Doučování českého jazyka pro sekundu
ZÁŘÍ
1.Opakování učiva 6.ročníku :
a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky – Nad krajinou se snášela tma,která po
chvíli zahalila celý kraj.
1VH,která 2VV.
Pks Po Př
Pks
P.u.m.
b)určit větné členy – Malé děti pobíhaly na dětském hřišti.
c)určování slovních druhů a u ohebných určit mluvnické kategorie:
7
1 5 7 3
1
2
1
8 1
6
5 7
1
Na ulici byl v tuto dobu silný provoz a chodci dlouho stáli na přechodu.
d)mluvnické kategorie u těchto slov:
ulici – pád6.,číslo jed.,rod ženský a pomocný vzor růže
stáli – os. 3,číslo mn.,čas min.,způsob oznam.
silný – pád 1.,číslo jed.,rod muž.,druh tvrdé,vzor mladý
e)urči podst.jm. konkrétní a abstraktní:
A
A
K
K
provoz , láska , auto, ulice
f) utvořit podmiňovací způsob přítomný a minulý:
pracovat
pracovali bychom – přítomný
byli bychom pracovali
g) napiš ke slovu – jít – synonyma:
jít,kráčet,chodit
h) urči druh zájmen:
se,náš,tento sám,jejich,který?, tobě –
ch)urči větné členy v následující větě:
Náš pes vyhrabal na louce slepého krtka.
2. Význam slova
a) urči u těchto slov věcný a gramatický význam:
př. kočka – domácí zvíře,podstatné jméno
strom –
jezdit –
ale –
pětka –
3. Slovo jednoznačné a mnohoznačné
a)urči slova s jedním významem
př.dentista – pouze význam zubního lékaře
lopatka,školka,hlas,koloběžka,archiv
4. Sousloví a rčení
a)vytvoř k daným slovům volné spojení a sousloví
př. kočka - malá kočka – kočka domácí
jazyk - ………………………………………………………
dům - …………………………………………………………
brýle - …………………………………………………………
b)vysvětli význam rčení:
Chodí o žebrácké holi.
Práce mu roste pod rukama.
Nenechali kámen na kameni.
ŘÍJEN
1.Synonyma a homonyma
a) Vyhledej slova stejného významu:
Radostí poskakoval a hopsal.Rád si zpíval a tančil.Potok zurčil,klokotal a
bublal z horských strání.
b) vytvoř homonyma (slova stejně znějící,ale jiného významu:
př. Pepík se schoval za roh.
Hraje na lesní roh.
List ………………………………
……………………………………….
Koruna ………………………….
……………………………………….
2.Slova citově zabarvená
utvoř ze slov neutrálních slova s citovým zabarvením:
př. Kůň táhl saně. Koník táhl saně.
Otec …………………………………
Voda………………………………..
3.Odborné názvy – termíny
a)Vyhledej termíny ze školního prostředí:
zastávka,schody,učebna,zkumavka,podlaha,světlo,projektor,atlas,okno
b)Napiš termíny k jednotlivým oborům:
hudba …………………………………………………………
biologie ………………………………………………………
4.Slovní zásoba a její obohacování
a)urči,které slovo je historismus,archaismus a neologismus:
lokaj…………………….
bicykl …………………
displej …………………..
c) urči,které slovo bylo přejato z cizího jazyka:
školník,mlékárna,historie,cesta,magistrála,mixér
5.Tvoření slov
a)U daných slov urči způsob tvoření:
zeměkoule,cédéčko,školní
odvozování ………………………….
skládání…………………………..
zkracování………………………..
b) Najdi k těmto slovům základové slovo:
žákyně ………………………..
hlídač………………………….
lodní……………………….
c) označ u slov slovní základ,předponu,příponu a koncovku
porybný
pralesní
zájezdní
d) najdi odvozeninu příponovou a předponovou:
obcházet …………………………školák……………………odjet…………………
rybník …………………………..
LISTOPAD
1.Skládání a zkracování slov
a)Utvoř z těchto výrazů slova složená
př.léčení vodou – vodoléčba
Kutná Hora - …………………………,bílý jako sníh - ………………………….,
b)Napiš zkratkou tyto výrazy:
př.svatý Vojtěch – sv.Vojtěch
česká koruna ……………………………,doktor medicíny ……………, a tak dále ……....
2.Odvozování podstatných a přídavných jmen
a)Urči,od kterých slov vznikla daná podstatná jména.
Př. velitel – velet
zapisovatelka ………………………….,čtenář …………………….,slaboch …………………
b) Vytvoř slova přechýlená:
př. prodavač - prodavačka
žalobce ……………………….,kolega …………………………..,Novák ………………………..
c)Utvoř od podstatných jmen přídavná jména se třemi různými předponami:
př. srdce - srdečný,srdčitý,srdeční
písek …………………………………………………….
Dřevo ……………………………………………………
d)Užij ve větách a rozliš děj od vlastnosti
Př. dívka balící dárek. – Koupil balicí papír.
Kropicí ……………………………………. – Kropící……………………….
Lepicí ………………………………………. – Lepící ………………………….
3.Odvozování sloves
a) Odvozuj slovesa:
špinavý ……………………….,válka ……………………….,noc ………………….
b) Od sloves utvoř podstatná jména:
volat …………………..,znát ……………………,psát ……………………….
4.Tvarosloví – opakování
a)Urči mluvnické kategorie u podstatných jmen:
Na louce rozkvetly kopretiny a bodláky.
b)Doplň koncovky u přídavných jmen a urči druh a vzor:
prav – včel - med …………………………………………………………
pro strýčkov - slepice …………………………………………………
c) Vyhledej zájmena a urči jejich druh:
V tomto školním roce naše třída plánuje nějaký bezvadný výlet.
d)Utvoř daný tvar sloves:
děkovat – os.1.,č.mn.,zp. ozn.,č.min. ………………………………
dojít – os.2.,č.j.,zp. roz. ………………………………………………….
e)Urči druhy číslovek:
sto……………
stý ……………….
stokrát ……………….
5.Skloňování zájmene jenž,jež
a)Doplň do vět správný tvar vztažného zájmena:
př. Dívka,která ……jež Chlapec,který ….jenž
Udivoval nás Pepík,který ………….. překonal rekord.Cesta,která ……….se vinula
do hor,neměla konce.
b)Doplň správný tvar zájmena jenž:
Šála,…………..pletla babička,je velmi pěkná.Smrky, ………rostou na zahradě,jsou
velmi vzrostlé.
PROSINEC
1.Opakování znalostí o slovesech
a)Rozliš věcný význam u sloves:
př.letět – pták létá – čas letí
běžet …………………………….. ……………………………….
řídit …………………………… ………………………………..
b) Doplń slovesné tvary podle mluvnických kategorií:
hrát si – os.3.,č.j.,zp. pod.přít. ………………………………..
slepit – os.2.,č.mn.,zp. roz. …………………………………
c)Převeď slovesa z rodu činného do rodu trpného:
př.Všichni přijali návrh. – Návrh byl přijat. nebo Návrh se přijal.
Zámek postavili v období renesance. ………………………………………………………….
Děti psaly dopis starostovi. ………………………………………………………………………..
d) Doplň ke slovesům vhodná příslovce:
Utíká ……………………,zpívá ……………………….,place ……………………………………
e)Utvoř 2.stupeň od daných příslovcí:
nízko …………………….,brzy ………………………….,krásně …………………………………
f)Vytvoř jednoduché větné spojení a rozliš,kdy se jedná o příslovce a kdy o jiný
slovní druh:
př. do hromady – najel do hromady písku (podst. jm.)
dohromady - přišli na to dohromady (příslovce)
do konce …………………………………………… , dokonce ………………………………………
na hoře …………………………………………….., nahoře ………………………………………….
LEDEN
1.Neohebné slovní druhy – předložky,spojky,částice a citoslovce
a)Rozliš předložkovou vazbu s 2. a 7.pádem (z čeho, s čím):
Sejde …….očí. Vzal ……sebou bratra.Spadl …. stromu.Nepočítal … tebou.
b)Urči,kterými slovními druhy mohou být tato slova:
vrkú,ale.ať,bác,nad,kdyby,avšak,při,hej
předložka …………………………………………..
citoslovce……………………………………………
spojka……………………………………………….
částice ……………………………………………….
2.Skladba – druhy vět podle postoje mluvčího
a)Označ větu oznamovací(O),rozkazovací(R),přací(P) a tázací(T):
Zavřete okno! …………………..,Kéž už budou Vánoce! ……………………..,
Kdo k nám přišel na návštěvu? ………………….. Včera jsme byli v kině. ………
b)Rozliš věty tázací – zjišťovací,doplňovací,vylučovací:
Chceš čaj,nebo horkou čokoládu? ………………………….
Přijdeš na schůzku našeho klubu? ……………………….
Co jsi naposledy četl za knihu? ……………………………
3.Věty dvojčlenné a jednočlenné
a)Najdi věty,které mají podmět i přísudek – věty dvojčlenné:
Přišli jsme pozdě do školy.Venku pršelo.Hanka zašla po vyučování
do knihovny.
b)Označ větu jednočlennou(j),dvoučlennou (d) a jednočlennou vyjádřenou
větným ekvivalentem (E):
Koně se pásli na louce ………….. Bylo horko. ………Na padnutí. ………………
Proto padlo rozhodnutí ………………….Jedeme plavit koně do řeky. …………….
Do mé milované Sázavy. …………………
ÚNOR
1.Opakování znalostí o základních větných členech
a)Podtrhni ve větách holé podměty a přísudky
Nemocný ležel na urologickém oddělení.Uvidět moře bylo mým přáním.
Ten už nepřijde. Všíchni to věděli.Jana nám napsala dopis.
b)Rozliš přísudky slovesné (Přs) a přísudky slovesně jmenné (Přsj):
Ovoce je zdravé.Na sraz přišli bývalí studenti.Hlasy dětí slábly.Vědomosti jsou
pro lidstvo největší cenností.Drahokamy se vystavovaly opět letos v muzeu.
d) Shoda podmětu s přísudkem – doplň pravopis i/y:
V rozhlase hlásil - opět stejnou informaci o dopravní situaci.
Lidové písně vznikal - při běžném životě lidí.
Špinavé šaty byl – vyprané.V únoru uhodil – silné mrazy.Ledoborci vyplul –
na širé moře.Davy lidí se valil – z brány výstaviště.
BŘEZEN
1.Rozvíjející větné členy
a)Najdi předměty rozvíjející sloveso:
Jirka napsal dopis.Poslal ho mým rodičům.Hokejisté se připravovali na důležitý
zápas. Cizinec se ptal na cestu k hradu.
b) Doplň k příslovečným určením text celé věty a urči druh příslov. určení:
Před domem …………………………………………………….. ……………….
……………………málo …………………………………………… ……………….
……………………….rychle ……………………………………… ……………..
Přes déšť …………………………………………………………. ………………
c) Uveď k uvedeným podstatným jménům přívlastek shodný a neshodný:
př. sluneční ….brýle …proti slunci
…………….báseň …………………….
……………stěna ……………………..
…………..plot …………………………
e) Najdi doplněk:
Děti dorazily z výletu unavené.Kolektiv vybral Pepíka za mluvčího. Do
divadla dorazil sám. Atlas mu vrátil spolužák umazaný.
2.Přístavek
a) Doplň vhodné přístavky:
Př. Praha, hlavní město naší republiky.
Karlštejn, ………………………………………….
Za Rudolfa II., ……………………… ,se rozrůstaly na Hradě umělecké sbírky.
A.Dvořák, ………………………………, pobýval v USA.
b)Podtrhni v souvětích větu hlavní:
Když vyšlo slunce,začali zpívat ptáci. Malé děti,které si hrály na pískovišti,
Stavěly náruživě hrady z písku. Protože neustále pršelo,naše sazenice rajčat
napadla plíesň.
DUBEN
1.Druhy vedlejších vět
a) Nahraď podmět vedlejší větou podmětnou:
Př. Dobrý klavírista potřebuje kvalitní klavír. ……..Kdo chce dobře hrát
Klavír,musí mít kvalitní nástroj.
Vítěz závodu není ještě znám. …………………………………………………………….
Možná pojedeme na dovolenou do Krkonoš.
b) Rozliš věty podmětné a předmětné:
Vyprávěli nám,kde byli na dovolené……………
Slyšeli jsme,jak v dáli zahřmělo. …………………
Zdá se nám,že nám dochází chleba. ……………….
c) Urči druh příslovečných vět:
Jestliže bude zítra pršet,výlet zrušíme.Na Vánoce půjdeme s besídkou tam,
kam nás pozvou.Známý přišel,aby se pochlubil úrodou ze zahrádky.Zadal
nám úkol,aby ověřil naše vědomosti.
KVĚTEN
1.Vedlejší věty
a) Vytvoř větu přívlastkovou z vybraného slova:
Výlet do hor se vydařil.
Výlet,který jsme naplánovali do hor,se
vydařil.
Dostal jsem k Vánocům od babičky nový svetr.
Hrad na vrcholu kopce byl naším cílem.
b) K větám hlavním doplň větu dopňkovou:
Zaslechl jsem datla,jak ………………………………………….
Kluci se dívali za útočníkem,………………………………….
Sledovali jsme srnku, ……………………………………………
c) Nahraď přísudky jmenné se sponou vedlejší větou přísudkovou:
Jirka byl jak vyměněný. …………………………………………………………….
Tribuny byly naplněné. …………………………………………………………….
Obloha byla vymetená. ……………………………………………………………
2.Pravopis
a)Doplň pravopis vyjmenovaných slov:
s – chravý, nab – tý program, starob – lý náb – tek, v – soké b – dlo, p – r,
v – r loví, pl – tký tal – ř,dům – slná l – ška.
b)Doplň koncovky podstatných jmen:
olejovými barvam -, na pánv - , v cíl - , na pol - , s drahokam - , v pytl - ,
na jetel - ,přiletěli čáp - , žiraf - s antilopam - ,na židl - .
c)Převeď do množného čísla:
dravý jestřáb …………………………….
malý chlapec ……………………………
Jindrův sešit ……………………………
dědův králík ……………………………..
ČERVEN
1.Pravopis
a) Doplň ke slovesům správné podměty:
zkoušeli ………………….
zkoušela …………………….
napsali ……………………
napsaly ………………………
vyjeli …………………….
vyjely…………………………
b)Doplň správné písmeno:
v/Vánoční přání, v /Vltavské nábřeží, u/Ulice n/Na p/Příkopech ,
t/Třeboňsko, z/Základní škola, o/Obecní úřad v t/Táboře, t/Táborský
rybník j/Jordán.
Download

Sekunda