PATRONOVÝ FILTR TYP FMC, FMCZ
- Standardní patrony z polyesteru CA100: 5g/m3 max. jemného a
nebo hrubého prachu
- Celulózové patrony CA175: 1g/m3 max. chladného dýmu
- Max. pracovní teplota 75°C
- Max. podtlak 4000Pa
- Max. bìžný prac. Tlak 1500Pa
- Rozmìry vstupu a výstupu 160, 250, 315, 400, 500, 560mm
- Prùtok vzduchu 1200 – 21000m3/h
- 50l sbìrná nádoba na koleèkách
- Èištìní stlaèeným vzduchem (max. 6bar)
- Dodávané s filtrem stlaèeného vzduchu a regulátorem tlaku
PØÍSLUŠENSTVÍ
- Zabudované ventilátory typ FM od 3 do 18,5kW
- Vìjíøová regulaèní klapka ruèního nastavení prùtoku vzduchu na
vstupu ventilátoru
- Pracovní plošina s žebøíkem pro údržbu
- Výpus s tlumièem hluku
- Zvukotìsné pøíslušenství na redukci hluku
- Gravitaèní klapka pro vyprazdòování prachu
- Nepøetržité vyprazdòování rotaèní klapkou NRS3
- Dodateèná ochrana patrony pøed vláknitým prachem
- Prodloužení noh do 2000mm
VOLITELNÉ
- Nabídka filtraèn?ch médi?dle druhu prachu
- Dostupné 3 hlavn?verze
Filtr s n?sypkou a sbìrnou nádobou
Filtr s násypkou a pøipojovací pøírubou 300x300mm
Filtr s otevø. základnou pro napojení k dalšímu systému (sila a pod.)
- Verze ATEX s explozními panely na tìle filtru pro tøídu prachu St1
a St2 a filtr umístìný mimo zóny: model FMCZ
- Explozní panely na tìle filtru pro prach tøídy St1 a instalace filtru v
nevýbušné zónì
- Oteviravé dveøe na závìsech
- 100l sbìrná nádoba na koleèkách
- Obdélníkové pøíruby vstupního a výstupního otvoru
- Komora èistého vzduchu – výstup – výška 350mm pro prùtoky
9500 – 16000m3/h
- Komora èistého vzduchu – výstup – výška 500mm pro prùtoky 16000
– 21200m3/h
VÝHODY
- Široký výbìr materiálù filtraèního média patron vyhovující vìtšinì
aplikací bez ohledu na typ prachu, množství a úèinnost
- Patentovaná konstrukce filtraèní patrony UniClean
- Modulární, kompaktní design umožòující instalaci blízko zdroje
zneèištìní
- Jednoduchá výmìna
TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ
Poèet
kazet
Filtraèní
plocha m2
Max. prùtok Hmotnost s
m3/h
50l nádobou*
FMC200-2L
8
Standart :32
3200
219
FMC200-2L
8
Celulóza:72
3200
219
FMC200-4L
16
Standart:64
6400
418
FMC200-4L
16
Celulóza:144
6400
418
FMC200-6L
24
Standart:96
9600
637
FMC200-6L
24
Celulóza:216
9600
637
FMC200-8L
32
Standart:128
12800
836
FMC200-8L
32
Celulóza:288
12800
836
FMC200-2A
8
Standart:53
5300
267
FMC200-2A
8
Celulóza:116
5300
267
FMC200-4A
16
Standart:106
10600
495
FMC200-4A
16
Celulóza:232
10600
495
FMC200-6A
24
Standart:159
15900
740
FMC200-6A
24
Celulóza:348
15900
740
FMC200-8A
32
Standart:212
21200
969
FMC200-8A
32
Celulóza:464
21200
969
PATRONOVÉ FILTRY
TECHNICKÉ ÚDAJE
ZABUDOVANÝ VENTILÁTOR FM PRO FILTR TYP FMC a FMCZ
TECHNICKÉ ÚDAJE
POPIS
Ventilátor FM se vyznaèuje maxim?ln??èinnost?s minim?ln?m hlukem.
Je to bezpeèn? a spolehliv? systém s n?zkou spotøebou energie bìhem
celého chodu. Ventilátory jsou dostupné pouze s orientací RD.
Ventilátor FMCZ se dá použít ze strany èistého vzduchu a na filtrech typu
FMCZ200 a FMKZ25, které pracují s výbušným prachem. Ventilátor je
vybavený vstupem odolným vùèi jiskrám a inspekèním otvorem.
OZNAÈENÍ
Ventilátor FMZ je oznaèen? znakem pro instalaci mimo v?bušné
atmosférické zóny:
II 3D T4 Interior Zone 22
Standart
Materiál ventilátoru
Galv. pozinkovaná ocel, 2 mm
Napájení motoru
3x400V, 50Hz 3
Otáèky ventilátoru
2900 min-1
H
(mm)
M
(mm)
74
82
650
650
245
350
FM622
83
82
650
650
245
370
FM625
95
82
650
650
245
430
FM825
150
82
800
800
465
430
FM831
166
82
800
800
465
560
FM835
180
81
800
800
465
560
FM1000
260
82
1173
1023
378
505
Výkon
motoru
Optimální
prùtok (m3/h)
Hladina hluku
(dB(A)/1m)
Max. prùtok
(m3/h)
FM620
3,0
2000
65
3000
FM622
4,0
3000
69
4000
FM625
5,5
4000
67
5000
FM825
7,5
5000
72
6000
FM831
11,0
7000
73
8000
FM835
15,0
9000
74
10000
FM1000
18,5
14000
76
16000
Typ
Pro instalaci v Zóne 22:
W
(mm)
FM620
II D T4 Interior Zone 22
Specifikace
Hmotnost
L
Úèinnost
(kg) *
(mm)
Typ
ROZMÌRY VÝSTUPU VENTILÁTORU
Èinnost ventilátoru FM (vèetnì všech vnitøních odporù, bez filtraèního média)
4000
3500
Statický tlak Pa
3000
2500
FM620
2000
FM625
FM622
1500
1000
500
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
Prutok m3/h
5500
5000
4500
Statický tlak Pa
PATRONOVÉ FILTRY
4000
3500
3000
2500
FM825
2000
FM831
FM1000
FM835
1500
1000
500
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Prutok m3/h
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
FMC 200-2L a 2A
FMC 200-4L a 4A
FMC 200-6L a 6A
FMC 200-8L a 8A
FILTR FMCZ
TECHNICKÉ ÚDAJE FMCZ
Standardní explozní panely 410x410.
Tìlo filtru a násypky:
St1, Kst = max. 200 bar x m/s a Pmax=9 bar
St2, Kst = max. 300 bar x m/s a Pmax=9 bar
V objednávce je tøeba specifikovat:
Typ prachu Kst a Pmax.
Zónu pro místo instalace (Non-zone a nebo Zone 22)
Oznaèen?
Verze St1 je oznaèen? jako
II 3D St1.
Tìlo filtru FMCZ200 ve verzi St2 je oznaèené jako:
II 3D St2
Oznaèen?je zaloþené na základì výrobkové specifikace FTZU è.1026
Typ
Standardní poèet explozn?ch panelù
St1
St2
FMC200-2L
1
2
FMC200-4L
2
2
FMC200-6L
2
3
FMC200-8L
3
4
FMC200-2A
1
2
FMC200-4A
2
3
FMC200-6A
3
4
FMC200-8A
3
4
PATRONOVÉ FILTRY
Filtr FMCZ je urèen? na filtraci v?bušného prachu a je certifikovan? v
souladu se smìrnicí ATEX Ex II 3D pod n° FTZU 02 ATEX 0253. Podle
této smìrnice je vnitøní sekce nepøefiltrovaného vzduchu jako zóna 20.
UMÍSTNÌNÍ VSTUPU A VÝSTUPÙ U FMC200L A FMC200A
UMÍSTNÌNÍ VSTUPÙ A EXPLOZNÍCH PANELÙ NA FMCZ200-xL
UMÍSTÌNÍ VSTUPÙ A EXPLOZNÍCH PANELÙ NA FMCZ200-xA
Typ
Poloha Smìr
vstupu vstupu
Umístnìní
Výstup Výstup bez
ventilátoru ventilátoru ventilátoru
FMC200-2L
FMC200-2A
M
Nahoøe
Vpravo
Vlevo
Dole
M
RD270
RD180
RD90
FMC200-4L
FMC200-4A
L1
R1
Nahoøe
Vpravo
Vlevo
Dole
R1
L1
RD270
RD180
RD90
Vpravo
Vlevo
M
Nahoøe
L1
Vpravo
FMC200-6L
R1
Vlevo
FMC200-6A R1/L1*
Dole
L1
M
R1
L1
RD270
RD180
RD90
Vpravo
Vlevo
Nahoøe
Nahoøe
R1
L2
Vpravo
FMC200-8L
R2
Vlevo
FMC200-8A R1/L2*
Dole
R2/L1*
R1
L1
R2
L2
RD270
RD180
RD90
Vpravo
Vlevo
Nahoøe
Vpravo
Vlevo
Tuèné- oznaèuje standardní umístìní
* Pro prùmìry 500 a 560 na FMC200-6A a FMC200-8A, T-kusy oba vstupy
Prùmìr vstupu
Umístnìní
B
H1
H2
Nalevo
113
1415
1685
Napravo
113
1415
1685
Nahoøe
Dole
113
113
1665
1165
1935
1435
Nalevo
160
1415
1685
Napravo
160
1415
1685
Nahoøe
160
1665
1935
Dole
160
1165
1435
Nalevo
195
1415
1685
Napravo
195
1415
1685
Nahoøe
195
1665
1935
160
250
PATRONOVÉ FILTRY
315
400
Dole
195
1165
1435
Nalevo
260
1415
1685
Napravo
260
1415
1685
Nahoøe
260
1665
1935
Dole
260
1165
1435
FMCZ200-xL
FMCZ200-xA
Všechny rozmìry jsou v mm
H1 - FMCZ200-xL
H2 - FMCZ200-xA
systems, s.r.o., Želetice 201, 69637 Želetice, Èeská Republika , tel.:+420-518-622-783,
fax:+420-518-622-783 mobil:+420-773-965-321, [email protected], www.envirotechsystems.cz
Download

PATRONOVÝ FILTR TYP FMC, FMCZ