Nebensätze
7. Nj – Vedlejší věty
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 9. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
květen 2012
Názvosloví
Než se dostaneme k samotným vedlejším větám, je
dobré si zapakovat několik pojmů:

souvětí,

věta hlavní,

věta vedlejší,

vztahy mezi větami hlavními,

vztahy mezi větami hlavními a vedlejšími,

spojky souřadicí,

spojky podřadicí.
Souvětí
Souvětí vzniká spojením nejméně dvou vět v jeden
významový celek.
Mezi větami v souvětí je vztah:

rovnocennosti (souvětí souřadné) – mezi větami
hlavními,

podřízenosti (souvětí podřadné) – mezi větou hlavní
a větou vedlejší.(Věta vedlejší nemůže stát
samostatně, je na větě hlavní závislá.)
Věty hlavní
Věty hlavní mohou být spojeny spojkou* nebo bez spojky.
Podle význam. poměru mezi nimi se rozlišuje spojení:

slučovací (např. spojky und – a, dann – potom),

stupňovací (vor allem – především, sogar – dokonce),

odporovací (aber – ale, sondern – nýbrž),

vylučovací (oder – nebo),

důvodové (denn – neboť),

důsledkové (deshalb – proto),

přípustkové (trotzdem – přesto).
* Spojky spojující souvětí souřadné se nazývají spojky souřadicí.
Věty vedlejší
Věty vedlejší (VV) uvozuje spojka, vztažné zájmeno
nebo zájmenné příslovce.
Podle způsobu připojení k hlavní větě rozeznáváme VV:
– vztažné, spojkové, bezespojkové*.
Podle typu rozeznáváme věty vedlejší na:
– obsahové, vztažné, příslovečné.
* Er sagt (glaubt), er kann nicht kommen. Říká (myslí), že nemůže přijet.
Spojky souřadicí
Souřadicí spojky neovlivňující slovosled (pokračuje
takový, jaký byl v předchozí větě):
– und, aber, oder, sondern, denn …
Př.: Ich will hier sein (und , aber) du weißt es.
Chci tu být (a, ale) ty to víš.
Ich warte 4 Stunden, (aber, denn) du kommst nicht.
Čekám 4 hodiny, (ale, neboť) nepřicházíš.
Er fährt nicht Rad, (sondern) er fährt mit dem Auto.
Nejede na kole, (nýbrž) jede autem.
Spojky souřadicí
Souřadicí spojky ovlivňující slovosled (po spojce
následuje urč. sloveso*, poté podmět a pak ost. V. čl.):
– deshalb, trotzdem, sonst …
Př.: Ich will hier sein, (deshalb) bin ich hier.
Chci tu být, (proto) jsem tady.
Ich warte 4 Stunden, (trotzdem) kommst du nicht.
Čekám 4 hodiny, (přesto) nepřicházíš.
Du musst schneller gehen, (sonst) ist der Bus weg.
Musíš jít rychleji, (jinak) bude autobus pryč.
•
*Určitým slovesem a pak podmětem hlavní věta pokračuje také tehdy.
•předchází-li větu hlavní vedlejší věta.
Spojky podřadicí
Podřadicí spojky vždy ovlivňují slovosled VV.
Uvozuje-li vedlejší větu spojka, vztažné zájmeno či
zájmenné příslovce, pokračuje slovosled:

podmětem,

zvratným zájmenem (pokud je ve větě),

ost. větnými členy,

infinitivem (příčestí minulým),

slovesem v určitém tvaru.
Př.: … weil er sich zu Hause sehr lange duschen will.
… protože se chce doma velmi dlouho sprchovat.
Druhy vedlejších vět
Obsahové věty – věcně doplňují větu hlavní, jsou
vlastním sdělením.
Může být uvozena spojkou dass (že).
Př.: Er sagt, dass das Wetter in Prag schön ist.
Říká, že je v Praze hezké počasí.
Druhy vedlejších vět
Vztažné věty – jsou závislé na podstatném jménu nebo
zájmenu věty hlavní.
Je uvozena vztažným zájmenem.
Př.: Wir sehen die Frau, die in der Schule war.
Vidíme ženu, která byla ve škole.
Druhy vedlejších vět
Příslovečné věty:

časové (bevor – dříve než; bis – až, dokud; nachdem – poté,
co; seitdem – od té doby; sobald – jakmile; solange – pokud;
sooft – kdykoli; während – zatímco),



důvodové (weil – protože, da - jelikož),
podmínkové (wenn, falls – jestliže; sofern - pokud),
přípustkové (obwohl, obgleich, obzwar – ačkoli, přestože;
wenn… auch – i když),



účelové (damit, dass – aby),
(VV) účinku (sodass/so dass – takže, als dass než by),
způsobové (indem – tím, že; ohne dass – aniž by).
Příklady ke slovosledu v souvětí
odkaz č. 1
Bilde Beispiele von den Nebensätzen.
(Tvoř příklady vedlejších vět.)
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav. Moderní
gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETER-BRAUSS,
Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň: FRAUS, 2009.
ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň: FRAUS,
2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav. Německočeský česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN PUBLISHING,
2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-05-10].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2012 [citováno 2012-05-10]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetový odkaz
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 10.5.2012].
Dostupný na WWW:
<http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/vedl.v./Pr.html>
Anotace
Seznámit žáky s vedlejšími větami, jejich
tvořením a jejich užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

7. Nj - Webnode