controlled
POU;ITÍ:
APPLICATION:
Pro dvoupolohové ovládání prùtoku plynných
paliv
For two - position control of heating gas passage
POPIS FUNKCE:
FUNCTION DESCRIPTION:
Ventil je bez proudu uzavøen a pod proudem
otevøen.
Valve is closed when the solenoid is deenergized and open when enegized.
POZNÁMKA:
NOTE:
Pøed plynové ventily doporuèujeme pøedøadit
filtry viz str. 27.
TYP - Objednací kód
TYPE - Code
EVF 12.11 DN 15
EVF 12.11 DN 15 - MORA 907
EVF 12.11 DN 20
EVF 12.11 DN 25 P
EVF 12.11 DN 40
EVF 12.11 DN 25 RA
EVF 12.11 DN 25 RB
Let us propose to insert gas filter before gas
valves (page 27).
Jmenov. svìtlost
Inside diameter
DN
15
15
20
25
30
25
25
Jmenov. prùtok**
Pracovní pøetlak
Pøipoj. rozmìr (vnitøní závit)*
Pressure difference (kPa) Flow coefficient**
Connection (inside thread)*
3
-1
(m .h )
min
max
Rp 1/2
0
5
8,5
M 32 x 1,5
0
5
8,5
Rp 3/4
0
5
15
Rp 1
0
5
25
Rp 1 1/2
0
2,5
40
M 32 x 1,5 - G 1 1/2
5
0
25
G 1 1/2 - G 1 1/2
0
5
25
* typ DN 15 - MORA 907, DN 25 RA, RB mají pøipojovací závit vnìjší
** mìøeno pøi maximálním Dp
Tøída
Class
C
C
C
C
D
C
C
Hmotnost
Weight
(kg)
0,7
0,9
0,8
1,0
1,4
0,8
0,8
* The types DN 15 - MORA 907, DN 25 RA, RB have outlet connection thread
** measured at maximum Dp
TECHNICKÉ ÚDAJE:
TECHNICAL DATA:
Provedení
2/2 cestný, sedlový ventil s elastickým tìsnìním
odpovídá EN 161
Modification
2/2 way, seat valve with elastic sealing meets EN 161
Funkce
NC /E) - bez proudu uzavøen
Function
NC (E) - normally closed
Ovládání
elektricky, cívka otoèná 360°
Control
electric, 360° revolving coil
Prùtokové médium
plynná paliva vèetnì propan-butanu
Passage medium
Pou;itý materiál
tìleso - mosaz, Al; vnitøní èásti - nerez, Al
tìsnìní - pry; NBR, HNBR
Used material
heating gases including propane-butane and other
gas mediums not attacking used material
body-brass, Al, insideparts- dural, stainless steel,
sealing rubber NBR, HNBR
Teplota okolí
-20 a; +60°C
max 80°C
Ambient temperature -20 to +60°C
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz, 110V/50Hz
Supply voltage
230V/50Hz, 24V/50Hz, 24V=, 12V=, 12V/50Hz
100%
Switching time
Opening / closing
time
100%
max.1s / max1s
Teplota média
Napájecí napìtí
Doba zapnutí
Medium temperature max 60°C
Spínací èas
(otevøení/zavøení)
max.1s / max. 1s
Poloha zabudování
Instalation
with the coil in vertical position above the body,
max. allowed diversion from vertical axis is 20°
Pøíkon
elektromagnetem nahoru,
max. dovolený odklon od svislé osy 20°
20 VA
Power input
20 VA
Krytí
IP 54
Protection
IP 54
El.pøipojení
konektorovou zásuvkou s ochranným kontaktem
El. connection
connecting socket with a protecting contact
Prostøedí
ZONA 2 (94/9/EC)
Environment
ZONA 2 (94/9/EC)
ZÁSTAVBOVÉ ROZMÌRY:
ASSEMBLING DIMENSIONS:
DN 15; DN 15 - MORA 907; DN 20; DN 25 P; DN 40:
DN 25 RA; DN 25 RB
TYP
TYPE
EVF 12.11 DN 15
EVF 12.11 DN 15 - MORA 907
EVF 12.11 DN 20
EVF 12.11 DN 25 P
EVF 12.11 DN 40
EVF 12.11 DN 25 RA
EVF 12.11 DN 25 RB
A
B
65
100
75
90
120
150
150
101
125
106
113
128
43
55
C
D
108
93
93
108
112
94
97
121
140
107
G 1 1/2 M32 X 1,5
G 1 1/2 G 1 1/2
E
F
G
58
58
27
M 32 x 1,5
32
41
55
-
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp1
Rp 1/2
-
PEVEKO, spol. s r.o. , Pivovarská 545 , 686 01 Uherské Hradištì - Jarošov ,Czech Republic
URL: www.peveko.cz, E-mail: [email protected],Tel: +420 572 432 465, Fax: +420 572 501 434
-4-
VÝROBCE ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILÙ A REGULAÈNÍ TECHNIKY
TWO-WAY SOLENOID VALVES directly
W W W. P E V E K O . C Z
DVOUCESTNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ
VENTILY pøímo ovládané
Download

v ý robceelektromagnet ic k ý chvent il ù aregula è n í