DEUTSCH IM
GESPRÄCH
Věra Höppnerová
Recenzovaly: Dr. phil. Nicole Hirschler M.A.
Mgr. Lenka Jaucová
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na
ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele.
Deutsch im Gespräch
Věra Höppnerová
Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.
K Mostu 124, Praha 4
I. vydání – 2012
Ilustrace Jiří Novák
Obálka a sazba Karel Novák
Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
www.ekopress.cz
© Prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc., 2012
Illustrations © Ing. arch. Jiří Novák, 2012
© Ekopress, s. r. o., 2012
ISBN 978-80-86929-86-6
Úvodem
Deutsch im Gespräch je – jak již název napovídá – učebnicí německé konverzace. Je určena středně
pokročilým uživatelům, kteří se chtějí zdokonalit především v mluvení a kteří ovládají základní mluvnické učivo v rozsahu dvou dílů učebnice Němčina pro jazykové školy nově.
Obsahuje 30 témat, odrážejících mluvený jazyk v každodenních situacích. Jednotlivé lekce nejsou
řazeny podle obtížnosti, ale podle sounáležitosti k určitým tematickým celkům. Proto za sebou následují aktivity volného času (Freizeit, Sport, Urlaub, Fernsehen) nebo témata týkající se veřejného
života (Schulwesen, Kriminalität, Europäische Union). Ve výuce není nutné probírat je v tomto sledu,
ale vyučující si naopak může vybrat témata podle zájmů, úrovně a složení kurzu, popř. časových možností. Slovní zásoba předchozích lekcí se proto nikde nepředpokládá.
Konverzace vychází z potřeb českého uživatele. Ten se zde seznamuje s reáliemi německy mluvících
zemí nejen v příslušných lekcích, ale téměř každá lekce obsahuje porovnání jejich specifik s českou
realitou.
Současně je věnována pozornost i českým reáliím. Studující je systematicky veden k tomu, aby dovedl
hovořit o našem školství, našich sociálních podmínkách, naší kuchyni, našich zvycích aj. To mnohdy
není snadné, protože každá země má své zvláštnosti, které nemusí odpovídat skutečnosti ostatních
zemí.
Jednotlivé lekce mají pevnou strukturu. Po úvodních textech následují cvičení, prověřující jejich porozumění a procvičující novou slovní zásobu. Na ně navazuje grafické znázornění důležité slovní
zásoby, vztahující se k danému tématu. Jsou tu přehledně znázorněny vztahy mezi lexikálními jednotkami i jejich vlastnostmi a naznačeno jejich seskupení kolem obecných pojmů. Podle potřeby
je slovní zásoba v grafickém znázornění doplňována, přičemž jsou všechny nové výrazy obsaženy
ve slovníčku za lekcí. Grafické znázornění přehledně shrnuje základní výrazy k danému tématu
a slouží jejich lepšímu zapamatování.
Ve cvičné části lekce jsou trénovány především řečové dovednosti, ale soustavná pozornost je věnována i čtení.
V každé lekci je procvičován jeden až dva mluvnické jevy, typické pro dané téma. Celkově tak jsou
zopakovány všechny mluvnické jevy, důležité pro komunikaci v obecném jazyce (slovosled ve větě
hlavní a vedlejší, infinitiv s zu a bez zu, trpný rod, věty časové, perfektum slabých a silných sloves,
stupňování adjektiv aj.).
Deutsch im Gespräch
5
Anekdoty uvedené otázkou „Kennen Sie den?“ slouží v každé lekci ke zpestření a uvolnění, ale současně rozšiřují slovní zásobu k danému tématu.
Po závěrečném slovníčku, obsahujícím slovní zásobu výchozích textů, popř. i nových výrazů v grafickém znázornění, následuje partie obsahující komunikativní obraty v různých řečových aktech
(souhlas, odmítnutí, omluva, radost, zlost, chvála, reakce na poděkování aj.). Následná cvičení vedou
k používání těchto výrazů v obdobných situacích. Vyučující by měl dbát na to, aby se žáci nevyjadřovali ve strohých, byť i v gramaticky korektních větách, ale aby uměli vhodně vyjádřit i své pocity
a postoje, které si zde osvojili.
Výběr textů určených k četbě je pestrý, zahrnuje úryvky z tisku, interview, inzeráty, kvizy aj. Neznámá slovní zásoba doplňkových textů je uvedena vždy ihned za textem, takže odpadá hledání neznámých slovíček ve slovníku. Mnoho nových výrazů současného života by tam ostatně uživatel hledal marně – ve slovnících ani na internetu dosud obsaženy nejsou.
Úvodní a poslechové texty jsou nahrány na CD.
Dovednost písemného vyjadřování je rozvíjena z ryze praktického hlediska, aby se žák dovedl vyjádřit v běžných situacích (blahopřání k narozeninám, k sňatku, k novému roku, rezervace ubytování,
dopis z dovolené apod.).
Uživatel i vyučující jistě uvítá klíč ke cvičením s jednoznačnou reakcí.
Po probrání učebnice dosáhne studující úrovně B2 Evropského referenčního rámce.
Úspěšnou a příjemnou práci s učebnicí přeje
autorka.
6
Deutsch im Gespräch
Inhaltsverzeichnis
Grammatikwiederholung
Kommunikative
Wendungen
Lektion 1 – FAMILIE
11
12
Ich und meine Lieben
Verliebt, verlobt, verheiratet
Deklination der Adjektive (Ü 4)
„svůj“ im Deutschen (Ü 5)
Zustimmung
dort und hin (Ü 9)
Frage
Passiv (Ü 9)
Angebot
Konjunktiv Präteritum (Ü 7)
Ratschlag
Deklination der Adjektive (Ü 7)
Konjunktiv Präteritum und
würde-Form (Ü 8)
Kundenwünsche
Reflexivverben (Ü 9)
Eigene Meinung
Lektion 2 – STADT
21
23
Meine Heimatstadt
Fragen nach dem Weg
Lektion 3 – RESTAURANT
33
35
Im Restaurant
Unsere Essgewohnheiten
ändern sich
Lektion 4 – WOHNEN
44
45
49
Auf Wohnungssuche
Klein, aber mein
Das Leben in einer WG
Lektion 5 – MODE
55
57
Wie wichtig ist die Mode für
dich?
Was soll ich anziehen?
Lektion 6 – BERUFE
67
Mein Beruf
Deutsch im Gespräch
7
Inhaltsverzeichnis
Grammatikwiederholung
Kommunikative
Wendungen
Lektion 7 – SOZIALE SICHERHEIT
76
78
Wie ich mit meinem Geld
auskomme
Wie sozial ist der Staat?
Adjektive nach Pronomen und
Zahlwörtern im Plural (Ü 7)
Verneinung
Deklination der Adjektive (Ü 5)
Verständigung
Konjugation des Verbs „sich
ansehen“ (Ü 8)
Verabredung
Lektion 8 – TSCHECHIEN
87
88
Tschechien in Kürze
Was man in Tschechien
gesehen haben muss
Lektion 9 – PRAG
97
102
Prager Superlative
Mehr Werbung für Prag
Lektion 10 – DIENSTLEISTUNGEN
106
111
Dienstleistungen in
unserem Wohngebiet
Dienstleistungsberufe
Präpositionen (Ü 6)
Bitte
Infinitivkonstruktionen mit zu
und um zu (Ü 5)
Dank
Lektion 11 – HOTEL
116
117
118
Zimmerreservierung
An der Hotelrezeption
Im Hotel Continental
Lektion 12 – GESUNDE LEBENSWEISE
126
126
Volkskrankheit Fettleibigkeit Konjunktionen dass und damit (Ü 7)
Wie halten Sie sich schlank?
Warnung
Lektion 13 – KRANKHEITEN
134
135
Gesundheit geht über alles
Häufige Fragen beim Arzt
Infinitiv mit und ohne zu (Ü 8)
Einleitende
Wendungen
Wortfolge im Hauptsatz und
Nebensatz (Ü 7)
Vorwurf
Lektion 14 – FREIZEIT
143
8
Was machst du in deiner
Freizeit?
Deutsch im Gespräch
Inhaltsverzeichnis
Grammatikwiederholung
Kommunikative
Wendungen
Lektion 15 – SPORT
151
156
Treibst du Sport?
Sportliche Vorurteile
Wortfolge im Hauptsatz und
Nebensatz (Ü 3)
Perfekt starker und schwacher
Verben (Ü 7)
Überraschung
Wortfolge im Subjektsatz (Ü 8)
Geografische Namen (Ü 9)
Ablehnung
Lektion 16 – URLAUB
162
164
Unser letzter Urlaub
Wohin in Urlaub?
Lektion 17 – FERNSEHEN
172
172
174
Temporalsätze (Ü 9)
Vor dem Bildschirm
Zu Besuch bei Herrn Schmidt
Fernsehen – pro und contra
Störung
Lektion 18 – VERKEHR
182
In der Stadt unterwegs
Wortfolge im Nebensatz (Ü 3)
Entschuldigung
Superlativ der Adjektive (Ü 8)
Grüße und
Begrüßung
Lektion 19 – DEUTSCHLAND
191
192
193
Wie leben Müllers?
Typisch deutsch?
Ossis und Wessis
Lektion 20 – WOCHENENDHAUS
201
204
205
Überall gut – zu Hause am
besten
Unsere Mühle
Mein Häuschen im Grünen
Perfekt schwacher und starker
Verben (Ü 4)
Freude
Lektion 21 – EIGENSCHAFTEN
209
210
Aussehen
Charaktereigenschaften
Wortfolge im Hauptsatz nach
Nebensatz (Ü 2)
Lob
Passiv (Ü 5)
Ärger
Lektion 22 – UMWELT
218
219
Umweltverschmutzung
Rund um die Umwelt
Deutsch im Gespräch
9
Inhaltsverzeichnis
Grammatikwiederholung
Kommunikative
Wendungen
Lektion 23 – TIERE UND BLUMEN
227
230
Welches Tier passt zu mir?
Blumen zur Freude
Wortfolge im Haupt- und
Nebensatz (Ü 3)
Unbestimmter Artikel
beim Prädikatsnomen (Ü 4)
Zweifel
Lektion 24 – FESTE UND BRÄUCHE
238
239
Weihnachten
Ostern
Man und es (Ü 4)
Passiv (Ü 6)
Glückwünsche
Superlativ der Adjektive (Ü 3)
Vorstellung und
Anrede
Konjunktiv Plusquamperfekt (Ü 4)
Mitleid und
Trost
Infinitiv mit zu und ohne zu (Ü 4)
Tadel
Lektion 25 – ÖSTERREICH
248
Österreichische Highlights
Lektion 26 – SCHWEIZ
258
Mit dem Auto durch die
Schweiz
Lektion 27 – SCHULWESEN
266
270
Das tschechische
Schulwesen
Schulerinnerungen
Lektion 28 – TELEFONIEREN
276
278
Das Handy im Alltag
Am Apparat
Relativsätze (Ü 7)
Abschied
Rektion der Verben (Ü 7)
Gewissheit
Lektion 29 – KRIMINALITÄT
284
288
Jugendkriminalität
Um sechs im Café Sacher
Lektion 30 – EUROPÄISCHE UNION
10
294
EU – pro und contra
303
Schlüssel zu den Übungen
Deutsch im Gespräch
Wortfolge im Haupt- und
Nebensatz (Ü 3)
Passiv (Ü 4)
Beschwerde
Download

DEUTSCH IM GESPRÄCH