GlenDronach Single Cask Whisky
Cask 1706
KUPNÍSMLOUVA
uzavřená
podle§ 588 a násl. občanského zákoníku
(dále jen "Smlouva")
Smluvní strany:
Petr Křenek
místo podnikání v Krnově, Mahenova 2225/25, PSČ 794 01
IČ : 46139435, DIČ : CZ510417358
bankovní spojení: KB Krnov, č. účtu : 19-4464770247/0100
jakožto prodávající
(dále jen "PRODÁVAJÍCÍ")
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Martin Svoboda, bytem Praha 9, V Chaloupkách 53, PSČ 190 00, RČ 650320/1397,
Radek Urban, bytem Praha 4, Jirčanská 18, PSČ 142 00, RČ 650108/0080,
Pavel Mihula, bytem Chýně, K Roklím 278, PSČ 235 01, RČ 630425/1206,
Vlastislav Andrš, bytem Praha 4, Pod Pekařkou 912/38, PSČ 140 00, RČ 740117/4869,
Jindřich Veselý, bytem Mnichovice - Božkov, Lomená 153, PSČ 251 64, RČ 611218/1427,
Petr Štefánik, bytem Třebíč, Hartmannova 1145, PSČ 674 01, RČ 650108/0509,
Jiří Hrbáček, bytem Praha 4- Libuš, K Tůni 1/773, PSČ 142 00,640810/0941,
Dušan Hladný, bytem Praha 4, Na Hřebenech ll, 3c, PSČ 147 00, RČ 641129/0094,
Michal Med, bytem České Budějovice, Třebotovice 2495, PSČ 370 06, RČ 641028/0184,
Vladimír Mařík, bytem České Budějovice, Sadová 15, PSČ 370 07, RČ 650713/2335,
Luboš Novák, bytem Písek, K Píseckým horám 163, PSČ 397 01, RČ 620327/1822,
Martin Kovář, bytem Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 186 00, RČ 8111302683
jakožto účastníci sdružení .. 12 Men of Tyn(e) - GlenDronach Cask No. 1706 Pool", založeného
Smlouvou o sdružení dne 9. března 2012 podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění, za něž jedná na základě plné moci ze dne 9. března 2012 pan
Martin Svoboda, předseda sdružení "Men ofTyn(e)" , se sídlem Neratovická 18, 180 00 Praha 8
jakožto kupující
(dále jen "SDRUŽENÍ")
" Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_Strana 1 z 8"
ČLÁNEK I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1.
Předmětem
1.1
Závazek PRODÁVAJÍCÍHO dodat SDRUŽENÍ níže uvedenou skotskou sladovou jednodruhovou
whisky a závazek SDRUŽENÍ skotskou sladovou jednodruhovou whisky převz ít a zaplatit
PRODÁVAJÍCÍMU sjednanou kupní cenu:
této Smlouvy je zejména
SpecNýrobce:
Scotch Single Malt Whisky I GlenDronach Distillery, Huntly,
Velká Británie
1706
1991
21 y.o.
Sherry Butt
55 %vol. (est. just now)
Vzorky/Samples: FAO, DONALD, TYNE, 505638
Cask No.:
Year of Distillation:
Age:
Cask Type:
Strenght in cask:
Reference:
(dále jen "Whisky" či "Zboží")
Dodán bude kompletní obsah sudu 1706. Whisky bude dodána v lahvích, s personalizovaným
a balením ("12 Men of Tyn(e)") podle dohodnutých specifikací (viz P říloha č. 2 této
Smlouvy).
značením
Počet
lahví á 0,71 celkem: 600 ks
(předběžně).
Dodávka bude uskutečněna za podmínek DDP Místo určen í Praha, česká republika, dle
IN COTERMS 201 O, pojištěno "house to house", obvyklým způsobem.
Termín lahvování: první polovina
Termín dodáni: do 35
1.2
Nedílnou součástí
PRODÁVAJÍCÍHO:
dnů
záři
2012.
po nalahvováni.
předmětu
Smlouvy
a dodávky Whisky jsou
následující povinnosti
(a) Zajistit řádnou péči o sud 1706 a Whisky po celou dobu jeho skladování, lahvováni,
veškeré dopravy a manipulace až do okamžiku předání zásilky Whisky v místě určen í
k dispozici pověřenému členu SDRUŽENf, včetně řád ného pojištěn i.
(b) Zajistit v dohodnutém rozsahu pro SDRUŽEN[ realizaci p řejímky - inspekce procesu
stáčeni a lahvování Whisky u výrobce, resp. v jeho skladovacích a lahvovacích kapacitách,
tak jak uvedeno dále v článku 111. odst. 2.
(c) Zajistit pro SDRUŽENÍ od výrobce a předat poverenému účastníku SDRUŽENÍ
dokumentaci o autenticitě plnění GlenDronach Cask 1706 Sing le Malt Whisky pro 12 Men
of Tyn(e) (typu "Authenticity Certificate", "Bottling Report" apod.).
(d)
Vyřídit jménem
svým veškeré dovozní, celní, administrativní, povolovací, kolkovací, daňové
a další podobné záležitosti, včetně úhrady všech poplatků , dávek, daní, licencí, dovozních
a vývozních licencí a povolení, administrativních a jiných úkonů nezbytných k dovozu
Whisky do české republiky resp. Místa určení , předání Whisky SDRUŽENÍ k dispozici a
k volnému nakládání s Whisky SDRUŽENÍM .
.,Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_ Cask 1706_Strana 2 z 8"
...~
~Jl
ll.,Mcn.of.Cyn<d
(e) Zaj istit převod vlastnického práva ke Zboží/Whisky
koupě na SDRUŽENÍ.
2.
tvořícího předmět Smlouvy/předmět
Vlastnické právo k předmětu koupě, definovaném touto Smlouvou, SDRUŽEN[ nabývá
zaplacením kupní ceny sjednané v této Smlouvě . K přechodu nebezpečí škody na předmětu
koupě dochází až jeho řádným předáním SDRUŽENÍ resp. jeho pověřenému zástupci
SDRUŽENI, ve stanoveném m ístě u rčení.
SDRUŽENI, resp. jeho účastn íci, je/jsou po převzetr Zboží/Whisky oprávněno/i volně a bez
jakýchkoli omezení s dodaným Zbožím nakládat.
3.
V souvislosti s touto Smlouvou PRODÁVAJÍC[ prohlašuje, že je k její realizaci pl ně způsobilý a že
k její realizaci má veškerá zákonná oprávnění jakož i dohodu s výrobcem Whisky na dodávku
kompletního obsahu Whisky z předmětného sudu č. 1706.
4.
Ú častníci SDRUŽENÍ jakožto kupuj ící jsou z této kupn í smlouvy oprávněn i i zavázáni společně a
nerozd ílně. Tato skutečnost byla zplnomocněným zástupcem SDRUŽENÍ doložena
PRODÁVAJ[C[MU při podpisu této Smlouvy předložením příslušné Smlouvy o sdružen í "12 Men
ofTyn(e)- GlenDronach Cask No. 1706 Pool".
ČLÁNEK ll.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.
Smluvní strany ujednávají, že smluvní cena za
se stanovuje takto:
předmět
Smlouvy definovaný
článkem
I. Smlouvy
Základní referenční kupní cena
(Whisky, 1 láhev 0,7 litru, základn í balení tubus,
Exworks, v dodávkovém kartonu po 6 lahvích): ...... GBP 36,66 /1 láhev 0,71.
...... GBP 220 I karton o 6 lahvích
Celková kupní cena
rozpočtová:
.. ...... .... .. ..
odpovídající
množství
600
lahví,
obsahu alkoholu 55 % vol. ,
včetně spotřebn í daně a DPH a ostatn ích
nákladů dovozu a nákladů dodání SDRUŽEN [ je
stanovena v řídící cenové kalkulaci v Příloze č. 3
Smlouvy.
předpokládanému
Celková kupní cena
konečná:
...... .. .. ..........
bude stanovena - dle řídící cenové kalkulace
v Příloze č. 3 Smlouvy- po dodání Zboží a bude
odpovídat
celkovému
množství
Whisky,
stočeného ze sudu 1706 ,
dle s k utečného
množství
lahví
dodaných
SDRUŽENÍ,
deklarovaného obsahu alkoholu a aktuální výše
spotřební daně zaplacené PRODÁVAJICIM jako
dovozcem Whisky.
" Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_Strana 3 z 8"
Zároveň bude PRODÁVAJÍCÍM SDRUŽENÍ dle
platných daňových předpisů
SDRUŽENÍM uhrazena DPH.
účtována
a
2.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, tak smluvní cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku, resp.
vyplývající z kalkulace uvedené v Příloze č. 3 Smlouvy, je cenou pevnou, konečnou a zahrnuje
veškeré náklady na dodávku Whisky dle článku I. Smlouvy, včetně nákladů na provedení
baleni/personalizace každé láhve, včetně všech nákladů na celn í odbaveni, dopravu, pojištěn í,
skladování, manipulace, daní, dávek a poplatků a nákladů administrace dovozu, nákladů na
inspekci a její zajištění jakož i ostatních nákladů spojených s plněním této Smlouvy, včetně všech
zprostředkovatelských a jiných marží a odměn na stran PRODÁVAJÍCÍHO a jeho
dodavatelů/smluvních partnerů , s výjimkou:
(a) extra nákladů na balení/personalizaci každé láhve- Neckhanger
Extra náklady na provedení Neckhengeru budou účtovány včetně DPH zvlášť, nad rámec
výše uvedené smluvn í ceny, dle skutečných doložených nákladů, odsouhlasených
KUPUJÍCÍM.
(b) cestovních a ubytovacích nákladů zástupců Sdružen í při přejímce/inspekci stáčení a
láhvováni dle článku 111., odst. 2, které nese SDRUŽENÍ ve vlastni režii.
3.
Smluvní cena- její část v GBP a její Část v CZK, bude uhrazena SDRUŽENÍM takto:
3.1
(i) Záloha č.1 -po podpisu Smlouvy
Po podpisu této kupní Smlouvy uhradí SDRUŽENI PRODÁVAJÍCÍMU zálohu ve výši zálohy
splatné PRODÁVAJÍCÍM výrobci Whisky (společnosti Benriach Distillery Co, Newsbridge, UK)
ve výši GBP 7.300,- .
Tato záloha je splatná do 7 dnů poté, kdy PRODÁVAJÍCÍ doručí SDRUŽENI zálohovou
fakturu a výrobcem Whisky potvrzenou objednávku.
(ii) Záloha č.2 - doplatek Librové (GBP) část Kupní ceny
Před lahvováním Whisky v závodě výrobce uhradí SDRUŽENÍ PRODÁVAJÍC ÍMU zálohu č.2
odpovídající zbývající částce Librové (GBP) část Kupní ceny, splatné PRODÁVAJÍCÍM
výrobci Whisky {společnosti Benriach Distillery Co, Newsbridge, UK) dle zjištěného
skutečného množství Whisky v sudu č. 1706 k lahvování.
Tato záloha je splatná do 10 dnů poté, kdy PRODÁVAJÍCÍ doručí SDRUŽENÍ zálohovou
fakturu, ne dříve než 20 dnů před plánovaným datem lahvování.
(iii) Pro úhrady uvedených záloh platí:
(a)
Obě zálohy hrazené SDRUŽENÍM budou provedeny v GBP, na účet PRODÁVAJÍCÍHO
vedený v GBP, č.ú. : 3133200704/7910. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení
příslušné zálohové faktury SDRUŽENÍ poštou nebo elektronickou poštou.
(b)
PRODÁVAJÍCÍ, bez zbytečného odkladu :
•
potvrdí zástupci SDRUŽENI skutečnost, že předmětné částky zálohových plateb
byly uhrazeny SDRUŽENIM na účet PRODÁVAJÍCÍHO,
" Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_Strana 4 z 8"
~
\\IIISKY
liLI:
"' -
•
3.2
uhradí předmětné částky zálohových plateb výrobci Whisky a tuto skutečnost
doloží SDRUŽENI.
Po dodání Whisky SDRUŽEN[ vystaví PRODÁVAJ[Ci řádný daňový doklad a konečnou fakturu.
Součástí této faktury bude kalkulace Celkové kupní ceny konečné a výsledné částky k úhradě
SDRUŽEN[M,
Na základě tohoto daňového dokladu a konečné faktury SDRUŽENi uhradí zbývající část smluvní
ceny, t.j. korunovou část kupní ceny představovanou položkami:
- Doprava a pojištění
-Marže PRODÁVAJiCÍHO
- Spotřební daň
-DPH,
jak uvedeno v Příloze č.3 Smlouvy.
Tato výsledná částka k úhradě (doplatek kupní ceny) bude uhrazena SDRUŽEN[M do 10 dnů od
doručení faktury SDRUŽENÍ poštou nebo elektronickou poštou . Úhrada bude provedena
bankovn ím převodem na účet PRODÁVAJÍCÍHO u KB Krnov, č. účtu : 19-4464770247/0100.
3.3
S konečnou fakturou/s úhradou zbývající částí smluvní ceny dle odst.3.2 zde výše, smluvní strany
případně rovněž vyrovnají případný rozdíl mezi skutečným množstvfm Whisky dodaným
SDRUŽENÍ a množstvím, které bylo uhrazeno SDRUŽEN[M v záloze č. 2 - doplatku Librové
(GBP) část Kupní ceny, pokud taková situace nastane.
ČLÁNEK 111.
MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY,
DODÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1.
Dovoz a dodání Whisky dle této Smlouvy bude zajištěno PRODÁVAJ[CÍM , jeho jménem a na
jeho účet, přičemž náklady s tím spojené jsou již zahrnuty v kupní ceně.
2.
SDRUŽENI má právo vyslat a provést a PRODÁVAJiCI povinnost zajistit u výrobce inspekci
sudu a Whisky a inspekci samotného procesu stáčení , lahvování a "packagingu", a to v termínu a
místě , jenž bude mezi smluvními stranami konkretizován v průběhu trvání účinnosti této Smlouvy
v závislosti na reálných kapacitních možnostech výrobního závodu/lahvovacích kapacit výrobce,
na základě oznámení/výzvy PRODÁVAJÍCÍHO/výrobce o připravenosti Whisky k lahvování.
Náklady na účast zástupců SDRUŽENi při této inspekci jsou v režii SDRUŽENÍ.
3.
PRODÁVAJiCi je povinen zajistit zabalen í Zboží tak, aby během přepravy nedošlo k jakémukoli
poškození Zboží či ztrátě na Zboží. Dále je PRODÁVAJ[C[ povinen zabezpečit, aby úroveň
přepravy Zboží byla taková, aby kvalitativní vlastnosti Zboží dohodnuté podle této Smlouvy byly
dodrženy. Přeprava bude PRODÁVAJíCiM smluvně zajištěna kvalifikovaným dopravcem a
pojištěna odpovídajícím způsobem, s připojištěním zboží nad zákonný rámec (nad rámec úmluvy
CMR).
4.
PRODÁVAJiCi je povinen dodat Zboží podle této Smlouvy v dohodnutém množství. Dodané
Zboží se může lišit od Zbož í specifikovaného v článku I. této Smlouvy jenom v množství skutečně
t
.Kupn; smlouva GlonDron•ch s;nglo C.sk Wh;sky_ Cosk 1706_ Sifon• 5 z 8"
(
..a-
"J
12.)\tm.of.Cynld
stočeného počtu lahví. Takovýto rozdíl není smluvními stranami považován za nedodán í Zboží. V
takovém případě má však SDRUŽENÍ po zjištění uvedeného rozdílu povinnost platit pouze
takovou cenu, která odpovídá skutečně dodanému množství Zboží. Rozdíl mezi smluveným
množstvím Zboží a skutečně dodaným bude smluvními stranami zaprotokolován písemně
v dokladu o převzetí Zboží dle odstavce 5. tohoto článku 111.
5.
Pokud nebude smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak, místem dodání Whisky je Praha 8,
Neratovická 766/18, PSČ 182 00. Konkrétní datum a čas dodán í a přejím ky Whisky SDRUŽENÍM
sjednají spolu smluvní strany operativně předem. Osobou oprávněnou za SDRUŽENÍ převzít
Zboží, provést jeho kontrolu a vytýkat jeho případné vady (existuj ící při předání Zboží i vady
záruční) je pan Martin Svoboda, případně jím zplnomocněný zástupce.
Pokud SDRUŽENÍ předmět koupě, který byl řádně a včas dodán, nepřevezme,
PRODÁVAJÍCÍ právo jej uskladnit na náklady SDRUŽENÍ.
má
ČLÁNEK IV.
VADY ZBOŽÍ, REKLAMACE, NÁROKY SDRUŽENÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1.
PRODÁVAJÍCÍ poskytuje touto Smlouvou SDRUŽENÍ záruku za to , že po celou dobu zá ručn í
doby, která činí 24 měsíců od dodán í Zboží, bude mít Zboží vlastnosti dohodnuté touto
Smlouvou.
2.
V případě, že SDRUŽENÍ zjistí vady Zboží, a to jak při převzetí, tak do konce záručn í lhůty, je
povinno tyto vady Zboží bez zbytečného odkladu reklamovat písemně u PRODÁVAJÍCÍHO . V
reklamaci SDRUŽENÍ uvede, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
3.
Na základě této reklamace Zboží je PRODÁVAJÍCÍ povinen bez zbytečného odkladu vyslat ke
SDRUŽENÍ odpovědného pracovníka, který reklamační případ projedná.
4.
SDRUŽENÍ je povinno v reklamačním případě uskladnit reklamované Zboží odděleně od
ostatního Zboží a zabezpečit, aby se nevhodným skladováním nebo man ipulací vlastnosti Zboží
ještě nezhoršily.
5.
Pokud jde o práva SDRUŽENÍ z odpovědnosti za vady, má SDRUŽENÍ následující nároky vůči
PRODÁVAJÍCÍMU :
•
V případě , že rozsah vad bude překračovat 15 % dodaného Zboží, považuje se tato vada za
podstatné porušení Smlouvy s tím, že SDRUŽENÍ má právo od Smlouvy odstoupit. Toto
právo SDRUŽENÍ nemá v případě, kdy vady nebude reklamovat bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.
•
PRODÁVAJÍCÍ neodpovídá za vady v případě, kdy vadnost Zboží byla způsobena
přechodu nebezpečí škody na SDRUŽENÍ vyšší mocí, neodborným skladován ím
zacházením ze strany SDRUŽENÍ nebo zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna
Zbožím manipulovat, přičemž této manipulaci SDRUŽENÍ nezabránilo, přestože k tomu
povinno.
" Kupní smlouva GlenDronach Single Casl< Whisl<y_ Casl< 1706_Strana 6 z 8"
po
či
se
byl
\\lil~"' "-'-
l i l J:
ČLÁNEKV.
OSTATNÍSMLUVNÍUJEDNÁNÍ
1.
Smluvní strany dohodly, že v případě prodlení s dále uvedenými závazky, vzniká oprávněné
smluvní straně právo na následující smluvní pokuty:
•
PRODÁVAJÍCÍ, který bude v prodlení s dodáním Zboží ve lhutě dohodnuté podle této
Smlouvy, je povinen zaplatit SDRUŽENÍ za každý týden prodlení smluvní pokutu ve výši
0,05 % kupní ceny Zboží v prodlení.
•
SDRUŽENÍ, který bude v prodlení s placen ím faktury ve lh utě dohodnuté podle této
Smlouvy, je povinno zaplatit PRODÁVAJÍCÍMU smluvní pokutu ve výši 0,02 % částky
v prodlení za každý den prodlení.
2.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne v příčinné
souvislosti s porušením smluvní povinnosti, na jejíž nesplnění se smluvní pokuta vztahuje.
3.
V případě prod lení SDRUŽENÍ se splněn ím povinnosti zaplatit PRODÁVAJÍCÍMU řádně a včas
zálohu na kupní cenu nebo doplatek kupní ceny podle této Smlouvy delším než 10 dnu ode dne
jejich splatnosti, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn , po předchozím avizu druhé smluvní straně s výzvou
k nápravě do 7 kalendářních dnu, od této Smlouvy odstoupit.
SDRUŽENÍ je oprávněno od této Smlouvy odstoupit, zcela nebo částečně , po předchoz ím avizu
druhé smluvní straně s výzvou k nápravě do 7 kalendářních dn u, pokud bude PRODÁVAJÍCÍ
v prodlení s řádným dodáním Zboží o více než 45 dnu. PRODÁVAJÍCÍ je v prodlení s řádným
dodáním Zboží zejména v případě, že Zboží nedodá ve sjednané lhutě , dodá jiné než
požadované Zboží, Zboží nebude ve sjednané kvalitě či množství či jeho balení/označení/obal
nebude odpovídat této Smlouvě.
učiněno
Odstoupení musí být
písemnou formou s tím, že úkon odstoupení musí být smluvní
smluvní strana musí odstoupit od Smlouvy bez zbytečného odkladu
poté, kdy nastane skutečnost zakládající právo k odstoupení od Smlouvy, tedy kdy dojde k
porušení Smlouvy druhou smluvní stranou.
straně doručen . Oprávněná
Odstoupení je
účinné
okamžikem svého
doručení
jedné ze smluvních stran.
ČLÁNEKVI.
ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
Tato Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí nebo na ni navazující se řídí právním
řádem české republiky. V případě sporů je sjednána pravomoc a příslušnost soudu české
republiky.
2.
Smluvní strany dohodly, že jakákoli změna , doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této Smlouvy,
musí mít písemnou formu. Změny Smlouvy musí být učiněny Dodatkem ke Smlouvě,
podepsaným oběma smluvními stranami.
3.
Osobami
oprávněnými
jednat za smluvní strany v záležitostech smluvních a
" Kupní smlouva G/enDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_Strana 7 z 8"
realizačních
jsou:
za PRODÁVAJÍCÍHO:
p. Petr Křenek
Mahenova 2225/25, Krnov, PSČ 794 01
Email : [email protected]
Tel.: 607 953 188
za SDRUŽENÍ:
p. Martin Svoboda
sdružení 12 Men of Tyn(e)
Neratovická 18, Praha 8, PSČ 180 00
Email: [email protected]
Tel. : 602 217 663
Výše uvedené údaje jsou platné též jako komunikační a doručovací adresy smluvních stran.
4.
Přílohy :
č.1
- Plná moc
Cask 1706 Labeling & Packaging Specification
č.3- Řídící cenová kalkulace
č.2-
jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
5.
Tato Smlouva vstupuje v platnost a úči nnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je
podepsána ve dvou vyhotoveních s platnost[ originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
6.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jí porozuměly, jakož i že tato Smlouva
nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což dokládají svými podpisy.
V Praze, dne:
2_ 2 . ~ . 1..0 1 'L
. ....J~r... ....
Petr Křenek
PRODÁVAJÍCÍ
-i--
Martin Svoboda
za SDRUŽENÍ
(na základě plné moci)
.Kupni s mlouva GlenDronaoh Single Cask Whisky_Cask 1706_Str.'"a Bz
s••
\\1/hf.:\ '
ll.ll:
,r
Kupní smlouva
GlenDronach Single Cask Whisky
Cask 1706
Přílohy
č.1
-Plná moc
č.2
- Cask 1706 Labeling & Packaging Specification
č.3 - Řídící cenová kalkulace
-
PLNÁ MOC
My, níže podepsaní
Radek Urban, bytem Praha 4, Jirčanská 18, PSČ 142 00, RČ 650108/0080,
Pavel Mihula, bytem Chýně, K Roklím 278, PSČ 235 01 , RČ 630425/1206,
Vlastislav Andrš, bytem Praha 4, Pod Pekařkou 912/38, PSČ 140 00, RČ 740117/4869,
Jindřich Veselý, bytem Mnichovice- Božkov, Lomená 153, PSČ 251 64, RČ 611218/1427,
Petr Štefánik, bytem Třebíč, Hartmannova 1145, PSČ 674 01 , RČ 650108/0509,
Jiří Hrbáček, bytem Praha 4- Libuš , K Tůni 1/773, PSČ 142 00, 640810/0941 ,
Dušan Hladný, bytem Praha 4, Na Hřebenech ll, 3c, PSČ 147 00, RČ 641129/0094,
Michal Med, bytem České Budějovice, Třebotovice 2495, PSČ 370 06, RČ 641028/0184,
Vladimír Mařík, bytem České Buděj ovice, Sadová 15, PSČ 370 07, RČ 650713/2335,
L uboš Novák, bytem Písek, K Píseckým horám 163, PSČ 397 01 , RČ 620327/1822,
Martin Kovář, bytem Praha 8, Rohanské nábřeží 657/7, PSČ 186 00, RČ 8111302683
jakožto účastn íci sdružení "12 Men of Tyn(e) - GlenDronach Cask No. 1706 Pool", založeného
Smlouvou o sdružení dne 9. března 2012 podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. ,
občanského zákon íku v platném zn ěn í ,
z mocňuje me tímto pana Martina Svobodu , bytem Praha 9, V Chaloupkách 53, PSČ 190 00 , RČ
650320/1397, předsed u sdružení "Men of Tyn(e)", se sídlem Neratovická 18, 180 00 Praha 8, a
rov něž účastníka sdružení "12 Men ofTyn(e) - GlenDronach Cask No. 1706 Pool",
aby nás v plném rozsahu zastoupil ve všech záležitostech uzavřen í a plněn í kupn í smlouvy, jejímž
předmětem je koupě skotské sladové jednod ruhové whisky z produkce společnosti GlenDronach
Distillery, Huntly, Velká Británie, Cask No. 1706, Year of Distillation 1991 , Age 21 y.o., Cask Type
Sherry Butt, Strenght in cask 55 % vol. (est. just now), od pana Petra Křenka, místo podnikání v
Krnově, Mahenova 2225/25, PSČ 794 01 , IČ : 46139435, DI Č: CZ51 0417358, jakožto prodávajícího,
tedy aby zejména tuto kupní smlouvu naším jménem sjednal, uzavřel a podepsal, jakož i aby plnil
naším jménem veškeré závazky z ní plynoucí, tzn. předevší m zaplatil kupní cenu , přij ímal plnění ze
smlouvy, upl atňova l nároky z případných vad atp.
V Praze dne 9.3.2012
Zmocnitel:
Podpis:
Radek Urban
Pavel Mih ula
Vlastislav Andrš
1
.A~
"'VJ
ll.Ncn.of.Cyn<d
Jindřich
Veselý
Petr Štefánik
J iří Hrbáček
Dušan Hladný
Michal Med
Vladimír Maří k
Luboš Novák
Martin Kovář
Výše uvedené zmocnění přijímám .
V Praze dne 9.3.2012
Zmocněnec:
Podpis:
Martin Svoboda
2
Kupní smlouva
GlenDronach Single Cask Whisky
Cask 1706
Příloha č.
2 - Cask 1706 Labeling &
Packaging Specification
.,Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_ Cask 1706_ Příloha é.2- Str 1 "
\IIIISI')
lll'l\
A
Jil '
Cask 1706 Labeling & Packaging Specification:
1)
LAHEV
Typ lahve:
standardní GlenDronach
Etikety (personalizované):
1.Front Label:
~
viz přiložený obrázek (vzor)
Obsahffexty:
Kromě standardních náležitostí bude obsahovat následující údaje:
(1) Údaje o whisky: GlenDronach Single Cask
Cask No.1706
Distilled: 1991
Bottled : 2012
Aged in Oak: 21 years
AlcNol : ***(dle skutečnosti)
Content : 700ml
(2) osobní personalizaci následující
znění :
Specially selected and bottled in Scotland for
12 MEN OF TYN(E)
&
Associates
2.Rear Label:
~
viz přiložený obrázek (vzor)
"Kupnf smlouva Gl enDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_ Příloha č.2- Str 2 "
..~
"'VJ
U.Mcn.of.Cyn(d
Obsah/Texty:
Kromě standardních náležitostí bude obsahovat následující
personalizaci:
12 Men ofTyn(e):
Martin Svoboda, Radek Urban, Pavel Mihula, Vlastislav Andrš,
Jindřich Veselý, Petr Štefán ik,
Jiří Hrbáček, Dušan Hladný, Michal Med, Vladimír Maří k, Luboš
Novák, Martin Kovář
(ve dvou/třech sloupcích/řádcích)
Pozn. : Grafická úprava designu a textů obou etiket bude zpracována
výrobcem Whisky a odsouhlasena oběma stranami.
2)
TUBUS PRO LAHEV
Iv.Q.;
Standardní, dle vzoru který bude odsouhlasen.
Obsah/Texty:
Viz Etikety- Front Label, jak uvedeno výše.
Pozn.: Grafická úprava designu a textů bude zpracována výrobcem
Whisky a odsouhlasena oběma stranami.
3)
BOOKLET- NECKHANGER
Součástí lahví a jejich personalizace bude booklet/neckhanger- osm
stran , rozměry cca 80mm x 40mm
Předpokládaný obsah a podoba bude navržena Sdružen ím s použitím
materiálů (textů , grafiky, fotografií), které poskytne pro tyto účely
výrobce.
Výsledná podoba bookletu/ neckhangeru bude- před zadán ím do
výroby - odsouhlasena mezi Sdružením a Výrobcem
PŘILOŽENO : Obrázky (vzory) ... 2 x
--00--
,.Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_ Příloha č. 2 - Str 3 "
CNAUGHTANS
CUSTOMER ........ BEN RIACH
BRAND................ GLEN DRONACH
DESCRIPTION .... 1991 CASK 1706 FRONT
LABEL SIZE ........ PMC TO SHAPE
SUBSTRATE ....... CURIOUS ICE GOLO
GRAMMAGE•.••..• 120gsm
DATE.................7th March'12
CODE No .......... (McNBR594)
PDF APPROVAL DOCUMENT
Whilst we strive to ensure the accuracy and quality of this
PDF the approval should be thoroughly checked for any
inaccuracies in layout, wording, spelling, size, strength,
mandatory content, colours, capacity and barcode details.
11 is ultimately, in all aspects, the customers responsibility.
Once approved, labels will be produced in accordance with
approved PDF. Please also be advised that dueto limitations
in digital outputting an accurate representation of the finished
label in colour or texture cannot be achieved. The finished label
will be produced using colours and substrate as specification.
VERSION No ..... 1
APPROVED BY......................................
DATE ..................................................... .
-i
::r:
Ci)
!:
z
m
Ci)
....<XI
o
3
3
?:i
....
o
o
o~
09!2012
DATk UtJ"J"J'L&:O
]QQmJ
e
AGI':D
21
I
Y..SARS
Jl()o'l"ftd:r<!UM.BSR
PRODUCT OF SCOTLAND
)2.)%1'01
MCNAUGHTANS
CUSTOMER ........ BEN RIACH
BRAND ................GLEN DRONACH
DESCRIPTION .... 1991 CASK 1706 BACK
LABEL SIZE........ 84 x 86mm
SUBSTRATE ....... BLANK BACK 83031
GRAMMAGE ...... .
DATE .................7th March'12
CODE No ...•...... (McNBR595)
PDF APPROVAL DOCUMENT
Whilst we strive to ensure the accuracy and quality of this
PDF the approval should be thoroughly checked for any
inaccuracies in layout, wording, spelling, size, strength,
mandatory content, colours, capacity and barcode details.
lt is ultimately, in all aspects, the customers responsibility.
Once approved, labels will be produced in accordance with
approved PDF. Please also be advised that due to limitations
in digital outputting an accurate representation of the finished
label in colour or texture cannot be achieved. The finished label
will be produced using colours and substrate as specification.
VERSION No.... 1
APPROVED BY..................................... .
DATE ..................................................... .
,o/he
OLENDRON!ACH
SINGJ,E <'ASK
The 12 MEN OFTYN(E):
Martin Svoboda
Radek Urban
Pavel Mlhu Ia
Vlastislav Andrš
Jindřich Veselý
Petr ~tefánlk
.....
(XI
o
3
3
~
.....
o
o
~
o
1
'"ll
Jiřr Hrbáček
Dušan Hladný
Michal Med
Vladimír Mařík
LubošNovák
Martin Kovář
1111 11111111~~·
~ tll\ tJ\
o 0 ~ooE. ,
~ \:1/ ~..)
l.§fi~IIIIIII
I
IIH
2 3 4 s 6 ?I 6 s 4 3 2 1
PLEASESAVOUR
GLENORONACH RESPONSIBlY
www.glendronachdistillery.co .uk
_.~
12~1
~.I
IC
n( )
i:
1\ llh~) ". -
(f.l 1:
~LEIORů\\CH
~
Kupní smlouva
GlenDronach Single Cask Whisky
Cask 1706
Příloha č. 3 - Řídící cenová kalkulace
"Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_ Příloha č.3 "
i
\\llhl-:1
(l l I:
"- -
Řídící cenová kal k ulace
č.
1.
2.
Položka
Korunová část
(CZK) Kupní
ceny
Poz námka k c harak teru
položky
Platební podmínky
GBP 36,66
---
pevná
---
GBP 220
---
pevná
---
GBP 22.000,-
...
Dle jednotkové ceny a
dodaných
lahví a kartónu
Záloha č. 1 a Záloha
Librová (GBP)
část Kupní
ceny
Whisky:
Jednotková cena /1 láhev
0,71.
Jednotková cena Karton o 6
lahvích)
NAKUPNI CENA EX
WORKS
Lahve 600 ks/kartóny 100 ks
(viz Poznámka)
pojištění
3.
Doprava a
4.
Marže PRODAVAJICIHO
5.
CENA CELNI SKLAD CR
(rozpo čt. )
skutečného počtu
---
CZK 12.000,-
pevná
---
CZK 32.500,-
pevná
CZK 44.500,-
(= pol. 2. +pol. 3. + pol. 4.)
GBP 22.000
(rozpočt. )
6.
Spotřební daň
(0,71, 55 % ABV= 2,31 hl
100% et. ... .. a 28.500 Kč ,
tzn. SD = 0 ,7 x počet láhví X
% alkoholu/1 00 x 285.
(Viz Poznámka)
7.
8.
CELKOVA KUP NI CENA
(BEZ DPH)
---
(rozpočt .)
GBP 22.000,-
CZK 110.335,-
(rozpočt. )
(rozpo čt.)
---
DPH (20%)
CZK 65.835,-
CZK 152.483,(rozpočt . )
9.
CELKOVA KUPNI CENA
(s DPH)
GBP 22.000,(roz po čt. )
CZK 262.818,-
Dle konečného obsahu
alkoholu (% ABV),
skutečn éh o počtu dodaných
lahví, platnou sazbou
spotřebn í daně , v devizovém
kursu v okamžik dodání do
celního skladu
č.2
Platba č . 3 Doplatek Kupní ceny
Platba č .3Doplatek Kupní ceny
--Platba č.3Doplatek Kupní ceny
(= pol. 5. + pol. 6.)
{0,2 x pol.?., vypočteno
v devizovém kursu
v okamžik dodání do celního
skladu)
Platba č. 3 Doplatek Kupní ceny
(=pol. 7. + pol. 8.)
(rozpo čt. )
Kalkulace a Rozpočtová cena jsou uváděny v této kalkulaci pro předpokládaný počet 600 dodaných lahvích,s předpokládaným
obsahem alkoholu 55% (55%ABV), při daňových sazbách a devizovém kursu 29,64 CZKJGBP (ú roveň v okamžik podpisu
smlouvy).
Cena se rozumí ve smyslu článku ll. odst. 2. Kupní smlouvy. Nezahrnuje náklady na neckhenger a cestovní a ubytovací náklady
zástupců Sdružení při přejímce/i nspekci stáčen í a lahvování.
,.Kupní smlouva GlenDronach Single Cask Whisky_Cask 1706_
Příloha č.3"
Download

KUPNÍSMLOUVA - 12 Men of Tyn(e)