Rektion des Verbs
15. Nj – Slovesné vazby s předložkami
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 9. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
září 2012
Slovesné vazby
Slovesnou vazbou rozumíme spojení
s určitým předmětem v určitém pádě, popř.
s určitou předložkou a určitým pádem.
Vazby je třeba se učit zároveň se slovní
zásobou.
Dále se zaměříme na slovesné vazby s předložkami.
Slovesné vazby podobné s češtinou
Spojení některých sloves s předložkami je
v němčině podobné jako v češtině, např.:
kämpfen gegen (+4.p.) – bojovat proti (+3.p.),
warten auf etwas – čekat na něco,
denken an jmdn – myslet na někoho,
danken für etwas – děkovat za něco.
Slovesné vazby odlišné s češtinou
Spojení některých sloves s předložkami je
v němčině odlišná od češtiny, např.:
erkranken an etw. – onemocnět čím,
fragen nach etw. – ptát se na něco,
abhängen von etwas – záviset na něčem,
lachen über etwas – smát se něčemu.
Slovesné vazby pojící se s více
předložkami
Některá slovesa se mohou pojit s více
předložkami, např.:
sprechen über etwas – mluvit o něčem,
sprechen mit jmdm. – mluvit s někým,
sprechen gegen etwas – mluvit proti čemu,
helfen mit etw. – pomoci s čím,
helfen bei etw. – pomoci při čem.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou an:
arbeiten an etw. – dělat na něčem,
erkranken an etw. – onemocnět čím,
glauben an etw. – věřit v něco,
schreiben an jmdn. – psát někomu,
sterben an etw. – zemřít na co,
teil/nehmen an etw. – účastnit se čeho.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou auf:
achten auf etw. – dbát na něco,
achtgeben auf etw. – dávat pozor na něco,
sich beziehen auf etw. – vztahovat se na něco,
sich konzentrieren auf etw. – soustředit se na,
warten auf etw. – čekat na něco.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou aus:
bestehen aus etw. – sestávat z něčeho,
folgen aus etw. – vyplývat z něčeho.
Vazby se spojkou bei:
helfen bei etw. – pomáhat při čem,
präsidieren bei etw. – předsedat při čem.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou für:
danken für etw. – děkovat za něco,
sich interessieren für etw. – zajímat se o něco.
Vazby se spojkou gegen:
protestieren gegen etw. – protestovat proti čemu,
wetern gegen etw. – láteřit na co.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou in:
sich täuschen in etw. – zklamat se v něčem,
sich üben in etw. – cvičit se v něčem.
Vazby se spojkou mit:
sich befassen mit etw. – zabývat se něčím,
beginnen mit etw. – začínat něčím.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou nach:
duften nach etw. – vonět po čem,
fragen nach etw. – ptát se po čem.
Vazby se spojkou über:
klagen über etw. – stěžovat si na něco,
lachen über etw. – smát se něčemu.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou um:
gehen um etw. – jít/jednat se o něco,
sich kümmern um etw. – starat se o něco.
Vazby se spojkou von:
abhängen von etw. – záviset na něčem,
sich distanzieren von etw. – distancovat se od.
Příklady slovesných vazeb
Vazby se spojkou vor:
sich ängstigen vor etw. – strachovat se něčeho,
zittert vor etw. – třást se něčím.
Vazby se spojkou zu:
dienen zu etw. – sloužit něčemu,
passen zu etw. – hodit se k něčemu.
Wähle passende Richtungsadverbien.
Vyber hodící se směrová příslovce.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Bilde Beispiele mit Rektion des Verbs.
(Tvoř příklady se slovesnými vazbami.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň:
FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-09-09].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-09-09]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 9.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/slov._vaz./Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 9.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/slov._vaz./Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 9.9.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/slov._vaz./Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky se slovesnými vazbami s
předložkami a jejich užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

15. Nj - Webnode