechen
ihr – für die Schule lernen
du – sofort kommen
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
3. Doplňte tabulku slovesných tvarů: / Ergänzen die Tabelle der Verben:
Infinitiv
du
ihr
Sie
kommen
kauf ein!
arbeitet!
sprechen Sie!
nehmen
schlaf!
esst!
lesen Sie!
aufstehen
bezahl!
wartet!
gehen Sie!
4. Přeložte v rozkazovacím způsobu: / Übersetzen Sie im Imperativ:
Nebuď líný! ___________________
Počkej tady! ___________________
Popros maminku! ________________
Pojď domů! ____________________________
Navštiv prarodiče! ______________________
Uvař oběd! ____________________________
5. Dejte rady v rozkazovacím způsobu v dané osobě: / Geben Sie Ratschläge im
Imperativ in der bestimmten Person:
Ich möchte Englisch sprechen. / in einen Sprachkurs gehen
Gehe in einen Sprachkurs! ……………………………………………………………………...
Wir haben Hunger. / etwas Kleines kochen
…………………………………………………………………………………………………
Ich bin müde.
/ nach dem Mittagessen schlafen
………………………………………………………………………………………………….
Wir möchten mit dir sprechen.
/ zu mir kommen oder mich anrufen
…………………………………………………………………………………………………...
Ich möchte Information über Oktoberfest. / im Internet suchen und Infos lesen
…………………………………………………………………………………………………...
Ich habe Durst.
/ Tee oder Wasser trinken
43
…………………………………………………………………………………………………..
Wir verstehen die Übung nicht.
/ den Lehrer fragen
…………………………………………………………………………………………………..
Ich reise nach München.
/ das Hotel buchen und die Fahrkarte reservieren
…………………………………………………………………………………………………...
Výklad a vysvětlení učiva
6. Používání „können“ a „dürfen“. Anwendung von „können“ und „dürfen“.
V případě, že žádáme o dovolení nebo svolení k něčemu, použijeme v němčině „dürfen“
(a to i když česky říkáme „můžu“).
Darf ich Ihnen Kaffee oder Tee anbieten?
Můžu, smím….?
Samostatné řešení úloh
7. Doplňte tabulku časování: / Ergänzen Sie die Tabelle der Konjugation:
müssen
möchten
ich
du
Eva
er
du
er will
ihr
sie können
ich darf
ihr
ihr kennt
wir
8. Použijte správně slovesa „können“ a „dürfen“ v překladu: / Benutzen Sie die Verben
„können“ und „dürfen“ richtig in der Übersetzung:







Můžu Vám nabídnout kávu?
Můžu se ho zeptat.
Můžu si vzít ještě koláč?
To nesmíš říkat.
Můžeme vás dnes navštívit?
Můžeš přijít zítra večer?
Nemůžete tu počkat?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
9. Co se může a co se nesmí dělat? Připište k obrázkům: / Was kann man und was darf
man nicht machen? Schreiben Sie es zu den Bildern:
44
Man darf (nicht)............................
Man kann (nicht)………………….
a) ……………………………………
b) ……………………………………
c) …………………………………….
d) …………………………………….
e) …………………………………………
f) …………………………………………
g) …………………………………………
h) …………………………………………
10. Co musí a můžou dělat osoby v těchto povoláních: / Was müssen und können die
Personen in diesen Berufen machen:
Beruf:
muss
kann_______________________
Taxifahrer –
Lehrer –
Programmierer –
Journalist –
Flugbegleiter –
Verkäufer –
Arzt -
Výklad a vysvětlení učiva
11. Neurčitý podmět „man“. Das infinite Subjekt „man“.
Do češtiny překládáme podmět „man“ – zvratným slovesem
- 1. nebo 3. osobou množného čísla (wir, sie)
- člověk
Sloveso, které následuje, stojí ve 3. osobě jednotného čísla.
Man öffnet dort erst um 10 Uhr.
45
Samostatné řešení úloh
12. Přeložte do češtiny: / Übersetzen Sie ins Tschechische:
Wie macht man das?
………………………………………………………………........
Man muss zuerst fragen.
……………………………………………………………………
Hier arbeitet man heute nicht. …………………………………………………………………..
Was kann man hier studieren? ………………………………………………………………….
Man darf es nicht sagen.
……………………………………………………………………
Wie sagt man es auf Deutsch? ………………………………………………………………….
13. Přeložte do němčiny podmětem „man“: / Übersetzen Sie ins Deutsche:
Jak se to píše anglicky?
Co se hraje dnes odpoledne v kině?
Jak se vaří v té restauraci?
Zde se pracuje od 8 do 16 hodin.
Člověk se rád dívá na televizi.
Jak se to dělá?
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Samostatný projev
14. Pojmenujte pamětihodnosti a speciality Vídně na obrázcích a vyhledejte k nim
stručné informace: / Nennen Sie die Wiener Sehenswürdigkeiten und Spezialitäten und
suchen Sie kurze Informationen zu ihnen:
1.
2.
4.
5.
3.
6.
46
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15. Co víte o Karnevalu? Přiřaďte body 1 – 6 k bodům a - f: / Was wissen Sie über den
Karneval? Ordnen Sie Punkte 1 – 6 und zu a - f:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Wie heißt in Deutschland die „fünfte Jahreszeit“?
Von wann bis wann feiert man den Karneval?
Was machen die Leute im Karneval?
Wie nennt man den Karneval noch?
Wo ist der Karneval „zu Hause“?
Welche Städte feiern den Karneval besonders?
a) Besonders bekannt sind die „Basler Fasnacht“ und die großen Karnevalfeste in
den Städten Mainz, Köln und Düsseldorf.
b) Im deutschen Sprachraum muss man bei dem Wort sofort an den Rhein
denken. Am Rhein hat der Karneval eine sehr lange und intensive Tradition.
c) Im Südwesten Deutschlands, in der deutschsprachigen Schweiz und im Westen
Österreichs heißt der Karneval, „Fasnacht“. In den anderen Teilen Österreichs
und in Bayern sagt man „Fasching“.
d) Der Karneval beginnt am 11. November um 11 Uhr 11 Minuten und endet
meistens im Februar. Besonders lustig sind die letzten 6 Tage.
e) Die Leute sind in den Straßen unterwegs, sie haben verrückte Kleider an, sie
tanzen, lachen, singen und feiern.
f) Man kennt vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Aber es gibt
noch eine fünfte „verrückte“ Jahreszeit: den Karneval
1
2
3
4
5
6
16. Vyplňte přihlašovací lístek do hotelu: / Ergänzen Sie den Meldeschein für das Hotel:
47
Práce s internetem
17. Najděte informace o následujících městech na uvedené webové stránce: / Finden Sie
Informationen über folgende Städte auf der angeführten Adresse:
www.hueber.de/sixcms/media.php/36/S2int_HG_L09.pdf
Stadt
Lage
Kurze
Geschichte
Basel
Köln
Mainz
Düsseldorf
48
Sehenswürdigkeiten Spezielle Infos
18. Napište informace o Oktoberfestu podle uvedené osnovy. Použijte danou webovou
stránku: / Informieren Sie über das Oktoberfest nach dem angeführten Plan. Benutzen
Sie die web- Adresse:
www.oktoberfest.de
Wo findet das Oktoberfest statt?
Was macht man dort?
Was trägt man, was zieht man an?
Wann findet es in diesem Jahr statt?
Was kann man als Souvenirs kaufen?
Seit wann findet es statt, wie ist die Geschichte?
Welche Spezialitäten trinkt und isst man?
49
X. G E S U N D H E I T
Přehled učiva kapitoly
Ve stávající kapitole zdokonalíte
 svoji slovní zásobu v tematickém okruhu lidské tělo a péče o zdraví
 používání a rozlišování dalších modálních sloves
 dovednost jednat ve zdravotním zařízení
 své poznatky o přivlastňovacích zájmenech
 vyjadřovat se formou úředního dopisu – poptávka
Samostatné řešení úloh
1. Najděte 12 částí lidského těla: / Finden Sie 12 Körperteile:
T B A U C H H S T A
__________________________________
U R Ü C K E N C R R
__________________________________
A U G E N F N H D M
__________________________________
B S L A I D M U N D
U Z H R E N N Y F H
S K J
L L G E
E H L B Ü E P
__________________________________
T U A
E
__________________________________
ß X
__________________________________
N A S E O R W R L R
T N A I K O P F A E
__________________________________
K D A N D V O H R W
2. Které části těla máme na mysli? / Welche Körperteile werden gemeint:
Damit das Essen kauen
jemanden umarmen
sprechen
sehen
Kopf bewegen
jemanden treten
Zähne
………..
……......
………..
………..
………..
damit hören
schreiben
etwas zeigen
riechen
schnell laufen
Friseur schneidet sie
………….
………….
………….
………….
………….
………….
3. Podle obrázku napište části těla se členem určitým a množné číslo: / Nach dem Bild
schreiben Sie Körperteile mit dem bestimmten Artikel und Pluralform:
50
Körperteil:
Pluralform:
1. ____________________ ________
2. ______________________________
3. ______________________________
4. ______________________________
5. ______________________________
6. ______________________________
7. ______________________________
8. ______________________________
9. der Ellbogen
Ellbogen______
10. _____________________________
11. _____________________________
12. _____________________________
13. _____________________________
14. _____________________________
15. _____________________________
16. die Ferse
Fersen_________
17. _____________________________
4. Vyberte a dejte dobrou radu člověku, který má nějaký problém. Použijte sloveso
„sollen“: / Wählen Sie aus und geben Sie einen Rat dem Menschen, der ein Problem hat.
Benutzen Sie das Verb „sollen“:
Probleme:
Ratschläge:______________________
Herr Adler ist nervös und oft im Stress
Meine Mutter ist immer müde
Marko kommt immer zu spät
Alex hat Fieber
Ich kann nicht einschlafen
Brigitte ist zu dick
keine Süßigkeiten essen, viel Gemüse
zum Arzt gehen, Medikamente nehmen
nicht so viel arbeiten, Urlaub machen
mehr Sport treiben, z.B. Aerobic machen
einen Kalender kaufen, Uhren tragen
eine Tablette nehmen, im Bett bleiben
spazieren gehen, viel trinken
ein Glas Wein trinken, keinen Alkohol
Herr Adler, Sie sollen ………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
51
5. Přeložte věty: / Übersetzen Sie die Sätze:
Včera jsem byl u lékaře. Bolí mě hlava, mám bolesti zad a jsem příliš tlustý. Lékař říká, že
nemám tak moc kouřit a pít žádné pivo. Nemám jíst tolik masa a žádnou čokoládu. Ale mám
chodit na procházky a víc sportovat. Proč jsem jen chodil k lékaři?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Doplňte do vět slovesa „sollen“ a „haben“: / Ergänzen Sie die Verben „sollen“ oder
„haben“ in die Sätze:
Wie oft ________ ihr Deutsch? Wir ________ dreimal wöchentlich Deutsch. Heute am
Vormittag ________ wir eine Stunde haben. Wann ________ wir mit dem Lernen beginnen?
Zuerst ________ wir unsere Hausaufgaben korrigieren. Aber ich ________ keine Aufgabe.
Ich ________ sie zu Hause nicht gemacht. Leider ________ ich im Moment keine Zeit für
Sie. Sie ________ sofort zur Schule fahren. Der Lehrer ________ auch CD Player bringen
und wir ________ die Hörübungen machen.
7. Doplňte tabulku přivlastňovacích zájmen: / Ergänzen Sie die Tabelle der possessiv
Pronomen:
der
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
Sie / sie
die
das
Plural
mein
seine
unser
Ihre /ihre
8. Tvořte spojení podstatných jmen a přivlastňovacích zájmen: / Bilden Sie
Verbindungen der Substantive und possessiv Pronomen:
Du / lesen / Buch:
Du liest dein Buch ……………………………………
Ich / treffen / Freundin:
Familie Bauer / haben / Kinder:
Herr Meier / verkaufen / Haus:
Andrea / lieben / Freund:
Du und Inge / nehmen / Hund:
Wir / anrufen / Großeltern:
Erika und Lars / fahren / in Urlaub:
Ich / regelmäßig besuchen / Arzt:
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
52
Samostatný projev
9. Změňte termín u zubaře dle následujících instrukcí. Rozhovor napište: / Ändern Sie
den Termin beim Zahnarzt nach den Instruktionen. Das Gespräch schreiben Sie:
Sie haben schon einen Termin beim Zahnarzt für Freitag nächste Woche. Aber die
Zahnschmerzen sind zu stark und Sie brauchen früher zum Arzt zu gehen, noch diese Woche.
Rufen Sie ihn an.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Reagujte poptávkou na uvedený inzerát: / Reagieren Sie mit einer Anfrage auf die
angeführte Anzeige:
Führungen in Stephansdom jeden Tag! Sie können uns
besuchen und eine Führung (auch Turmbesichtigung) für
einen niedrigen Preis machen. Außerdem werden jeden
Freitag Konzerte der klassischen Musik in der Kathedrale
veranstaltet. Kommen Sie uns besuchen oder rufen Sie unter
der
Nummer
01/987
987
auf
der
Adresse
www.stephansdom.at, Stephansplatz 3/4, 1010 Wien.
Napište správně dopis se všemi náležitostmi. Pro zopakování přiřaďte pojmy k sobě: /
Schreiben Sie richtig einen Brief mit allen Angelegenheiten. Für Wiederholung ordnen
Sie folgende Begriffe zueinander:
1) Adresa odesílatele
2) Adresa příjemce
3) Datum
4) Věc
5) Oslovení
6) Text
7) Podpis
8) Pozdrav
1
2
3
4
a) der Text
b) die Unterschrift
c) der Gruß
d) die Absenderadresse
e) das Datum
f) die Empfängeradresse
g) der Betreff
h) die Anrede
5
6
7
8
V dopise uveďte, co Vás zajímá: / Im Brief führen Sie an, woran Sie interessiert sind:
-
Otevírací doba v určité dny
53
-
Vstupné pro různé kategorie
Program koncertů na tento pátek
Možnost obstarání vstupenek
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
54
XI. O R I E N T I E R U N G I N E I N E R S T A D T
Přehled učiva kapitoly
V dané kapitole posílíte
 schopnost určování místopisu a orientace v rámci daného místa, kde se nacházíte
 a rozšíříte specifickou slovní zásobu v oblasti tematického okruhu město, dopravní
prostředky, názvy institucí
 a naučíte se v kontextu používat předložky se 3. a 4. pádem
Samostatné řešení úloh
1. Zopakujte si předložky se 3.a 4. pádem a doplňte tabulku: / Wiederholen Sie die
Wechselpräpositionen und ergänzen Sie die Tabelle:
An, ________________________________________________________________________
Wo sind wir?
restaurace
semafor
pošta
škola
hotel
parkoviště
domy
město
nemocnice
Wohin gehen wir?
vuvedle před za na mezi nad pod -
do kkpřed za na mezi nad pod -
2. Doplňte do textu předložku a člen: / Ergänzen Sie Präpositionen und Artikel in den
Text:
Wir arbeiten (v) _________ Stadt. Unser Sohn fährt (do) _________ Stadt (do) _________
Schule. Erich gibt den Salat (na) _________ Tisch. Der Hund schläft (pod) _________ Sofa.
Jetzt läuft auch die Katze (pod) _________ Sofa. Meine Großmutter liest gern (u) _________
Fenster. Geh bitte (k) ________ Fenster. Die Kinder spielen (za) _________ Haus. Robert,
stell dein Fahrrad (za) _________ Haus! Der Verkäufer geht (před) _________ Geschäft.
(Před) _________ Geschäft wartet seine Freundin. Die Lampe ist (nad) _________ Klavier.
Hänge bitte die Lampe (nad) ________ Schreibtisch.
3. Překládejte: / Übersetzen Sie:
na ulici -
do restaurace –
55
k poště v domě do domu do Švýcarska za skříní před televizi u dveří mezi obědem a večeří –
na parkoviště –
domů –
k letišti do Anglie –
vedle postele –
u lékaře –
pod židli –
4. Sestavte věty a časujte slovesa: / Schreiben Sie die Sätze und konjugieren Sie die
Verben:






brauchen – eine - Auskunft – wir?
__________________________________
der – nach – wann – gehen – Zug – Wien? __________________________________
Gleis – welchem – Zug – fahren – auf – der – ab? _____________________________
kosten – was – Fahrkarte – die?
__________________________________
umsteigen – müssen – ich – wo?
__________________________________
U-Bahn – geben – wo – es – hier – Station? __________________________________
5. Vyluštěte křížovku: / Lösen Sie das Kreuzworträtsel:
-
- -
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
1. Wir gehen aus dem Gebäude durch den
2. Wir kaufen etwas Kleines zum Essen im
3. Wenn die Züge abfahren
4. Dort kann man Fahrkarten kaufen
5. Wenn die Züge ankommen
6. Wir gehen in das Gebäude durch den
7. Die Informationen kann man in der ….. hören
8. Dort kann man Geld wechseln
9. Wenn die Flugzeuge abfliegen
10. Die Züge fahren vom …….. Nummer ab
11. Dort warten die Leute für den Zug
Warst du schon mal ________________________ ?
Samostatný projev
6. Vytvořte věty s danými slovesy: / Bilden Sie Sätze mit angegebenen Verben:
fliegen
abfliegen
ankommen
aussteigen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
56
einsteigen
umsteigen
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Kam mám jít, pokud chci vyřídit danou záležitost? / Wohin soll ich gehen um
folgende Angelegenheiten zu erledigen:
Ich möchte einen Brief schicken / gehen / Post









Brot kaufen / gehen / Bäckerei
tanzen / gehen / Disko
nach London fliegen / fahren / Flughafen
Geld wechseln / gehen / Bank
krank sein / gehen / Arzt
zur Oma zu Besuch / fahren / Bahnhof
einkaufen / fahren / Stadt
Hauptstadt besuchen / fahren Prag
Schwimmen / gehen / Schwimmbad
…… Ich gehe zur Post……………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
8. Kterými dopravními prostředky můžeme cestovat? Napište stručně výhody a
nevýhody: / Mit welchen Verkehrsmitteln kann man reisen? Schreiben Sie Vorteile und
Nachteile:
Vorteile
Nachteile
1. mit
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
57
Samostatné řešení úloh
9. Přeložte rozhovor týkající se orientace: / Übersetzen Sie das Gespräch:
A:
B:
A:
B:
Promiňte, můžu se Vás něco zeptat?
Ano, prosím.
Hledám nádraží, jak se tam dostanu?
To není daleko, můžete jít pěšky.
Jděte nejdříve rovně a na druhém semaforu doleva. Pak jděte asi 100m a uvidíte
nádraží. Můžete jet také metrem Je to jedna stanice.
A:
Děkuji. Na shledanou
B:
Na shledanou
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10. Pracujte s plánem města a popište cestu z výchozího místa do cílového. Použijte
fráze: / Arbeiten Sie mit dem Stadtplan und beschreiben Sie den Weg. Benutzen Sie
Phrasen:
58
Wie komme ich zu…..?
Wie weit ist es zu …. ?
Gehen Sie geradeaus… Meter
bis zur / zum….;
Biegen Sie links / rechts ab; Gehen Sie an ….. vorbei;
an der Ampel;
an der Ecke; um die Ecke; dort sehen Sie / dort ist, steht schon …..;
neben, hinter, zwischen, vor …….;
Ausgangspunkt:
Zielpunkt:________________________
a) Stadtmuseum
Rathaus
b) Bahnhof
Schwimmbad
c) Hotel zum Löwen
Post
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
59
XII. K U N D E N S E R V I C E
Přehled učiva kapitoly
V následující kapitole prohloubíte
 znalost slovní zásoby v tematickém okruhu služby zákazníkům
 dovednost tvořit a používat podmiňovací způsob s „würden“ a „könnten“
 a rozšíříte učivo o předložkách v časových údajích (seit, ab) a dále o předložkách bei,
vor, nach
 a získáte dovednost vyřizovat reklamace
Výklad a vysvětlení učiva
1. Předložky ve spojení s časovými výrazy. Präpositionen in Verbindung mit
Zeitangaben.
Zopakujte si všechny předložky, které používáme s časovými výrazy
Um ? am? –
im? von – bis?
kurz vor / nach?
Předložka „od“ se v němčině používá ve více významech:
OD ----------- SEIT: používá se v případě, kdy děj začal v minulosti
následuje po ní 3. pád
překládá se do češtiny také jako „již“
Seit 3 Wochen ist sie im Ausland.
------------ VON – BIS: od – do
Das Geschäft hat Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.
------------ AB: používá se v případě, kdy děj začíná právě teď nebo v budoucnosti
Ab morgen fange ich mit der Diät an.
Samostatné řešení úloh
2. Vytvořte otázky k odpovědím. Použijte v nich zadaná slova: / Bilden Sie Fragen zu
den Antworten. Benutzen Sie die angeführten Wörter:
wie lange - wann - ab wann - bis wann - seit wann von wann-bis wann
60
………………………………?
………………………………?
……………………………… ?
……………………………… ?
……………………………… ?
……………………………… ?
Meine Mutter arbeitet jeden Tag von 8 – 16 Uhr.
Ich möchte mit dem Studium ab September anfangen.
Sie soll spätestens bis 20 Uhr kommen.
Wir leben in diesem Haus seit 3 Jahren.
Für die Camera geben wir 24 Monate Garantie.
Horst möchte lieber immer morgens trainieren.
3. Doplňte časové předložky: / Ergänzen sie folgende Präpositionen:
von – bis seit bis ab in
_____ morgen bin ich in Prag. Sie bleibt ______ Freitag ______ Montag zu Hause. ______
einem Monat sucht Rita ein Geschenk für ihn. ______ gestern geht Heidi wieder zur Schule.
Er soll ______ einer Stunde anrufen. ______ heute trainiert Lukas im Fitnesscenter. ______ 8
______ 9 Uhr sind wir beim Arzt. ______ Montag möchte Gabi wieder arbeiten. Meine
Schwester lebt ______ dem Jahr 2005 in Wien. ______ dieser Zeit treffen wir uns jede
Woche. Ich komme ______ ein paar Monaten. ______ heute war ich dort noch niemals.
4. Použijte daná slovesa ve větách: / Benutzen Sie folgende Verben in Sätzen:
ausmachen
zumachen
anmachen
aufmachen
machen
…………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
5. Přeložte časové výrazy a doplňte je do křížovky: / Übersetzen Sie die Zeitangaben und
ergänzen Sie sie in das Kreuzworträtsel:
1. při sportu
2. po práci
3. před jídlem
4. již jeden den
5. před rokem
6. za 1 týden
7. po vyučování
8. před cestou
9. při snídani
10. za 2 hodiny
-
-
-
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
-
-
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6. Převeďte věty do podmiňovacího způsobu s „würden“ a „könnten“: / Schreiben Sie
die Sätze im Konjunktiv:
Er kauft das Auto nächstes Jahr.
Fahrt ihr nach Italien?
Kanast du mir bitte helfen?
Wann könnt ihr uns besuchen?
Kommst du schon heute zu mir?
Ich rauche niemals.
Wir rufen Marko morgen an.
Sie kauft lieber im Kaufhaus ein.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
7. Přeložte věty v podmiňovacím způsobu: / Übersetzen Sie die Sätze im Konjunktiv:
Kdy bych si mohla ten fotoaparát vyzvednout?............................................................................
Pane vrchní, zavřel byste to okno? ……………………………………………………………
Mohl byste mi zavolat vedoucího? ……………………………………………………………
Uvařila bys mi ještě kávu, prosím? ……………………………………………………………
Zaplatili bychom ten účet. …………………………………………………………………...
Mohli byste přijít v neděli? …………………………………………………………………...
Ukázal bys mi cestu?
…………………………………………………………………...
Jeli bychom rádi s rodiči na dovolenou. ……………………………………………………….
8. Přiřaďte k sobě pojmy z levé strany a vysvětlení ze strany pravé: / Ordnen Sie den
Begriffen links die Erklärungen rechts zu:
1) Wellness
a) stehen Brot, Eier, Marmelade, Butter, Käse,
Wurst, und Obst. Die Hotelgäste können hier ihr
Frühstück selbst auswählen und an ihren Tisch
bringen.
2) Sehenswürdigkeiten
8.3)Vyřiďte
jednu
z reklamací. Text n
Das Wort
„weltberühmt“
bedeutet
b) können Hotels, aber auch Jugendherbergen
oder Ferienwohnungen sein.
4) Übernachtungsmöglichkeiten
c) tut gut: bei Massagen ist der Alltagsstress
schnell weg.
5) Auf einem Frühstücksbuffet
6) In einem Gästehaus oder in einer
Pension
d) kann man übernachten und frühstücken.
e) sind zum Beispiel Schlösser, Plätze und
Museen in einer Stadt. Viele Touristen
besichtigen diese Orte.
1
2
3
4
5
6
g) Menschen aus aller Welt kennen das.
62
9. Vyřiďte jednu reklamaci. Text nahlaste na záznamník: / Führen eine von den
angebotenen Reklamationen aus. Den Text sagen Sie in den Anrufbeantworter:
a) Sie haben im Internet 2 Bücher bestellt, aber heute ist mit der Post nur ein Buch
gekommen. Rufen Sie beim Kundenservice an. Bitten Sie um Rückruf.
b) Sie rufen im Fahrradverleih an. Sie möchten gern am Samstag zwei Fahrräder mieten.
Sie möchten die Räder jetzt schon reservieren.
c) Ihre Brille ist kaputt. Sie rufen beim Optiker an. Kann man dort nur Brillen kaufen oder
repariert man sie dort auch? Fragen Sie und bitten Sie um Rückruf.
Práce s internetem
10. Přečtěte si článek na níže uvedené adrese a zodpovězte otázky: / Lesen Sie den text
auf der angeführten Adresse und beantworten Sie die Fragen:
www.heuber.de/sixcms/media.php/36/S2int_HG_L12.pdf
Fragen:
1) Wer wird der „Märchenkönig“ genannt?
2) Wann und wo ist der König geboren?
3) Seit wann war er König?
4) Was will er machen / nicht machen?
5) Was sind seine Hobbys?
6) Was macht er anders als „normale“ Menschen?
7) Wo und wie ist er gestorben?
8) Wie heißt sein schönstes Schloss?
Antworten:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
63
XIII. M O D E - K L E I D U N G
Přehled učiva kapitoly
V nastávající kapitole zautomatizujete
 své znalosti slovní zásoby v rámci tematického okruhu móda, oblékání a nakupování
 a zvládnete používání a skloňování ukazovacích zájmen a osobních zájmen ve 3. pádě
 stupňování přídavných jmen a srovnávání osob, věcí a jevů
Samostatné řešení úloh
1. Vymyslete k tajence slova, týkající se módy: / Denken Sie die Wörter aus, die etwas
mit der Mode zu tun haben:
_______________ K _________________
_______________ L _________________
_______________ E __________________
_______________ I ___________________
_______________ D __________________
_______________ U ___________________
_______________ N ____________________
_______________ G ____________________
2. Podle obrázků napište názvy dámského a pánského oblečení: / Nach den Bildern
schreiben Sie weibliche und männliche Kleidungsstücke:
Kleidungsstücke für sie:
Kleidungsstücke für ihn:______________
64
der……………………………………………………der………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Co se dá nosit k určitým příležitostem? Napište co nejvíce příkladů: / Was kann man
zu bestimmten Gelegenheiten tragen? Schreiben Sie möglichst viele Beispiele:

Im Theater –

Im Restaurant –

Zum Einkaufen –

Im Büro -
Použijte: man trägt, man zieht sich …..an, elegant, praktisch, sportlich, schön ………………..
4. Zopakujte si barvy a najděte v tabulce 10 barev: / Wiederholen Sie Namen der
Farben und finden Sie in der Tabelle 10 Farben:
I U S Q G R A U S
B Q
C
J
Q
O
B N R
W N H B W R L
N
O
E
F
W R
L A
A
C
S
I
E
A A
L
N U
X
A
S
P
R
N G
S
P
Z N
G
U G
O
O
X
U
E
L
B
Y
J
E
E
I
R
Ü
N
V
L
D
T
R
O
T
A
L
Orange, _________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
5. Doplňte koncovky zájmen „welch-“ a „dies-“: / Ergänzen Sie die Endungen von
Pronomen „welch-“ und „dies-“:
65
a) In welch____ Geschäft kaufst du lieber ein? Für welch____ Freund ist das Geschenk?
Welch____ Farben gefallen Ihnen? Welch____ Mantel gefällt dir am besten?
Welch____ T-Shirt findest du besser? In welch____ Haus wohnst du?
b) Wie viel kostet dies____ Pulli? Ich kenne dies____ Mädchen nicht. Dies____ Schuhe
sind mir leider eng. Wie findest du dies____ Bild? Bezahlen Sie bitte an dies____
Kasse. Wir wollen gerade dies____ Computer nehmen. Bei dies____ Arbeit bin ich
immer müde.
6. Napište zájmena v závorce ve správném pádě: / Schreiben Sie Pronomen in
Klammern in dem richtigen Fall:
Diese Schuhe gehören (ich, wir, sie – Sg.) ………..…………………………………
Die Sekretärin schreibt einen Brief (sie – Pl., ihr, er) - ………………………………………..
Ich danke (du, ihr, sie – Sg.) ……………………………………
Wir helfen (er, du, ihr) …………………………………………..
Die Kollegen gratulieren (ich, wir, Sie) ………………………………………….
Lernen müssen (wir, sie, Sie) immer ………………………………………….
7. Doplňte vhodná zájmena do vět: / Ergänzen Sie die passenden Pronomen in die Sätze:
Ich bin nicht krank. _____ fehlt nichts. - Silke hat Geburtstag: Wir gratulieren ____ . – Marko
braucht das Buch. Wir geben ____ dieses hier. – Die Kinder sehen einen Film. Er gefällt ___ .
- Das Kind hat Durst. Die Mutter gibt ____ Tee. – Die Leute sind schon hier. Was soll ____
____ sagen?
8. Doplňte tabulku stupňování: / Ergänzen Sie die Tabelle der Komparation:
Komparativ
Superlativ
teuer
älter
am größten
gut
neuer
am meisten
laut
lieber
am kältesten
9. Napište, kdo jaký je / co jaké je. Použijte stupňování: / schreiben Sie, wie die
Menschen und Sachen sind. Benutzen Sie Komparation:
Muster: Peter 160 cm / Eva 150 cm / Rita 145 cm – klein
Peter ist klein. Eva ist kleiner. Rita ist am kleinsten. …………………………………
66
 Prag / Paris / Moskau – groß
………………………………………………………………………………………………
 Bluse / Kostüm / Pullover – warm
………………………………………………………………………………………………
 Rock 20 € / Hose 35 € / Mantel 100 € - billig
……………………………………………………………………………………………….
 Hut / Hemd / Jeans – bequem
……………………………………………………………………………………………….
 Musik / Buch / Film – interessant
………………………………………………………………………………………………
Práce s internetem
10. Udělejte si test, jaký jste barevný typ. Pracujte s následující webovou stránkou: /
Machen Sie einen Test und stellen Sie fest, welcher Farbtyp Sie sind. Arbeiten Sie mit
folgender Webseite:
www.otto.de
V poli „Suche“ zadejte „Farbtypberatung
Ich bin Farbtyp ………………………………………………… ……………………………..
Mir stehen Farben ………………………………………………………………………………
Diese Farben gefallen mir / nicht ………………………………………………………………
Samostatný projev
11. Napište svůj názor na módu. Jako pomůcku použijte výrazy: / Schreiben Sie Ihre
Meinung über die Mode. Als Hilfe stehen Ihnen folgende Begriffe zur Verfügung:
Mode finde ich …..
Sie interessiert mich / nicht, …..
Mode gefällt mir / nicht, …..
Mode ist teuer…..
Ich möchte gut / perfekt / …….. aussehen
Ich gebe viel / wenig ……… Geld für Mode
Wichtig für
mich ist …… Ich trage am liebsten …….
? ? ?
67
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
68
XIV. F E S T E - F E I E R N
Přehled učiva kapitoly
V poslední kapitole ověříte
 a rozšíříte své znalosti v tematickém okruhu svátky, jejich oslavy a symboly v české
republice a v Německu
 jak zvládáte skloňování a použití osobních zájmen ve 3. a 4. pádě
 schopnost tvořit a upotřebit řadové číslovky
 zda a jak zvládáte napsat pozvánku na akci
Výklad a vysvětlení učiva
1. Osobní zájmena. Personalpronomen.
Pokud se v roli předmětu nacházejí dvě osobní zájmena, pak dochází ke změně slovosledu
ve větě. Zájmeno stojící ve 4. pádě má přednost před zájmenem ve 3. pádě a stojí před ním.
U podstatných jmen to tak není.
Např. Er bringt Thomas die CD.
- Er bringt sie ihm.
Samostatné řešení úloh
2. Najděte v tabulce 12 osobních zájmen: / Finden Sie in der Tabelle 12
Personalpronomen:
U
D
I
H
M
N
U
H
M
E
S
E
R
I
M
I
D
I
R
I
E
S
E
U
CH
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
3. Doplňte do vět příslušná osobní zájmena: / Ergänzen Sie entsprechende
Personalpronomen in folgende Sätze:
69
Das ist Eva. Kennst du _____ ? Herr König arbeitet. Stören Sie _____ bitte nicht. Vera hat
Geburtstag. Was sollen wir _____ schenken? Ihr braucht Hilfe. Darf ich _____ helfen? Frau
Klein, ich verstehe _____ nicht, sagen Sie es bitte noch einmal. Ich war gestern auch im
Fitnescenter. Hast du _____ nicht gesehen? Wir haben kein Auto. Könnt ihr _____ euer Auto
leihen?
4. Nahraďte podtržená podstatná jména zájmeny v příslušném pádě a pořadí: / Ersetzen
Sie die unterstrichenen Substantive durch Personalpronomen im entsprechenden Fall
und in der richtigen Reihenfolge:
Wir schenken Veronika und Peter einen Pullover.
Er hat Michael das Buch gekauft.
Ich zeige dem Mann den Weg.
Adam bringt seiner Freundin Blumen.
Barbara erklärt den Kindern das Spiel.
Paul zeigt seinem Kollegen die Fotos.
Die Mutter kocht den Kindern Suppe.
Ich habe dir schon das Buch gegeben.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
5. Doplňte do vět spojky „aber, denn, oder, und“: / Ergänzen Sie die Präpositionen
„aber, denn, oder, und“ in folgende Sätze:
Ich bleibe liber im Zug, ________ auf dem Bahnsteig ist es zu kalt. - Möchtest du in Urlaub
nach Italien fahren ________ bleibst du diesmal in Tschechien? - Sie müssen eine Platzkarte
kaufen, ________ die Züge sind immer voll. – Wir wollten etwas essen, ________ in der
Stadt gibt es kein Restaurant. – Du kannst spät kommen ________ du musst dich dann
entschuldigen.
6. Uspořádejte věty ve správném slovosledu. Vyčasujte také správně slovesa: / Bringen
Sie die Sätze in die richtige Reihenfolge. Konjugieren Sie richtig auch die Verben:
 arbeiten – im Garten – du – und - waschen – ich - unser – Auto.
……………………………………………………………………………………………
 nach Amerika – ich – fliegen – denn – wollen – üben – ich – mein Englisch.
………………………………………………………………………………………………
 sie (3.Sg) - wohnen – bei den Eltern – oder – sie – schon - haben – eine Wohnung?
……………………………………………………………………………………………
 sein – der Mantel – schön – aber – warm – nicht – er – sein – so.
……………………………………………………………………………………………
 eine große Portion – bestellen – sie (3.Pl) – haben – sie – denn – Hunger.
………………………………………………………………………………………………
7. Odpovězte na otázky pomocí řadových číslovek. Vypište je slovy: / Beantworten Sie
die Fragen mit Hilfe der Ordinalzahlen. Schreiben Sie sie in Wörtern:
Wann haben Sie Geburtstag?
______________________________________________
70
Wann beginnt der Herbst?
Wann ist der Silvester?
Wann ist Ihre Mutter geboren?
Wann beginnt das Schuljahr?
Der Wievielte ist heute?
Den Wievielten haben wir morgen?
Seit wann arbeitet er? (15.5.)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Samostatný projev
8. Vysvětlete, proč následující činnosti děláte nebo neděláte rádi. Můžete použít
následující výrazy: / Erklären Sie, welche von folgenden Tätigkeiten machen Sie gern –
nicht gern:
(un)wichtig, interessant, langweilig, wunderbar, toll,
schön, fit bleiben, ein paar Kilo abnehmen, (keinen) Spaß
machen, …….






Sport treiben. Ich …………………, denn …………………………………………
lesen
Fremdsprachen lernen
reisen
kochen
Freunde treffen
9. Vyberte si jednu z nabízených možností a napište pozvánku podle všech náležitostí
jako jsou oslovení, důvod, čas, místo, dotaz/prosba, vyjádření potěšení, pozdrav: /
Wählen Sie eine der angebotenen Möglichkeiten aus und schreiben Sie eine Einladung
mit allen Formalitäten wie Anrede, Grund, Zeit, Ort, Frage / Bitte, Freude, Gruß:
Geburtstag - Silvesterfeier – Gartenparty – Abschied vor der Abreise zum Studienaufenthalt
Pozvánku upravte i graficky: / Gestalten Sie die Einladung auch graphisch in der
entsprechenden Form:
71
10. Napište také odpověď, zda přijdete nebo proč nemůžete přijít: / Schreiben Sie auch
eine Antwort, ob Sie kommen / oder warum Sie nicht kommen können:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
11. Které svátky představují následující symboly? Pojmenujte daný symbol a k němu
uveďte svátek: / Welche von Festen stellen folgende Symbole dar? Nennen Sie das
Symbol und dazu das Fest:
1. ___________________
____________________
2. __________________
__________________
3. ______________________
______________________
4. ________________
________________
5. ________________
________________
6. ___________________
___________________
7. ________________
________________
8. _________________
_________________
9. _____________________
______________________
10. ________________
________________
11. _________________ 12. ____________________
_________________
_____________________
72
13. _______________
________________
14. _________________ 15. ____________________
__________________
_____________________
12. Vyberte si jeden ze svátků a napište blahopřání: / Wählen Sie eines der Feste und
schreiben Sie eine Gratulation:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
13. Jak se slaví narozeniny? Do popisu zahrňte následující body: / Wie feiert man seinen
Geburtstag? Beschreiben Sie. Vergessen Sie nicht:
-
was kauft man
wie lädt man ein
was bereitet man vor
wo, wie feiert man
was schenkt man
usw.
Práce s internetem
14. Pracujte s uvedenou webovou stránkou. Udělejte tabulku srovnání, co a jak se slaví
v Německu a u nás. Uveďte stručnou charakteristiku daného svátku: / Arbeiten sie mit
der angeführten Webseite. Machen Sie eine Tabelle, in der Sie die Feste in Deutschland
und bei uns vergleichen. Geben Sie die kurze Charakteristik jedes Festes:
DEUTSCHLAND
Silvester
TSCHECHIEN
- am 31.12. - Partys
- mit Glas Champagner anstoßen
- Feuerwerk machen
- Freunden wünschen
- Vorsätze machen ……………..
73
74
S E Z N A M P O U Ž I T Ý CH Z D R O J Ů
1. Niebisch, D. / Penning-Hiemstra, S. / Specht, F. / Bovermann, M. / Reimann, M.
Schritte international 1, 2. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2006.
2. Internetová podpora k učebnici Schritte international 1, 2.
http://www.hueber.de/schritte-international/.
3. Drmlová, D. / Homolková, B. / Kettnerová, D. / Tesařová, L. Německy s úsměvem
– nově. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2003.
4. Dusilová, D. / Kolocová, V. / Brožíková, L. / Goedert, R. Sprechen Sie Deutsch?
1. Polyglot, 2000.
5. Schumann, J. Leichte Tests. 1. Auflage. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001.
6. Raděvová, Z. Cvičebnice německé gramatiky 1, 2. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2003
75
Download

Výukový materiál