OBSAH
Editorial
Ω9
Tabula gratulatoria
Ω 10
Syntetičnost, erudice a akribie, kvalita…
R O S T I S LAV Š VÁ C H A
Ω 13
IΩ
Svědectví jednoho kamenného retáblu
K tvarosloví raně gotické architektury v Olomouci
Nově objevené cykly nástěnných maleb
v kostele Povýšení sv. Kříže v Karviné – Fryštátě
Johannes Tauler Illustrated
JIŘÍ ČERNÝ
Ω 19
K LÁ R A B E N E Š O V S K Á
Z D E N K A B LÁ H O VÁ
Ω 32
Ω 46
A N D R E A Č E P LÁ
Ω 57
Iluminovaný sakramentář v olomoucké kapitulní knihovně
Ω 66
P AV O L Č E R N Ý
Kamenné antependium z roku 1452 v kostele nejsv. Trojice
v Klášterci nad Orlicí J A N A Č E V O N O VÁ Ω 77
Hans Leinberger nebo Matthäus Kreniß?
Ke stylovému původu neznámé sochy sv. Anny Samotřetí
z Národní galerie v Praze H E L E N A D Á Ň O VÁ Ω 86
K ikonografii obrazu Panny Marie Zašovské
J A N A H R B Á Č O VÁ
Je Oplakávání Krista v Národní galerii
skutečně moravská práce? K A L I O P I C H A M O N I K O LA
Ω 95
Ω 111
Mistr Týnské kalvárie – jablko sváru českých dějin umění
JAN CHLÍBEC
Ω 118
Výsledky průzkumu polychromie Madony rouchovanské a možnosti jeho
interpretace Š T Ě P Á N K A C H L U M S K Á – R A D K A Š E F C Ů – A N N A T Ř E Š T Í K O VÁ Ω 129
Jižní předsíň katedrály sv. Víta
– hledání původní podoby P E T R
CHOTĚBOR
Ω 144
Středověká legenda sv. Erasma z kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Uničově T O M Á Š K N O F L Í Č E K Ω 158
Madona římského kostela sv. Augustina
IVO KOŘÁN
Ω 172
K nejstarším dějinám a podobě kláštera františkánů observantů
v Krupce Z U Z A N A K Ř E N K O VÁ Ω 176
Jakub Haylmann ze Schweinfurtu, Jörg z Maulbronnu
a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Pokus o rekapitulaci J I Ř Í K U T H A N Ω 186
Das Geburt-Christi-Relief im Museum zu Racibórz (Ratibor).
Ein Beitrag zur Problematik des Modells
in der spätgotischen Kunst W O J C I E C H M A R C I N K O W S K I Ω 206
K podobě středověkých chórů jeptišek. Kostely dominikánek sv. Kateřiny
v Olomouci a sv. Anny na Starém Městě v Praze K LÁ R A M E Z I H O R Á K O VÁ Ω 214
Nejstarší erbovní vývod na Moravě
KAREL MÜLLER
Kalvárie z Orlického Záhoří
a její vztahy k sochařství Dolního Slezska
Ω 223
Ω 229
MAREK PAŘÍZEK
Málo známý pozdně gotický náhrobník
Apolonie z Vojslavic M I R O S LAV P LA Č E K – P E T E R
Ω 237
F U TÁ K
Transformace a inovace: presbytář městského kostela
Panny Marie v Uničově D A L I B O R P R I X Ω 243
Oltář Reininghausův – pokus o novou interpretaci
D A N I E LA RY W I K O VÁ
Ω 265
Kunsthistorische Aspekte zu „idealen“ Raumvorstellungen
von Peter Parler A R T H U R S A L I G E R Ω 276
K původu Michelské madony a jejího dárce
D A N A S T E H L Í K O VÁ
Stavební vývoj velkého sálu hradu Boskovic
JAN ŠTĚTINA
Ω 305
Ω 315
In margine – Cyklus moralit minoritského kostela
v Levoči M I LA N T O G N E R Ω 333
Několik poznámek k soše sv. Anny Samotřetí
z Bukovce u Jablunkova H A N A V O R L O VÁ Ω 341
Nástěnné malby v kostele sv. Jakuba Většího
v Žebnici Z U Z A N A V Š E T E Č K O VÁ Ω 347
The Tower of the Medieval Town Hall in Cracow. Remarks on the Reception
of ‘Parlerian’ Influences in the Architecture and Stone Sculpture
of Lesser Poland (14thΩ15th c.) M A R E K WA L C Z A K Ω 363
Die Madonna aus der Nähe von Ostritz. Eine neu entdeckte
Oberlausitzer Skulptur der Spätgotik M A R I U S W I N Z E L E R Ω 380
II Ω
Raně renesanční architektura a architektonická skulptura ve střední Evropě
jako prostředek prezentování katolické víry
či politické orientace stavebníka P E T R Č E H O V S K Ý Ω 397
Madona s Koloseem. Příspěvek k dílu florentského
malíře Girolama Macchiettiho LA D I S LAV D A N I E L Ω 408
The Sterile Queen and the Illegitimate Son: Beatrice of Aragon
and John Corvinus’s rivalry at Matthias Corvinus’s Court P É T E R
Ω 419
FA R B A K Y
Biblické reliéfy empory kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě R E N ÁTA G U B Í K O VÁ Ω 429
Raně renesanční tvarosloví zámku v Tovačově a jeho formální předlohy
v umění italského quattrocenta L E N K A H R A D I L O VÁ Ω 441
Etický program výzdoby rožmberské vily Kratochvíle
jako symbolický obraz manželské ctnosti O N D Ř E J J A K U B E C
Pieczęcie biskupa wrocławskiego Jana V Thurzona
Smrt v Národní galerii
Ω 455
ROMUALD KACZMAREK
L U B O M Í R K O N E Č N Ý – J A R O S LAVA L E N C O VÁ
Ω 469
Ω 480
Florentský renesanční reliéf Panny Marie s Ježíškem
v Kvasicích M A R T I N P AV L Í Č E K Ω 487
1526. Rodilý Španěl na českém trůně – Ferdinand I.
Preludium vlády Rudolfa II. P AV E L Š T Ě P Á N E K Ω 493
Das Miniaturporträt des Franziskaners Matthias Borhy,
Minister Provinciae Hungariae S. Mariae, von 1595 G Y Ö N G Y I
„Wv nun hinaus, der Krieg hat ein Loch…“
P AV E L WA I S S E R
TÖRÖK
Ω 505
Ω 516
III Ω
Od Pantheonu k Vladislavskému sálu... historiografická poznámka k vývoji
konceptu pozdních slohových fází u Vojtěcha Birnbauma P E T R A H E Č K O VÁ Ω 525
Památková péče a koncil. O památkách, liturgii a obojím právu
Czeska papiernia w Dusznikach
MARIAN KUTZNER
JAN KLÍPA
Ω 543
Karel Boromejský a idea „velkého úklidu“ v kostele.
Příspěvek k počátkům památkové péče v církvi R A D E K
MARTINEK
Ω 553
Ω 533
Možnosti, limity a úskalí epigrafické výpovědi
Nevydaný soupis moravských náhrobků
JIŘÍ ROHÁČEK
V LA D I S LAVA Ř Í H O VÁ
Ω 562
Ω 571
Objev nové pevniny. Brněnská výstava gotického umění Moravy
a Slezska 1935Ω1936 a Albert Kutal L U B O M Í R S LAV Í Č E K Ω 580
Max Dvořák píše Bohumíru Jaroňkovi
Příběh bazénu
R O S T I S LAV Š VÁ C H A
P AV E L Š O P Á K
Ω 600
Ω 606
Špitál v Kuksu jako památkářský problém
P AV E L V L Č E K
Ω 617
Kroměřížská obrazárna: postup protektorátní památkové péče
během 2. světové války J A N A Z A P L E TA L O VÁ Ω 626
Bibliografie prací Ivo Hlobila
Seznam vyobrazení
Seznam zkratek
P O LA N A B R E G A N T O VÁ
Ω 673
Ω 693
Rejstřík jmenný a místní
Ω 695
Ω 635
Download

Artem ad vitam _OBSAH.pdf