Rozbor souvětí
Souvětí – věta složená
Postup při rozboru souvětí:
Určíme počet vět v souvětí.
Určíme věty hlavní a vedlejší.
U vedlejších vět určíme jejich druh.
Graficky zakreslíme souvětí:
-v první rovině uvedeme všechny věty hlavní
-v dalších rovinách zakreslíme vedlejší věty podle jejich závislosti na větě řídící.
Při grafickém znázornění je třeba, dodržet pořadí vět.
Je větný celek složený ze dvou nebo několika vět.
Věta jednoduchá obsahuje jen jednu základní skladební dvojici.
Souvětí má více základních skladebních dvojic (podmětů a přísudků). Věty, z nichž se skládá, rozdělujeme na věty
hlavní a vedlejší.
Věta hlavníje mluvnicky nezávislá na jiné větě.
Věta vedlejší mluvnicky závisí na jiné větě, zastupuje některý její větný člen. Od věty hlavní je vždy oddělena
čárkou. Začíná obvykle:
Podřadicí spojku – že, protože, jestliže, zdali, -li, až, aby, kdyby, když, než, jakmile, přestože, třebaže …
Vztažným zájmenem – kdo, co, jaký, který, čí, jenž
Vztažným příslovcem – kde, kdy, jak, …
Neurčitou číslovkou – kolik, kolikátý, …
Rozeznáváme tyto druhy vedlejších vět:
Podmětné: Kdo tam byl, ať se přihlásí.
Přísudkové: Počasí bylo, že by psa nevyhnal.
Předmětné: Napsal nám, že brzy přijede.
Přívlastkové: Mám nápad, který se vám bude líbit.
Příslovečné:Místní - Čekal tam, kde jsme se domluvili.
Časové – Přišel domů, až když se setmělo.
Způsobové – Udělal vše tak, jak řekl.
Měrové – Utratil tolik peněz, že mu nic nezbylo.
Příčinné – Protože jsem nemocen, nemohu jít ven.
Účelové – Jsem tu proto, abych vás to naučil.
Podmínkové – Jestli nebude pršet, půjdeme na houby.
Přípustkové – Šel tam, přestože jsem ho varoval.
Doplňkové – Pozoroval maminku, jak peče koláče.
Druh vedlejší věty určíme podle otázky, kterou se na ni můžeme zeptat, případně i podle větného členu, který tato
věta zastupuje.
Souvětí rozdělujeme na souřadná a podřadná.
Souřadné – má alespoň dvě věty hlavní a libovolný počet vět vedlejších. Hlavní věty jsou mluvnicky samostatné,
ale souvisejí spolu obsahem. Bývají připojeny bez spojovacích výrazů nebo spojkami souřadícími:
a, i, ani, nebo, ale, avšak, však, nýbrž, jenže, anebo, buď – nebo, vždyť, neboť, a proto, tedy,
tudíž, …
Podřadné – obsahuje pouze jednu větu hlavní a jednu nebo několik vět vedlejších.
Download

Rozbor souvětí