10. Futurum
10. Nj – Budoucí čas
Název projektu:
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21.1836
ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY:
Německý jazyk, 9. třída
Zpracoval: Mgr. Rostislav Růžička
Tematický blok: Gramatika Nj
e-mail: [email protected]
květen 2012
Vyjádření budoucího času
Budoucí čas v němčině vzniká za pomoci:



opisu přítomného času,
Futura 1 – děj ještě nenastal nebo nastane později,
Futura 2 – něco je představeno jako skončené.
Opisem přítomného času
Budoucí čas se v němčině vyjadřuji často
opisem času přítomného:
Příklad:
Ich komme. - Přicházím. Přijdu.
Kaufst du das? - Kupuješ to? Koupíš to?
Heute Abend fahre ich nach Berlin.
- Dnes večer jedu (pojedu) do Berlína.
Futurum I
Futurum I tvoří
sloveso werden + infinitiv přítomný.
(pomocné sloveso) + (významové sloveso)
Příklad:
Ich werde das Bild malen. - Budu malovat ten obraz.
Du wirst das Bild malen. - Budeš malovat ten obraz.
Er (sie, es) wird das Bild malen. - Bude malovat obraz.
Wir werden das Bild malen. - Budeme malovat obraz.
Ihr werdet das Bild malen, Kinder. - Budete malovat obraz, děti.
Sie werden das Bild malen. - Budou malovat obraz.
Sie werden das Bild malen, Paul. - Budete malovat obraz, Pavle.
Futurum I
Setkají-li se u Futura I ve větě dva infinitivy, stojí
infinitiv způsobového slovesa na posledním
místě.
Příklad:
Ich werde heute noch lange arbeiten müssen.
– Budu dnes muset ještě dlouho pracovat.
Wirst du auch noch etwas essen wollen?
– Budeš chtít také ještě něco jíst?
Futurum I
Je-li významové sloveso v infinitivu zvratné,
připojí se zvratné zájmeno k pomocnému
slovesu werden.
Příklad:
Er wird sich bald waschen. – Brzy se bude mýt.
Wir werden uns sehr freuen. – Budeme se velmi těšit.
Du wirst dich daran erinnern. – Vzpomeneš si na to.
Ich werde mich umziehen können. – Budu se moci převléknout.
Futurum I – další významy
Pomocí Futura I lze také vyjádřit:
 důraznou výzvu:
Jetzt wirst du dein Zimmer aufräumen.
– Teď si uklidíš pokoj.
 domněnku v přítomnosti:
Sie wird schon in der Schule sein.
– Už je asi ve škole.
Futurum I se často opisuje způs. slov. wollen.
Wollen wir spazieren gehen? – Půjdeme se projít?
Wann wollen wir uns treffen? – Kdy se sejdeme?
Futurum II
Futurum II tvoří
sloveso werden + infinitiv minulý.
(pomocné sloveso) + (významové sloveso).
Infinitiv minulý je v hlavní větě na posledním místě v
pořadí:


1. příčestí minulé,
2. inf. pomoc. slovesa haben/sein (viz perfektum)
Př.:
In 10 Minuten werde ich den Test geschrieben haben.
– Za 10 minut budu mít ten test napsaný.
Futurum II
Další příklady:
Ich werde am morgen alles gemacht haben.
– Zítra budu mít vše uděláno.
Ende September werden wir die Kartoffeln geernt haben.
– Koncem září budeme mít brambory sklizeny.
Bald wird das Schuljahr zu Ende gegangen sein.
– Brzy bude školní rok ukončen.
Futurum II – děj v minulosti
Futurum II vyjadřuje také děj v minulosti, který není jistý.
Jde o popis nejistoty nebo domněnky.
Příklad:
Darauf wird sich meine Schwester sicherlich gefreut
haben.
– Na to se moje sestra určitě těšila.
Er wird sie (wohl) nicht geliebt haben.
– Asi ji nemiloval.
Sie werden (sicher) schon am Vormittag verreist sein.
– Určitě odjeli už dopoledne.
Wähle passende Verben.
Vyber hodící se slovesa.
odkaz č. 1
Ordne richtig zu.
Přiřazuj správně.
odkaz č. 2
Wähle die richtige Variante.
Vyber správnou variantu.
odkaz č. 3
Překlad do češtiny
Použitá literatura
[1.] BERGLOVÁ, Eva; FORMÁNKOVÁ, Eva; MAŠEK, Miroslav.
Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN
807238144X.
[2.] VOLTROVÁ, Michaela; FILIPOVÁ, Johanna; SCHROETERBRAUSS, Sabina. Přehledná německá gramatika. 2.vyd. Plzeň:
FRAUS, 2009. ISBN 978-80-7238-873-8.
[3.] BENEŠ, Eduard; JUNGWIRTH, Karel; KOUŘIMSKÁ, Milada;
ZAPLETAL, Štěpán. Praktická mluvnice němčiny. 1.vyd. Plzeň:
FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-392-2.
[4.] KLUKOVÁ, Birgit; LIPPOVÁ, Andrea; HAVLÍK, Vratislav.
Německo-český česko-německý slovník. 5.vyd. Olomouc: FIN
PUBLISHING, 2001. ISBN 80-86002-66-7.
Elektronické zdroje
[1.] HOLMES, M.; Arneil, S.; Street, H. Hot Potatoes 6 [počítačový
program]. Ver. 6.3.0.4. [Kanada], 2009 [citováno 2012-05-10].
Dostupné z URL: <http://hotpot.uvic.ca/>. Počítačový program
pro tvorbu interaktivních cvičení v HTML. Vyžaduje Windows,
Macintosh, Unix. Freeware.
[2.] AYA CZ, spol. s r.o. Webzdarma.cz [internetový portál]. [Praha],
2011 [citováno 2012-05-10]. Dostupné z URL:
<http://www.webzdarma.cz/>. Webová aplikace – internetový
portál. Vyžaduje webový prohlížeč IE, Firefox, Opera, Safari,
Chrome aj.
Internetové odkazy
[1.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 12.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/bud._c./Dopln-jcl3.htm
[2.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 12.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/bud._c./Prirad-jmt.htm
[3.] Růžička, Rostislav. nejprve.wz.cz [online]. [cit. 12.5.2012].
Dostupný na WWW:
http://nejprve.wz.cz/Projekt/9/bud._c./Vyber-jquiz1.htm
Anotace
Seznámit žáky s tvořením budoucího času a
jeho užitím ve větě.
Konec prezentace
Děkuji za pozornost.
Pracovní list
Není-li uvedeno jinak, je autorem materiálu a všech jeho částí Mgr. Rostislav Růžička.
Download

10. Nj - Webnode