JAN HARCINÍK
2.ÚLOHA
Úkol:
Posuďte proslunění zvoleného bytového prostoru metodou pravoúhlého slunečního diagramu +
pravoúhlého doplňkového diagramu.
Objekt:
Mnou posuzovaný byt se nachází ve druhém podlaží domu na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem.
V katastru je dům označován jako „Blok 007.“
Byt:
označení:
kategorie:
plocha celého bytu:
plocha obytných místností:
požadovaná prosluněná plocha:
1
4+1
156,7 m2
128,0 m2
42,7 m2
Postup:
1. posouzení velikosti okenních otvorů výpočtem
Přímé sluneční záření musí vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory, jejichž plocha vypočtená ze skladebních
rozměrů je rovna nejméně jedné desetině plochy místnosti. Nejmenší skladebný rozměr osvětlovacího otvoru musí být alespoň
900 mm.
a)
kuchyně
plocha:
19,43 m2
min. rozměr osvětlovacího otvoru:
1,943 m2
plocha okenních otvorů:
4,000 m2
b)
c)
d)
e)
obývací pokoj
plocha:
min. rozměr osvětlovacího otvoru:
plocha okenních otvorů:
41,56 m2
4,156 m2
6,000 m2
ložnice 01
plocha:
min. rozměr osvětlovacího otvoru:
plocha okenního otvoru:
23,53 m2
2,353 m2
10,00 m2
ložnice 02
plocha:
min. rozměr osvětlovacího otvoru:
plocha okenního otvoru:
25,63 m2
2,563 m2
6,000 m2
ložnice 03
plocha:
min. rozměr osvětlovacího otvoru:
plocha okenního otvoru:
17,91 m2
1,791 m2
8,000 m2
Byt z hlediska velikosti okenních otvorů splňuje noremní požadavky.
2.
posouzení zastínění pomocí pravoúhlého slunečního diagramu
Norma udává:
Byty musí být navrhovány tak, aby byly prosluněny. Za prosluněný byt je považován byt, jehož součet ploch prosluněných
obytných místností je roven nejméně jedné třetině součtu ploch všech jeho obytných místností.
U samostatně stojících rodinných domů, dvojdomků a koncových řadových domů má být součet prosluněných místností
roven nejméně jedné polovině součtu všech obytných místností bytu.
Při zanedbání oblačnosti musí být dne 1. března a 14. října doba proslunění nejméně 90 minut.
Při posouzení doby proslunění je nutné zohlednit meridiánovou konvergenci, vyjadřující rozdíl mezi kartografickým a
geografickým severem, kterou lze stanovit ze vzorce:
‫=ܥ‬
ଶସ° ହ଴´ି λ
ଵ,ଷସ
Pro Prahu je hodnota C rovna 7,8°. Skutečný sever je tudíž odkloněn od směru na mapách o 7,8°.
Mnou posuzovaný objekt je však v Ústí nad Labem, jehož zeměpisná délka je 14° 2´.
‫=ܥ‬
ଶସ° ହ଴´ି ଵସ° ଶ´
ଵ,ଷସ
= 8°5´5´´
Ze vzorce tedy vyplývá, že odklon osy SEVER-JIH je v Ústí nad Labem o 8° 5´.
Kritický bod M se nachází ve výšce 6 metrů nad povrchem. Římsa protilehlých budov je ve stejné výšce vůči těm sousedícím,
a to v 15 metrech. Přesah okolních fasád je tedy 9 metrů. Posuzuji místnosti LOŽNICE 02 a LOŽNICE 03, které mají
dohromady plochu 43,54 m2, což je více jak 1/3 plochy obytných místností. Pokud tyto dvě místnosti vyhoví a budou
dostatečně prosluněny, bude tím splněn i požadavek na proslunění celého bytu.
Grafické zpracování – viz. příloha
3. Zjištěné hodnoty
Z diagramu vyplývá, že při přesahu 9m nad kritickým bodem M nestíní žádná okolní budova. Doba oslunění je tedy omezena
pouze neefektivními úhly dopadu na fasádu. Proto jsou 1. března místnosti LOŽNICE 01 a LOŽNICE 02 plně prosluněny
v době od 7:15 do 15:45, což činí 8,5 hodin za den. Tím je tedy mnohonásobně překročeno požadované minimum 90 minut
denně.
Prosluněná plocha je 43,54 m2 (34%) z celkových 128,0 m2 (100%), tj. více než normou ČSN 73 43 01 požadovaná jedna
třetina. Byt je tedy dostatečně prosluněn.
4. Závěr
Byt splňuje podmínky stanovené ČSN 73 43 01 – Obytné budovy.
Rozdíl oproti slunečnímu diagramu zastínění je minimální (20min ráno a 25minut odpoledne), a je dán vyšší přesností práce
s pravoúhlým slunečním diagramem.
Download

Posouzení oslunění pomocí pravoúhlého diagramu