NA PROGRAME AKTUÁLNE OTÁZKY
Na Palkovičovej ul. sa v závere leta konalo
21. zasadanie Mestského zastupiteľstva (MsZ)
v Novom Meste nad Váhom.
Po procedurálnych otázkach, kontrole
uznesení MsZ, správe o činnosti MsR medzi 19.
a 20. zasadnutím MsZ sa na rokovací stôl dostalo nakladanie s majetkom mesta. V rámci neho
odznela informácia o výsledkoch obchodných
verejných súťaží (OVS):
OVS na odpredaj nehnuteľnosti polyfunkčnej
budovy a pozemku pod budovou v areáli bývalých
kasární bola úspešná - víťazom súťaže sa stala fa
LUCAB, spol. s r.o. Prievidza. OVS na odpredaj
nehnuteľnosti v areáli bývalých vojenských skladov na Železničnej ul. bola čiastočne úspešná,
víťazom súťaže sa stal M. Ilenčík z nášho mesta.
OVS na odpredaj bytu č. 9 na 3. nadzemnom
podlaží domu súp. číslo 837, vchod č. 11 na
Dibrovovej ul. bola úspešná. Víťazkou OVS sa
stala I. Ondrejovičová.
Na program sa potom dostala Monitorovacia
správa k plneniu Programového rozpočtu mesta
k 30. júnu. MsZ konštatovalo, že mesto splnilo
príjmy spolu vo výške 6 205 041 €, čo je 32 %
z ročného rozpočtu a výdavky čerpalo vo výške
5 450 732 €, čo je 28 % z ročného rozpočtu. TSM
splnili výnosy vo výške 2 684 019 €, čo je na 64
% a náklady čerpali spolu vo výške 2 063 687 €,
t.j. na 49 %. MsKS splnilo výnosy vo výške 277
533 € na 53 % a náklady čerpalo vo výške 252
741 €, t.j. na 48 %. Poslanci predloženú správu
schválili. Rovnaké stanovisko zaujali k návrhu
úpravy Programového rozpočtu mesta na r. 2014
- 2. zmena. Zmena rozpočtu bola predložená
v intenciách zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Rozpočet je vyrovnaný,
príjmy aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške
po 20 313 579 €.
Ďalej sa na rad dostal návrh VZN mesta
č.4/2014 O zásadách volebnej kampane pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra v podmienkach mesta. Zákon o voľbách do
orgánov samosprávy obcí ukladá povinnosť obcí vymedziť „VZN–kom“ miesta na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov
informácií pre voľby do orgánov samosprávy. MsZ
VZN mesta schválilo. Do pozornosti poslancov
sa ďalej dostalo určenie volebných obvodov pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v podmienkach mesta.
Návrh na utvorenie volebných obvodov vychádza z § 9 Zákona SNR č.346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí, kde
v bode 3 je ustanovená povinnosť MsZ určiť
volebné obvody (VO) a počet poslancov v týchto
obvodoch pre budúce volebné obdobie a zverejniť
ich najneskôr 65 dní pred dňom volieb. Počet
poslancov MsZ zostal nezmenený, dvadsaťpäť,
pri VO jedinou zmenou je, že občania s uvádzaným trvalým pobytom Mesto Nové Mesto nad
Váhom sú priradení do volebného obvodu číslo
7 v Mnešiciach.
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora
mesta na funkčné obdobie 2015 – 2018 sa dostalo do pozornosti poslancov v ďalšom bode.
Zákon č.102/2010 Z.z. z marca 2010 novelizoval v niektorých ustanoveniach dovtedy platný
zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
s účinnosťou od 1. apríla 2010. Na základe týchto
skutočností je potrebné najneskôr 90 dní pred komunálnymi voľbami určiť na celé funkčné obdobie
rozsah výkonu funkcie primátora mesta.
Vzhľadom na doterajší výkon funkcie primátora mesta a rozsah jemu zverených činností, ktoré
zabezpečuje, poslancom bol predložený návrh,
aby primátor mesta v budúcom funkčnom období zabezpečoval svoje úlohy na plný pracovný
úväzok, t.j. minimálne 37,5 h týždenne.
V ďalšej časti poslanci zobrali na vedomie
správy o výsledkoch z následnej finančnej kontroly hlavného kontrolóra mesta v rozpočtových organizáciách mesta: Materskej škole Ul. poľovnícka, ZUŠ J. Kréna, a ZŠ Ul. kpt. Nálepku. Takisto
zobrali na vedomie správu o činnosti hlavného
kontrolóra mesta za 1.polrok 2014.
Po odpovediach na pripomienky poslancov
v bode rôzne o. i. Mgr. Šteklerová požiadala,
aby sa mesto zaoberalo otázkou múzea, ktoré
je v súčasnosti len pracoviskom Trenčianskeho
múzea. Mesto do ďalšieho MsZ pripraví správu,
výstupom ktorej by bola žiadosť zaslaná na TSK
podporená poslancami, aby sa múzeum organizačne osamostatnilo. Ing. P. Jakovlev kvitoval revitalizáciu Parku D.Š. Zámostského s vytvorením
kvalitnej oddychovej zóny. Mgr. Skovajsová
požiadala preveriť situáciu parkovania Taxi služby
pri autobusovej stanici.
21. snemovanie poslancov skončilo schválením uznesení MsZ.
(-red.-)
1
NA LINKE PRIMÁTOR MESTA
Blížia sa komunálne
voľby, do ich konania zostáva čosi vyše mesiaca, zároveň sa završuje
súčasné volebné obdobie.
Nastáva čas obzrieť sa
za uplynulými štyrmi rokmi. Spýtali sme sa Ing.
Jozefa
Trstenského,
ktorý ohlásil svoju kandidatúru na primátora
mesta i v nadchádzajúcich voľbách do orgánov
samosprávy 15. novembra, čo sa mu podľa jeho názoru podarilo a čo nie splniť z volebného
programu, s ktorým v roku 2010 predstúpil pred
občanov Nového Mesta nad Váhom.
-V oblasti bytovej politiky sme sa sústredili
na výstavbu mestských nájomných bytov. Mesto
v súčasnosti prenajíma vyše 800 nájomných
bytov. V novembri plánujeme odovzdať do užívania ďalších 49 nájomných bytov na Kollárovej
ul. v priestore bývalých kasární. Okrem toho
s podnikateľskou sférou pripravujeme podmienky
na výstavbu ďalších 65 nájomných bytov, ktoré
plánujeme zrealizovať v budúcom alebo v roku
2016.
Na rozdiel od iných miest sa môžeme pochváliť systematickou rekonštrukciou ciest, chodníkov a vnútroblokov na sídliskách. Vybudovali
sme tzv. južný obchvat mesta v dĺžke 1,7 km cez
Ul. železničnú a Ul. banskú, čím sme čiastočne
odbremenili dopravu v centrálnej mestskej časti.
Pravidelne revitalizujeme i verejnú zeleň a parky
v meste. Chceme, aby sa občania a návštevníci
v našom meste príjemne cítili. Za týmto účelom
sme v rozpočte mesta na tento rok vyčlenili 1,2
mil. €, podobná suma figurovala i v rozpočtoch
v predchádzajúcich obdobiach. Predpokladám, že
do konca roka 2017 budú kompletne zrekonštruované všetky komunikácie v našom meste.
Čo sa týka školstva, spoločenská objednávka
si vyžaduje zaviesť do škôl, 7. až 9. ročníkov
ZŠ, pracovnú výchovu a pokračovať v odbornom vzdelávaní na stredných odborných školách
s technickým zameraním. V našom meste síce
máme zhruba osempercentnú nezamestnanosť,
no zamestnávatelia sa často boria s absenciou
kvalifikovaných pracovných síl, čo riešia pracovníkmi z iných regiónov či agentúr.
2
V sociálnej oblasti sa nám podarilo vybudovať v príjemnom prostredí Parku D. Štubňu
– Zámostského v meste chýbajúce zariadenie
pre seniorov s kapacitou 92 lôžok. Klienti budú
bývať v 1 až 2 - lôžkových izbách. S jeho otvorením počítame od nového roka. Výstavba
zariadenia pre seniorov nás vyšla približne na
2,6 milióna €. Hradili sme ju výlučne z rozpočtu
mesta. Nezanedbateľné je, že jeho otvorenie
a prevádzka prinesie so sebou vytvorenie 46
nových pracovných miest.
V oblasti kultúry sme uskutočnili prestavbu
budovy kina na viacúčelový spoločenský dom, čo
nás stálo 900 000 €. Ďalších 550 000 € sme vložili
do rekonštrukcie mestského kultúrneho strediska,
ktorú sme vlani zavŕšili kompletnou rekonštrukciou sály MsKS a teraz v septembri ukončenou
opravou strechy. O podpore voľnočasových aktivít a kultúry v našom meste svedčí každoročne
navyšujúci sa rozpočet mestského kultúrneho
strediska.
Bokom nešla ani podpora športu. Zrekonštruovali sme povrchy piatich viacúčelových
ihrísk, z toho tri na sídliskách a dve na základných školách. Viacúčelové ihriská sú na všetkých základných školách i v športovom areáli.
Vybudovaním zimného štadióna sme vytvorili
a naďalej vytvárame dobré podmienky na športovanie. Tento rok sme napr. na zimnom štadióne
dobudovali ďalšie šatne. Za rovnakým účelom
tiež prebehla kompletná rekonštrukcia športovej
haly, ktorú sme vlani zavŕšili.
Pribudli i parkovacie miesta. V priebehu
piatich – šiestich rokov sme zrealizovali vyše
500 parkovacích miest, ktoré absentovali najmä
na starších sídliskách. Ich realizácia išla niekedy
na úkor zelene, no snažili sme sa v tomto smere
postupovať zvlášť citlivo, bez výrubov stromov.
Na budúci rok po presťahovaní technických
služieb mesta do priestorov bývalých vojenských
skladov plánujeme vyriešiť problémy s parkovaním na sídlisku Rajková, takisto i v prepoji Ul.
Javorinská – Ul. športová. Perspektívne uvažujeme s výstavbou parkovacieho domu v blízkosti
centrálnej mestskej zóny na Komenského ul.
Na zlepšenie kvality života v meste a ochranu
životného prostredia sme vybudovali centrálny
zberný dvor a kompostáreň na Ul. banskej za cca
3,2 mil. € a ako akcionár TVK, a.s., Trenčín sa
podieľame na rekonštrukcii ČOV za viac ako 9
mil. €, čím sa vytvoria predpoklady na ďalší rozvoj
mesta.
Žiaľ, čo sa nám dlhodobo nedarí, je zabezpečenie kvalitných celoročných služieb v rekreačnom areáli Zelená voda. Pre absenciu investorov sa projekt aquaparku sústavne odsúva.
V prípade zvolenia za primátora mesta verím,
že v novom volebnom období nastane i v oblasti
cestovného ruchu pozitívny posun.
Na obmedzenom priestore sa nedá spomenúť
všetko, čo samospráva pod mojím vedením
v uplynulom období vykonala, za všetko však
hovorí jeden fakt – sme jedným z mála dobre
hospodáriacich miest na Slovensku, pričom, ako
naznačili predchádzajúce riadky, pokračovali sme
v zveľaďovaní a menení tváre Nového Mesta nad
Váhom a zároveň sme si vytvorili základ pre ďalší
rozvoj a budovanie mesta. Predpokladám, že na
účtoch mesta k 31.12.2014 bude suma cca 7
mil. €, čo je dobrý vklad do budúceho funkčného
obdobia.
PIETNA SPOMIENKA
Pri príležitosti 96. výročia ukončenia
I. svetovej vojny sa 28. októbra o 14,00 h uskutoční pietna spomienka spojená s kladením
vencov pri Pamätníku obetiam I. sv. vojny
v Parku J. M. Hurbana.
POĎAKOVANIE UČITEĽOM
Pri príležitosti Svetového dňa učiteľov,
ktorý UNESCO vyhlásilo na 5. októbra, sa
uskutoční slávnostné zasadanie komisie školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsZ spojené s odovzdaním ďakovných listov a kvetov
vďaky vynikajúcim pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
Predstavitelia mesta vzdajú oceneným
hold 6. októbra o 14,00 h v priestoroch ZUŠ
J. Kréna v Novom Meste nad Váhom.
P RÍ JEM N É C H V Í L E N A J ARMOKU
Paradoxne bolo Slniečko, keď začalo
pršať (priaznivcov tejto svojráznej piešťanskej
skupiny to nijako neodradilo), inak počasie vyšlo organizátorom jarmoku i návštevníkom ako
na objednávku.
V meste už vládol jarmočný ruch, na
námestí i Ulicami Hviezdoslavovou, Hurbanovou a M. R. Štefánika olemovanými predajnými
stánkami sa hmýril zástup jarmočníkov, keď
primátor mesta Ing. Jozef Trstenský v piatok
popoludní slávnostným príhovorom oficiálne
otvoril 35. ročník tejto tradičnej obchodno –
spoločensko – kultúrnej akcie.
Ako v ňom zdôraznil, novodobý jarmok má
presne o polovicu menej, ako je Nové Mesto
nad Váhom mestom. Pred siedmimi desaťročiami sa z tzv. veľkej obce stalo mesto. A 35
rokov sa v ňom jarmočí (ak do úvahy neberieme
dávnu históriu).
V porovnaní s minulosťou bolo stánkov
o čosi menej, kolotočov a inej technicko zábavnej činnosti do vôle. Z kultúrneho programu na námestí i sprievodných akcií si mohol
vybrať každý. Na odbyt išli i jarmočné gurmánske špeciality...
Ako zvyčajne, i tohoročný jarmok bol
o stretnutiach. Stretnutí sa rodín, priateľov,
známych. Pri poháriku vína či burčiaku ľudia
debatovali, spevom, sem - tam i tanečnými
kreáciami „pomáhali“ účinkujúcim, kochali sa
krásou diel výtvarníkov, prírody (s výdatným
prispením záhradkárov) i živých exponátov od
drobnochovateľov. Priestor realizovať sa dostali
i kúpychtiví návštevníci jarmoku. Tridsiaty piaty
ročník Novomestského jarmoku bol skrátka
príležitosťou vymaniť sa zo všednej každodennosti a zažiť spolu s ním a vďaka nemu
príjemné chvíle.
3
BYTY V BÝVALÝCH KASÁRŇACH DOKONČENÉ
FOTO: Mgr. J. Šišovský
- Podľa zmluvy uzatvorenej s mestom by
do 30. septembra malo byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie na bytový dom so
49 nájomnými bytmi, - konštatuje Ing. Dušan
Macúch, vedúci oddelenia výstavby, rozvoja
mesta a dopravy MsÚ v Novom Meste nad
Váhom a pokračuje ďalej:
- Z budovy v bývalých vojenských kasárňach
ho zrekonštruovala firma Stabilit, s.r.o., Nové
Mesto nad Váhom, víťaz verejnej obchodnej
súťaže. Byty sú už dokončené, začiatkom septembra už prebehlo kolaudačné konanie. Už sú
dokončené i parkoviská s dopravným značením
a hrubá úprava terénu s výsadbou stromov
a kríkov.Podľa ďalších slov vedúceho oddelenia
výstavby v najbližšom čase musia prebehnúť
určité úkony podmieňujúce uzavretie kúpnej
zmluvy so zhotoviteľom stavby.
- Rozhodujúce je, že mesto získalo dotáciu
z rozpočtu SR a takisto i úver zo ŠFRB, čo sú
základné podmienky na to, aby sme mohli budovu s jeden - , dvoj- a trojizbovými bytmi kúpiť.
K tomu, ako som už spomínal, - musia prebehnúť
určité úkony pre uvoľnenie finančných prostriedkov dotácie a úveru. Je predpoklad, že v závere
roka by mohli byť tieto nájomné byty v zmysle
platného VZN mesta odovzdané nájomcom.
No nebolo to také jednoduché, ako sa na
prvý pohľad javí. Mali sme obavy, či sa nám
podarí dotáciu a úver získať, pretože v opačnom
prípade by sme nemohli budovu odkúpiť. Bola by
tu síce možnosť opätovne požiadať na budúci
rok o úver a dotáciu, ale tá neistota by tu bola
vždy. O to viac nás teší kladný výsledok podaných
žiadostí. O pár mesiacov budú radosť prežívať
občania z poradovníka na byty, na ktorých sa pri
žrebovaní usmialo šťastie.-
ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V PLNOM PRÚDE
Netreba ani priveľmi zdôrazňovať, pretože
už na pohľad je evidentné, že v súčasnosti intenzívne prebieha úprava verejných priestranstiev
vytváraním nových odstavných plôch pre osobné
automobily a úpravou povrchov chodníkov a ciest.
Momentálne sa uskutočňuje rekonštrukcia
povrchu chodníka aj s prístupovými chodníkmi
na Ul. J. Kréna, rekonštrukcia povrchov obidvoch
chodníkov na Ul. Jilemnického, kde plánujeme
obnoviť aj povrch ulice. Následne pôjdeme do Ul.
vinohradníckej a z Jilemnického ul. čiastočne aj
na Ul. Škultétyho smerom k cintorínu, kde povrch
rekonštruujeme z betónovej zámkovej dlažby. Na
Ul. J. Kréna povrch chodníkov bude tiež z betónovej zámkovej dlažby. Z rovnakého materiálu sa pripravuje rekonštrukcia povrchov chodníkov po obidvoch stranách na Ul. odborárskej.
V príprave je rekonštrukcia chodníka na Ul. jasnej.
V súčasnosti sú už zrekonštruované všetky povrchy ciest a chodníkov v lokalite na Ul.
Benkovej a vo vnútrobloku na Ul. Dukelskej. Je
4
zrekonštruovaná plocha pred obchodným centrom na Ul. jasnej (bývalý Kozár). Už v minulosti sme tu povrch polovice plochy obnovili liatym
asfaltom. Asfaltobetónom je zrekonštruovaný aj
povrch pred 100 - bytovkou medzi Ul. športovou
a Javorinskou ul. vrátane parkoviska a príjazdovej komunikácie pred 100 - bytovou jednotkou. Rozhoduje sa ešte aj o ďalších rekonštrukciách povrchov, uvidíme, čo sa nám podarí
s TSM a so zhotoviteľmi stihnúť.
Trenčianske vodárne a kanalizácie po realizácii nového vodovodu a kanalizácie nám do
značnej miery zrekonštruujú povrch cesty aj chodníkov na Ul. kvetinovej v Izbiciach. Zvyšnú časť
rekonštrukcie dofinancuje mesto. Po nevyhnutnej
príprave sa plánujeme pustiť do rekonštrukcie
povrchu na Ul. Piešťanskej.
Vďaka realizácii týchto akcií mesto skrásnie,
bude z veľkej časti vynovené, s čím sa nemôžu
pochváliť mestá a obce široko - ďaleko.
Ing. Dušan Macúch, vedúci odd. VRMaD MsÚ
MESTO SI „POSVIETI“ NA PRIECHODY PRE CHODCOV
Občania dozaista zaregistrovali úpravu križovatky Ul. J. Chrásteka a Štúrovej.
- V súčasnosti s prácami finišujeme, - potvrdzuje Ing. Dušan Macúch, vedúci oddelenia
výstavby, rozvoja mesta a dopravy MsÚ v Novom
Meste nad Váhom a ďalej dopĺňa:
- Križovatka sa výraznejšie zmení a bude
mať upravený tvar. Upravia sa dopravné a pešie
trasy, budú tam nové chodníky, nasvietené
priechody pre chodcov, pribudnú nové ostrovčeky a zvislé i vodorovné dopravné značky.
A čo je dôležité, doprava na tejto križovatke sa
zjednoznační. Všetko to robíme s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov a cestnej premávky.
V minulosti sme tu zaznamenali strety chodca
s automobilom. Po tom, čo bude cestná premávka
jednoznačnejšia, je predpoklad, že situácia sa
v tomto smere zlepší. Ako ďalej uviedol Ing. D. Macúch, mesto plánuje nasvietiť aj ďalšie priechody pre chodcov.
- Okrem nasvietenia troch priechodov pre
chodcov na už spomínanej križovatke Ulíc
CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA
Príkaz primátora mesta č. 6/2014 určený
všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám
s oprávnením podnikať a fyzickým osobám
v Novom Meste nad Váhom.
Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov a v súlade s § 40 odst. 2 VZN mesta
č. 5/1999 Ochrana a zveľaďovanie životného
prostredia v meste vyhlasujem na území mesta
CELOPLOŠNÚ DERATIZÁCIU.
Deratizačné práce na základe tejto výzvy sú
povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické
osoby s oprávnením podnikať a fyzické osoby vo
svojich objektoch v termíne
od 6. októbra do 26. októbra.
Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu sú povinné písomne informovať o vykonaní deratizácie MsÚ v Novom
Meste n. V. do 15. novembra.
V záujme ochrany zdravia a pre prípad
náhodného požitia návnady upozorňujeme na
nutnosť výrazného označenia miesta, kde je
návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu
použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno,
telefón), ktorá ošetrenie vykonala.
Ing. Jozef Trstenský
Štúrova a M. Chrásteka by sa malo nasvietiť
ďalších šesť priechodov pre chodcov. Na mestských komunikáciách sme vybrali tie najproblematickejšie, kde viditeľnosť nie je taká, aká by
mala byť a kde už došlo k stretu s chodcami.
Ak mám byť konkrétny, plánujeme nasvietiť najmä vo večerných hodinách frekventovaný
priechod pre chodcov na Ul. Hviezdoslavovej
vedúci do Parku P. Matejku, kade sa chodí do
kostola, kde už boli nejaké dopravené kolízie
s chodcami. Ďalšie dva priechody by mali byť
nasvietené na Ul. M.R. Štefánika: jeden pri ZŠ
kpt. Nálepku a druhý smerujúci k OD COOP
Jednota pod Ul. F. Kráľa. Dva nasvietené priechody by mali pribudnúť na Ul. Malinovského
smerom na stanicu. Ďalší bude nasvietený na
Ul. Piešťanskej za podjazdom v smere von
z mesta. Pred podjazdom je už priechod pre chodcov chránený retardérmi a výstražným svetlom,
pri vychádzaní z podjazdu zatiaľ nie, pričom
v skorých ranných a neskorých nočných hodinách je tam zvýšený pohyb ľudí smerujúcich do
priemyselnej zóny za prácou. Ako Ing. D. Macúch dodal na záver, nasvecovaním priechodov pre chodcov samospráva
robí zadosť litere zákona. A aj keď to paragrafy vyslovene neprikazujú, mesto plánuje
pokračovať v rekonštrukcii verejného osvetlenia
na Ul. Trenčianskej a Ul. Kočovskej, možno i Ul.
F. Kráľa. Ak sa mu nepodarí tento zámer zrealizovať do zimy, v prácach bude pokračovať
v roku 2015.
TRAJA KANDIDÁTI
N A P R IMÁ TOR A ME S TA
Mestská volebná komisia 24. septembra zaregistrovala troch kandidátov pre voľby primátora mesta Nové Mesto nad Váhom (v abecednom
poradí): Mgr. Peter Bača, 44 rokov (r.), manažér,
SDKÚ-DS, Ing. Milan Špánik, 43 r., vedúci
prevádzky, Ľudová strana Naše Slovensko
a Ing. Jozef Trstenský, 54 r., primátor mesta,
SMER – sociálna demokracia.
PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
31. októbra o 14,00 h v dome smútku
sa uskutoční pamiatka na zosnulých.
ZPOZ pri MsÚ ako organizátor tohto
tradičného podujatia pozýva občanov uctiť si
svojich zosnulých blízkych.
5
NAJSTARŠIA OBČIANKA MESTA PRED JUBILEOM
Ak svieca jej života bude stále horieť,
28. októbra najstaršia
občianka nášho mesta
pani Anna Homerová
oslávi vzácnych 100
rokov.
Život nemala jednoduchý, Narobila sa až
- až, ale práce sa nikdy
nebála. Vo Francúzku,
kam odišla za robotou ako osemnásťročná,
spoznala svojho budúceho manžela, mládenca
od Malaciek. V krajine Galského kohúta si povedali áno, keď mala 20 rokov. Tu sa im narodili štyri
deti. Jeden zo synov ako ročný zomrel.
Po pol druha desaťročí v r. 1950 Homerovci
opustili Francúzsko a usadili sa v Novom Meste
nad Váhom. Tu k dvom dcéram a synovi pribudol
najmladší Jozef, ktorý ako jediný z detí sa narodil
na Slovensku a ako jediný spomedzi nich odišiel
do krajiny mladosti svojich rodičov.
Až do odchodu na dôchodok pracovala Anna
Homerová vyše štvrťstoročia v Palme. Zastávala
tu chlapskú robotu, ale nereptala. Podľa nej je
práve práca receptom na dlhovekosť. Po celý
svoj život sa riadila známym ora et labora - modli
sa a pracuj.
Vzácnu jubilantku, najstaršiu občianku mesta,
sa chystajú na Samotách, kde žije so staršou
dcérou Máriou, navštíviť predstavitelia mesta
a zablahoželať jej k okrúhlej stovke.
K blahoželaniu sa i v mene občanov pripájajú aj redakcia a redakčná rada NS.
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA OZNAMUJE
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom,
odbor živnostenského podnikania od 1. 9. poskytuje žiadateľom výpis z Obchodného registra SR.
Výpis sa vydáva ako výstup z informačného
systému Obchodného registra v súlade s § 7
a § 9 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Takýto výpis je na základe § 55 ods. 3 zákona
č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov rovnocenný,
vrátane všetkých právnych účinkov, s výpisom
z obchodného registra vydávaného podľa zákona
č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Za poskytnutie výpisu je žiadateľ povinný
uhradiť správny poplatok vo výške 4 eurá ( podľa
položky 2, písm. m) všeobecnej časti sadzobníka
správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov).
Mgr. Jarmila Schmidlová, vedúca OŽP
ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
Technické služby mesta uskutočnia v októbri v čase od 8,00 – 18,00 h na určených
zberných miestach zber biologicky rozložiteľného odpadu:
pondelok 20.októbra: preluka medzi Ul.
slnečnou a Ul. vinohradníckou; utorok 21.októbra: Ul. lesnícka, parkovisko medzi materskou školou a V. ZŠ, streda 22.októbra: dolná
časť Ul. Kukučínovej a štvrtok 23.októbra: Ul.
slovanská.
Žiadame občanov, aby v týchto termínoch
mali pred svojimi domami pripravený biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad, resp. môžu tento
odpad priniesť na uvedené zberné miesto.
6
Mimo uvedených termínov je možné bezplatne odovzdať takýto odpad (konáre, lístie,
tráva, burina) do objektu Zberného dvora na
Ul. banskej (pon – pia v čase 8,00 – 15,00 h,
so v čase od 8,00 – 12,00 h).
-rt-
DLHŠÍ SPÁNOK
Koncom októbra sa rozlúčime s letným
časom a prejdeme na zimný. Konkrétne zo
soboty 25. na nedeľu 26. októbra sa budú
hodinové ručičky posúvať z tretej na druhú
hodinu rannú. Spachtoši sa teda majú na čo
tešiť, čaká ich dlhší spánok.
K ZMENÁM V NOVELE ZÁKONA O OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV (II.)
Pokračujeme v prehľade zmien v novele
zákona o ochrane osobných údajov účinných od
15. apríla (zákon č. 84/2014 Z. z.).
*Z právnej úpravy záznamu o poučení
oprávnenej osoby vypadne povinná písomná
forma a vypustené budú všetky obsahové
náležitosti (§ 21 ods. 3). V praxi by to mohlo
znamenať návrat k stručným záznamom, na
ktorých by dotknutá osoba jednou vetou potvrdila, že bola poučená o právach a povinnostiach
pri spracúvaní osobných údajov a o rozsahu jej
oprávnení, povolených činností a podmienkach
spracúvania osobných údajov. Vzory poučení
zverejní na svojich internetových stránkach
ÚOOÚ SR, čím sa mu opäť ponecháva priestor
na tvorbu rozsiahlejších dokumentov. Záznam
o poučení však regulovaný nie je. *Zodpovedná
osoba prestane byť povinnosťou pre prevádzkovateľov s viac ako 20 oprávnenými osobami (§ 21 ods. 2). Každý prevádzkovateľ
s oprávnenými osobami si tak bude môcť vybrať, či zodpovednú osobu poverí alebo nie.
Skúšky zodpovedných osôb však zrušené
neboli, a tak každá poverená zodpovedná osoba musí byť najskôr preskúšaná na ÚOOÚ
SR. Ten, kto nepoverí zodpovednú osobu, je
povinný oznámiť ÚOOÚ SR svoje informačné
systémy. *Rušiť sa bude aj zákaz štatutárov
v pozícii zodpovednej osoby a nemožnosť
vykonávať funkciu zodpovednej osoby osobou, ktorej bola viackrát uložená pokuta
v súvislosti s neplnením povinností zodpovednej osoby (§ 23 ods. 6 a 7). *Prílohou
poverenia zodpovednej osoby už nebude
musieť byť poučenie zodpovednej osoby
ako oprávnenej osoby (§ 23 ods. 11) a zruší
sa aj povinnosť zodpovednej osoby donášať
na prevádzkovateľa v prípade, že poruší zákon
(§ 27 ods. 1). *Povinnosť registrácie informačných systémov sa zmení na oznamovaciu povinnosť (§ 33-34). Okrem zmeny názvu
sa prakticky nič nezmení. Pribudne len možnosť
oznámiť informačný systém prostredníctvom
elektronického formulára bez zaručeného elektronického podpisu (čo platí aj pre nahlasovanie
zmien) a v prípade informačných systémov
prevádzkovaných na základe § 10 ods. 3 písm.
g) sa pomerne neštandardne prepojila oznamovacia povinnosť s osobitnou registráciou.
Problémy nastanú vtedy, keď prevádzkovateľ
oznámi takýto informačný systém a hneď aj
začne spracúvať osobné údaje (čo aj legálne
môže urobiť). Podľa novely môže ÚOOÚ SR
rozhodnúť o tom, že takýto informačný systém
podlieha osobitnej registrácii. Ďalší postup však
nie je jasný. Počas posudzovania osobitnej
registrácie sa totiž osobné údaje nespracúvajú
a prevádzkovateľ čaká na jej povolenie. Novela
však neobsahuje výslovnú výnimku z tohto pravidla, a tak možno len dúfať, že výklad ÚOOÚ
SR bude aspoň trochu umiernený a keď sa
rozhodne preklasifikovať oznamovaciu povinnosť na osobitnú registráciu, tak spracúvanie
u prevádzkovateľa nepozastaví. Nepovolenie
osobitnej registrácie by však jednoznačne
malo za následok zastavenie spracúvania.
*K oznámeniu informačného systému (doteraz označovanému ako registrácia) už nebude
potrebné pripájať v prílohe popis podmienok
spracúvania osobných údajov (§ 35 ods. 3).
*Spoplatnená zostáva iba osobitná registrácia a jej zmeny v pôvodnej výške 50 € (§ 41).
*Horné hranice pokút budú znížené zhruba
o 1/3 a z povinných sa vo väčšine prípadov
stanú pre ÚOOÚ SR voliteľnými. Povinnými
zostanú len najvyššie pokuty pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktorých horná hranica je 200 000 € (§ 68). Rovnako voliteľnými sa
stanú aj poriadkové pokuty, ktorých výška
sa nezmení (§ 69). *Ruší sa aj ukladanie
pokút oprávneným osobám a zodpovedným osobám. Sankcie bude možné uložiť len
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi.
*Z jedného roka na dva sa predĺži lehota
na zosúladenie zmluvného vzťahu medzi
prevádzkovateľom a sprostredkovateľom so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (§ 76 ods. 2). *Existujúce registrácie
informačných systémov sa budú považovať za
oznámenia informačných systémov (nový § 77a
ods. 1).
JUDr. Adriana Ručkayová
advokátka, www.akr.sk
7
OMNIA CAUSA FIUNT (VŠETKO MÁ SVOJ DÔVOD)
Žijeme v dobe, kedy zmena je jedinou platnou konštantou a prijímať výzvy už nie je len
otázkou individuálnej voľby či odvahy. Všetko
okolo nás prechádza rýchlym vývinom a nové
trendy, procesy a požiadavky prinášajú so sebou aj potrebu nových zámerov, cieľov, rozhodnutí. Dvojnásobne to platí pre oblasť školstva
a školskej politiky, ktorej vedecké, ale aj hodnotové smerovanie zásadne určuje, ako sa bude
utvárať slovenská spoločnosť v horizonte bližšej
i vzdialenejšej budúcnosti.
Z tohto pohľadu jasne a zrozumiteľne vyznieva rozhodnutie Trenčianskeho VÚC spojiť k 1.
septembru školského roka 2014/2015 dve
novomestské stredné školy: SOŠ so sídlom na
Piešťanskej ulici s SOŠ na Ulici Jánošíkovej
do jedného spoločného subjektu pod názvom
Stredná odborná škola obchodu a služieb
v Novom Meste nad Váhom.
Dôvody tohto rozhodnutia sú celospoločenské i pragmatické. Úprava siete škôl
v Trenčianskom samosprávnom kraji primárne
zohľadňuje súčasné i perspektívne tendencie
v populačnom vývoji a ekonomické možnosti kraja. Efektívnosť, produktivita a kvalita sú
kauzálne prepojené požiadavky, ktoré si dnes
nemôže dovoliť ignorovať nikto. Trh práce
a kvalifikovaná pracovná sila v regióne sú určujúce faktory pri optimalizácii škôl i finančných
prostriedkov, ktoré má samospráva k dispozícii.
Uvedené skutočnosti a zmeny s nimi spo-
jené sa dotýkajú predovšetkým žiackych a pedagogických kolektívov oboch, dnes už bývalých
škôl, ale aj rodičov a širšej verejnosti v našom
meste i okolí.
Začiatok školského roka na našej škole
bol síce hektický, ale rozhodne nie dramatický.
Bolo tomu tak aj vďaka hlbokým skúsenostiam
riaditeľa školy Ing. Jána Hargaša, PhD., ktorý
za vyše dve desiatky rokov v riadiacej pozícii
bol pred rovnakú úlohu postavený nie jedenkrát.
Tak ako potrebujú svoju víziu spoločnosť
a štát, tak ju potrebuje aj škola, a že to bola správna cesta a dobre vynaložené úsilie
i know-how, potvrdila spoločenská prax a stovky
úspešných absolventov. Väčšina z nich sa
presadila a uplatnila na trhu práce tu doma
i v zahraničí. V týchto dňoch teda škola začína žiť a písať novú, vlastnú kapitolu vo vyše
deväťdesiatročnej histórii. Pre sedemdesiat
pedagogických pracovníkov, šesťstotridsaťpäť žiakov a študentov to znamená, že sa
stávajú prvými priamymi aktérmi diania v škole, ktorá dnes patrí medzi najväčšie v našom
regióne. Zodpovedné, zdravo ambiciózne a efektívne fungovanie je samozrejmosťou, o ktorú sa
bude vedenie školy usilovať aj po transformácii.
Budeme radi, keď jej tí, ktorým nie je ľahostajný
jej osud, poprajú veľa šťastia, úspechov a dobrých príležitostí.
Nezačíname – pokračujeme...
PaedDr. Zdenka Andréziová
DO POZORNOSTI SENIOROM
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej
stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo
b/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení
potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Zariadenie pre seniorov (ZpS) Nové Mesto
nad Váhom, Ul. Fraňa Kráľa 4 bude poskytovať
sociálnu službu :
a/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
8
P ER L A V Z N I K Á Z B OLES TI
Od dávnych dôb si ľudia cenia tie malé
trblietavé belavé guľôčky, nazývané perly.
Považujeme ich za drahokamy a sú veľmi vzácne. Vieme však, ako vznikajú?
Kým iné drahokamy nachádzame v geologických útrobách zeme, perly by ste tam márne
hľadali. Sú totiž produktom živého organizmu.
Vytvára ich lastúra - mušľa, zvaná perlorodka.
Tieto živočíchy žijú na dne teplých morí. Rastú,
vyvíjajú sa, otvárajú sa, prijímajú potravu – ale
žiadnu perlu v nich nenájdete. Až jedného dňa
do vnútra lastúry zablúdi kúsok tvrdého piesku
alebo kamienok s ostrými hranami. A vtedy
začína utrpenie lastúry. Je zranená, bolí to a ona
tento cudzí nepríjemný predmet v rane začína
obaľovať zvláštnou lesklou hmotou. Keď po
rokoch potápač vyloví túto lastúru z hlbiny mora
a otvorí ju, vykríkne radosťou nad jej krásou.
V jeho rukách sa dúhovo ligoce žiarivá vzácna
perla.
Tento obraz z prírody nám môže pomôcť
lepšie pochopiť duchovné tajomstvo bolesti.
Utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil pre našu zlobu,
a ktoré rezalo ako ten kamienok s ostrými hranami, sa cez jeho lásku k nám premenilo na to najvzácnejšie, čo nám Boh mohol dať: slobodu od
hriechu, odpustenie viny, nádej na večný život
s ním a dôkaz jeho lásky. Presvitá tu pravý zmysel utrpenia: Láska, schopná sebadarovania.
Je to bolesť, na ktorej mala účasť i jeho matka
Mária - Sedembolestná, ako ju na Slovensku
voláme. Utrpenie jej Syna sa dotklo hlboko i jej
materinského srdca. Jej život bol bezhriešny,
ale nie bezbolestný. Tu na zemi totiž neexistuje
pravá láska bez bolesti!
Žijeme v dobe poznačenej únikom pred
bolesťou. Využívame nielen vyspelú medicínu
POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí 13.
septembra či už osobnou angažovanosťou,
fyzickou prácou alebo užitočnými radami, niektorí i na úkor svojho voľna, prispeli k odstráneniu nebezpečenstva ohrozenia životov, zdravia
a majetku mnohých osôb, ktoré vzniklo v dôsledku nebezpečného naklonenia dvoch stromov vo
vnútrobloku bytového domu na Nálepkovej 23
a psychológiu. Máme aj zábavu s jej virtuálnym
svetom, pohodlie, ba neraz i alkohol, drogy,
eutanáziu ... Snažíme sa uniknúť pred utrpením
a zabudnúť naň, ale nachádzame ho ešte viac.
No všetci zisťujeme, že nie je možné sa mu
úplne vyhnúť. Môžeme ho len zmierniť.
V skutočnosti však utrpenie je veľkou školou
života. Núti nás premýšľať nad zmyslom života
a učí nás obete, milosrdenstvu a súcitu s druhými.
Krásne veci nášho života a vzťahov sa rodia
práve v skúškach a v peci utrpenia. Vo chvíľach,
keď sa obetuješ a prijímaš bolesť, Boh vydoluje
z tvojho vnútra to najvzácnejšie, čo v tebe je.
Tajomstvo utrpenia na Golgote a Ježišova láska,
ktorá z neho vyžaruje, je pre nás veľkou výzvou:
Premieňaj utrpenie a kríže života na lásku
k Bohu a človeku. A potom to má zmysel a dáva
človeku rásť.
Zaiste, nie je to ľahké. Ale Boh sám dáva silu k tomu, k čomu pozýva. Veď vieš, že
v Ježišovom i Máriinom živote to neskončilo
krížom, ale vzkriesením. Cez Krista a Božiu
Matku máš túto nádej aj ty.
Blažej Čaputa, dekan
(zo zadnej strany hotela Javorina). Konkrétne
našej susede p. Bielikovej, riaditeľovi TSM Ing.
M. Poriezovi, prítomnému personálu hotela,
pracovníkom TSM, mestskej polícii a hasičom
z OR HaZZ.
Ich nasadenie je o to cennejšie, že situáciu
riešili počas rozbehnutého predĺženého víkendu, keď väčšina ľudí má naplánované
voľnočasové aktivity a úrady nie sú dostupné.
Ing. Tomáš Kollár,
spoluvlastník hotela a správca budovy
9
OSLAVY ŠESŤSTOROČNICE PREPOZITÚRY
Vzácne jubileum založenia Prepozitúry Panny Márie pánom Beckova, vojvodom Ctiborom
zo Ctiboríc v roku 1414 malo formu štvordňovej
duchovnej obnovy farnosti v dňoch 4. – 7. septembra.
Oslavy šesťstoročnice prepozitúry, ktoré
sa konali v Roku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sa začali vo štvrtok 4.
septembra celodennou adoráciou pred Oltárnou
sviatosťou za účasti zástupcov všetkých spoločenstiev farnosti, žiakov Spojenej školy sv. Jozefa a mladých ľudí s deťmi. Sv. omšu celebroval novomestský dekan – farár Blažej Čaputa
(na foto hore vľavo).
Mladým rodinám s deťmi patrilo aj piatkové
popoludnie so zaujímavým programom.
Prepozitúra pripravila pre deti rôzne hry, kvíz,
športové aktivity, spev, ale i katechézu a pohostenie. Detská sv. omša bola „v réžii“ bývalého
novomestského kaplána, dnes pôsobiaceho
v Seredi, dp. R. Ťapušíka. Dievčatám a chlapcom zaujímavým spôsobom priblížil život Panny
Márie. Mládež farnosti prispela moderovanou
adoráciou s piesňami chvály.
Sobotňajší deň otvorených dverí priniesol
možnosť vypočuť si odborný výklad o histórii
prepozitúry a ikonografii chrámu, započúvať sa
do gregoriánskych chorálov v interpretácii novomestskej Scholy Gregoriany. Viacerí návštevníci
uvítali príležitosť prezrieť si slávnu prepoštskú
jedáleň so štukovou výzdobou najvýznamnejšieho novomestského prepošta J. Haška spolu
s dobovými rúchami, kalichmi či relikviármi i zostúpiť do chrámovej krypty.
Večer sa uskutočnila pútna svätá omša
novomestského dekanátu s kazateľom Mons.
Jozefom Haľkom (na foto hore vpravo) za
účasti kňazov dekanátu a vyše 700 veriacich.
Otec biskup povzbudil pútnikov, aby nezostali
len pri historických spomienkach, ale svoju vieru odovzdávali aj svojim potomkom. Len tak
bude možné o 100 rokov sláviť aj 700. výročie
prepozitúry. K slávnostnej atmosfére prispelo
účinkovanie farského spevokolu sv. Cecílie pod
vedením Mgr. F. Chalániovej, ktorý obohatil aj
liturgiu slávnostnej nedeľnej bohoslužby.
Po sobotňajšej svätej omši vďaka sponzorom, štedrým darcom a ochotným farníkom príjemným spestrením večera bolo i pohostenie na
nádvorí kostola a vystúpenie DH Bošáčanka.
Nedeľňajšej slávnostnej hodovej sv. omši
za účasti predstaviteľov samosprávy na čele
s primátorom mesta Ing. J. Trstenským predsedal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch (na
foto dole), Zdôraznil duchovný význam prepozitúry za šesť storočí jej existencie. Záverečnou
bodkou arcibiskupovho príhovoru bol duchovný
testament posledného novomestského prepošta Júliusa Gábriša, v ktorom apeloval hlavne na
jednotu kňazov so svojím biskupom a zaprisahával slovenský národ, aby bol verný Svätému
Otcovi. Odkaz veriacim stále aktuálny.
Novomestská púť 2014 a jej duchovné posolstvo dodnes rezonuje vo veriacich a ďalších
návštevníkov 600 – ročnej novomestskej prepozitúry.
ww
w
ww
w.. k
kaa tka
t k a to
t ou
urrss.sk
.s k
10
NÁVRATY DO NOVÉHO MESTA NAD VÁHOM 2014
Na konci októbra opäť nadíde deň, kedy
Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom ponúkne svoje výstavné priestory svojim
rodákom – výtvarným umelcom – návratistom.
Už tridsať rokov, od roku 1984, v tomto roku už
po siedmykrát, sa uskutoční stretnutie s autormi,
z ktorých mnohí pôsobia a žijú ďaleko od Nového Mesta nad Váhom, na vernisáži ich diel na
výstave Návraty do Nového Mesta nad Váhom.
Mnohí z autorov pricestujú zo vzdialených
miest, kde dlhodobo pôsobia a žijú. Vyjadria tak
sunáležitosť so svojím, v mnohých prípadoch rodným mestom.
Ich stretnutia bývajú srdečné, radostné, až
dojímavé. V tento slávnostný podvečer sa stretávajú priatelia a známi, ktorí sa roky nevideli, ba ani
nepočuli. Zároveň predstavia svoje diela, ktoré vytvorili za obdobie posledných piatich rokov, čím určite potešia oko i dušu návštevníkov tejto výstavy.
Umelci predstavia rôzne výtvarné materiály
(akvarel, pastel, maľbu, kombinované techniky, fotografiu, ale i sochárske materiály drevo, kov a iné).
Návštevníci uvidia dvojrozmerné diela rôznych
formátov, či už ide o kresby, pastely, maľby, fotografie, kombinované techniky, ale i trojrozmerné
objekty z kameňa, dreva a iných materiálov.
Vystavené diela budú sústredené nielen
z ateliérov umelcov, ale i zo zbierkových fondov
Galérie P. Matejku v Novom Meste nad Váhom
a Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, filozofia
prípravy výstavy zostáva rovnaká. Pôvodne vznikla na počesť významného slovenského maliara
a slávneho novomestského rodáka - maliara Petra
Matejku, ktorý v Novom Meste nad Váhom, kde
mal istý čas aj ateliér, prežil kus života. Na výstave
sa predstavili aj ďalší významní rodáci Juraj Krén
a Ivan Vychlopen, ktorí časom odišli do Bratislavy
a postupne sa pridávali ďalší a ďalší.
Z pôvodných 16 umelcov v r.1984 dnes sa ich
počet blíži k číslu päťdesiat.
Za toto dlhé obdobie sa medzičasom život
a dielo niektorých výtvarníkov definitívne uzatvorili, ale aj tak si ich diela na výstave bude možné
pozrieť. Lebo Návraty ani návratisti nezabúdajú.
Mladej generácii tak pripomínajú, kde sú ich korene, pripomínajú výtvarné dielo, ktoré pretrvalo.
Veľmi silná je stredná generácia autorov
a prichádzajú mladí. Často pôsobia mimo Nové-
ho Mesta nad Váhom, ale na výstave sa radi zúčastňujú. Počet autorov sa tiež mení. Niektorí sa
zúčastňujú sporadicky, iní častejšie. Sú dokonca
takí, ktorí sa svojou tvorbou predstavili na všetkých siedmich ročníkoch Návratov, a tak možno
vidieť ich umelecký pohyb na súčasnej slovenskej
výtvarnej scéne. Je to vskutku obdivuhodné. Patrí medzi nich akad. sochár Milan Struhárik, ktorý
v Novom Meste nad Váhom pôsobí celý život,
maliari Peter Dobiš, už zosnulý Viktor Bilčík, sochári Marián Polonský, Ján Šicko, ktorí žijú v Bratislave a Jozef Horečný, ktorý žije v Prešove.
Výstavy návratistov sú živým organizmom,
ktorý sa stále vyvíja. K otcom a mamám sa pridali
deti, dnes už hotoví umelci (Peter Matejka, Fedor
Matejka, Ivan Matejka, Mikuláš Dic, Jarmila Dicová, Dáša Bacmaňáková, Eva Harmadyová, Ema
Harmadyová, Jozef Horečný, Martin Horečný,
Ján Hubinský, Juraj Hubinský, Marián Polonský,
Tomáš Polonský, Ingrid Zámečníková, Achilleas
Sdoukos). Predstavujú sa spolu i súrodenecké
duá (Zuzana Malcová, Alžbeta Malcová, Ján Mikuška, Jozef Mikuška), manželské páry (Nikolaj
Feďkovič, Viera Feďkovičová, Andrej Goliaš, Anna
Goliašová - Drobná, Ján Šicko, Jarmila Šicková)
i partnerské zväzky (Eva Harmadyová, Vilo Polák).
Vždy, keď im to okolnosti dovolia, radi prichádzajú do nášho mesta aj v čase konania Návratov. Je to obdivuhodné a dojímavé zároveň.
Hlavným organizátorom a dušou celého podujatia bol donedávna riaditeľ MsKS, akad. maliar
Ján Mikuška, ktorý tiež na výstave pravidelne vystavuje.
Pri príprave všetkých Návratov už od začiatku ich vzniku v r 1984 mestské kultúrne stredisko
úzko spolupracovalo a dodnes spolupracuje po
odbornej i organizačnej stránke. s Galériou M. A.
Bazovského v Trenčíne. Zastrešenie touto renomovanou inštitúciou je zárukou kvality pripravovanej výstavy aj v tomto roku.
A tak vďaka blížiacemu sa podujatiu sa na
pôde Galérie P. Matejku opäť spolu stretne veľa
dobrého umenia, mnoho umelcov, ich rodinných
príbuzných, priateľov a známych. Symbolicky
v piatok 31. októbra, v predvečer Sviatku všetkých
svätých - sviatku stretnutí so svojimi blízkymi.
Ela Porubänová, kurátorka výstavy
a odborná pracovníčka GMAB v Trenčíne
11
Prezentačná,
č výstavná
ý
a predajná akcia
Všetko pre svadbu !
na jednom mieste
10:00 - 20:00
Môžete sa tešiť na:
svadobné a spoločenské účesy || vizáž a make-up || líčenie kozmetikou mary-kay ||
prehliadku svadobných a spoločenských šiat || vystúpenie malého komorného
orchestra || vystúpenie folklórneho súboru || vystúpenie detského folklórneho
súboru || čepčenie nevesty || vystúpenie detských spoločenských tancov || ochutnávku jedál, vín, zákuskov || bohatú tombolu || predaj svadobných a spoločenských šiat za
bezkonkurenčné ceny || hrá DJ CIFRA
Svadobné obrúčky, svadobné a spoločenské šaty, pánske obleky, detské šaty, svadobné oznámenia,
svadobné poháre, svadobné obrúčky, svadobná kolekcia medových výrobkov, kvety, výzdoby,
obrúsky, sviečky, dekorácie, zákusky, torty, koláče, víno, jedlá studenej a teplej kuchyne, vizáž, účesy
a mnoho iného.
NIZABEL www.satytrnava.sk, Starohájska 11, Trnava — DAILY-REST www.dailyrest.sk, Nové Mesto nad Váhom — KUKAN www.kukan.eu,
Malinovského 1250/34, Nové Mesto nad Váhom — KVETY TIMEA www.kvetytimea.sk, Haškova 21, Nové Mesto nad Váhom —
SM GOLD www.smgold.sk, Trenčianska Turná 778 — KVETINÁRSTVO MORAVSKÉ LIESKOVÉ www.kvetinarstvoz-m.sk, Moravské Lieskové
415 — JANESY www.janesy.sk, dom služieb, železničná stanica, hájovky, Nové Mesto nad Váhom — KADERNÍCTVO VALÉRIA
BROKEŠOVÁ M. R. Štefánika 1 (dom služieb) Nové Mesto nad Váhom — AFRODITA www.svadbatrencin.sk, Farská 4, Trenčín — MEDULA
www.medula.sk, Štetinova 3, Bratislava — ĽUBICA www.svadobnysalonlubica.sk, Staničná 9, Piešťany — BARRIQ www.barriq.sk, J. Kollára 13,
Nové Mesto nad Váhom — CHANTAL Malinovského 16, Nové Mesto nad Váhom — LIBERTE spol. s r.o. www.liberte.sk, Sladovnícka 28, Trnava
— DECORE www.decore.sk, Holubyho 2033/9, Nové Mesto nad Váhom — SWEET & COFFEE www.sweetandcoffee.sk, Park J. M. Hurbana,
Nové Mesto nad Váhom — SVET DEZERTOV www.svetdezertov.sk, Banská 4, Nové Mesto nad Váhom — KATRIN'S www.katrins.sk,
Malinovského 22, Nové Mesto nad Váhom
12
FONTÁNA na Námestí slobody
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
trafika
zmenáreĖ
drobné darþeky
zlatníctvo
bistro Me-Kong - ázijská kuchyĖa
terasa s ponukou ázijských špecialít
bankomat
ME - TRADEX
KĐúþová služba
všetky autokĐúþe
zámky a kovania
KNIHA NOVÉ MESTO NAD VÁHOM II. DIEL
UŽ V PREDAJI TU!!!
Ul. 1. mája
a dom služieb
NA REKONDIČNOM POBYTE
Členovia OZ G35 (v minulosti klubu chorých
na sklerózu multiplex) v Novom Meste nad Váhom boli na rekondičnom pobyte v Rajeckých
Tepliciach.
Zúčastniť sa nás malo 22 členov, ale naša
choroba je nevyspytateľná a tri členky sa ocitli
v nemocnici. Cestovali sme natešení a plní očakávania. Je tam krásne prostredie, aj počasie
nám prialo a naplnili sa naše predstavy o upevnení zdravia a utužovaní kolektívu. Mali sme čo
OSOBNOSTI OKTÓBRA
Anna ŠTVRTECKÁ (14.10.1924 - 8.1.1995)
– historička. Zakladajúca členka Slovenskej historickej spoločnosti. Narodila sa vo Vaďovciach.
Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie – 90. výročie
narodenia;
Rudolf MACÚCH (16.10.1919 - 23.7.1993)
– jazykovedec, iránista, univerzitný profesor.
Narodil sa v Bzinciach pod Javorinou. Zomrel
obdivovať. Pookriali sme na tele aj na duši. Pobyt
bol vynikajúci, až na menej vhodné podmienky
ubytovania pre našich vozíčkarov.
K uskutočneniu rekondičného pobytu napomohlo darovanie 2 % z daní. Týmto chceme zo
srdca poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí
tak spravili.
Bez nich by sme si ťažko udržovali lepší zdravotný stav.
S vďakou
členovia OZ G35 NMnV
v Berlíne. Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie –
95. výročie narodenia;
Karol Rudolf RIZNER (18.4.1938 - 26.10.
1919) – pedagóg, ľudovýchovný pracovník.
Narodil sa v Horných Ozorovciach. Nové Mesto
nad Váhom: úmrtie – 105. výročie úmrtia;
Adolf HUBER (28.10.1869 - 4.4.1962)
– lekár - reumatológ. Narodil sa v Demořiciach
(Česko). Nové Mesto nad Váhom: pôsobenie,
úmrtie – 145. výročie narodenia.
-es-
13
K M E SI A C U Ú C T Y K STAR ŠÍM
N A J M LA D ŠÍ N A J S TAR ŠÍM
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším usporiadajú Mesto Nové Mesto nad Váhom, KD
a OO JDS v Novom Meste nad Váhom a MsKS
v Novom Meste nad Váhom kultúrny program
pre našich seniorov.
Hold občanom so striebrom vo vlasoch milým vystúpením vzdajú členovia najmladšej generácie z DFS Čakanka pri novomestskom
stánku kultúry 21. októbra o 15,00 h v divadelnej sále MsKS v Novom Meste nad Váhom.
V BRATISLAVE PADALI HVIEZDY, PADALI ...
Keď padajú hviezdy, treba si vraj čosi priať.
Členovia Poetickej scény Divadielka galéria pri
MsKS v Novom Meste nad Váhom si netrúfli ani
len pomyslieť, žeby sa s poetickým pásmom Padali hviezdy, padali... dostali do „mekky“ kultúry –
Bratislavy.
Prianie predstaviť Novomešťanov v Poetickom štúdiu Domu kultúry Kramáre evidentne
mal maestro Sarvaš, ktorý si pásmo o živote
a diele Ľudmily Podjavorinskej v réžii B. Kincelovej prišiel do Nového Mesta nad Váhom pred
časom pozrieť. Počin novozaloženého klubu priateľov poézie pri DG sa mu zapáčil a Poetickú scénu DG pozval na otvorenie 25. divadelnej sezóny
svojho poetického štúdia.
Tak sa stalo, že Novomešťania svojím pásmom 8. septembra v Dome kultúry Kramáre otvárali 136. poetický večer pri sviečkach.
V sále plnej milovníkov poézie o.i. sedeli
primátor nášho mesta Ing. J. Trstenský a starosta Bratislavy – Nového Mesta, ktorých herec,
recitátor a pedagóg v jednej osobe Juraj Sarvaš
pozval na pódium. Predstaviteľov Nových Miest
„vyspovedal“. Z rozhovoru vyšlo mesto ležiace
nad Váhom viac ako so cťou. Prezentované úspechy dosiahnuté v rôznych oblastiach života ocenil
14
i samotný starosta Bratislavy – Nového Mesta
Mgr. R. Kusý.
Na návštevu Nového Mesta nad Váhom
spred rokov počas Festivalu A. Jurkovičovej si
zaspomínala na poetickom večere prítomná herečka Z. Frenglová, predstaviteľka A. Jurkovičovej
zo známej televíznej trilógie.
Zopár zaujímavostí v spojitosti s Ľ. Podjavorinskou návštevníkom sály sprostredkoval prof.
Pavol Mešťan. Jeho mamička, ktorá bola najbližšou priateľkou Ľ. Podjavorinskej, jej vyšila límec na šaty, v ktorých je „teta Ľudmila“ zachytená i na dobovej fotografii. Riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave z počutia vie, že z 3000
korún, ktoré spisovateľka dostala za udelenie
titulu národnej umelkyne, venovala rovnú tisícku,
čo bol vtedy veľký peniaz, malému Paľkovi, pretože ho mala veľmi rada.
Po tomto interesantnom úvode slovo dostali
účinkujúci, aby predstavili známu i menej známu
tvorbu i čriepky zo života literátky, ktorá žila aj
v našom meste, kde i zomrela.
Záverečnú bodku za účinkovaním členov
našej Poetickej scény DG v Bratislave, ktorým
v prednese Podjavorinskej detskej poézie výdatne sekundovali deti, urobil dlhotrvajúci potlesk.
STRIEBORNÍ GENTLEMANI
Poznáte ich. Elegantní páni so striebrom vo
vlasoch. Ich prítomnosť vzbudzuje vo mne akúsi
bázeň a zároveň núti oprášiť pravidlá spoločenského správania. Ich spoločným znakom je hrdé
držanie rokmi skúšaného tela, dôstojné vystupovanie, zdvorilosť, uhladená reč a slušné oblečenie. Netreba zabudnúť na gentlemanské správanie a jemnú úctu k ženám – bez ohľadu na vek,
vzhľad či postavenie dámy. Možno ich stretnúť
najmä vo vzdelávacích inštitúciách, knižniciach,
medzi lekármi, rehoľníkmi alebo jednoducho - na
prechádzke v parku, vo vlaku či u lekára. Hovorí
sa im i tzv. stará škola.
Počas štúdia na vysokej škole som mala tú
česť byť aspoň na čas v ich prítomnosti, vnímať
ducha inej doby a inteligenciu, ktorú vyžarujú.
Obzvlášť si spomínam na jedného staručkého
profesora trpiaceho Parkinsonovou chorobou,
ktorá však nezlomila silu jeho osobnosti ani neubrala nič z hrdosti a dôstojnosti muža. Vstúpil do
miestnosti – bez slov – a my pojašené prváčky
sme zmĺkli, vstali a podvedome upravovali príliš
krátke sukne. Mnohé sme sa dokonca zhodli, že
pán je stále atraktívny muž. Vtedy som si uvedomila, že nie vzhľad, ale dôstojné a slušné vystupovanie robí muža skutočným mužom. Asi pred
rokom som zažila situáciu, kedy som z pohľadu
nestranného pozorovateľa mala možnosť vnímať tzv. kontrast dvoch generácii. Dosť otrávene
som prestupovala v preplnenej čakárni u lekára, netrpezlivosť a ničím nepodložená nervozita
pacientov vytvárala dusnú atmosféru. Zrazu do
miestnosti vstúpil pán v rokoch, úctivo pozdravil,
zložil klobúk z hlavy, zdvorilo sa spýtal, kto je posledný, aby zaujal svoje miesto a trpezlivo vyčkal,
kým na neho príde rad. Po chvíli vošli dvaja mladí
muži. Pach cigaretového dymu a neumytého tela
naplnil beztak vydýchaný vzduch malej miestnosti. Pozdrav nahradili dva či tri hlasné vulgarizmy,
ktorými zjavne vyjadrovali nespokojnosť s počtom
čakajúcich. Nerozhodne zostali postávať pred
dverami do ordinácie a polohlasne slabikovali
latinský názov odbornej ambulancie. Zneisteli.
Z dialógu okoreneného vyberanými výrazmi som
porozumela, že nevedia určiť, či ich ochorenie
spadá pod ten krkolomný názov na dverách. Problém vyriešili vskutku bravúrne. „Dáme cigu?,“
a odišli sa poradiť von... Zasmiala by som sa schuti a nahlas, keby... Keby spomínaní muži neboli
moji rovesníci. Tzv. mladá generácia, budúcnosť
národa, produktívna skupina obyvateľstva! Nie
som zástancom generačných rečí typu - My, keď
sme boli mladí...; Z vás nič nebude; To my vo vašom veku; atď. -, ale kontrast medzi starou školou
zdvorilosti a novou (ne)výchovou jasne ukázal na
nedostatky mojej generácie. Samozrejme, nepatrí
sa zovšeobecňovať. Vždy existujú výnimky. Možno elegantní páni v rokoch, strieborní gentlemani,
mali synov, ktorých vychovali na svoj obraz. Dokonca v to pevne dúfam! Pretože i tá najvšednejšia žena nádherne rozkvitne v prítomnosti muža,
ktorý je skutočným mužom. Ten pocit si predsa
zaslúži prežiť i moja dcéra, vnučka, pravnučka,
pra-pra... Páni so striebrom vo vlasoch, nedovoľte
umeniu tzv. starej školy zaniknúť!
PaedDr. Monika Kocifajová
ÚSPECH ČAKANKY
V amfiteátri pod pamätníkom na vrchu
Roh po oficiálnej spomienke pri príležitosti
70.výročia SNP nasledoval kultúrny program.
Veľký záujem vzbudilo vystúpenie detského
folklórneho súboru ČAKANKA pri MsKS
v Novom Meste nad Váhom - krásnych mladých
ľudí, ktorí udržiavajú a prezentujú tradície
našich predkov.
Odmenou im bolo nadšenie a opakovaný potlesk návštevníkov, medzi ktorými boli primátor Nového Mesta nad Váhom Ing.
J. Trstenský, viceprimátorka mesta PhDr.K.
Hejbalová i predseda Oblastného výboru SZPB
J. Hulínek.
Vďaka patrí vystupujúcim deťom, vedúcej
DFS Mgr. A. Tobiašovej, ktorá sa im venuje
a všetkým, ktorí pomáhajú folklórne tradície
udržiavať.
Mgr. Viera Brezinská
15
NIE ABY SI ZABUDOL!
1960. Na ten rok si pamätám ako na akýsi zaokrúhlený medzníkový čas, i keď v spomienkach
na detstvo sa mi naň zas nič také výnimočné neviaže. Možno to spôsobila číslovka, ktorá začínajúc nové desaťročie akoby naznačovala, že niečo
staré končí a iné, úplne nové, sa začína. Zobrazovala mi pokrok, o ktorom sme sa tak často učili
v škole. Vývoj času, čo sa nezadržateľne kamsi
posúval, len veľmi hmlisto sa dal tušiť a už vôbec
nie predstaviť. Stačilo, aby sa raz za deň na oblohe zjavilo lietadlo a dlhý biely, jemne sa rozplývajúci chvost pár, ťahajúci sa za ním i vtedy, keď
ho už dávno nebolo počuť, ma privádzal do úžasu.
Na tom optimistickom pohľade na svet plný očakávania sa isto podieľali aj Verneho romány plné
najpodivnejších vynálezov, odvážnych výprav
a hľadačov budúcnosti. Mal som v nich nos strčený od rána do večera. No mohlo to byť celkom
pokojne len tým, že to bol vlastne prvý okrúhly
dátum, čo som ako chlapec registroval. Predsa len niečo iné, ako všedne sa obmieňajúce
a takmer ničím sa nelíšiace čísla 1956, 1957,
1958, 1959...
Dnešným internetovým deťom, ktorým nič
nehovorí už ani rok 1980, sa tieto časy môžu celkom ľahko pliesť s dobou, keď si na slnku svoje
veľké šupinaté chvosty vyhrievali predpotopné
jaštery. Ale nedajte sa prosím odradiť. Šesťdesiatym rokom sa dodnes hovorí zlaté. Najmä
pre množstvo dobrej muziky, kvetov vo vlasoch
i kvetov v ľudských dušiach. A azda aj preto, že
minisukne dali slobodu ženskej kráse na celom
svete. A tak ten počiatočný rok svietil z plagátového kalendára nalepeného na stene nášho WC
a vždy pri pravidelnom posedávaní v onej malej miestnosti som v rozjímaní uprene pozoroval
hrubo vytlačené číslice, nad ktorými na dobovom obrázku babička s láskavým výrazom tváre
upozorňuje dievčatko s otázkou v očiach: Dobrá
gazdinka pre pierko aj cez plot preskočí. Zdalo
sa mi, že obraz so staromilsky šporovlivou vetou
sa do novej doby nehodí. Pripadal mi archaický.
Keď dnes prechádzam ulicou, ktorej tvár už
roky je tá istá, väčšinou nevnímam nič z toho,
čo bolo. Len niekedy sú také chvíle. Podivne
prichádzajú samé, bez toho, že by som si ich
zrovna úporne namáhal vyhrabávať zo zabudnutia a opäť vidím všetko tak ako kedysi. V tom
16
momente mi tie, na okamih sa vracajúce obrazy
pripadajú oveľa životnejšie ako súčasná ohmataná každodennosť, ktorou v skutočnosti tak často prechádzam bez dotyku.
Je nedeľa. Od jedenástej som si ako vždy
odstál omšu pri kostolných dverách v presvedčení, že rozhrešujúce slová kňazovej kázne majú
svoj dosah aj na takúto vzdialenosť. Povznesený,
s dušou ľahkou po celotýždňovom páchaní hriechov, zase pekne vyčistenou, nesiem z hostinca
neďaleko nášho domu otcovi v džbáne pivo. V ľavej ruke, ktorou ho zospodu pridŕžam, cítim orosené studené sklo. Nafúknutá pena je bez chuti
a samotná tekutina sa mi zdá žlčovito horká. Nechápem, čo dobré na ňom dospelí vidia. Sladkú
červenú malinovku, ktorú si vychutnávam, keď
dostanem korunu za dobrý skutok, by som za
pivo nikdy nevymenil. Pre tú korunu si chodím
v pondelok k dedkovi do obchodu. Bystrým, zvedavým pohľadom si ma premeria, ale pravidelná
ostrá otázka tohto zbožného muža ma nemôže
zaskočiť. – No čo, bol si včera? - Na jedenástu.- A kde si stál? Nevidel som
ťa.! - Chodím viac dozadu, takmer až ku dverám,
tam si ma nemohol vidieť.–
Nemám ho príliš v láske pre jeho chladnú
strohú prísnosť, ktorú nemožno len tak ľahko
oklamať. No vidina toho, čo všetko by som si za
korunu mohol kúpiť, je príliš lákavá.
- A o čom bola kázeň? -, zošpúli ústa, pričom sa na chvíľu zahľadí kamsi do nebies, akoby
v nekonečnosti hľadal docenenie svojich záslužných skutkov pri zavracaní zblúdilých ovečiek.
- Ako Kristus vyliečil slepého... - Do pomykova
ma už priviesť nemôže. Biblický príbeh o uzdravení nevidomého, ktorý som si prezieravo nechal
povyprávať cestou z kostola, mi tak po chvíli nutného utrpenia prináša zaslúženú odmenu. Mincu, ktorú vytiahne z vrecka bieleho plášťa, podrží
medzi palcom a ukazovákom. Povzbudzujúco, no
s počuteľným odtieňom pochybností v hlase mi
kladie na srdce: – O svoju dušu sa musíš starať. Inak skončíš v pekle. K tomu ty moc ďaleko
nemáš. Na kúp si niečo. A nie aby si v nedeľu
zabudol! Úprimne, kdečo som ja už zabudol. Ale vždy
sa nájde niečo, čo mi dokáže tie zlaté šesťdesiate pripomenúť. Napríklad nezabudnuteľná: If you
re going to San Francisco..., ktorú tak nádherne
kvetinovým deťom na celom svete spieval Scott
Mc Kenzie.
Milan Hurtík
L EO
Slnko
začínalo
nemilosrdne
páliť.
Ustal aj pohyb vetríka
v konároch stromov.
Leo, krásny veľký
psík, kríženec štajerského duriča, si bolestne hľadal miesto
pod stromom, kde
by zložil svoje ubolené telo. Rany na tele
neskutočne
boleli,
pľuzgiere praskali a vytekali. Muchy začínali okolo
neho nemilosrdne krúžiť. Konečne sa mu podarilo
uložiť svoje doráňané telo tak, aby čo najmenej
bolelo. Zatvoril oči a o chvíľu sa mu pred očami
mihali útržky predošlých dní jeho života.
Bolo to chaotické a zmätené. Kopance, údery,
krik a nadávky... Nechápal, čo sa deje. Veď predsa nič zlé nespravil, nikomu neublížil, verne slúžil...Chalanov bolo veľa, útočili zo všetkých strán.
A on bol sám, zmätený, vystrašený, zdesený.
Zrazu sa na neho vyliala kanistra a niekto škrtol
zápalku. Pohltili ho plamene. Pocítil ešte, ako ho
niekto mláti ostnatým drôtom. Bolesť to bola neopísateľná.
Pud sebazáchovy i v tom obrovskom strachu
a panike Leovi velil, že musí utekať preč, čo najďalej od trýzniteľov. Telo pálilo, ale on len utekal.
Keď bol preč z ich dohľadu, zvalil sa a snažil sa
uhasiť svoje horiace telo, znovu utekal, váľal sa,
utekal a znovu sa váľal. Nevie ako dlho, ani akým
smerom, ale keď dobehol k potoku, bol to ako balzam na jeho popálené telo. Ľahol si do vody a oddal sa osudu. Vyčerpaný, ubolený, vyhladovaný.
Deň sa striedal s nocou a znovu prišiel deň. Ukrutná bolesť i hlad zvieral Leovi žalúdok. Pomaly sa
pozbieral a vliekol sa k najbližšej dedine. Keď
zbadal prvého človeka, chvostík sa mu pomaly od
radosti pohol. So zvesenou hlavou a s poslednými
zbytkami dôvery v človeka podišiel bližšie. Zdvihol
hlavu a uprel na muža svoje prekrásne jantárové
oči s nevyslovenou prosbou. Ten však kopancom
a hnusnou nádavkou „...Prac sa, ty prašivé psisko!", ho odohnal od seba. Leo bolestne zakňučal
a krivkajúc sa pobral ďalej. Pri ďalšej bránke mu
zabuchli pred nosom a všade ho odháňali.
Len ísť, nezastavovať sa, ísť stále dopredu.
Snáď stretnem niekoho, kto sa nado mnou zľu-
tuje. Dostal sa až k ceste. Kráčal popri jej kraji,
autá ho obiehali, trúbili. Hlavu zvesenú, pomaly,
krok za krokom sa ťahal nevedno kam. Sily ho
opúšťali, až sa mu napokon podlomili nohy a zrútil sa na krajnici. V kútiku oka sa mu zatrblietali
slzy...Nevie, ako dlho tam ležal. Začul len, ako pri
ňom zaškrípali brzdy. Už len matne začul, ako sa
mu nejaký nežný ženský hlas prihovára. Nevládal
zdvihnúť hlavu, nevládal ani chvostíkom pohnúť.
Niekto ho preložil opatrne na deku, naložil do auta
a viezol nevedno kam. Vedomie sa mu zahmlilo...
Keď sa prebral, bol na príjemne chladnom
mieste, v jeho blízkosti miska s jedlom i vodou
a chodilo sa na neho pozerať veľa opatrovateľov.
Potom sa ho niečie ruky dotýkali a natierali mu
veľké, popálené rany na tele. Bolo to príjemné,
chladilo to. Toľko lásky a starostlivosti sa mu nedostalo za celý jeho život.
Leo vycítil, že tu mu nehrozí žiadne nebezpečie. Keď už vládal chodiť, tak ho pustili na dvor,
kde pobehovali aj iní psíkovia. Našiel si medzi
nimi staručkého jazvečíka Vilka a bol mu nerozlučným priateľom. Nevzdialil sa od neho ani na
krok. Keď Vilko zaostával za svorkou, Leo ho podopieral svojím veľkým ryšavým ňufáčikom, oblizoval mu hlávku na znak priateľstva a ochraňoval
ho, aby ho pri bujarých hrách nezhodili na zem
ostatní členovia svorky.
V tele tohto veľkého psíka Lea sa skrýva
veľké srdce plné lásky a nehy. Srdce plné lásky
a súcitu s inými psíkmi, ktorí prišli do útulku rovnako utýraní, poznačení ako on sám. Súcitu, ktorého
sa mu nedostalo medzi „ľuďmi"...
Oľga Áčová
KRIVO SVEDČIL NA POLÍCII
Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad
Váhom 26. augusta obvinil 54-ročného muža
z Nového Mesta nad Váhom z prečinu krivej
výpovede a krivej prísahy. Obvinený ako svedok poškodený v trestnom konaní vedenom na
Odbore kriminálnej polície, odd. vyšetrovania po
riadnom poučení, že je povinný vypovedať len
pravdu a nič nezamlčať, vypovedal úmyselne nepravdu. Jeho výpoveď mala podstatný význam
pre rozhodnutie vo veci. Obvinený krivo vypovedal o krádeži vlámaním do jeho domu a o tom, že
mu neznámy páchateľ pri tejto krádeži odcudzil
guľovnicu, ktorú mal v riadnej držbe.
Za tento skutok mu v prípade preukázania viny
hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
-ea-
17
NOVOMESTSKÁ PISATEĽSKÁ LEGENDA - TRON
Narodil sa v decembri 1981 v Myjave,
vyrastal v Novom
Meste nad Váhom,
kde navštevoval najprv základnú, neskôr i strednú školu.
Na vysokú nechodil. Namiesto nej
sa po absolvovaní
5-ročného
štúdia
v
potravinárskom
odbore
zamestnal. Nie vždy vo
vyučenom pekárskom či cukrárskom remesle,
resp. skoro nikdy. Postupne si vyskúšal prácu v technických službách mesta, potravinárskom a textilnom sklade, v supermarkete,
kotolni či na montážnej linke spätných zrkadiel do áut. Istý čas sa dokonca staral o kone
v stajni a chodil po domoch ponúkať knihy,
pričom predal dohromady dva kusy. A jeden
z toho musel zaplatiť on sám, pretože výtlačok
niekde po ceste stratil.
Pred siedmimi rokmi sa Ivan Kučera vydal
s kamarátom na letnú brigádu do Veľkej Británie,
hoci ani jeden z nich nevedel po anglicky.
Napriek tomu, že si sprostredkovateľskú zamestnaneckú agentúru vopred dôkladne overili na
novomestskom úrade práce, očakávaného zberu
póru na anglických roliach sa nedočkali. Radšej
utiekli do neďalekého Leicestru, kde tri mesiace
pracovali na spiatočnú letenku. Po príchode
na Slovensko spísal Ivan spoločné zážitky do
dodnes nepublikovanej knihy. Časom zverejnil
svoje skúsenosti aspoň v článku pre Nový čas
pre ženy. Paradoxne bol honorár z časopisu
približne rovnako vysoký ako výsledný zárobok
zo strastiplnej zahraničnej cesty. Možno aj vyšší.
Po vpáde ekonomickej krízy na Slovensko
v roku 2009 stratil Ivan Kučera trvalý príjem
a stal sa dlhodobo nezamestnaný. Situácia mu
však umožnila prehodnotiť svoju dovtedajšiu
pisateľskú činnosť, s ktorou začal platonicky už
ako 13-ročný. Do povedomia verejnosti začal
postupne prenikať až o dekádu neskôr, keď sa
v r. 2004 zaregistroval pod prezývkou Tron do
toho času nie veľmi známej Česko-Slovenskej
filmovej databázy, dnes na internete masovo
18
navštevovanej ČSFD.cz. V priebehu nasledujúcich siedmich rokov zverejnil na webstránke
obdivuhodné množstvo textu v rozsahu viac
než 3 200 filmových komentárov a ďalších 140
životopisov režisérskych či hereckých osobností.
V komunite aktívnych užívateľov databázy
sa stal pisateľskou legendou, svojimi názormi na
filmy si získal stovky fanúšikov a aj dnes, tri roky
po jeho odchode z ČSFD, sa k jeho odkazu hlási
približne 360 pravidelných návštevníkov internetového portálu. Plus ďalšie desiatky a možno až
stovky nepravidelných.
Okrem Česko-Slovenskej filmovej databázy
publikoval Ivan Kučera príspevky o svetovej kinematografii na súkromných blogoch, z ktorých
dnes už ani jeden neexistuje. Zato je však možné
dodnes nájsť jeho 60 filmových článkov z rokov
2005 – 2007 na svojho času neznámej stránke
Kinema.sk a ďalších 115 hodnotiacich textov na
špecializovanom hororovom portáli Studna.net.
V máji krízového roku 2009, keď už stratil
stabilné zamestnanie, založil Ivan Kučera vlastný
nezávislý web Recenzie.org, ktorý doteraz ponúka čitateľom každý pracovný deň nový článok
o filme. V rozmedzí piatich rokov existencie
tak autor napísal a zverejnil na svojej internetovej stránke viac než 450 filmových recenzií
a ďalších minimálne 800 príspevkov o svetovej
kinematografii.
Popri audiovizuálnej žurnalistike sa Ivan
Kučera venuje takisto literárnej reflexii a vlastnej spisovateľskej tvorbe. Orientuje sa predovšetkým na žánre fantastiky, zvláštnu pozornosť venuje rozličným druhom hororovej prózy.
Verejne debutoval už v roku 2003 netradične
romantickou mikropoviedkou Letný príbeh
v letnom dvojčísle tohto mesačníka. Okrem
Novomestského spravodajcu publikoval nasledujúcich 10 hororových poviedok v špecializovaných slovenských a českých periodikách ako
napríklad Filmag Extra, Howard, Vlčí bouda alebo Kobka. Dosiaľ najväčšie spoločenské uznanie
zaznamenal v r. 2011 vďaka krváku Prasa,
s ktorým získal žánrovú Cenu Béla za najlepšiu
hororovú poviedku v rámci prestížnej celoštátnej súťaže Cena Fantázie. Text neskôr zaradili
do výberu vydavateľstva a následne zverejnili v tlačenej podobe zborníka Fantázia 2011.
Zlom v spisovateľskej kariére Ivana Kučeru
nastal 10 rokov po verejnom debute, konkrétne na Vianoce 2013. 24. decembra vydal 32 - ročný novomestský autor svoj nezávislý románový
debut Kozí ľudia, situovaný do historických reálií
podjavorinského kraja. Kniha je rozdelená na dva
svojbytné celky, odohrávajúce sa v rozdielom
čase, ktoré však dohromady spája hrôzostrašná
legenda o pôvodných obyvateľoch regiónu - Kozích ľuďoch. Zatiaľ čo hlavnou postavou prvej časti, zasadenej do obdobia konca druhej svetovej
vojny, je dospievajúci horský chlapec Kubo Ďuriš,
druhej polovici deja dominuje súčasný úspešný
mladý spisovateľ Jozef Koločány. Hororový
román vydal Ivan Kučera na vlastné náklady, bez
jazykovej korektúry a s partizánskou metódou
propagácie formou elektronickej knihy.
V apríli tohto roku uviedla na literárny trh
skupina ôsmich nezávislých spisovateľov čes-
ko-slovensko-poľskú antologickú zbierku 66 + 6
hororů ve sto slovech, ktorá vyšla v limitovanej
tlačenej edícii. Útla knižka obsahuje spolu 72
žánrových mikropoviedok, z ktorých 11 napísal
práve Ivan Kučera.
Do konca roka má momentálne už aktívne
zamestnaný pisateľ ešte mnohé smelé plány.
Popri vydávaní piatich filmových článkov týždenne pre portál Recenzie.org a uverejňovaní nových poviedok hodlá v najbližších mesiacoch
publikovať aj svoj druhý román s názvom Lesy.
Príbeh bezdetného páru tridsiatnikov z prostredia
horskej dediny bude mať opäť podobu len elektronickej knihy vo vlastnom náklade. Zato s výraznou ambíciou prepájať osudy postáv do jednotného univerza, čo literát neraz jemne načrtol
vo svojich drsných poviedkach.
(www.ivankucera.sk).
J. Kedro
S VÁ L K O M V P I E ŠŤANOCH
Poetická scéna Divadielka galéria pri MsKS
v Novom Meste nad Váhom sa predstavila 18.
septembra v Dome umenia v Piešťanoch hudobno-poetickým pásmom Poézia môjho srdca.
Pásmo zostavila a verše M. Válka zarecitovala
Mgr. D. Arbetová, vedúca poetickej scény, po hu-
BLAHOŽELÁME
100 rokov
Anna Homerová
94 rokov
Rozália Kováčiková
93 rokov
Etela Zehetnerová
Mária Kubišová
92 rokov
Janka Čunderlíková
Mária Janáčová
Viera Uhríková
91 rokov
Ladislav Belanský
Vilma Martonová
Ing. Vítězslav Novák
90 rokov
MUDr. Eduard Valter
85 rokov
Terézia Čechvalová
Božena Lysáková
Emília Tomanová
Josef Vejnar
Zdenka Vejnarová
80 rokov
Ján Berec
Oľga Holbayová
75 rokov
František Čelko
dobnej stránke prispeli Mária Janečková, Katarína Godálová a Lukáš Trautenberger, ktorý zahral
a zaspieval zhudobnené poetove verše.
Po úspechu v kúpeľnom meste Novomešťania odchádzali s prísľubom, že v budúcnosti si
podobné vystúpenie v Piešťanoch zopakujú.
V októbri oslávia svoje životné jubileá
títo naši spoluobčania:
Helena Hanesová
70 rokov
Ing. Anna Hrehorová
Božena Bocorová
Ervín Kliment
Rudolf Budiač
Milan Kubák
Anna Jelšinová
Ján Kuchta
Ing. Ivan Juráček
Helena Lacková
Anna Lazarčíková
Viliam Mikuška
Dieter Georg Wolfgang
Alžbeta Mráziková
Lederer
Anna Paulechová
Štefan Marták
MVDr. Ľudovít Riecky
Oto Opet
Michal Širka
Anna Savarová
Vlasta Šmátralová
Vlasta Tancárová
Jozef Uher
Eleonóra Tatranská
Božena Urbanová
UVÍTANIA A KRSTY V AUGUSTE
Ondrej Košťál
Paulína Bajčanová
Juraj Dedík
Emma Kákošová
Lucia Heráková
Vladimiír Herák
Tomáš Herák
Viktória Karvayová
vá
Adrián Karvay
Vivien Neuschl
Leonard Gabriel Vicol
M
Michal Zámek
Tibor Husár
H
Hana Jarošová
Tobias Bača
Simona Naďová
Stela Ištoková
Kristína Šrajová
Sebastian Riecky
Tereza Arbecíková
Sebastian Pavlovič
19
SOBÁŠE V AUGUSTE
Qatam Khaled a Daniela Benetinová
Zbyněk Červeňák a Lenka Revayová
Štefan Jurčo a Mária Fulierová
Radovan Bango a Soňa Danišová
Štefan Rehák a Jana Kubánová
Juraj Filáček a Simona Slobodová
Miloš Šedo a Martina Košťálová
Dušan Romančík a Lenka Besedová
Milan Dvoran a Alica Škodová
ÚMRTIA V AUGUSTE
Katarína Benianová
Alžbeta Hudeková
Anton Hynek
Ing. Imrich Krommer
(1944)
(1924)
(1929)
(1952)
Eduard Kubíček
Helena Kusá
Anna Merceková
MUDr. Milan Mikláš
(1934)
(1955)
(1930)
(1933)
Emil Moravanský
Milan Nitran
Ing. Jaroslav Paška
Jozef Steinecker
(1932)
(1958)
(1949)
(1938)
SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa prišli 6. augusta rozlúčiť s
MUDr. Milanom MIKLÁŠOM
na jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme celej rodine, susedom, spevákom Cantabile, muzikantom,
záhradkárom, priateľom a známym, ktorí 13. augusta odprevadili
na poslednej ceste života môjho manžela, otca, dedka a pradedka
Eduarda KUBÍČKA.
Česť jeho pamiatke!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 22. augusta zúčastnili na poslednej rozlúčke
s našou drahou mamou
Jozefínou BLAŠKOVOU, rod. Žoldošovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Synovia Jaroslav a Jozef s rodinami
SPOMÍNAME
Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho mal rád, nezabudne...
10. októbra uplynie päť rokov, čo nás opustil môj manžel
Ján HLOŽKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Oľga a ostatná rodina
Čas plynie, ale spomienky zostávajú ...
12. októbra si pripomenieme 10 rokov od úmrtia našej drahej
Viktórie STUCHLÍKOVEJ, rod. Vrablicovej.
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manžel a ostatná rodina
20
... kto v srdci žije, neumiera ...
14. októbra si pripomenieme 10. výročie od úmrtia môjho otca
Jozefa JAMRICHA
a 22. októbra uplynie sedem rokov od úmrtia mojej krstnej mamy
Emílie KUSENDOVEJ, rod. Jamrichovej.
Kto ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
Dušan Jamrich s rodinou
15. októbra si pripomenieme nedožité 80. narodeniny nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Milana BLAŠKA.
Kto ste ho poznali, spomeňte si spolu s nami.
Manželka Marta, dcéra Iveta s rodinou a syn Marián s rodinou
Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel ...
15. októbra uplynú dva roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička a prababička
Anna HATALOVÁ.
S úctou spomínajú dcéry s rodinami
Čas plynie, spomienky zostávajú.
24. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Darinka BLÁHOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Karol a ostatná rodina
Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a na Teba spomínať.
25. októbra uplynie 14 rokov od úmrtia našej dobrej mamy a babky
Anny MIZERÁKOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami
Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach stále žiješ s nami.
Čas plynie, spomienky v srdci bolia, zabudnúť nikdy nedovolia.
27. októbra uplynie päť rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Alexander HLINKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomína celá rodina
Očiam je vzdialený, ale v srdciach našich žije...
29. októbra so smútkom v srdci si pripomenieme päť rokov,
čo od nás navždy odišiel náš drahý
Ján FANDRO.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú rodina, priatelia a známi
21
NAŠE DIEVČATÁ NA TURNAJI V BULHARSKU
Volejbalistky VK Ferno Frigolog Nové Mesto
nad Váhom sa 18.- 26. augusta zúčastnili volejbalového turnaja v Bulharsku - Primorsko
2014.
Naše dievčatá nastúpili s tromi družstvami
v kategóriách 1996 - 1999 (juniorky), 1998
-1999 (kadetky) a 2000 - 2001 (žiačky).
V kategórii 1996 -1997 sa turnaja zúčastnilo päť družstiev, ktoré hrali systémom každý
s každým. Dievčatá si poradili 2 : 0 s družstvami
Sparta z Poľska a Trenčína, 2 : 1 s družstvom
Moskva 73. Nestačili len na Limbaji z Lotyšska.
Dievčatá zanechali výborný dojem a až na
výpadok s Limbaji predvádzali veľmi pekný
volejbal. Ocenenou hráčkou družstva bola Erika
Rešutíková, ktorá patrila medzi najlepšie hráčky
turnaja vôbec.
Ostatné dievčatá sa tiež nenechali zahanbiť
a bol z toho výborný výsledok.
V kategórii 1998 - 99 bolo sedem družstiev
rozdelených do dvoch skupín. My sme mali
za súperov poľskú Spartu, Limbaji (Lotyšsko)
a ruskú Moskvu 73. Naše dievčatá prehrali len
s Moskvou, čo znamenalo, že hrali o 3. miesto. V tom sa stretli s Tobolskom (Rusko). Vo
veľmi vyrovnanom zápase sa darilo všetkým
dievčatám. Po výsledku 2 : 1 nakoniec z toho
bolo bronzové umiestnenie pre naše dievčatá.
Ocenenou hráčkou bola Klementína Knezlová,
ktorá svojím oduševneným výkonom dokázala
strhnúť aj ostatné dievčatá.
Kategória 2000 - 2001 bola asi najpočetnejšia. Štartovalo v nej 8 družstiev rozdelených
do dvoch 4 - členných skupín. Naše dievčatá
hneď v začiatku nestačili na Tobolsk. V ostatných zápasoch sa ich hra zlepšovala, porazili
domáce Primorsko a v zápase o postup do bojov o 3. miesto aj Moskvu 73. Tu sa stretli s družstvom Novokosino (Rusko). V tomto zápase
naše dievčatá ukázali veľkú silu, keď dokázali otočiť v 1. sete zo stavu 12 : 4 na 22 : 25.
V ďalšom sete pokračovali vo výbornej hre
a zaslúžene obsadili 3. miesto. Ocenenou
hráčkou bola Denisa Martáková, ktorá bola
našou najúspešnejšou hráčkou, lebo hrala za
všetky kategórie a získala tri medaily a individuálne ocenenie. Za naše dievčatá nastúpili
aj dve posily z Trenčína - libero B. Krajčíková
a D. Martinková. V družstve je veľa perspektívnych hráčok, ostáva len veriť, že v nastúpenom trende vydrží.
Na turnaji sa celkovo zúčastnilo 13 chlapčenských a 19 dievčenských družstiev. Okrem
spomínaných krajín tu štartovali aj družstvá
z Gruzínska a Estónska. Preto hodnotíme účasť
za veľmi úspešnú. Ostáva len veriť, že takto
nazbierané medzinárodné skúsenosti dievčatá
využijú v domácich súťažiach, príp. v reprezentačných výberoch SR.
Peter Riecky, tréner
K EDY NA FUTBAL
DOXXbet liga – II. LZ
Sobota 18. októbra o 14,00 h
AFC dospelí – Spartak Trnava jun.
Sobota 1. novembra o 13,30 h
AFC dospelí – Senec
22
ŽIAČKY VK VÝKONMI NAPODOBNILI JUNIORKY
31. augusta pokračoval v Uherskom Hradišti
turnaj žiačok vo volejbale. Zúčastnilo sa ho 16
družstiev zo SR, Čiech a Moravy. Naše dievčatá
z VK Ferno Frigolog si zmerali sily s poprednými
družstvami zo susedného Česka. Výkonmi napodobnili naše juniorky a kadetky a nadviazali na
úspech z turnaja v Bulharsku.
Turnaj bol rozdelený do štyroch 4 - členných skupín. Naše žiačky prešli turnajom bez
zaváhania a po výsledkoch 2:0 s družstvami
Junior Brno, Olomouc a Bílovec „B“ postúpili
do semifinále, kde sa stretli s favoritom turnaja
Bílovcom „A“. Zápas bol predčasným finále.
V prvom sete sme bojácnou hrou nezachytili
nástup súpera a rýchlo sme prehrávali. Dievčatá
sa v závere ešte osmelili, ale po prehre 25:17
sme prehrávali 1:0. V druhom sete sme zapli na
vyššie obrátky a agresívnejšou hrou sme donútili
súpera ku chybám. V priebehu celého setu sme
viedli. Až záverečné poľavenie stačilo súperovi
na skorigovanie výsledku. Set sme vyhrali 25:23.
Tiebreak sme začali vo veľkom štýle. Set sa hral
od stavu 5:5. Prvých päť lôpt patrilo nám a už
sme sa videli víťazmi. V žiackom volejbale je však
všetko možné a po šesťbodovej šnúre súpera
sme prehrávali 11:10. Dievčatá sa však zomkli
a set po dramatickej koncovke vyhrali 15:13.
Vo finále nás čakalo družstvo Piešťan, ktoré
svojou hrou bez chýb a výbornou technikou
narobilo našim dievčatám problémy. Súperovi
sme dopomohli aj zbytočnými chybami. Dievčatá
zviazané vedomím o možnosti vyhrať turnaj robili
chyby, aké boli v priebehu turnaja len zriedkavé.
Nakoniec sme sa však tešili z vydretého víťazstva
2:0 a celkového prvenstva na turnaji.
Na turnaji sa zúčastnilo aj naše „B“ družstvo, ktoré síce skončilo 16 - te, ale oproti turnaju
v júni ukázalo obrovské zlepšenie a perspektívu
do budúcich rokov.
Peter Riecky
PRÍPRAVNÝ TURNAJ KADETIEK A JUNIORIEK
30. augusta sa konal v Uherskom Hradišti
tradičný prípravný turnaj kadetiek a junioriek.
Zúčastnilo sa ho 14 družstiev zo SR, Čiech
a Moravy. Naše dievčatá z VK Ferno Frigolog
Nové Mesto n.V si zmerali sily s extraligovými
družstvami kadetiek a junioriek zo susedného
Česka. V tejto konfrontácii obstáli na výbornú a pokračovali v dobrých výkonoch turnaja v Bulharsku.
Turnaj bol rozdelený do troch skupín.
Naše juniorky v 1. zápase uhrali remízu 1:1
s Kroměřížom a potom 1:1 s Prostějovom.
V zápase o 1. miesto sa stretli s Bílovcom. Po
výbornom výkone vyhrali 2:0. Na postup do
finálovej skupiny potrebovali poraziť Junior Brno.
Po výsledku 2:0 postúpili do finálovej skupiny na
lepší rozdiel lôpt s Prostějovom.
Kadetky doplatili na pomalší rozbeh, ale
zlepšeným výkonom nakoniec skončili druhé
v päťčlennej skupine, čo bol veľký úspech.
Družstvo tvorili kadetky a žiačky, preto postup
do skupiny o 4. až 6. miesto bol úspechom.
V tejto skupine sme zápasy už skrečovali, nakoľko sa turnaj natiahol do neskorých večerných
hodín a žiačky čakal na druhý deň žiacky turnaj
v Uh. Hradišti. Konečné 6. miesto zo 14 účastníkov je však výborným výsledkom.
V 1. finálovom zápase turnaja sa naše dievčatá stretli s družstvom Lanškrouna, ktorému
nedali žiadnu šancu a
vyhrali 2:0. V druhom si
taktiež jednoznačne poradili s dievčatami z VA
Žilina, ktoré nakoniec
skončili na 2.mieste.
Najlepšou hráčkou
turnaja bola vyhlásená
Erika Rešutíková.
Peter Riecky, tréner
23
ATLETICKÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2014
O tituly majstra SR 2014 prvá súťažila
v dňoch 14. – 15. júna kategória dorastu. Po
odchode našich vlaňajších finalistov a zranení
Šimlovicovej sa naši neprebojovali medzi najlepších.
Šprintér Marek Kubík sa v behu na 100 m
umiestnil na 14. mieste v čase 11,94 s. Podobne
aj Lucia Beláková v behu na 800 m časom
2,40,67 min. Vrhačka Paulína Vojteková bola
v disku šiesta výkonom 23,83 m a kladive deviata
výkonom 26,98 m.
Väčšiu radosť sme mali z mladšieho žiactva, ktorých kategória mala prvé majstrovstvá
Slovenska v ére samostatnosti SR, a to 21. júna
v Dubnici nad Váhom.
Šprintérka Lenka Kovačovicová získala
na 60 m striebro časom 8,41 s a štrekárka Anita Stachová bronz na 600 m v čase
1,49,85 min. Sabina Barteková skončila na 300
m jedenásta časom 48,50 s. Iba 11 - ročný
Tadeáš Hiadlovský hodil kriketkou 44,06 m a 600
m zabehol za 1,53,73 min. Podobne 10 – ročný
Tomáš Grajciarik zabehol 60 m za 9,03 s a 600
m – 1,52,06 min. Sú to nadpriemerné výkony
v ich vekovej kategórii svedčiace o ich výraznom
talente.
Najviac očakávanou súťažou boli majstrovstvá staršieho žiactva, ktoré sa konali 13. – 14.
septembra v Nových Zámkoch. Príjemným prekvapením tohoročných majstrovstiev SR bola
vysoká účasť v šprintoch 60 a 150 m, kde bolo
jedenásť – dvanásť rozbehov. Vlani v Košiciach
boli po štyri rozbehy. Tento rok ani víťazi rozbehov nemali istú účasť vo finále.
Aj v technických disciplínach okrem skoku
o žrdi, ktorý na Slovensku dlhé roky stagnuje,
sa oproti minulosti zvýšil počet účastníkov,
keď počet atlétov v jednotlivých disciplínach bol
vyšší ako 20. Bodaj by tento trend pokračoval
aj v budúcnosti, čo dáva dobré prognózy do
budúcnosti, že zo širšej základne vyrastie viac
špičkových reprezentantov, ktorí budú dôstojnými súpermi európskych a svetových lídrov vo
väčšine atletických disciplín.
Po vleklom zranení a odchode za rieku
Moravu do Uherského Hradišťa za lepšími podmienkami sa postavila na štart naša 8-násobná majsterka SR v šprintoch a diaľke Majka
Šimlovicová. Koučovaná už novým moravským
trénerom vyhrala 60 m časom 7,95 s. Tretia
bola na 150 m v čase 19,09 s, keď víťazka vytvorila nový slovenský rekord, jediný na týchto
majstrovstvách. Získala nám na rozlúčku po
jednej zlatej a bronzovej medaile. Druhé zlato
pridal v hode oštepom Peter Hrnčár hodom
44,88 m. Ani ostatní sa v súbojoch so súpermi
z celého Slovenska od Michaloviec po Skalicu
nedali zahanbiť a prebojovali sa do finále.
Najúspešnejší bol šprintér Marek Kubík,
ktorý bol siedmy na 60 m – 7,62 s, šiesty – 150
m – 18,04 s, piaty na 300 m – 39,02 s.
V hode kladivom v osobnom rekorde bola Emma Zicháčková siedma – 29,44 m. Na
7. mieste skončila štafeta dievčat 4 x 60 m
časom 32,56 s. Pred bránami finále skončili:
Aneta Macejková v diaľke: 10. – 469 cm, Lenka
Kovačovicová v šprintoch: 60 m: 11. – 8,45 s,
150 m 14. – 20,70 s, čo pri kvantite účastníkov
nie je zlé a dáva nádej na zlepšenie výkonnosti
v budúcom roku.
Ján Juráček,
tréner atletiky
KED Y N A F U T B A L
ST. ŽIACI – ML. ŽIACI – III .LZ
Sobota 11. októbra
o 10,00 h
St. žiaci – Nová Dubnica
o 12,00 h
Ml. žiaci – Nová Dubnica
Sobota 25. októbra
o 10,00 h
St. žiaci – Bánovce nad Bebravou
o 12,00 h
Ml. žiaci – Bánovce nad Bebravou
ST. DORAST – ML. DORAST III. LZ
Nedeľa 5. októbra
o 10,00 h St.dorast – Štúrovo
o 12,30 h Ml. dorast – Štúrovo
Nedeľa 19. októbra
o 10,00 h St.dorast – Partizánske
o 12,30 h Ml. dorast – Partizánske
24
Download

Október 2014