HANSA
CENNÍK 2013
PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
skrátená verzia
OD 1.4.2013
FILOZOFII, KTEROU SE
ŘÍDÍME, POCÍTÍTE VE
VŠEM, CO DĚLÁME.
K VALITA BEZ KOMPROMISÙ
HANSA dodává na trh nejlepší kvalitu: To je kritérium, které si
sami stanovujeme a podle kterého nás hodnotíte. Velmi rádi
tento závazek dùslednì plníme: Svými výrobky, které nastavují
stále vyšší standardy z hlediska designu, materiálù, zpracování
a technického øešení. Svými službami, které poskytujeme všem
svým obchodním partnerùm.
V Y ZNAMENANÝ PARTNER
ODBORNÝCH OBCHODÙ A INSTAL ATÉRÙ
Jak dobøe plníme tyto nároèné požadavky dokazuje jedno
mimoøádné ocenìní: V hodnocení služeb v oboru sanitárních
armatur, které vyhlašuje nìmecká informaèní služba „markt
intern“ každé dva roky, udìlili ètenáøi v roce 2010 už posedmnácté za sebou spoleènosti HANSA první místo mezi partnery
odborných obchodù a instalatérù! Tato velká dùvìra našich
partnerù posiluje naše úsilí – a zároveò zajistí úspìch znaèky
HANSA i do budoucnosti.
2004, 2005
2004, 2006, 2009, 2010, 2011
2003, 2005
2003, 2005, 2007, 2009
2006, 2007, 2009
2004, 2006, 2010
GOOD
DESIGN
Èetná ocenìní za design jsou pro nás dùkazem, že naše
filozofie „prožitek z vody“ je správná i do budoucna a že
naše armatury pøesvìdèivì vyjadøují náš základní motiv:
lásku k vodì.
Existuje snad silnìjší pohnutka ke stále novým nápadùm?
KOMPLE XNÍ SLUŽBY
Vynikající služby jsou tradiènì silnou stránkou firmy HANSA.
Ať už jsou naše služby zapotøebí v projektové fázi, pøi
spoleèném zpracování efektivních øešení nebo po nákupu,
jsme vždy tam, kde je nás tøeba. Našim partnerùm navíc
nabízíme školení, podporu pøi prodeji a mnohé další služby.
Takto i naše služby dosahují tradièní kvality HANSA.
„PROŽITEK Z VODY“
Znaèka HANSA reprezentuje zámìr nejen vytváøet armatury,
ale utváøet i vodu. Zámìr, který je vítán všude, kde teèe voda:
Po celém svìtì, bez ohledu na státy a hranice. Naší kompetencí je pøitom vytvoøit dokonalou souhru designu a funkce.
Tato kompetence se odráží v armaturách, které jsou funkèní i
okouzlující a vždy umožòují: využít vodu – a prožít vodu.
CHRÁNÍME TO, CO NÁS
INSPIRUJE.DŮSLEDNĚ. STÁLE.
JIŽ 100 LET.
GREEN RESPONSIBILIT Y
Znaèka „Green Responsibility“ je zárukou
moderních ekologických technologií HANSA,
které minimalizují spotøebu a splòují pøísné
100 LET ÚSPÌCHÙ
mezinárodní pøedpisy.
HANSA je na trhu èinná již 100 let, a ve svém oboru se øadí k
vedoucím spoleènostem. Úspìch po takto dlouhou dobu
nenížádná náhoda, ale výsledek úsilí, zkušeností a dùslednì
trvalého vývoje spoleènosti.
INOVACE PRO VÍCE KOMFORTU
HANSA udává krok ve svém oboru. Moderní materiály,
progresivní koncepce výrobkù pøed stìnou a za stìnou, nová
technická øešení, která mimo jiné pomáhají šetøit vodu a
energii: Znovu a znovu jsme prùkopníky zásadních inovací na
trhu. HANSA je vlastníkem èetných tuzemských i zahranièních
patentù. I to dokládá, jaká trvalá síla nás pohání – již 100 let,
TRVALE UDR ŽITELNÝ ROZ VOJ
JAKO PRINCIP SPOLEÈNOSTI
dnes, i zítra.
Cítíme mimoøádnou odpovìdnost za cenný pøírodní zdroj, se
kterým dennì pracujeme. Princip trvale udržitelného rozvoje
prostupuje odjakživa naším celým myšlením a jednáním a
koneènì i všemi našimi výrobky a výrobními procesy.
ODPOVÌDNOST A RESPEK T
Nezamìøujeme se na jednotlivé postupy, ale na celé okruhy,
HANSA zpracovává výhradnì vysoce kvalitní a trvanlivé
vždy zohledòujeme celou dobu životnosti výrobku a klademe
materiály, napøíklad mosaz MS 63 odolnou vùèi odzinkování,
dùraz na nadèasový design, který nepodléhá krátkodobým
plasty s certifikáty KTW a funkèní jádra WATER SAFE s
módním vlnám.
nejmodernìjší technologií, aby se zachovala stávající kvalita
pitné vody.
Jasným a zøetelným projevem skuteènì odpovìdného
pøístupu je certifikace našich výrobkù systémem WELL.
Znaèkou Water Efficiency Label oceòují evropští výrobci
sanitárních armatur výrobky, které mohou být vzorem
v nízké spotøebì vody a energie. Naše ocenìné
armatury, které získaly hodnocení A****
za prùtok a teplotu, splòují nejpøísnìjší požadavky.
Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:
Hansa Metallwerke AG
Wash basin valve
Single lever valve
HansaPolo
WA10080-20100614
Water Efficiency Criteria
Flow rate > 6,0 l/min ≤ 9,0 l/min
Controlled flow rate ≥ 4,0 l/min ≤ 6,0 l/min
Flow-independent temperature setting
Temperature limit / Cold water valve
Information about use and installation: www.well-online.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association
(ètyøhvìzdièkový certifikát WELL pro armatury H A N S A P O LO).
HANSA|EDITION
HANSA|LIVING
HANSA|HOME
HANSA NENABÍZÍ VŠEM VŠECHNO.
ALE KAŽDÉMU TO SPRÁVNÉ.
Nejen tvoøit armatury, ale utváøet také vodu – to je zámìr, jehož výsledkem je øada HANSA |EDITION, spojující dokonale
design a funkènost. Všechny tyto originální armatury pracují s vodou nezamìnitelným a okouzlujícím zpùsobem, který
podnìcuje všechny smysly. Výrazné tvarosloví a dokonalé pøechody mezi detaily i materiály armatur HANSA |EDITION oslovují
lidi, kteøí designem žijí a dokážou jedineènost každé armatury ocenit. Armatury lze individuálnì sladit s umyvadly, které ještì
zvýrazòují jejich efekt.
Výrazné výrobkové øady HANSA |LIVING vyhovují vysokým nárokùm na styl, zvýrazòují osobité pojetí koupelen a pøispívají
k neobvyklému vnímání. Z bohatého strukturovaného sortimentu lze vytváøet inovativní projekty, v kombinaci s øadou
H A N S A MATRIX a modulární X /O tvùrèí systém umožòují jednoduchou realizaci architektonických, modulárních øešení.
Øady HANSA |LIVING jsou propracované do detailu, koncipované z hlediska udržitelnosti a ochrany zdrojù, takže nejen
poskytují komfort a bezpeènost znaèky HANSA, ale také pøispívají k ochranì životního prostøedí.
Nejmodernìjší technologie, vyzkoušené materiály, pøesné zpracování: Výrobkové øady HANSA |HOME uspokojí nároky tìch,
kteøí kladou dùraz na funkènost a kvalitu. Aktuální sortiment pøedstavuje bohatý výbìr z osvìdèených, ale aktualizovaných
robustních øad armatur. Všechny mají spoleèné jasné tvarosloví, které je moderní, ale ne pouze módní. Univerzální
systém podomítkové montáže H A N S AVAROX nabízí snadno realizovatelná øešení pro celou tuto skupinu. Všechny výrobkové
øady HANSA |HOME využívají technologie pro úsporu vody a zaruèují bezpeènost znaèky HANSA.
VIZIONÁØSKÉ
SOLITÉRNÍ
ARMATURY
HANS ALATRAVA
HANSACANYON
H AN SA MURANO
HANS ALOFT (NOVÝ)
HANS ADESIGNO
H AN SA LIGNA
H AN SASTELA
H AN SARONDA
HANS AMIX
HANS APRADO
H AN SAFORM
H AN SA DISC
H AN SATWIST (NOVÝ)
HANS AVANTIS
HANS APINTO
H AN SAPOLO
H AN SAPICO
Podomítkové
produkty
Armatury na
okraj vany
Nástìnné
termostaty
Sprchové systémy,
Sprchový program
a pøíslušenství
PUBLIC
ELECTRONIC
CARE
KUCHYÒSKÉ
ARMATURY
BOÈNÍ OVLÁDÁNÍ
XL
DOPLÒUJÍCÍ
VÝROBKY
HANSALIGNA
HANSASTELA
HANSARONDA
H AN SA TWIST
H AN SA PINTO
H AN SA PRISMA
Podomítkové produkty, H AN SAMEDIJET
H AN SAPRISMA,
H AN SACLINICA-E
H AN SAUNITA
Sprchový systém,
H AN SAVIVA FLEX
ROZMANITÉ
SVÌTY
KOUPELEN
KLASICKÁ
ØEŠENÍ
KOUPELEN
HANSA LOFT
Pøíslušenství
CARE
KUCHYÒSKÉ ARMATURY
Tento ceník od 1.4.2013 nahrazuje všechna pøedchozí vydání. Uvedené ceny jsou doporuèené prodejní ceny v € bez DPH. Platné jsou naše všeobecné dodací podmínky.
Konstrukèní, rozmìrové a designové zmìny jsou vyhrazeny, pokud slouží technickému pokroku. Vodovodní armatury Hansa jsou vyrobeny z materiálù vhodných pro styk s pitnou vodou.
HANSA|EDITION
SORTIMENT 2013
SEZNAM OBJEDNACÍCH ÈÍSEL
9-30
HANSA|LIVING
HANSA|HOME
DOPLÒUJÍCÍ V ÝROBK Y
PUBLIC / ELEC TRONIC
C ARE
KUCHYÒSKÉ ARMATURY
NOVINK Y 2013
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
31-86
87
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
0086 8101
0091 8101
0093 8101
0096 8101
0101 2274
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0102 3274
chrom
0103 1174
chrom
0104 2173
chrom
0106 3273
chrom
0107 2274
chrom
0108 2173
chrom
0108 2273
chrom
0109 2173
chrom
HANSANOVA, umyvadlový nástìnný ventil, DN 15
HANSANOVA, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15
HANSANOVA, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15
HANSANOVA, umyvadlový nástìnný ventil, DN 15
HANSADISC, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSADISC, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSADISC, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
zápustný øetízek
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava s táhlem,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSADISC, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava s táhlem,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, jako energeticky úsporná varianta,
odpadní souprava s táhlem, pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMEDICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava s táhlem,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava s táhlem,
pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
bez odpadní soupravy, zápustný øetízek
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody, pøipojení
mìdìné trubièky
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava s táhlem
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, s uzavíracím ventilem pro myèku,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy, otoèný
výtok
HANSAMIX, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava s táhlem,
otoèný výtok
HANSADISC, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSADISC, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro kadeønická umyvadla
HANSADISC, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSADISC, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, s uzavíracím ventilem pro myèku,
pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
vytahovací sprcha, pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSAMIX, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, s uzavíracím ventilem pro myèku,
vytahovací sprcha, pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov)
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
zápustný øetízek, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
0109 2173 00006 chrom
0109 2176
chrom
0109 2273
chrom
0111 1173
chrom
0112 1173
chrom
0113 1173
chrom
0114 2273
0115 2273
chrom
chrom
0118 2173
chrom
0119 2173
chrom
0123 2204
0123 2274
0126 2173
0129 1174
0131 2274
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0136 1173
0140 2173
0140 2176
umìlohmotná ruèní
sprcha, chrom
umìlohmotná ruèní
sprcha, chrom
umìlohmotná ruèní
sprcha, chrom
chrom
chrom
0140 2273
chrom
0141 2273
chrom
0142 2173
0142 2176
chrom
chrom
0142 2273
chrom
0138 2273
0139 2173
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
92,13
106,28
106,28
95,76
123,16
141,47
141,47
160,16
193,29
116,96
158,46
158,46
174,71
228,33
169,20
174,71
167,92
219,85
196,19
187,70
313,03
195,03
219,58
262,35
168,16
199,03
195,52
220,90
330,90
286,06
435,55
105,12
134,51
105,12
98,84
94,60
120,70
94,60
9
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
0143 3273
chrom
0144 2173
0145 0173
0145 0176
0148 2273
0150 2173
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0150 2176
chrom
0151 2273
chrom
0152 6173
0152 6176
0152 6276
0153 6173
0153 6176
0153 6276
0154 6173
0154 6176
0154 6276
0156 6173
0156 6176
0156 6276
0157 1173
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0158 0073
0159 2173
0160 2173
chrom
chrom
chrom
0160 2176
chrom
0167 0173
0168 0174
0169 2173
0169 2273
0174 2173
0178 2174
0188 0073
0194 8173
0194 8273
0196 8173
0196 8273
0220 0100
0221 0100
0225 0100
0226 0100
0228 9134
0228 9135
0228 9172
0228 9177
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
HANSAPRADO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPRADO, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAPRADO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSACLINICA, páková sprchová baterie
HANSAPRADO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPRADO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro stojánkovou montáž na okraj vany,
pøipojení tlakovými hadicemi G 1/2, 600 mm dlouhými
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSACLINICA, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
HANSAPRADO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov)
HANSAPRADO, ovládací páka (kov)
HANSAPRADO, nástìnná páková baterie pro døez, DN 15
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSACLINICA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAMIX, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSADISC, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAMIX, páková nástìnná baterie pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2)
HANSAMIX, páková nástìnná baterie pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2), etážky, uzavíratelné
HANSAMIX, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSADISC, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSAMIX, ovládací páka (kov)
HANSAMIX, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSAMIX, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
HANSAMIX, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSAMIX, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15, etážky, uzavíratelné
Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa, závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)
Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa, závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)
podomítkový ventil HANSA s keramickými destièkami, závitový pøípoj G 1/2 (DN 15)
podomítkový ventil HANSA s keramickými destièkami, závitový pøípoj G 3/4 (DN 20)
HANSAPRISMA, Sada pro koneènou montáž
Sada pro koneènou montáž HANSALUX
HANSA, Sada pro koneènou montáž
0228 9178
0230 0100
0285 0100
0287 9135
0287 9172
0287 9177
10
chrom
chrom
chrom
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
chrom
Cena bez DPH €
117,56
134,57
105,12
127,01
158,77
124,19
141,55
143,64
172,40
189,76
213,66
180,35
197,71
221,66
191,17
208,45
232,42
161,68
178,98
202,93
143,54
27,79
138,55
115,46
132,82
171,54
129,36
220,97
248,12
198,15
156,24
38,30
207,22
234,72
204,72
232,18
37,58
49,59
80,29
92,13
30,77
30,77
70,33
121,67
121,67
Podomítkový ventil HANSA s vøetenovým ventilem Präzisa, pájený pøípoj
HANSA, podomítkové tìleso, pro vícecestný ventil, G 3/4, DN 20
HANSA, Sada pro koneènou montáž, vícecestný pøepínaè
HANSA, Sada pro koneènou montáž, vícecestný pøepínaè, rùžice hranatá, 75x75 mm, rùžice kulatá,
Ø 75 mm pøiložena navíc, vhodné k tìlesu 0285 0100
66,12
197,93
117,69
145,50
189,82
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
Vydání 05/2013
Obj.è.
Barva
0287 9178
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
Popis výrobku
189,82
0295 0100
0301 2173
chrom
0303 2273
chrom
0306 3273
0308 2273
chrom
chrom
0309 2173
chrom
0309 2273
chrom
0312 1101
chrom
0312 1173
0313 1173
chrom
chrom
0314 2201
0314 2273
0334 2131
chrom
chrom
chrom
0334 2273
0338 2131
chrom
chrom
0338 2273
0340 2073
chrom
chrom
0341 9073
chrom
0342 2073
0367 0173
0367 9173
chrom
chrom
chrom
0374 2173
0383 2273
0400 0170
0400 0190
0401 0210
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0401 0220
chrom
0401 0320
chrom, transparentní
0401 0430
0409 9130
0411 0100
0411 0200
0412 0200
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom, opletený
vzhled
chrom, opletený
vzhled délka 2000 mm
chrom, opletený
vzhled délka 1750 mm
chrom, opletený
HANSAJET, sprchová hadice, délka 1250 mm
vzhled
bílá
chrom, opletený
HANSAMEDIJET, sprchová hadice
vzhled délka 1250 mm
chrom, opletený
HANSAJET, sprchová hadice, délka 1600 mm
vzhled
0412 0273
0412 0373
0412 0400
0412 0400 82
0412 0473
0412 0500
Cena bez DPH €
HANSA, podomítkové tìleso, pro vícecestný ventil, G 1/2, DN 15
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, vytahovací sprcha,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro misková umyvadla,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací výtok, pøipojení mìdìné
trubièky
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha, pøipojení mìdìné
trubièky
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha
HANSARONDA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové
armatury
HANSARONDA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 3otvorové
armatury, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL
HANSARONDA, páková vanová baterie, DN 15, stojící na podlaze
HANSARONDA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSARONDA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení sprchovacího systému
HANSAJET è. 51670200
HANSARONDA, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSARONDA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSAMEDIJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm
HANSAMEDIJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm
Souprava HANSAPUREJET, pro vanové baterie, HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled
Souprava HANSAPUREJET, pro vanové baterie, HANSAPUREJET Duo, sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled
Souprava HANSACLEAR, pro vanové baterie, HANSACLEAR Duo, sprchová hadice Silverjet®
1250 mm, chromovaný vzhled
Souprava HANSAJET, pro vanové baterie
Sada pro koneènou montáž k hadicové prùchodce 0428 0100
HANSAJET, ramínko sprchy, DN 15
HANSAJET, ramínko sprchy, DN 15
HANSAJET, sprchová hadice, délka 2000 mm
Vydání 05/2013
117,66
316,65
297,23
211,87
178,32
185,96
184,05
478,78
231,00
222,89
413,85
182,12
550,52
196,00
603,61
202,96
592,06
340,42
1587,11
195,87
194,04
257,59
251,51
169,52
247,30
73,99
93,83
154,97
113,02
150,44
11,97
15,64
36,94
33,11
30,76
18,55
25,01
26,23
22,31
11
Obj.è.
Barva
0412 0500 82
0412 0573
0413 0100
0416 0100
0416 0170
0417 0100
0418 0100
0418 0240
0418 0300
0418 0340
0419 0100
0419 0240
0419 0300
0419 0340
0428 0100
0431 0100
0431 0200
0431 0300
0432 0100
0432 0200
0432 0300
0433 0100
0433 0100 82
0433 0300
0435 0100
0436 0100
0438 0200
0439 0100
0440 0100
0442 0100
0442 0200
0443 0100
0443 0100 82
0444 0200
0446 0100
0448 0100
0452 0100
0453 0200
0455 0200
0455 0300 78
0456 0210
bílá
chrom, opletený
vzhled délka 1600 mm
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom, transparentní
chrom
chrom
chrom, transparentní
chrom
bílá
chrom, transparentní
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
bílá
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom, transparentní
chrom
0456 0220
chrom
0456 0320 78
chrom, transparentní
0456 0330 78
chrom, transparentní
0457 0100
0458 0140
chrom
chrom
0486 0100
0494 2100
0505 0900 82
0506 0900 82
0516 0100
0517 0100
chrom
chrom
bílá
bílá
12
chrom
Popis výrobku
Cena bez DPH €
29,96
29,46
HANSAJET, ramínko sprchy, DN 15
HANSAMEDIJET, ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15
HANSAMEDIJET, ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15
HANSAFITAIR, ruèní sprcha šetøící vodu, DN 15
HANSARAIN, hlavová sprcha, DN 15, sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm
HANSARAIN, hlavová sprcha, DN 15, sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm
HANSARAIN, hlavová sprcha, DN 15, sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm
HANSARAIN, hlavová sprcha, DN 15, sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm
HANSA prùchodka sprchy pro jednotlivou montáž na okraj vany 0409 9130
HANSAMONOJET, ruèní sprcha, DN 15
HANSAPUREJET Mono, ruèní sprcha, DN 15
HANSACLEAR Mono, ruèní sprcha, DN 15
HANSADUOJET S, ruèní sprcha, DN 15
HANSAPUREJET Duo, ruèní sprcha, DN 15
HANSACLEAR Duo, ruèní sprcha, DN 15
HANSATRIJET-S, ruèní sprcha, DN 15
HANSACLEAR Tri, ruèní sprcha, DN 15
HANSATRIJET-S, hlavová sprcha, DN 15
HANSADUOJET S, boèní sprcha, DN 15
HANSAPUREJET, nástìnná tyè „600“
HANSAJET, pøívalová sprcha, DN 20, šíøka: 150 mm
HANSAJET, pøívalová sprcha, DN 15, šíøka: 95 mm
HANSAJET, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSACLEAR, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSAJET, nástìnný držák sprchy
HANSACLEAR, nástìnný držák sprchy
HANSAJET, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSAJET, celokovová nástìnná tyè, nástìnná tyè „900“
HANSAPREMIO, souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè
HANSACLEAR, souprava pro rohovou montáž pro nástìnnou tyè
HANSAPUREJET, nástìnná tyè „900“
HANSACLEAR, nástìnná tyè „900“
HANSAPUREJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSAPUREJET Mono, sprchová hadice Silverjet®
1750 mm, chromovaný vzhled
HANSAPUREJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSAPUREJET Duo, sprchová hadice Silverjet®
1750 mm, chromovaný vzhled
HANSACLEAR, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSACLEAR Duo, sprchová hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled
HANSACLEAR, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSACLEAR Tri, sprchová hadice Silverjet® 1750 mm,
chromovaný vzhled
HANSAPREMIO, nástìnná tyè „900“
HANSAJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, ruèní sprcha HANSATRIJET S, HANSAJET sprchová hadice,
1600 mm
HANSAJET, sportovní hlavová sprcha, DN 15
HANSA, otoèný výtok
HANSA teplovzdušní sušiè rukou pro nástìnnou montáž
Dávkovaè mýdla HANSA pro nástìnnou montáž, bateriový provoz
napouštìcí a vypouštìcí souprava HANSAFILL, podomítková sada
napouštìcí a vypouštìcí souprava HANSAFILL, podomítková sada
Vydání 05/2013
12,83
62,33
32,08
44,42
557,26
329,54
498,77
361,42
537,05
323,98
480,81
354,89
89,52
55,49
46,93
76,22
84,64
67,71
103,32
129,66
175,06
118,84
311,72
132,27
67,71
432,92
256,11
39,33
37,36
14,28
19,15
50,92
53,13
109,10
63,09
57,15
73,99
114,65
135,47
154,97
217,37
229,95
195,11
319,46
262,99
56,86
382,52
229,26
164,20
184,12
Obj.è.
Barva
0518 0100
0519 9000
0528 0100
0561 2200
chrom
chrom
chrom
0561 2210
chrom
0582 2172
0598 2100 0050
0599 2100 0050
0603 2203
chrom
chrom
chrom
chrom
0606 3203
chrom
0607 2203
chrom
0608 2203
chrom
0609 2103
chrom
0609 2203
chrom
0613 1103
chrom
0628 9105
0640 2103
0642 2103
chrom
chrom
chrom
0643 9083
chrom
0644 2083
chrom
0645 2103
0646 2083
0665 9105
0667 0103
0667 9103
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0674 2103
0682 2102
0747 1000
chrom
chrom
bílá alpin
0747 2201
chrom
0760 2201
chrom
0761 1000
bílá alpin
0761 2201
chrom
0763 0100
0805 0290
0824 0202
chrom
0828 2201
0829 2201
0834 0302
0838 2202
chrom
chrom
chrom
chrom
0838 5202
0841 0102
0841 0202
chrom
chrom
chrom
chrom
Popis výrobku
Cena bez DPH €
pøipojovací hadice HANSAFILL
Sada pro koneènou montáž HANSAFILL
Stojánkové pøipojení HANSA, G1/2 x G 3/4
HANSACLINICA-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
HANSACLINICA-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
HANSARONDA, Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)
HANSA výtok do vany, DN 20
HANSA výtok do vany, DN 20
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro misková umyvadla,
pøipojení tlakové hadice G 3/8, bez odpadní soupravy
HANSALIGNA, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo XS, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSA, Sada pro koneènou montáž
HANSALIGNA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSALIGNA, Sada pro koneènou montáž, nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15
HANSALIGNA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 3otvorové
armatury, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL
HANSALIGNA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové
armatury
HANSALIGNA, tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov)
HANSALIGNA, páková vanová baterie, DN 15, stojící na podlaze
HANSALIVING, Sada pro koneènou montáž, bez regulace množství vody
HANSALIGNA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSALIGNA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž, pro pøímé pøipojení
sprchovacího systému HANSAJET è. 5167 0200
HANSALIGNA, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSALIGNA, Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)
HANSALATRAVA, umyvadlo na desku, bez armatury, z minerálního materiálu MINACOR,
vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání
HANSALATRAVA, Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením teploty,
DN 15, s odpadním sítkem, síťový provoz
HANSACANYON XS, Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením
teploty, DN 15, síťový provoz, s odpadním sítkem
HANSACANYON, umyvadlo na desku, bez armatury, z minerálního materiálu MINACOR,
vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání
HANSACANYON, Elektronicky øízená jednootvorová baterie pro umyvadlo s nastavením teploty,
DN 15, síťový provoz, s odpadním sítkem
HANSA, uzavíratelná odpadní souprava, G 1 1/4
Podomítkové tìleso HANSAVARIO, Baterie s termostatem, DN 20 (G 3/4), s pøeduzavíracími ventily
HANSATEMPRA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), speciální termostatická rukojeť k
termické desinfekci
HANSAPRISMA, nástìnná baterie s termostatem pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2)
HANSAPRISMA, nástìnná baterie s termostatem pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2)
HANSATEMPRA, baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
HANSATEMPRA, páková nástìnná baterie pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2),
speciální termostatická rukojeť k termické desinfekci
HANSATEMPRA, páková nástìnná baterie pro umyvadlo/døez, DN 15 (G 1/2)
HANSATEMPRA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATEMPRA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), etážky, uzavíratelné
Vydání 05/2013
14,92
49,72
119,27
296,12
269,92
121,93
73,40
126,11
312,79
223,47
197,74
187,82
197,74
197,74
225,68
71,30
247,85
217,92
327,36
569,28
438,34
1526,08
199,95
217,60
217,60
277,14
128,65
1393,95
1773,47
1602,02
1295,28
1602,02
53,40
609,35
512,04
358,77
358,77
538,34
665,56
665,56
387,39
426,29
13
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
0842 0101
0842 0191
0847 2101
0860 9175
0901 2283
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
0901 2285
chrom
0902 2283
chrom
0902 2285
chrom
0903 1183
chrom
0903 1185
chrom
0905 2283
chrom
0905 2285
chrom
0906 3283
chrom
0906 3285
chrom
0909 2183
0909 2185
chrom
chrom
0909 2283
chrom
0909 2285
chrom
0912 1173
chrom
0912 1183
0912 1185
0913 1183
chrom
chrom
chrom
0913 1185
chrom
0914 2273
0914 2283
0914 2285
0940 2100
chrom
chrom
chrom
chrom
0940 2110
chrom
0941 2100
chrom
0941 2110
chrom
0942 1100
chrom
0944 0110
0945 0100
0946 9100
0946 9100 96
0967 0183
0967 0185
0969 2173
0969 2183
0974 2183
0974 2185
4000 0000
chrom
HANSAPRISMA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAPRISMA, Renovaèní souprava, sada nástìnná tyè a sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)
HANSAPRISMA, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSAMIX, Sada pro koneènou montáž, bez regulace množství vody
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe
vody, odpadní souprava (kov)
HANSATWIST XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe
vody, odpadní souprava (kov)
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy, pøipojení
tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, tømenová páka, bez odpadní
soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov), pøipojení
tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, tømenová páka, odpadní souprava
(kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov)
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, tømenová páka, odpadní
souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, tømenová páka, odpadní
souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov)
HANSATWIST, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
tømenová páka, odpadní souprava (kov)
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSATWIST, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSACOBRA, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojovací hadice
HANSACOBRA, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojovací hadice
HANSACOBRA, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice
HANSACOBRA, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice
HANSACOBRA, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pro beztlaké ohøívaèe vody
HANSACOBRA, pisoárová armatura nástìnná, DN 15, bateriový provoz
Podomítková sada splachovaèe pro pisoáry, DN 15
Sada pro koneènou montáž pisoárových armatur, DN 15, síťový provoz
14
chrom
ušlechtilá ocel
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
Cena bez DPH €
HANSATWIST, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATWIST, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), tømenová páka
HANSATWIST, nástìnná páková baterie pro døez, DN 15
HANSAPRADO, nástìnná páková baterie pro døez, DN 15
HANSATWIST, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATWIST, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), tømenová páka
HANSAVAROX základní jednotka, kompaktní øešení, DN 15 podomítkové tìleso,
bez pøeduzavíracích ventilù
Vydání 05/2013
296,67
303,99
364,39
130,96
126,72
126,72
111,56
111,56
150,24
150,24
107,20
107,20
128,04
128,04
116,48
116,48
116,48
116,48
213,15
179,92
179,92
138,40
138,40
181,98
154,40
154,40
567,57
514,06
525,73
465,71
595,00
573,06
94,65
621,06
621,06
116,48
116,48
141,28
Cena u prodejce
143,20
143,20
77,67
Obj.è.
4001 0000
4060 9073
4061 9073
4110 9573
4110 9577
4110 9578
4110 9583
4111 3573
4111 3577
4111 3578
4111 3583
4111 9573
4111 9577
4111 9578
4111 9583
4112 9573
4146 3073
4146 9073
4147 9073
4147 9076
4180 2100
4180 2110
4180 2120
4181 2101
4181 2111
4181 2121
4184 3043
4184 9043
4185 9043
4186 3074
4186 9074
4187 9074
4190 9001
4191 9001
4228 9135
4260 3077
4260 9073
4260 9077
4261 9073
4261 9077
Barva
Popis výrobku
Cena bez DPH €
HANSAVAROX základní jednotka, kompaktní øešení, DN 15 podomítkové tìleso,
s pøeduzavíracími ventily
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAPOLO
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSAPOLO
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSADESIGNO
chrom
chrom
chrom
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSADESIGNO
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO se
zabezpeèením proti zpìtnému toku
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO se
zabezpeèením proti zpìtnému toku
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, HANSALIVING, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), bez regulace množství vody
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAPRADO,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAPRADO
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSAPRADO
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSACLINICA pákovou sprchovou
baterii
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová
elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), s teplotním smìšováním
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová
elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), s teplotním smìšováním
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, umyvadlová
elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2), s teplotním smìšováním
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAMIX se
zabezpeèením proti zpìtnému toku
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové vanové baterii HANSAMIX
chrom
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSAMIX
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSADISC pákové vanové baterie,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSADISC pákové vanové baterie
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSADISC pákové sprchové baterie
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2), pro podomítkovou instalaci
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou pro HANSAPUBLIC E, sprchová termostatická
baterie, DN 15 (G 1/2), pro podomítkovou instalaci, samoèinnì uzavírající armatura, DN 15
chrom
HANSA, Sada pro koneènou montáž
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSAVANTIS
Style, se zabezpeèením proti zpìtnému toku, Pin - tyèinková ovládací páka
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSAVANTIS
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSAVANTIS
Style, Pin - tyèinková ovládací páka
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové sprchové baterii HANSAVANTIS
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové sprchové baterii HANSAVANTIS
Style, Pin - tyèinková ovládací páka
Vydání 05/2013
111,92
126,73
85,37
214,36
258,67
258,67
214,36
323,34
367,64
367,64
323,34
249,98
294,29
294,29
249,98
386,50
179,10
154,49
122,22
143,31
606,53
617,94
629,35
663,59
675,01
686,42
216,77
171,50
138,19
178,39
147,68
110,75
714,34
714,34
23,38
157,48
128,09
128,09
91,00
91,00
15
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4384 3573
chrom
4384 3583
chrom
4384 9573
4384 9583
4385 3503
chrom
chrom
chrom
4385 3513
chrom
4385 9503
4385 9513
4386 9573
4386 9583
4387 9503
4387 9513
4400 0000
4401 0000
4402 0000
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, Funkèní jednotka s dekoraèní sadou k
pákové vanové baterii HANSARONDA se zabezpeèením proti zpìtnému toku, se zabezpeèením
proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, Funkèní jednotka s dekoraèní sadou k
pákové vanové baterii HANSARONDA se zabezpeèením proti zpìtnému toku, se zabezpeèením
proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSARONDA pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSARONDA pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové vanové baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku, se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové vanové baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku, se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSARONDA pákové sprchové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSARONDA pákové sprchové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové sprchové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALIGNA pákové sprchové baterii
HANSAMATRIX, podomítkové tìleso, DN 15, páková baterie, výtok dopøedu
HANSAMATRIX, podomítkové tìleso, DN 15, páková baterie, s 2 cestným ventilem
HANSAMATRIX, podomítkové tìleso, DN 15, termostatická baterie, s uzavíracím ventilem,
s ochranou proti opaøení
HANSAMATRIX, podomítkové tìleso, DN 15, termostatická baterie, s 2 cestným ventilem,
s ochranou proti opaøení
HANSAMATRIX, podomítkové tìleso, DN 15, úhlové pøipojení
HANSAMATRIX, montážní lišta
HANSAMATRIX, montážní úhel - sada
4403 0000
4404 0000
4405 0000
4405 0100
4412 0200
4413 0100
4414 0100
4415 0110
chrom, délka
2000 mm
chrom, délka
1750 mm
chrom, délka
1250 mm
chrom
chrom
chrom
4415 0130
chrom
4416 0110
chrom
4417 0110
chrom
4417 0210
chrom
4418 0200
chrom
4419 0200
chrom
4423 0100
4424 0100
4425 0100
4426 0100
4426 0240
4426 0300
4426 0340
4427 0100
4427 0240
4427 0300
4427 0340
4428 0100
4428 0170
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4412 0300
4412 0400
16
Cena bez DPH €
292,25
292,25
232,80
232,80
300,66
300,66
227,51
227,51
153,57
153,57
168,34
168,34
154,94
223,84
309,90
387,21
51,75
76,70
23,37
21,91
19,12
HANSAVIVA, sprchová hadice
17,96
HANSAVIVA, nástìnná tyè „900“
HANSAVIVA, nástìnná tyè „600“
HANSAVIVA, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSAVIVA ruèní sprcha 3-polohová, 100 mm,
sprchová hadice, 1750 mm
HANSAVIVA, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, HANSAVIVA ruèní sprcha 3-polohová, 100 mm,
sprchová hadice, 1750 mm
HANSAVIVA, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, HANSAVIVA ruèní sprcha 3-polohová, 100 mm,
sprchová hadice, 1750 mm
HANSAVIVA-souprava, pro vanové baterie, HANSAVIVA ruèní sprcha 3-polohová, 100 mm,
sprchová hadice, 1250 mm
HANSAVIVA-souprava, pro vanové baterie, HANSAVIVA ruèní sprcha 3-polohová, 100 mm,
sprchová hadice, 1750 mm
HANSAVIVA sprchový systém, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøipojení ke všem
nástìnným èi podomítkovým armaturám
HANSAVIVA sprchový systém, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení k
nástìnnému pøípojnému oblouku
HANSAVIVA, souprava pro rohovou montáž
HANSAVIVA, nástìnný držák sprchy
HANSAVIVA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, Hlavová sprcha, mosaz Ø 202 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, Hlavová sprcha, mosaz Ø 300 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, Hlavová sprcha, mosaz Ø 202 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 200 x 200 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, Hlavová sprcha, mosaz Ø 300 mm
HANSAVIVA, hlavová sprcha, DN 15, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm
HANSAVIVA flex, ruèní sprcha, 1-polohová
HANSAMEDIJET flex, ruèní sprcha témìø bez aerosolu, DN 15
Vydání 05/2013
98,86
88,85
118,63
124,48
108,62
48,80
51,31
404,75
404,75
60,95
24,77
37,54
312,86
312,85
343,35
343,36
281,26
281,26
308,07
308,07
35,56
35,56
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4429 0170
4431 0100
4433 0100
4434 0100
4440 0100
4441 0100
4441 0190
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4442 0100
4443 0100
4444 0100
4444 0173
4450 9503
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4451 9503
chrom
4452 9503
chrom
4453 9503
chrom
4454 9503
chrom
4455 9503
chrom
4456 9503
chrom
4457 9503
chrom
4458 9503
chrom
4459 9503
chrom
4461 0100
4462 0100
4463 0100
4464 0100
4465 0100
4466 0100
4467 0110
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4467 0120
chrom
4467 0130
chrom
4468 0100
4468 0110
chrom
chrom
4468 0120
chrom
4468 0200
4468 0280
chrom
chrom
4470 0200
4471 0200
4478 0110
chrom
chrom
chrom
4478 0120
chrom
4478 0130
chrom
4478 0210
chrom
4478 0220
chrom
HANSAMEDIJET, hlavová sprcha s malým podílem aerosolu
HANSAVIVA, ruèní sprcha, 1-polohová, Ø 100 mm
HANSAVIVA, ruèní sprcha, 3 polohová, Ø 100 mm
HANSAVIVA, ruèní sprcha, 3 polohová, Ø 130 mm
HANSA, celokovová nástìnná tyè, nástìnná tyè „600“
HANSA, celokovová nástìnná tyè, Sprchová tyè „1100“
HANSA, souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm, ruèní sprcha HANSADESIGNO, Silverjet® - sprchová
hadice 1600 mm, vzhled chromu
HANSAMATRIX, souprava s nástìnnou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, sprchová souprava
HANSA, nástìnný držák sprchy
HANSA, nástìnný držák sprchy
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, hodící se k HANSADESIGNO,
výtok dopøedu
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, hodící se k HANSADESIGNO,
s 2 cestným ventilem
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž, termostatická baterie, vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, pro 1 nástìnný vývod / s uzavíracím ventilem
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž, termostatická baterie, vhodné k HANSADESIGNO,
HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT, s 2-cestným ventilem / s uzavíracím ventilem
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSALIGNA, výtok
dopøedu
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSALIGNA,
s 2 cestným ventilem
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSASTELA, výtok
dopøedu
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSASTELA,
s 2 cestným ventilem
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSARONDA,
výtok dopøedu
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSARONDA,
s 2 cestným ventilem
HANSABASICJET 1, ruèní sprcha, DN 15
HANSABASICJET 2, ruèní sprcha, DN 15
HANSABASICJET 3, ruèní sprcha, DN 15
HANSABASICJET 1, hlavová sprcha, DN 15
HANSABASICJET 2, hlavová sprcha, DN 15
HANSABASICJET 3, hlavová sprcha, DN 15
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 2, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 900 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 3, sprchová hadice,
1750 mm
Souprava HANSABASICJET, sprchová hadice, 1600 mm
Souprava HANSABASICJET, pro vanové baterie, s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice,
1250 mm
Souprava HANSABASICJET, pro vanové baterie, s ruèní sprchou HANSABASICJET 2, sprchová hadice,
1250 mm
Souprava HANSABASICJET, sprchová hadice, 1250 mm
Souprava HANSABASICJET, pro vanové baterie, ruèní sprcha HANSABASICJET 3, sprchová hadice,
1250 mm
HANSABASICJET, nástìnná tyè „900“, sprchová hadice, 1750 mm
HANSABASICJET, nástìnná tyè „600“, sprchová hadice, 1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 2, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 3, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, s ruèní sprchou HANSABASICJET 1, sprchová hadice,
1750 mm
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, ruèní sprcha HANSABASICJET 2, sprchová hadice,
1750 mm
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
33,20
27,25
32,47
60,57
150,00
150,00
285,09
292,75
215,11
68,86
68,86
241,00
275,29
292,75
292,75
236,63
271,24
236,63
271,24
239,82
273,95
18,81
27,06
31,59
27,80
55,73
68,19
52,24
56,34
60,88
12,32
30,65
36,64
12,99
43,56
37,91
33,72
48,13
52,24
56,77
38,44
42,23
17
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4478 0230
chrom
HANSABASICJET, sada s nástìnnou tyèí 600 mm, ruèní sprcha HANSABASICJET 3, sprchová hadice,
1750 mm
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 01, páková baterie, DN 15 (G1/2),
pro 2 nástìnné vývody
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 02, páková baterie, DN 15 (G1/2),
pro 2 nástìnné vývody
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 03, baterie s termostatem, DN 15 (G1/2),
pro 1 nástìnný vývod
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 04, baterie s termostatem, DN 15 (G1/2),
pro 2 nástìnné vývody
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 05, baterie s termostatem, DN 15 (G1/2),
pro 2 nástìnné vývody
HANSAMATRIX, Podomítkové tìleso - instalaèní balíèek 06, páková baterie, DN 15 (G1/2),
pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, s celokovovou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, s držákem ruèní sprchy
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 05, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sadou s nástìnnou tyèí
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 06, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 07, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sadou s nástìnnou tyèí, HANSAVIVA hlavová sprcha
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 08, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, HANSALOFT,
se sprchovou sadou, HANSAVIVA hlavová sprcha
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13, páková baterie,
DN 15 (G1/2), hodící se k HANSADESIGNO, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, s celokovovou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, s držákem ruèní sprchy
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
4486 0010
4486 0020
4486 0030
4486 0040
4486 0050
4486 0060
4487 0010
chrom
4487 0020
chrom
4487 0030
chrom
4487 0040
chrom
4487 0050
chrom
4487 0060
chrom
4487 0070
chrom
4487 0071
chrom
4487 0080
chrom
4487 0081
chrom
4487 0090
chrom
4487 0100
chrom
4487 0110
chrom
4487 0120
chrom
4487 0130
chrom
4487 1010
chrom
4487 1020
chrom
4487 1030
chrom
4487 1040
chrom
4487 1090
chrom
4487 1100
chrom
4487 1110
chrom
4487 1120
chrom
18
Cena bez DPH €
Vydání 05/2013
46,04
557,43
404,04
438,34
720,80
567,42
401,76
397,18
312,69
1100,53
1022,90
585,49
507,86
1117,99
977,97
1040,36
900,81
681,52
603,89
698,98
621,35
541,27
382,22
303,66
1047,52
969,89
678,40
601,08
699,91
622,59
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4487 1130
chrom
4487 2010
chrom
4487 2020
chrom
4487 2030
chrom
4487 2040
chrom
4487 2090
chrom
4487 2100
chrom
4487 2110
chrom
4487 2120
chrom
4487 2130
chrom
4487 3010
chrom
4487 3020
chrom
4487 3030
chrom
4487 3040
chrom
4487 3090
chrom
4487 3100
chrom
4487 3110
chrom
4487 3120
chrom
4487 3130
chrom
4487 4010
chrom
4487 4030
chrom
4487 4040
chrom
4487 4100
chrom
4487 4120
chrom
4487 4130
chrom
4488 2103
4489 2103
4490 2103
4501 2203
chrom
chrom
chrom
chrom
4502 2203
chrom
4503 1103
chrom
4504 2203
chrom
4506 2203
chrom
4507 3203
chrom
HANSAMATRIX, sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALIGNA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, s celokovovou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, s držákem ruèní sprchy
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSARONDA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, s celokovovou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 02, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, s držákem ruèní sprchy
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 09, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 11, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sadou s nástìnnou tyèí, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSASTELA, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 01, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, s celokovovou tyèí 1100 mm
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 03, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, se sadou s nástìnnou tyèí, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 04, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 10, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 12, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, s výtokem do vany, DN 15
HANSAMATRIX, sada pro koneènou montáž - instalaèní balíèek 13, páková baterie,
DN 15 (G1/2), vhodné k HANSALOFT, se sprchovou sadou, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL)
HANSARONDA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSALIGNA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSAPINTO XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPINTO XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPINTO XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPINTO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPINTO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPINTO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
536,79
395,26
311,18
1095,25
1017,98
678,22
600,99
695,60
618,37
509,12
382,22
303,66
1047,52
969,89
678,40
601,08
699,91
622,59
536,79
397,56
1111,89
1034,73
598,02
620,11
536,23
211,53
238,49
224,16
92,96
87,84
105,64
78,95
71,50
107,05
19
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4508 2203
4511 2103
4512 0103
4526 9103
4527 9103
4534 1103
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4538 1103
chrom
4604 2203
chrom
4606 2203
chrom
4607 3203
chrom
4608 2203
4611 2103
4612 0103
4626 9103
4627 9103
4634 1103
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4784 3041
chrom
4784 3051
chrom
4784 9041
4784 9051
4785 9041
4785 9051
4808 0121
4808 0131
4810 2121
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4810 2131
4813 0121
4813 0131
4815 0191
chrom
chrom
chrom
chrom
4816 2191
chrom
4860 9045
chrom
4861 9045
chrom
4862 3045
chrom
4862 9045
chrom
4866 9501
chrom
4905 2203
chrom
4906 3203
chrom
4909 2103
chrom
4909 2203
chrom
4912 1103
4913 1103
chrom
chrom
4914 2203
chrom
HANSAPINTO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPINTO, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSAPINTO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSAPINTO, vanová páková baterie
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSAPINTO, páková sprchová baterie
HANSAPINTO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPINTO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAPICO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPICO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPICO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPICO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPICO, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSAPICO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), (-) oznaèení teplá-studená
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, HANSAPICO, vanová páková baterie
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, HANSAPICO, páková sprchová baterie
HANSAPICO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSASTELA
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSASTELA
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSASTELA
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k pákové vanové baterii HANSASTELA
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSASTELA
HANSAVAROX funkèní jednotka s dekoraèní sadou k pákové sprchové baterii HANSASTELA
HANSAPRISMA, renovaèní sada do sprchy, s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)
HANSAPRISMA, renovaèní sada do sprchy, s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)
HANSAPRISMA, Renovaèní souprava, renovaèní sada k vanì, s HANSAVIVA sprchovou sadou
600 mm (4416 0110)
HANSAPRISMA, renovaèní sada k vanì, s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)
HANSAUNITA, renovaèní sada do sprchy, s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)
HANSAUNITA, renovaèní sada do sprchy, s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)
HANSAMICRA, renovaèní sada do sprchy, nástìnná tyè HANSABASICJET „900“, sada nástìnná tyè a
sprcha HANSABASICJET 2 (4467 0120)
HANSAMICRA, renovaèní sada k vanì, nástìnná tyè HANSABASICJET „900“, sada nástìnná tyè a sprcha
HANSABASICJET 2 (4467 0120)
HANSAVAROX - funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická baterie bez
ovládání prùtoku vody
HANSAVAROX - funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická sprchová
baterie s integrovanou regulací prùtoku
HANSAVAROX - funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická vanová baterie
s integrovanou regulací prùtoku a zabezpeèením proti zpìtnému toku
HANSAVAROX - funkèní jednotka s dekoraèní sadou k HANSAMIX termostatická vanová baterie
s integrovanou regulací prùtoku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, HANSALIVING, baterie s termostatem,
DN 15 (G1/2), bez regulace množství vody
HANSAFORM, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAFORM, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAFORM, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSAFORM, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAFORM, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSAFORM, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAFORM, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
20
Cena bez DPH €
Vydání 05/2013
110,25
101,68
78,95
133,07
89,64
102,82
155,20
62,76
57,69
72,77
86,16
79,02
65,85
125,53
83,73
84,82
303,11
303,11
233,89
233,89
158,87
158,87
202,58
207,50
237,51
242,43
175,79
180,43
194,17
227,72
338,49
434,80
570,93
439,30
442,17
122,68
148,78
129,34
129,34
184,60
161,55
172,00
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
4915 2203
4967 0103
4974 2103
4977 7003
4977 7005
4984 3083
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
4984 3085
chrom
4984 9083
4984 9085
chrom
chrom
4985 9083
4985 9085
chrom
chrom
4992 3003
chrom
4992 9003
4993 9003
4996 7003
5050 0100
5062 9073
5064 9077
chrom
chrom
chrom
5066 9003
5070 9003
5074 2200
chrom
chrom
chrom
5074 2210
chrom
5075 2211
chrom
5076 2211
chrom
5077 2210
chrom
5079 2200
chrom
5079 2210
chrom
5079 2220
chrom
5086 8101
5091 8101
5091 8191
5093 8101
5093 8101 82
5093 8101 84
5093 8101 96
5093 8191
5096 8101
5101 2273
5101 2277
chrom
chrom
chrom
chrom
bílá
èerná
ušlechtilá ocel
chrom
chrom
chrom
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAFORM, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSAFORM, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAFORM, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATWIST, Sada pro koneènou montáž, páková sprchová baterie
HANSATWIST, Sada pro koneènou montáž, páková sprchová baterie, tømenová páka
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST vanovou pákovou baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST vanovou pákovou baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku, tømenová páka
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST vanovou pákovou baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST vanovou pákovou baterii,
tømenová páka
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST sprchovou pákovou baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSATWIST sprchovou pákovou
baterii, tømenová páka
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSAFORM pákové vanové baterie,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSAFORM pákové vanové baterie
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, pro HANSAFORM pákové sprchové baterie
HANSAFORM, Sada pro koneènou montáž, páková sprchová baterie
HANSAVARIO páková baterie, DN 15 (G 1/2) pro montáž do stìny
HANSAPOLO, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie
HANSAVANTIS Style, Sada pro koneènou montáž, páková sprchová baterie,
Pin - tyèinková ovládací páka
HANSAPINTO, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie
HANSAPICO, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie
HANSAMIX -E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
HANSAMIX -E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní soupravy
HANSAMIX -T, samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz, elektronicky øízená
armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní
soupravy
HANSAMIX -T, samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz, elektronicky øízená
armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, bez odpadní soupravy, TIPTRONIK
HANSAMIX -E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice
HANSAMIX -E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice
HANSAMIX -E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice
HANSAMIX -S, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, SOLAR se záložní baterií,
øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem
HANSANOVA Style, umyvadlový nástìnný ventil, DN 15
HANSANOVA Style, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15
HANSANOVA Style sada, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15, s HANSAMINIMAT termostatem
HANSANOVA Style, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15
5101 2278
5102 1173
5102 1177
chrom
chrom
HANSANOVA Style sada, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15, s HANSAMINIMAT termostatem
HANSANOVA Style, umyvadlový nástìnný ventil, DN 15
HANSADESIGNO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
Cena bez DPH €
242,56
135,73
164,04
40,64
40,64
174,72
174,72
139,64
139,64
93,91
93,91
187,36
155,16
116,30
41,36
73,89
39,34
38,51
46,30
32,75
396,09
367,29
304,87
329,23
389,93
466,74
430,39
456,11
87,81
113,60
248,07
113,60
159,10
159,10
181,70
248,07
100,56
316,78
337,33
337,33
HANSADESIGNO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
Vydání 05/2013
385,37
433,95
21
Obj.è.
Barva
5102 1178
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov)
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Sada pro koneènou montáž, nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSALIVING, Sada pro koneènou montáž, bez regulace množství vody
chrom
HANSADESIGNO, výtok do vany, DN 15, také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
HANSADESIGNO, ruèní sprcha, DN 15
chrom
HANSA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
chrom
HANSA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSAVARIO podomítkové tìleso pro 3otvorovou nástìnnou baterii pro umyvadlo,
DN 15 (G 1/2)
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSA, držák ruèníku
chrom
HANSA, držák toaletního papíru
chrom
HANSA, WC souprava
chrom
HANSA, madlo k vanì
chrom
HANSA, mýdlenka, køišťálové sklo
chrom
HANSA, držák osušky
chrom
HANSA, držák sklenièky, køišťálové sklo
chrom
HANSA, dávkovaè mýdla, køišťálové sklo
chrom
HANSA, kruhový držák ruèníku
chrom
HANSA, vìšák pro ruèník/župan
chrom
HANSA, zásobník rezervního papíru
chrom
HANSADESIGNO, umyvadlový stojánkový ventil, DN 15
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAPOLO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
5103 2173
5103 2177
5103 2178
5103 2273
5103 2277
5103 2278
5105 2173
5105 2177
5105 2178
5106 2173
5106 2177
5106 2178
5109 2173
5109 2177
5109 2178
5112 9172
5116 2170
5117 0200
5118 0170
5118 0173
5120 0100
5121 1173
5121 1177
5121 1178
5123 0970
5124 0970
5125 0970
5126 0970
5127 0970
5128 0970
5129 0970
5130 0970
5131 0970
5132 0970
5133 0970
5135 2172
5135 2177
5135 2178
5140 2273
22
Popis výrobku
Cena bez DPH €
Vydání 05/2013
433,95
280,56
298,79
298,79
280,56
298,79
298,79
474,67
521,20
521,20
238,28
268,85
268,85
279,92
324,23
324,23
181,46
123,05
125,20
54,07
54,07
220,63
312,25
357,76
357,76
117,20
92,29
108,50
90,11
88,23
122,83
75,14
134,35
84,79
27,42
68,58
161,80
208,24
208,24
75,19
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
5141 2273
chrom
5142 2273
chrom
5143 3273
chrom
5144 2173
5145 0173
5147 2211
5148 2273
5149 2173
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
HANSAPOLO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPOLO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPOLO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAPOLO, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAPOLO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAPOLO Public, umyvadlový samouzavírací ventil DN 15
HANSAPOLO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení pomocí tlakových hadic
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
5149 2177
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSAPOLO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
chrom
HANSA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15, s integrovaným uzavíráním, použitelné rovnìž jako
rohový ventil
chrom
HANSA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15, s integrovaným uzavíráním, použitelné rovnìž jako
rohový ventil
chrom
HANSAPOLO, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody, pøipojení
mìdìné trubièky
chrom
Sprchový systém HANSAJET, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøipojení ke všem
nástìnným èi podomítkovým armaturám
chrom
Sprchový systém HANSAJET, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení k
nástìnnému pøípojnému oblouku
chrom
Sprchový systém HANSAJET, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení k
nástìnným armaturám
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro misková umyvadla,
bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení mìdìné trubièky
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro bidet, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez otvoru pro táhlo
chrom
HANSADESIGNO-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená
bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní
soupravy
5149 2178
5153 1173
5157 0172
5157 0173
5159 1173
5164 0200
5166 0200
5167 0200
5169 2173
5169 2177
5169 2178
5171 2173
5171 2177
5171 2178
5171 2273
5171 2277
5171 2278
5172 2173
5172 2177
5172 2178
5173 3273
5173 3277
5173 3278
5174 2200
5174 2210
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
70,20
68,10
101,95
96,84
75,19
123,37
105,04
253,97
281,12
281,12
109,42
116,89
116,89
142,69
939,06
1069,97
1008,63
417,64
461,95
461,95
254,58
275,43
275,43
254,58
275,43
275,43
238,28
268,85
268,85
283,22
327,53
327,53
488,00
431,42
23
Obj.è.
Barva
5174 2220
chrom
Popis výrobku
Cena bez DPH €
HANSADESIGNO-S, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, SOLAR se záložní baterií, øízená
bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní
soupravy
5175 2211
chrom
HANSADESIGNO -T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz, elektronicky øízená
armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, pøipojení pro studenou nebo smíšenou vodu, bez odpadní
soupravy
5176 2211
chrom
HANSADESIGNO -T samoèinnì uzavírající armatura, DN 15, bateriový provoz, elektronicky øízená
armatura pro umyvadlo s tlaèítkem start/stop, bez odpadní soupravy, pøipojovací hadice
5177 2210
chrom
HANSADESIGNO-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená
bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), bez otvoru pro táhlo, pøipojovací hadice
5179 2200
chrom
HANSADESIGNO-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, síťový provoz, øízená bezdotykovì
elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice
5179 2210
chrom
HANSADESIGNO-E, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, bateriový provoz, øízená
bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice
5179 2220
chrom
HANSADESIGNO-S, elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15, SOLAR se záložní baterií,
øízená bezdotykovì elektronicky (infraèervený paprsek), odpadní souprava s táhlem, pøipojovací hadice
5180 2001 96
èelní deska a výtok z HANSACOBRA, umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2),
kartáèované ušlechtilé síťový provoz
oceli
5180 2101 96
èelní deska a výtok z HANSACOBRA, umyvadlová elektronická baterie pro instalaci do zdi, DN 15 (G 1/2),
kartáèované ušlechtilé síťový provoz
oceli
5184 0100
chrom
Sprchový systém HANSADESIGNO , sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøipojení
ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám
5185 2173
chrom
HANSADESIGNO, páková vanová baterie, DN 15
5185 2177
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
5185 2178
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
5186 0173
chrom
HANSADESIGNO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
5186 0177
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
5186 0178
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
5186 9173
chrom
HANSADESIGNO, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení sprchovacího systému
HANSAJET è. 51670200
5190 0900
chrom
HANSA, souprava pro rohovou montáž
5191 1173
chrom
HANSADESIGNO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
5191 1177
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
5191 1178
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
5196 0300
chrom, transparentní HANSACLEAR, hlavová sprcha, 3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm
5197 0300
chrom, transparentní HANSACLEAR, hlavová sprcha, 3 hlavice, transparentní, akrylové sklo, Ø 280 mm
5199 0100
chrom
HANSAJET, ramínko sprchy, DN 15
5199 0200
chrom
HANSAJET, ramínko sprchy, DN 15
5237 2277
chrom
HANSAVANTIS STYLE XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Pin - tyèinková
ovládací páka, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8
5238 1177
chrom
HANSAVANTIS STYLE XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké
ohøívaèe vody, Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
5239 2277
chrom
HANSAVANTIS Style, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), SUR GORGE, Pin - tyèinková ovládací
páka, pro stojánkovou montáž na okraj vany
5239 2277 0038 chrom
HANSAVANTIS Style, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
5240 2273
chrom
HANSAVANTIS, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
5240 2277
chrom
HANSAVANTIS Style, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Pin - tyèinková ovládací
páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
5242 2273
chrom
HANSAVANTIS, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
5242 2277
chrom
HANSAVANTIS Style, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Pin - tyèinková ovládací
páka, bez odpadní soupravy, pøipojení tlakové hadice G 3/8
5243 3273
chrom
HANSAVANTIS, jednootvorová páková baterie pro bidet, DN 15, odpadní souprava (kov), pøipojení
tlakové hadice G 3/8
24
Vydání 05/2013
465,71
358,03
387,18
459,20
549,05
505,83
536,01
787,04
787,04
1000,62
330,96
367,64
367,64
266,46
311,06
311,06
300,84
81,35
319,10
365,27
365,27
478,65
457,89
62,59
23,18
106,41
141,22
153,20
97,85
97,85
93,00
93,00
112,40
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
5243 3277
chrom
5244 2173
5244 2177
chrom
chrom
5245 0173
5245 0177
chrom
chrom
5246 1173
chrom
5246 1177
chrom
5247 2203
chrom
5247 2207
chrom
5248 2203
5248 2207
5249 1103
chrom
chrom
chrom
5249 1107
chrom
5250 2100
5252 0100
5253 2103
5253 2107
5254 2277
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
5255 2277
chrom
5256 2277
chrom
5267 0203
chrom
5267 0213
chrom
5272 2200
chrom
5273 2200
chrom
5301 0200
chrom
5302 0200
chrom
5303 0200
chrom
5304 0200
5305 0000
chrom
chrom
5306 0200
5306 0300
chrom
chrom
5307 0200
chrom
5308 0200
chrom
5309 0100
chrom
5310 9030
chrom
5312 2073
chrom
HANSAVANTIS Style, jednootvorová páková baterie pro bidet, DN 15, Pin - tyèinková ovládací páka,
odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSAVANTIS Style, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž,
Pin - tyèinková ovládací páka
HANSAVANTIS, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSAVANTIS Style, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž,
Pin - tyèinková ovládací páka
HANSAVANTIS, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAVANTIS Style, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe
vody, Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení mìdìné trubièky
HANSAVANTIS, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, se zvýšeným podstavcem,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS Style, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, se zvýšeným
podstavcem, Pin - tyèinková ovládací páka, odpadní souprava a táhlo (boènì ovládané), pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSAVANTIS, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS Style, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody, pøipojení
mìdìné trubièky
HANSAVANTIS Style, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pro beztlaké ohøívaèe vody,
pøipojení mìdìné trubièky
HANSA, výtok do vany, DN 15
HANSA, nástìnný pøípojný oblouk, DN 15
HANSAVANTIS, nástìnná páková baterie pro døez, DN 15
HANSAVANTIS Style, nástìnná páková baterie pro døez, DN 15
HANSAVANTIS Style, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Pin - tyèinková ovládací
páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS Style, jednootvorová páková baterie, DN 15, pro døezy a umyvadla, pøipojení
tlakové hadice G 3/8
HANSAVANTIS STYLE XL, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Pin - tyèinková
ovládací páka, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIVING sprchový systém, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení k
nástìnným armaturám
HANSALIVING sprchový systém, sprchová tyè vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení k
nástìnným armaturám
HANSAPUBLIC E, Umyvadlová elektronická termostatická baterie, DN 15, pro nástìnnou
montáž, vyloženív: 204 mm
HANSAPUBLIC E, Umyvadlová elektronická termostatická baterie, DN 15, pro nástìnnou
montáž, vyložení: 264 mm
3otvorové univerzální tìleso pro montáž do obkladu HANSACOMPACT, pro vzdálené napouštìní
vany, DN 20, pro stojánkovou montáž
4otvorové univerzální tìleso pro montáž do obkladu HANSACOMPACT, pro stojánkový výtok,
DN 20, pro stojánkovou montáž
3otvorové univerzální tìleso HANSA pro montáž na okraj vany, DN 20, pro vzdálené napouštìní
vany, DN 20
4otvorové univerzální tìleso HANSA pro montáž na okraj vany, DN 20
HANSA 2otvorová armatura pro okraj vany (light), pro montáž na okraj vany, pro vytahovací
výtok do vany, DN 20
Samostatné vestavné tìleso ROLLBOX pro montáž na okraj vany
Samostatné vestavné tìleso ROLLBOX pro montáž do obkladu, vytahovací sprcha s
automatickým navíjením hadice
HANSACOMPACT armatura pro okraj vany, pro 3otovorové armatury pro montáž do obkladu s
univerzálním podomítkovým tìlesem, DN 20, pro vzdálené napouštìní vany, DN 20
HANSACOMPACT armatura pro okraj vany, pro 4otovorové armatury do obkladu s univerzálním
podomítkovým tìlesem, DN 20, pro stojánkový výtok, DN 20, pro nástìnnou montáž nebo pro
výmìnu starších vanových armatur
Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu, univerzální podomítkové tìleso,
pro stojánkový výtok, DN 20
Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 3otvorové armatury,
vhodné pro série HANSARONDA/HANSAMIX/HANSADISC/ HANSATWIST/HANSAPRADO, bez ovládací páky
HANSADESIGNO, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové
armatury
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
112,40
125,24
125,24
103,84
103,84
123,24
123,24
204,77
204,77
187,62
187,62
203,83
203,83
136,32
26,55
156,21
156,21
172,31
156,54
108,69
469,12
553,92
584,78
598,32
1029,13
1101,77
483,86
500,69
489,60
242,26
290,58
558,06
574,58
145,95
516,96
627,51
25
Obj.è.
Barva
5312 2077
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
Sada pro koneènou montáž termostat, pro všechny 3otvorové armatury
chrom
Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové armatury,
se stojánkovým výtokem, vhodné pro série HANSARONDA/HANSAMIX/HANSADISC/ HANSATWIST/
HANSAPRADO, bez ovládací páky
chrom
Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové armatury,
se stojánkovým výtokem, vhodné pro série HANSARONDA/HANSAMIX/HANSADISC/ HANSATWIST/
HANSAPRADO, bez ovládací páky
chrom
Sada pro koneènou montáž termostat, pro všechny 4otvorové armatury, se stojánkovým
výtokem
chrom
Sada pro koneènou montáž 2otovorové pákové smìšovací baterie, s vytahovacím výtokem,
vhodné pro série HANSARONDA/HANSAMIX/HANSADISC/ HANSATWIST/HANSAPRADO, bez ovládací páky
chrom
Dekoraèní deska, pro 3otovorové armatury pro montáž do obkladu 5307 HANSACOMPACT
chrom
Dekoraèní deska, pro 4otvorové armatury pro montáž do obkladu 5308 HANSACOMPACT
chrom
HANSAJET, Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306
chrom
HANSADESIGNO, Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306
chrom
HANSADESIGNO, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 3otvorové
armatury, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
chrom
HANSADESIGNO, páková vanová baterie, DN 15, stojící na podlaze
páka chrom, se sklenìnou vložkou, èerná
páka chrom, se sklenìnou vložkou, bílá
HANSAVARIO, Podomítkové tìleso, DN 15 (G/2), pro vanové baterie, stojící na podlaze
chrom
HANSA jednotlivé armatury pro montáž na okraj vany univerzální podomítkové tìleso pro
pákovou smìšovací baterii, DN 20
chrom
Jednotlivá armatura HANSA pro montáž na vanu, univerzální podomítkové tìleso,
pro pøepínání
chrom
Sada pro koneènou montáž, stojánkový výtok
chrom
Sada pro koneènou montáž, stojánkový výtok
chrom
Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, vhodné pro série HANSARONDA/HANSAMIX/
HANSADISC/ HANSATWIST/HANSAPRADO, bez ovládací páky
chrom
Sada pro koneènou montáž pøepínání
chrom
HANSASTILO, Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306, rùžice hranatá, 75x75 mm
chrom
HANSASTILO, Sada pro koneènou montáž k ROLLBOXu 5306
chrom, uvnitø s bílým HANSA2DAY, ruèní sprcha, DN 15
povrchem
chrom
HANSA2DAY, nástìnný držák sprchy
chrom, délka
2000 mm
chrom, délka
1750 mm
chrom, délka
sprchová hadice Silverjet®
1250 mm
chrom, délka
1600 mm
chrom
HANSASTILO, ruèní sprcha
chrom
HANSACUISINE, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
chrom
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
chrom
HANSACUISINE, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
chrom
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
chrom
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
chrom
HANSACUISINE, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací výtok, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
chrom
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha
5312 2078
5313 9035
5314 2030
5318 2030
5320 2035
5321 2030
5322 0000
5323 0000
5324 9130
5324 9190
5325 9073
5325 9077
5325 9078
5327 2073
5327 2077
5327 2078
5328 0100
5329 0100
5330 0100
5332 2100
5333 2100
5338 9100
5339 9105
5354 9120
5354 9170
5400 0100
5403 0100
5412 0200
5412 0300
5412 0400
5412 0500
5439 0100
5490 2203
5490 2273
5491 2233
5491 2273
5491 2283
5493 2213
5519 1133
26
Popis výrobku
Cena bez DPH €
Vydání 05/2013
672,12
672,12
999,55
897,18
897,18
1427,72
733,27
236,87
244,44
149,03
159,84
358,67
403,27
403,27
1590,63
1634,94
1634,94
327,53
317,41
113,84
379,31
379,31
156,80
170,65
145,61
140,03
115,97
91,87
27,40
25,86
24,16
25,05
79,30
237,47
213,92
357,09
231,00
237,92
370,16
245,16
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
5523 1103
5525 1103
5526 2203
chrom
chrom
chrom
5528 2203
5530 2203
chrom
chrom
5534 2203
chrom
5535 2203
chrom
5539 2273
chrom
5606 3201 78
5606 3201 79
5608 1000
chrom, sklo èiré
chrom, sklo matné
bílá alpin
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, vytahovací sprcha
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, otoèný výtok, odpadní
souprava (kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, otoèný výtok, odpadní souprava
(kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, otoèný výtok, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSALIGNA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, otoèný výtok, odpadní souprava
(kov), pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSARONDA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, armatura sklopná, pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSAMURANO XS, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo/bidet, DN 15
5608 2101 78
5608 2101 79
5609 2101 78
5609 2101 79
5611 2201
chrom, sklo èiré
chrom, sklo matné
sklo, èiré
chrom, sklo matné
povrch chrom
5611 2201 59
5611 2201 95
5612 0100
povrch platina
povrch zlato
sklo „Rosso“
5612 0200
5612 0300
5612 0400
5612 0500
5612 0600
5708 2201
sklo „Ametista“
sklo „Ambra“
sklo „Oro“
sklo „Spirale Bianca“
sklo „Spirale
Multicolore“
chrom
5709 2201
chrom
5710 2201
chrom
5711 2201
5711 2273
5714 2201
5715 2201
5720 2203
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
5721 2103
chrom
5722 2103
chrom
5730 2011
chrom
5731 9011
chrom
5752 2203
chrom
5753 2203
chrom
5754 2103
chrom
5754 2203
chrom
HANSAMURANO, umyvadlo na desku, bez armatury, z minerálního materiálu MINACOR,
vèetnì odpadní soupravy bez uzavírání
HANSAMURANO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez táhla
Cena bez DPH €
280,12
260,48
183,52
231,00
203,68
176,48
193,48
287,08
655,18
655,18
1048,58
669,81
669,81
HANSAMURANO, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15
669,81
669,81
HANSAMURANO EDITION CENEDESE, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, Cena u prodejce
bez sklenìné misky, pouze tìlo armatury, (vhodná k ruènì vyrobeným sklùm 5612xxxx, barva skla a
povrch armatury lze libovolnì kombinovat)
Cena u prodejce
Cena u prodejce
HANSAMURANO EDITION CENEDESE, (hodící se k armatuøe 5611xxxx, barva skla a povrch
Cena u prodejce
armatury lze libovolnì kombinovat)
Cena u prodejce
Cena u prodejce
Cena u prodejce
Cena u prodejce
Cena u prodejce
HANSASTELA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSASTELA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSASTELA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro misková umyvadla,
pøipojení tlakové hadice G 3/8, bez odpadní soupravy
HANSASTELA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSASTELA, jednootvorová páková baterie pro døez, DN 15, pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSASTELA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy
HANSASTELA, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov)
HANSASTELA, tøíotvorová baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž, nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž, nástìnná baterie pro umyvadlo k podomítkové
instalaci, DN 15
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 4otvorové
armatury
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž pákové smìšovací baterie, pro všechny 3otvorové
armatury, pro vzdálené napouštìní vany (HANSAFILL), bez soupravy pro napouštìní vany HANSAFILL
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, bez odpadní soupravy,
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
Vydání 05/2013
165,18
187,11
244,49
273,71
231,00
176,76
191,64
277,91
225,65
244,49
488,92
300,87
270,76
195,52
210,76
210,76
27
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
5755 2103
chrom
5755 2203
chrom
5756 2103
chrom
5757 2103
5760 3003
chrom
chrom
5760 9003
5762 9003
5763 9503
chrom
chrom
chrom
5764 9503
chrom
5765 2100
5766 3203
chrom
chrom
5767 0101
5767 9101
chrom
chrom
5769 2103
chrom
5770 2103
5771 0173
5771 9173
chrom
chrom
chrom
5772 3003
chrom
5772 9003
5773 9003
5774 2101
5777 2103
5782 2100
5783 2171
5785 2171
5786 0100
5793 2171
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
5794 2171
chrom
5795 2171
chrom
5796 2171
chrom
5808 0101
5809 9103
chrom
chrom
5809 9113
chrom
5810 2101
5811 0101
5812 2101
5813 0101
5814 9103
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení mìdìné trubièky
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, odpadní souprava (kov),
pøipojení tlakové hadice G 3/8
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro mìlká umyvadla,
bez odpadní soupravy, pøipojení mìdìné trubièky
HANSALOFT, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové vanové baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové sprchové baterii
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSALOFT,
výtok dopøedu
HANSAMATRIX, Sada pro koneènou montáž pákové sprchové baterie, vhodné k HANSALOFT,
s 2 cestným ventilem
HANSALOFT, výtok do vany, DN 15, také ke kombinaci s HANSAMATRIX
HANSALOFT, jednootvorová páková baterie, DN 15, odpadní souprava (kov), pøipojení tlakové
hadice G 3/8
HANSASTELA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSASTELA, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení sprchovacího systému
HANSAJET è. 51670200
HANSALOFT, Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo, DN 15, pro mìlká umyvadla, bez odpadní
soupravy, pøipojení mìdìné trubièky
HANSALOFT, páková vanová baterie, DN 15
HANSALOFT, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSALOFT, páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení sprchovacího systému
HANSAJET è. 51670200
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové vanové baterii,
se zabezpeèením proti zpìtnému toku
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové vanové baterii
Funkèní jednotka HANSAVAROX s dekoraèní sadou, k HANSALOFT pákové sprchové baterii
HANSASTELA, páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2), pro nástìnnou montáž
HANSALOFT, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSASTELA, Výtok do vany, DN 15 (G 1/2)
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSASTELA, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15
HANSAVARIO, podomítkové tìleso, DN 15, pro 2 otvorové nástìnné pákové baterie
HANSAPUBLIC, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15,
výtok, (-) Ø 190 mm, zkrátitelná délka
HANSAPUBLIC, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15,
výtok, Ø 26 mm, zkrátitelná délka
HANSAPUBLIC, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15,
výtok, Ø 19 mm, zkrátitelná délka
HANSAPUBLIC, Sada pro koneènou montáž, umyvadlová páková nástìnná baterie, DN 15,
výtok, Ø 26 mm, zkrátitelná délka
HANSAPRISMA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAPRISMA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), s pøímo pøipojeným sprchovým
systémem, HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm
HANSAPRISMA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), s pøímo pøipojeným sprchovým
systémem, hlavová sprcha, mosaz, ètvercová 250 x 250 mm
HANSAPRISMA, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSATWISTER, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATWISTER, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSAUNITA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAUNITA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), s pøímo pøipojeným sprchovým
systémem
HANSAUNITA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), s pøímo pøipojeným sprchovým
systémem
HANSAMICRA, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSAMICRA, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSACOLOURSHOWER, voda a svìtlo - wellness sprchový systém, DN 15, bez síťového zdroje,
pro pøipojení ke všem nástìnným èi podomítkovým armaturám
chrom
5814 9113 0067 chrom
5815 0101
5816 2101
5826 0100
28
chrom
chrom
chrom
Cena bez DPH €
Vydání 05/2013
285,96
285,96
338,40
285,96
305,40
233,28
181,16
236,96
270,76
116,64
251,88
187,11
222,12
372,48
289,64
240,60
240,60
297,24
224,84
173,00
256,58
285,96
127,01
229,10
229,10
88,68
197,06
197,06
225,76
225,76
169,98
546,17
635,95
213,97
652,35
732,12
140,32
453,37
483,00
174,20
209,04
1160,21
Obj.è.
Barva
Popis výrobku
5827 0900
chrom
HANSACOLOURSHOWER, voda a svìtlo - wellness sprchový systém, DN 15, bez síťového zdroje,
s termostatem HANSATWISTER
podomítkový síťový zdroj
síťový zdroj do zásuvky
síťový zdroj do pojistkové skøínì
HANSACUBE, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSACUBE, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), pro pøímé pøipojení sprchovacího
systému HANSAJET è. 5167 0200
HANSACUBE, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSA, vestavný modul
HANSATEMPRA STYLE, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2)
HANSATEMPRA STYLE, sprchová termostatická baterie, DN 15 (G 1/2), s pøímo pøipojeným
sprchovým systémem
HANSATEMPRA STYLE, vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
HANSASMARTSHOWER, multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15, pro pøipojení ke všem
nástìnným èi podomítkovým armaturám
HANSASMARTSHOWER, multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15, s termostatem HANSACUBE
HANSASMARTSHOWER, multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15, pro pøipojení ke všem
nástìnným èi podomítkovým armaturám
HANSASMARTSHOWER, multifunkèní wellness sprchový systém, DN 15, s termostatem HANSACUBE
regulaèní díl s integrovaným uzavíráním
kartuše HANSAECO 4.8
prodlužovací souprava HANSA pro podomítkové ventily DN 15 a DN 20
prodlužovací souprava HANSA pro podomítkové ventily DN 15 a DN 20
prodlužovací souprava 80 mm pro podomítkové ventily DN 15 a DN 20
prodlužovací-/spojovací kabel, 2-pol., délka 1500 mm
ovládací kartuše HANSAECO-TOP 4.8
ovládací kartuše HANSA Classic 4.8
prodlužovací souprava pro podomítkové vícecestné pøepínání, vhodné k 0287 9132, 0287 9135
prodlužovací souprava 20 mm, páková smìšovací baterie
prodlužovací souprava 30 mm, upevnìní výtoku
prodlužovací souprava 30 mm, hadicová prùchodka
prodlužovací souprava 30 mm, pøepínání
Zkušební souprava, pro 3otvorovou, 4otovorovou armaturu na okraj vany
kartuše HANSAECO 3,5
ovládací kartuše HANSAMURANO
prodlužovací souprava 35 m, pro termostaty HANSAMAT
prodlužovací souprava 20 mm
ovládací kartuše HANSA 4.0
proplachovací zátka Varox podle DIN 1988
joysticková kartuše Hansa 3.5
ovládací kartuše Hansa classic 3.5
prodloužení rùžice 12 mm pro HANSAVAROX Ø 170 mm
HANSAVARIO, zpevòovací úhelník
prodlužovací souprava 20 mm, vhodné k 5786 0100
HANSASHINE, Prostøedek pro údržbu armatur
HANSASHINE Minacor, Prostøedek pro údržbu umyvadel
sada rùžic a etážek
HANSAMINIMAT pojistný termostatický pøedsmìšovaè pro montáž na rohový ventil pro
výtokové ventily nebo smìšovací armatury
HANSAMINIMAT pojistný termostatický pøedsmìšovaè pro montáž na rohový ventil pro
výtokové ventily nebo smìšovací armatury
HANSALIVING, X - Plate
HANSALIVING, X - Plate
5828 0100
5829 0100
5830 0100
5833 0101
5834 9103
chrom
chrom
5835 2101
5836 0100
5841 0101
5842 9103
chrom
5844 2101
5858 0100
chrom
sklo, granitovì šedé
5859 0900
5860 0100
sklo, granitovì šedé
sklo, zrcadlové
5861 0900
59 904 501
59 904 601
59 905 576
59 905 577
59 910 424
59 910 648
59 911 431
59 911 437
59 911 653
59 912 160
59 912 163
59 912 169
59 912 235
59 912 307
59 912 324
59 912 387
59 912 459
59 912 754
59 912 791
59 912 794
59 913 051
59 913 075
59 913 081
59 913 086
59 913 136
59 913 577
59 913 578
59 913 824
6341 0000
sklo, zrcadlové
6341 0100
chrom
6636 0000
6637 0000
chrom
chrom
chrom
chrom
chrom
ušlechtilá ocel
chrom
Vydání 05/2013
Cena bez DPH €
1696,69
90,50
90,50
90,50
365,42
399,70
428,85
50,25
266,46
1008,63
327,53
989,44
1221,79
989,44
1221,79
185,57
48,18
23,00
50,92
42,92
17,51
63,06
33,36
42,94
26,89
54,89
7,78
34,93
51,87
23,12
126,52
132,05
50,92
39,99
28,91
30,14
29,07
30,77
21,82
28,55
9,36
9,36
20,21
144,66
164,11
14,28
14,28
29
NOVINK Y 2013
HANSA|LIVING
H A N S A LOF T
H A N S A LIG N A
H A N S A STEL A
H A N S A RONDA
33
55
56
57
HANSA|HOME
H A N S AT WIS T X L
H A N S A PINTO X L
59
61
DOPLÒUJÍCÍ V ÝROBK Y
PODOMÍTKOVÉ PRODUKTY
H A N S A PRISM A
H A N S A UNITA SPRCHOVÝ SYSTÉM
H A N S A LI V ING SPRCHOVÝ SYSTÉM
H A N S AV I VA FLE X
63
69
71
72
74
C ARE
H A N S A MEDI JE T
H A N S A CLINIC A- E
75
77
KUCHYÒSKÉ ARMATURY
HANSA|LIVING
H A N S A LIG N A
H A N S A STEL A
H A N S A RONDA
79
79
80
HANSA|HOME
H A N S A FORM
H A N S A DISC
H A N S AT WIS T
H A N S A PICO
83
84
85
86
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Umyvadlo
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
Cena €
5755 2103
7149
4015474263314
5755 2203
7149
4015474262058
5752 2203
6769
4015474263529
chrom
5755 2103
285,96
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení měděné trubičky
• WELL v přípravě
vyložení: 146 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
5755 2203
285,96
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
• WELL v přípravě
vyložení: 146 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
5752 2203
270,76
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojení tlakové hadice G 3/8
• WELL v přípravě
vyložení: 146 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Vydání 05/2013
33
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro mělká umyvadla
Obj.č.
Cena €
5769 2103
9312
4015474263345
5754 2103
5269
4015474263277
5754 2203
5269
4015474262041
5753 2203
4888
4015474263284
chrom
5769 2103
372,48
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojení měděné trubičky
• WELL v přípravě
vyložení: 151 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
5754 2103
210,76
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení měděné trubičky
• WELL v přípravě
vyložení: 114 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
5754 2203
210,76
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
• WELL v přípravě
vyložení: 114 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojení tlakové hadice G 3/8
• WELL v přípravě
vyložení: 114 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
34
Vydání 05/2013
chrom
5753 2203
195,52
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
HANSALOFT
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro mělká umyvadla
Obj.č.
Cena €
5756 2103
8460
4015474263512
5777 2103
7149
4015474263710
5786 0100
2632
4015474179264
59 913 086
647
4015474158313
chrom
5756 2103
338,40
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojení měděné trubičky
• WELL v přípravě
vyložení: 143 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSALOFT
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková nástěnná baterie, DN 15
pro podomítkovou instalaci
chrom
5777 2103
285,96
Obj.č.
5786 0100
Cena €
88,68
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• výtok
• ovládací páka (kov)
• pouzdro a nástěnná růžice
vyložení: 193 mm
výtok: pevný
vhodné k 5786 0100
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
zpevňovací úhelník jako příslušenství 59913086
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAVARIO
podomítkové těleso, DN 15
pro 2 otvorové nástěnné pákové baterie
• bez sady pro konečnou montáž
• těleso: mosaz neuvolňující zinek (MS 63)
– Isolierpac, polystyren
• zpevňovací úhelník jako příslušenství 59913086
Pro komletní jednotku objednejte prosím podomítkové
těleso a sadu pro konečnou montáž
HANSAVARIO
zpevňovací úhelník
vhodné pro sádrokarton a předstěnové systémy
ušlechtilá ocel
59 913 086
21,82
• vhodné k 5786 0100
Vydání 05/2013
35
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
Umyvadlo / H A N S AMATRIX podomítkové
HANSALOFT
Sada pro konečnou montáž
umyvadlová páková nástěnná baterie, DN 15
pro podomítkovou instalaci
Obj.č.
Cena €
5757 2103
7149
4015474262126
4400 0000
3990
4015474202627
5766 3203
6297
4015474263352
chrom
5757 2103
285,96
Obj.č.
4400 0000
Cena €
154,94
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• Dekorační sada sestávající z:
• výtok
• ovládací páka (kov)
• pouzdro a nástěnná růžice
vyložení: 197 mm
výtok: pevný
vhodné k tělesu 4400 0000
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
výtok dopředu
průtokové množství: 26 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a volném výtoku
• Hloubka zabudování: 65 mm - 90 mm
• Zvětšení hloubky zabudování o 5 mm při instalaci
na montážní lištu
• těleso: mosaz neuvolňující zinek (MS 63)
• montážní box a ochranná krytka: plast
– s těsnicí manžetou
– vhodná pro suchou výstavbu
– připevňovací systém Multifix
Pro komletní jednotku objednejte prosím podomítkové
těleso a sadu pro konečnou montáž
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
Bidet
HANSALOFT
jednootvorová páková baterie, DN 15
pro bidet
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 97 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 09/2013
36
Vydání 05/2013
chrom
5766 3203
251,88
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
vana/sprcha
HANSALOFT
páková vanová baterie, DN 15
pro nástěnnou montáž
Obj.č.
Cena €
5770 2103
7241
4015474263376
5439 0100
2124
4015474196377
4444 0100
2081
4015474190139
4444 0173
2083
4015474250314
5412 0400
715
4015474128149
24,16
5412 0500
743
4015474128156
25,05
5412 0300
767
4015474128163
25,86
5412 0200
813
4015474128170
chrom
5770 2103
289,64
HANSASTILO
ruční sprcha
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 13 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 5 l/min
5439 0100
průtokové množství: 20/19 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• přepínání - automatické zpětné přepínání sprcha/
vana
• etážky, zakryté
vyložení: 162 mm
Vhodné pouze v kombinaci se sprchovými hadicemi,
které mají konusovou převlečnou matici.
Plánovaná dostupnost od 09/2013
chrom
79,30
• technika proti usazeninám
HANSA
nástěnný držák sprchy
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
Obj.č.
Cena €
chrom
4444 0100
68,86
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
HANSA
nástěnný držák sprchy
Obj.č.
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
4444 0173
sprchová hadice Silverjet®
Obj.č.
• připojení G 1/2 x G 1/2
• chromovaný vzhled
• hadicový konus s integrovanou ochranou proti
překroucení
chrom, délka 1250 mm
Cena €
chrom
68,86
Cena €
5412 0400
chrom, délka 1600 mm
5412 0500
chrom, délka 1750 mm
5412 0300
chrom, délka 2000 mm
5412 0200
27,40
Vhodné sprchy a sprchové systémy najdete v segmentu DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY.
Vhodné termostaty najdete v segmentu DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY.
Vydání 05/2013
37
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
Vana / Sprcha H A N S AVAROX podomítkové
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové vanové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
Obj.č.
Cena €
5760 9003
5832
4015474262164
5772 9003
5621
4015474263383
5760 3003
7635
4015474262232
chrom
5760 9003
233,28
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové vanové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
5772 9003
224,84
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové vanové baterii
se zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 07/2013
38
Vydání 05/2013
chrom
5760 3003
305,40
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové vanové baterii
se zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
Obj.č.
Cena €
5772 3003
7431
4015474263390
4112 9573
11688
4015474173354
4866 9501
11388
4015474245167
4000 0000
2306
4015474111301
chrom
5772 3003
297,24
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
bez regulace množství vody
bezšroubová růžice
chrom
4112 9573
386,50
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 41 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a s volným výtokem
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
bez regulace množství vody
bezšroubová růžice
chrom
4866 9501
442,17
Obj.č.
4000 0000
Cena €
77,67
průtokové množství: 41 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a s volným výtokem
vhodné k tělesu 4000 / 4001
HANSAVAROX
základní jednotka, kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
bez předuzavíracích ventilů
Pro kompletní výrobek objednejte prosím základní a
funkční jednotku s dekorační sadou.
Proplachujte podle DIN 1988 se speciální zátkou
B-lock č.: 59 912 794
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
Vydání 05/2013
39
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
Obj.č.
4001 0000
Cena €
111,92
HANSA
Sada pro konečnou montáž
hodící se na podomítkové ventily vřetenové nebo s
keramickými destičkami
Obj.č.
Cena €
• pro podomítkové ventily
• pro vícecestný ventil 0295 0100
páka chrom, se skleněnou vložkou, černá
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
páka chrom, se skleněnou vložkou, bílá
0228 9178
121,67
HANSA
Sada pro konečnou montáž
hodící se na podomítkové ventily vřetenové nebo s
keramickými destičkami
Obj.č.
Cena €
HANSAVAROX
základní jednotka, kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
s předuzavíracími ventily
4001 0000
3321
4015474110892
0228 9172
1884
4015474173118
70,33
0228 9177
3259
4015474187153
121,67
0228 9178
3259
4015474187252
0628 9105
1836
4015474250024
0295 0100
3558
4015474186477
5765 2100
2916
4015474262225
Pro kompletní výrobek objednejte prosím základní a
funkční jednotku s dekorační sadou.
Proplachujte podle DIN 1988 se speciální zátkou
B-lock č.: 59 912 794
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
chrom
0228 9172
0228 9177
chrom
0628 9105
71,30
Obj.č.
0295 0100
Cena €
117,66
• pro podomítkové ventily
• pro vícecestný ventil 0295 0100
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
HANSA
podomítkové těleso
pro vícecestný ventil, G 1/2, DN 15
průtokové množství: 40 l/min. (výtok), měřeno při
3 barech hydraulického tlaku
•
•
•
•
1 vstup smíchané vody, G 1/2 vnitřní závit
2 výstupy, G1/2 vnitřní závit
s integrovanou regulací množství vody
s integrovaným uzavíráním
DN15 (G1/2) HANSAVAROX a
DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty najdete v segmentu DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY
„Podomítkové instalační systémy“
v části HANSAVAROX / HANSAVARIO.
Vana
Obj.č.
HANSALOFT
výtok do vany, DN 15
jako nástěnný výtok
5765 2100
• růžice hranatá, 75x75mm
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
• růžice kulatá, Ø 75 mm přiložena navíc
vyložení: 193 mm
výtok: pevný
Plánovaná dostupnost od 07/2013
40
Cena €
chrom
Vydání 05/2013
116,64
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Vana / sprcha H A N S AMATRIX podomítkové
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 10
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sprchovou sadou
s výtokem do vany, DN 15
Obj.č.
Cena €
4487 4100
14950,54
4015474264274
4486 0020
10406
4015474250864
4487 4120
15502,71
4015474264281
chrom
4487 4100
598,02
Obj.č.
4486 0020
Cena €
404,04
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 5764 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1x číslo výrobku 5765 2100
- vanový výtok
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0020
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 02
páková baterie, DN 15 (G1/2)
pro 2 nástěnné vývody
průtokové množství: 25/25 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4401 0000
- podomítkové těleso páková baterie
• 2x č.výr. 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 12
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sprchovou sadou
s výtokem do vany, DN 15
chrom
4487 4120
620,11
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1x číslo výrobku 5765 2100
- vanový výtok
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0050
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Vydání 05/2013
41
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 05
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
pro 2 nástěnné vývody
Obj.č.
4486 0050
Cena €
567,42
Obj.č.
Cena €
4486 0050
14613
4015474250895
4487 4130
13405,86
4015474267787
4486 0060
10043,91
4015474268487
průtokové množství: 26/26 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4403 0000
- podomítkové těleso termostatická baterie
• 2x č.výr. 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
Proplachujte podle DIN 1988 pomocí speciální zátky
č. 59 913 589
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
chrom
4487 4130
536,23
Obj.č.
4486 0060
Cena €
401,76
• 1x číslo výrobku 5764 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 06
páková baterie, DN 15 (G1/2)
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
bez soupravy pro napouštění vany HANSAFILL
průtokové množství: 25/25 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4401 0000
- podomítkové těleso páková baterie
• 1x číslo výrobku 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážní lišta
• 1 x číslo výrobku 4480 0000 - přerušovač potrubí
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
42
Vydání 05/2013
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Sprcha
HANSALOFT
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
Obj.č.
Cena €
5771 0173
6015
4015474263369
5771 9173
6015
4015474264373
5267 0203
11728
4015474267824
chrom
5771 0173
240,60
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 18 l/min,
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALOFT
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
chrom
5771 9173
240,60
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSALIVING sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
pro přímé připojení k nástěnným armaturám
chrom
5267 0203
469,12
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
vhodné k nástěnným sprchovým armaturám
HANSALOFT 5771 9173,
HANSADESIGNO 5186 9173,
HANSALIGNA 0667 9103,
HANSASTELA 5767 9101,
HANSARONDA 0367 9173
Plánovaná dostupnost od 09/2013
Vydání 05/2013
43
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSALIVING sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
pro přímé připojení k nástěnným armaturám
Obj.č.
Cena €
5267 0213
13848
4015474267831
5167 0200
25977
4015474173729
4441 0190
8621
4015474190030
4441 0100
4535
4015474190122
chrom
5267 0213
553,92
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
vhodné k nástěnným sprchovým armaturám
HANSALOFT 5771 9173,
HANSADESIGNO 5186 9173,
HANSALIGNA 0667 9103,
HANSASTELA 5767 9101,
HANSARONDA 0367 9173
Plánovaná dostupnost od 09/2013
Sprchový systém HANSAJET
sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
pro přímé připojení k nástěnným armaturám
chrom
5167 0200
1008,63
průtokové množství: 20 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• s HANSARAIN hlavovou sprchou a HANSAPUREJET
ruční sprchou
• tyč vedoucí vodu Ø 18 mm
vhodné pro sprchové nástěnné armatury HANSACUBE
5834 9103, HANSALOFT 5771 9173, HANSADESIGNO
5186 9173, HANSALIGNA 0667 9103, HANSASTELA
5767 9101, HANSARONDA 0367 9173
HANSA
souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
•
•
•
•
•
•
Cena €
chrom
4441 0190
285,09
Obj.č.
Cena €
sestávající z:
nástěnná tyč
1100 mm (zkrátitelná), Ø 18 mm
ruční sprcha HANSADESIGNO
sprchová hadice Silverjet®
délka 1600 mm
HANSA
celokovová nástěnná tyč
Sprchová tyč „1100“
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
• nástěnná tyč
• 1100 mm, Ø 18 mm
• zkrátitelná délka
44
Obj.č.
Vydání 05/2013
chrom
4441 0100
150,00
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
HANSA
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč „600“
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
Obj.č.
Cena €
4440 0100
4536
4015474194274
0418 0340
9397
4015474257474
0418 0300
15082
4015474190153
0419 0340
9227
4015474257498
chrom
4440 0100
150,00
Obj.č.
Cena €
• nástěnná tyč
• 600 mm, Ø 18 mm
• zkrátitelná délka
HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 250 x 250 mm
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
0418 0340
361,42
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• se sprchovým ramínkem 400 mm
• technika proti usazeninám
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vyložení: 400 mm
HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
0418 0300
498,77
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 45 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• se sprchovým ramínkem 400 mm
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
• technika proti usazeninám
vyložení: 400 mm
HANSAVIVA
hlavová sprcha, DN 15
hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 250 x 250 mm
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
0419 0340
354,89
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• se stropní spojovací trubkou,
zkrátitelnou 78-198 mm
• technika proti usazeninám
Vydání 05/2013
45
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSARAIN
hlavová sprcha, DN 15
sprchová hlavice, mosaz Ø 220 mm
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
Obj.č.
Cena €
0419 0300
14540
4015474190160
4444 0100
2081
4015474190139
4444 0173
2083
4015474250314
5762 9003
4529
4015474262195
chrom
0419 0300
480,81
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 45 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• se stropní spojovací trubkou,
zkrátitelnou 78-198 mm
• technika proti usazeninám
HANSA
nástěnný držák sprchy
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
4444 0100
68,86
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
HANSA
nástěnný držák sprchy
Obj.č.
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
4444 0173
Cena €
chrom
68,86
Vhodné sprchy a sprchové systémy najdete v segmentu DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY.
Sprcha / HA N S AVAROX podomítkové
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové sprchové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
průtokové množství: 22 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 07/2013
46
Vydání 05/2013
Obj.č.
Cena €
chrom
5762 9003
181,16
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALOFT pákové sprchové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
Obj.č.
Cena €
5773 9003
4325
4015474263406
4112 9573
11688
4015474173354
5157 0172
3130
4015474188907
4866 9501
11388
4015474245167
5157 0173
3131
4015474250321
chrom
5773 9003
173,00
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
bez regulace množství vody
bezšroubová růžice
chrom
4112 9573
386,50
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 41 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a s volným výtokem
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
vhodné k tělesu 4000 / 4001
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
použitelné rovněž jako rohový ventil
chrom
5157 0172
116,89
Obj.č.
Cena €
• připojení G 1/2
• Uzavírací ventil: ventil s keramickými destičkami
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
HANSALIVING
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
bez regulace množství vody
bezšroubová růžice
chrom
4866 9501
442,17
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 41 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a s volným výtokem
vhodné k tělesu 4000 / 4001
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
použitelné rovněž jako rohový ventil
chrom
5157 0173
116,89
• hadicová přípojka G 1/2
• Uzavírací ventil: ventil s keramickými destičkami
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
Vydání 05/2013
47
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSAVAROX
základní jednotka, kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
bez předuzavíracích ventilů
Obj.č.
4000 0000
Cena €
77,67
Obj.č.
4001 0000
Cena €
111,92
4000 0000
2306
4015474111301
4001 0000
3321
4015474110892
0287 9172
4400
4015474187269
145,50
0287 9177
5740
4015474187351
189,82
0287 9178
5740
4015474187405
0285 0100
5874
4015474676855
Pro kompletní výrobek objednejte prosím základní a
funkční jednotku s dekorační sadou.
Proplachujte podle DIN 1988 se speciální zátkou
B-lock č.: 59 912 794
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
HANSAVAROX
základní jednotka, kompaktní řešení, DN 15
podomítkové těleso
s předuzavíracími ventily
Pro kompletní výrobek objednejte prosím základní a
funkční jednotku s dekorační sadou.
Proplachujte podle DIN 1988 se speciální zátkou
B-lock č.: 59 912 794
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
DN15 (G1/2) HANSAVAROX a
DN20 (G3/4) HANSAVARIO termostaty najdete v segmentu DOPLŇUJÍCÍ VÝROBKY
„Podomítkové instalační systémy“
v části HANSAVAROX / HANSAVARIO.
příslušenství
Obj.č.
HANSA
Sada pro konečnou montáž
vícecestný přepínač
•
•
•
•
Cena €
chrom
0287 9172
růžice hranatá, 75x75mm
Růžice, zabezpečená proti přetočení
růžice kulatá, Ø 75 mm přiložena navíc
vhodné k tělesu 0285 0100
páka chrom, se skleněnou vložkou, černá
0287 9177
páka chrom, se skleněnou vložkou, bílá
0287 9178
189,82
Obj.č.
0285 0100
Cena €
197,93
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
HANSA
podomítkové těleso
pro vícecestný ventil, G 3/4, DN 20
průtokové množství: 78 l/min (výtok),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
•
•
•
•
48
1 přívod smíšené vody, G 3/4 vnitřní závit
3 výstupy, G 3/4 vnitřní závit
2 výstupy bez obtokového šroubu a výstup vlevo
hloubka zabudování: 35,5 - 70,5 mm
Vydání 05/2013
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
HANSA
Sada pro konečnou montáž
hodící se na podomítkové ventily vřetenové nebo s
keramickými destičkami
Obj.č.
Cena €
• pro podomítkové ventily
• pro vícecestný ventil 0295 0100
páka chrom, se skleněnou vložkou, černá
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
páka chrom, se skleněnou vložkou, bílá
0228 9178
121,67
HANSA
Sada pro konečnou montáž
hodící se na podomítkové ventily vřetenové nebo s
keramickými destičkami
Obj.č.
Cena €
0228 9172
1884
4015474173118
70,33
0228 9177
3259
4015474187153
121,67
0228 9178
3259
4015474187252
0628 9105
1836
4015474250024
0295 0100
3558
4015474186477
0225 0100
2381
4015474606562
0226 0100
2733
4015474606586
0220 0100
1115
4015474598287
0221 0100
1472
4015474598294
0230 0100
1703
4015474598317
chrom
0228 9172
0228 9177
chrom
0628 9105
71,30
Obj.č.
0295 0100
Cena €
117,66
Obj.č.
0225 0100
Cena €
80,29
Obj.č.
0226 0100
Cena €
92,13
Obj.č.
0220 0100
Cena €
37,58
Obj.č.
0221 0100
Cena €
49,59
Obj.č.
0230 0100
Cena €
66,12
• pro podomítkové ventily
• pro vícecestný ventil 0295 0100
Pro kompletní výrobek objednejte prosím
sadu pro konečnou montáž a jedno podomítkové
těleso.
HANSA
podomítkové těleso
pro vícecestný ventil, G 1/2, DN 15
průtokové množství: 40 l/min. (výtok), měřeno
při 3 barech hydraulického tlaku
•
•
•
•
1 vstup smíchané vody, G 1/2 vnitřní závit
2 výstupy, G1/2 vnitřní závit
s integrovanou regulací množství vody
s integrovaným uzavíráním
podomítkový ventil HANSA s keramickými
destičkami
závitový přípoj G 1/2 (DN 15)
průtokové množství: do 30 l/min
• hloubka zabudování od 10 do 80 mm
podomítkový ventil HANSA s keramickými
destičkami
závitový přípoj G 3/4 (DN 20)
průtokové množství: do 48 l/min
• hloubka zabudování od 10 do 80 mm
Podomítkový ventil HANSA s vřetenovým
ventilem Präzisa
závitový přípoj G 1/2 (DN 15)
průtokové množství: do 30 l/min
• hloubka zabudování od 10 do 45 mm
Podomítkový ventil HANSA s vřetenovým
ventilem Präzisa
závitový přípoj G 3/4 (DN 20)
průtokové množství: do 48 l/min
• hloubka zabudování od 10 do 45 mm
Podomítkový ventil HANSA s vřetenovým
ventilem Präzisa
pájený přípoj
DN 15 (15 mm)
průtokové množství: do 30 l/min
Vydání 05/2013
49
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
Obj.č.
Cena €
5118 0170
1448
4015474173101
5118 0173
1448
4015474250154
5157 0172
3130
4015474188907
5157 0173
3131
4015474250321
4404 0000
1333
4015474203358
4444 0100
2081
4015474190139
4444 0173
2083
4015474250314
59 913 577
240
4015474250307
chrom
5118 0170
54,07
• připojení hadice DN 15 (G 1/2)
• Růžice, zabezpečená proti přetočení
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti
(podle DIN EN 1717)
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
Obj.č.
• připojení hadice DN 15 (G 1/2)
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti
(podle DIN EN 1717)
5118 0173
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
použitelné rovněž jako rohový ventil
Obj.č.
Cena €
chrom
54,07
Cena €
chrom
5157 0172
116,89
Obj.č.
Cena €
• připojení G 1/2
• Uzavírací ventil: ventil s keramickými destičkami
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
HANSA
nástěnný přípojný oblouk, DN 15
s integrovaným uzavíráním
použitelné rovněž jako rohový ventil
chrom
5157 0173
116,89
Obj.č.
4404 0000
Cena €
51,75
Obj.č.
Cena €
• hadicová přípojka G 1/2
• Uzavírací ventil: ventil s keramickými destičkami
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
úhlové připojení
• vnitřní závit, G 1/2
• těleso: mosaz neuvolňující zinek (MS 63)
– připevňovací systém Multifix
– Isolierpac, polystyren
Použití ve spojení s montážní lištou HANSAMATRIX
nebo pro všechna standardní připojení DN 15
HANSA
nástěnný držák sprchy
také ke kombinaci s HANSAMATRIX
chrom
4444 0100
68,86
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
50
HANSA
nástěnný držák sprchy
Obj.č.
Cena €
• mosaz, pochromovaná
• držák sprchy, pevný
• připevňovací sada
4444 0173
68,86
HANSASHINE
Prostředek pro údržbu armatur
Balení 75 ml
Obj.č.
59 913 577
Cena €
9,36
chrom
Vydání 05/2013
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
Sprcha / HA N S AMATRIX podomítkové
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační balíček
03
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí
s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
Obj.č.
Cena €
4487 4030
27797,24
4015474264250
4487 4040
25868,14
4015474264267
4486 0010
14356
4015474250857
chrom
4487 4030
1111,89
• 1x číslo výrobku 5764 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x č.výr. 4442 0100
- souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
• 1x č.výr. 0418 0300
- hlavová sprcha HANSARAIN
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0010
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 04
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sprchovou sadou
s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
Obj.č.
Cena €
chrom
4487 4040
1034,73
Obj.č.
4486 0010
Cena €
557,43
• 1x číslo výrobku 5764 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1x č.výr. 0418 0300
- hlavová sprcha HANSARAIN
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0010
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 01
páková baterie, DN 15 (G1/2)
pro 2 nástěnné vývody
průtokové množství: 25/25 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4401 0000
- podomítkové těleso páková baterie
• 2x č.výr. 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 3x č.výr. 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
Vydání 05/2013
51
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 01
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
s celokovovou tyčí 1100 mm
Obj.č.
Cena €
4487 4010
9939,07
4015474264243
4400 0000
3990
4015474202627
4487 0070
28793
4015474250963
4487 0071
24449,27
4015474268548
chrom
4487 4010
397,56
Obj.č.
4400 0000
Cena €
154,94
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 5763 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x číslo výrobku 4441 0100
- celokovová nástěnná tyč 1100 mm
• bez sprchové soupravy
vhodné k tělesu 4400 0000
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
podomítkové těleso, DN 15
páková baterie
výtok dopředu
průtokové množství: 26 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a volném výtoku
• Hloubka zabudování: 65 mm - 90 mm
• Zvětšení hloubky zabudování o 5 mm při instalaci
na montážní lištu
• těleso: mosaz neuvolňující zinek (MS 63)
• montážní box a ochranná krytka: plast
– s těsnicí manžetou
– vhodná pro suchou výstavbu
– připevňovací systém Multifix
Pro komletní jednotku objednejte prosím podomítkové
těleso a sadu pro konečnou montáž
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 07
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí
s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
chrom
4487 0070
1117,99
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x č.výr. 4442 0100
- souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
• 1x č.výr. 0418 0300
- hlavová sprcha HANSARAIN
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 07
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí
HANSAVIVA hlavová sprcha
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x č.výr. 4442 0100
- souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
• 1 x číslo výrobku 0418 0340 - HANSAVIVA hlavová
sprcha (hranatá 250x250)
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
52
Vydání 05/2013
Obj.č.
Cena €
chrom
4487 0071
977,97
HANSA|LIVING
H AN S ALOFT
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 08
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sprchovou sadou
s hlavovou sprchou HANSARAIN, DN 15
Obj.č.
Cena €
4487 0080
26793
4015474250970
4487 0081
22520,17
4015474268555
4486 0040
18563
4015474250888
4487 0050
15079
4015474250949
chrom
4487 0080
1040,36
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1x č.výr. 0418 0300
- hlavová sprcha HANSARAIN
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 08
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sprchovou sadou
HANSAVIVA hlavová sprcha
Obj.č.
Cena €
chrom
4487 0081
900,81
Obj.č.
4486 0040
Cena €
720,80
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 0418 0340 - HANSAVIVA hlavová
sprcha (hranatá 250x250)
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 04
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
pro 2 nástěnné vývody
průtokové množství: 26/26 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4403 0000
- podomítkové těleso termostatická baterie
• 2x č.výr. 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 3x č.výr. 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
Proplachujte podle DIN 1988 pomocí speciální zátky
č. 59 913 589
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 05
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí
chrom
4487 0050
585,49
• 1x číslo výrobku 4452 9503 - Sada pro konečnou
montáž termostatická baterie
• 1x č.výr. 4442 0100
- souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0030
Vydání 05/2013
53
HANSA|LIVING
HANSA LOFT
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 06
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sprchovou sadou
Obj.č.
Cena €
4487 0060
13079
4015474250956
4486 0030
11289
4015474250871
chrom
4487 0060
507,86
Obj.č.
4486 0030
Cena €
438,34
• 1x číslo výrobku 4452 9503 - Sada pro konečnou
montáž termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0030
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 03
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
pro 1 nástěnný vývod
průtokové množství: 25 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku a s volným výtokem
• 1x číslo výrobku 4402 0000
- podomítkové těleso termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
Proplachujte podle DIN 1988 pomocí speciální zátky
č. 59 913 589
54
Vydání 05/2013
HANSA|LIVING
HA NS ALIGNA
umyvadlová, boční ovládání
HANSALIGNA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
chrom
Cena €
5530 2203
5092
5535 2203
4837
chrom
5530 2203
203,68
6636 0000
14,28
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 100 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
Plánovaná dostupnost od 10/2013
HANSALIGNA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
chrom
Cena €
chrom
5535 2203
193,48
6636 0000
14,28
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• bez otvoru pro táhlo
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 100 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
Plánovaná dostupnost od 10/2013
Vydání 05/2013
55
HANSA|LIVING
HANSA STELA
umyvadlová, boční ovládání
HANSASTELA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
Obj.č.
Cena €
5715 2201
4887
4015474261433
5714 2201
4507
4015474261419
chrom
5715 2201
191,64
6636 0000
14,28
chrom
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• CACHÉ® regulátor proudu vody s montážním
klíčem
• Pin - tyčinková ovládací páka (kov)
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
HANSASTELA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• CACHÉ® regulátor proudu vody s montážním
klíčem
• Pin - tyčinková ovládací páka (kov)
• bez odpadní soupravy
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
56
Vydání 05/2013
Obj.č.
Cena €
chrom
5714 2201
176,76
6636 0000
14,28
chrom
HANSA|LIVING
H AN S ARONDA
umyvadlová, boční ovládání
HANSARONDA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
chrom
Cena €
5526 2203
4588
4015474261693
5534 2203
4412
4015474263994
chrom
5526 2203
183,52
6636 0000
14,28
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• odpadní souprava (kov)
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 100 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
chrom
Cena €
chrom
5534 2203
176,48
6636 0000
14,28
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• bez otvoru pro táhlo
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 100 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
kombinovatelné s X-Plate 6636 0000
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Vydání 05/2013
57
HANSA|HOME
H AN S A TWIST XL
Umyvadlo
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
Cena €
0901 2283
3168
4015474263826
0901 2285
3168
4015474263833
0902 2283
2789
4015474263864
chrom
0901 2283
126,72
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
odpadní souprava (kov)
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
0901 2285
126,72
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
•
otevřená páka (kov)
odpadní souprava (kov)
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
chrom
0902 2283
111,56
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
•
bez odpadní soupravy
bez otvoru pro táhlo
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
Vydání 05/2013
59
HANSA|HOME
HANSATWIST XL
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
Cena €
0902 2285
2789
4015474263871
0903 1183
3756
4015474263901
0903 1185
3756
4015474263918
chrom
0902 2285
111,56
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
•
•
otevřená páka (kov)
bez odpadní soupravy
bez otvoru pro táhlo
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
0903 1183
150,24
Obj.č.
Cena €
• odpadní souprava (kov)
• připojení měděné trubičky
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
HANSATWIST XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
• otevřená páka (kov)
• odpadní souprava (kov)
• připojení měděné trubičky
vyložení: 123 mm
výtok: pevný, litý
60
Vydání 05/2013
chrom
0903 1185
150,24
HANSA|HOME
H AN S APINTO XL
Umyvadlo
HANSAPINTO XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
Cena €
4501 2203
2324
4015474263772
4502 2203
2196
4015474263796
4503 1103
2641
4015474263819
chrom
4501 2203
92,96
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
odpadní souprava (kov)
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 102 mm
výtok: pevný, litý
HANSAPINTO XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
Obj.č.
Cena €
chrom
4502 2203
87,84
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
•
bez odpadní soupravy
bez otvoru pro táhlo
připojení tlakové hadice G 3/8
DVGW se připravuje
WELL v přípravě
vyložení: 102 mm
výtok: pevný, litý
HANSAPINTO XL
Jednootvorová páková baterie pro umyvadlo,
DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
Obj.č.
Cena €
chrom
4503 1103
105,64
• odpadní souprava (kov)
• připojení měděné trubičky
vyložení: 102 mm
výtok: pevný, litý
Vydání 05/2013
61
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HA NS AMATRIX
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALOFT
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
Obj.č.
Cena €
4487 4130
13405,86
4015474267787
4487 0130
13531,67
4015474268494
4487 1130
13419,84
4015474268500
4487 2130
12727,88
4015474268524
chrom
4487 4130
536,23
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 5764 9503 - sada pro konečnou
montáž pákové baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
hodící se k HANSADESIGNO
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
chrom
4487 0130
541,27
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 4451 9503
- Sada pro konečnou montáž páková baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSALIGNA
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
chrom
4487 1130
536,79
Obj.č.
Cena €
• 1x č.výr. 4455 9503
- Sada pro konečnou montáž páková baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSARONDA
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
chrom
4487 2130
509,12
• 1x č.výr. 4459 9503
- Sada pro konečnou montáž páková baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
Vydání 05/2013
63
HANSA MATRIX
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HANSAMATRIX
sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 13
páková baterie, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSASTELA
se sprchovou sadou
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
Obj.č.
Cena €
4487 3130
13419,84
4015474268531
4486 0060
10043,91
4015474268487
4487 0071
24449,27
4015474268548
4487 0081
22520,17
4015474268555
chrom
4487 3130
536,79
Obj.č.
4486 0060
Cena €
401,76
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 4457 9503
- Sada pro konečnou montáž páková baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 4481 0000 - sada pro konečnou
montáž přerušovač potrubí 75 x 75
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0060
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 06
páková baterie, DN 15 (G1/2)
pro vzdálené napouštění vany (HANSAFILL)
bez soupravy pro napouštění vany HANSAFILL
průtokové množství: 25/25 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4401 0000
- podomítkové těleso páková baterie
• 1x číslo výrobku 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 1x číslo výrobku 4405 0000
- montážní lišta
• 1 x číslo výrobku 4480 0000 - přerušovač potrubí
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
proplachujte podle DIN 1988
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 07
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sadou s nástěnnou tyčí
HANSAVIVA hlavová sprcha
chrom
4487 0071
977,97
Obj.č.
Cena €
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x č.výr. 4442 0100
- souprava s nástěnnou tyčí 1100 mm
• 1 x číslo výrobku 0418 0340 - HANSAVIVA hlavová
sprcha (hranatá 250x250)
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
HANSAMATRIX
Sada pro konečnou montáž - instalační
balíček 08
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
vhodné k HANSADESIGNO, HANSALIGNA,
HANSASTELA, HANSARONDA,
HANSALOFT
se sprchovou sadou
HANSAVIVA hlavová sprcha
• 1x číslo výrobku 4453 9503
- Sada pro konečnou montáž termostatická baterie
• 1x číslo výrobku 4443 0100
- sprchová souprava
• 1 x číslo výrobku 0418 0340 - HANSAVIVA hlavová
sprcha (hranatá 250x250)
vhodné k podomítkovému balíčku 4486 0040
64
Vydání 05/2013
chrom
4487 0081
900,81
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HA NS AMATRIX
HANSAMATRIX
Podomítkové těleso - instalační balíček 04
baterie s termostatem, DN 15 (G1/2)
pro 2 nástěnné vývody
Obj.č.
4486 0040
Cena €
720,80
průtokové množství: 26/26 l/min (výtok/sprcha), měřeno při 3 barech hydraulického tlaku a volném výtoku
• 1x číslo výrobku 4403 0000
- podomítkové těleso termostatická baterie
• 2x č.výr. 4404 0000
- podomítkové těleso úhlové připojení
• 3x č.výr. 4405 0000
- montážní lišta
Pro komletní výrobek objednejte prosím podomítkový
instalační balíček a balíček pro konečnou montáž.
v případě potřeby objednejte samostatně 4405 0100
sadu montážních úhelníků (balení: 2 ks)
Proplachujte podle DIN 1988 pomocí speciální zátky
č. 59 913 589
Vydání 05/2013
65
4486 0040
18563
4015474250888
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
příslušenství
HANSALIVING
X - Plate
Obj.č.
• X/O podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus
6636 0000
Cena €
6636 0000
357
4015474267909
6637 0000
357
4015474267916
4111 9583
7558
4015474267923
4111 3583
9778
4015474267947
4110 9583
6481
4015474267954
chrom
14,28
Plánovaná dostupnost od 06/2013
HANSALIVING
X - Plate
Obj.č.
• X/O podložka hranatá 55 mm x 55 mm, 1 kus
6637 0000
Cena €
chrom
14,28
Plánovaná dostupnost od 06/2013
HANSAVAROX funkční jednotka s dekorační sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
Obj.č.
Cena €
chrom
4111 9583
249,98
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSAVAROX funkční jednotka s dekorační sadou k pákové vanové baterii HANSADESIGNO
se zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
4111 3583
323,34
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSAVAROX funkční jednotka s dekorační sadou k pákové sprchové baterii HANSADESIGNO
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
průtokové množství: 22 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• bez přepínání
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
66
Vydání 05/2013
chrom
4110 9583
214,36
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
příslušenství
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALIGNA pákové vanové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
Obj.č.
Cena €
4385 9513
5859
4015474267978
4385 3513
7742
4015474267992
4387 9513
4335
4015474268005
4784 9051
6934
4015474268029
chrom
4385 9513
227,51
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALIGNA pákové vanové baterii
se zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
4385 3513
300,66
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSALIGNA pákové sprchové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
chrom
4387 9513
168,34
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k pákové vanové baterii HANSASTELA
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
4784 9051
233,89
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
Vydání 05/2013
67
příslušenství
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k pákové vanové baterii HANSASTELA se
zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
Obj.č.
Cena €
4784 3051
8985
4015474268043
4785 9051
4709
4015474268050
4384 9583
5765
4015474268074
4384 3583
7237
4015474268098
4386 9583
3803
4015474268104
chrom
4784 3051
303,11
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSAVAROX funkční jednotka s dekorační
sadou
k pákové sprchové baterii HANSASTELA
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
chrom
4785 9051
158,87
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Certifikát DVGW NW-6506 BU 0213
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSARONDA pákové vanové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
4384 9583
232,80
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
Funkční jednotka s dekorační sadou
k pákové vanové baterii HANSARONDA
se zabezpečením proti zpětnému toku
bezšroubová růžice
funkční jednotka s přepínáním
chrom
4384 3583
292,25
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/21 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Funkční jednotka HANSAVAROX s dekorační
sadou
k HANSARONDA pákové sprchové baterii
bezšroubová růžice
funkční jednotka bez přepínání
průtokové množství: 21 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
vhodné k tělesu 4000 / 4001
Plánovaná dostupnost od 08/2013
68
Vydání 05/2013
chrom
4386 9583
153,57
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
H AN S APRISMA
HANSAPRISMA
vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
Obj.č.
Cena €
5810 2101
5456
4015474259294
5808 0101
4335
4015474259225
5809 9103
13927
4015474259263
5809 9113
16217
4015474261402
chrom
5810 2101
213,97
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/19 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
• THERMO COOL - funkce
• přepínání sprcha/vana v uzavíracím ventilu
• etážky, zakryté
vyložení: 182 mm
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSAPRISMA
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
chrom
5808 0101
169,98
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
THERMO COOL - funkce
množstevní ventil s keramickými destičkami
tlačítko pro úsporu vody
etážky, zakryté
HANSAPRISMA
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným sprchovým systémem
chrom
5809 9103
546,17
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• THERMO COOL - funkce
• HANSAVIVA hlavová sprcha Ø 202 mm
• HANSAVIVA ruční sprcha 3-polohová, 100 mm
– 3 proudová
• sprchová hadice, 1750 mm
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSAPRISMA
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným sprchovým systémem
chrom
5809 9113
635,95
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• THERMO COOL - funkce
• hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 250 x 250 mm
• HANSASTILO - ruční sprcha
– 1proudová
• sprchová hadice Silverjet® 1750 mm, chromovaný
vzhled
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 09/2013
Vydání 05/2013
69
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HANSA PRISMA
HANSAPRISMA
renovační sada do sprchy
s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)
Obj.č.
Cena €
4808 0131
5291
4015474259324
4808 0121
5166
4015474259317
4810 2131
6182
4015474259355
4810 2121
6057
4015474259348
chrom
4808 0131
207,50
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
THERMO COOL - funkce
tlačítko pro úsporu vody
etážky, zakryté
HANSAPRISMA
renovační sada do sprchy
s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)
chrom
4808 0121
202,58
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
•
•
•
•
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
THERMO COOL - funkce
tlačítko pro úsporu vody
etážky, zakryté
HANSAPRISMA
renovační sada k vaně
s HANSAVIVA sprchovou sadou 900 mm (4415 0130)
chrom
4810 2131
242,43
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 22/19 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
•
•
•
•
vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
THERMO COOL - funkce
přepínání sprcha/vana v uzavíracím ventilu
etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSAPRISMA
Renovační souprava
renovační sada k vaně
s HANSAVIVA sprchovou sadou 600 mm (4416 0110)
průtokové množství: 22/19 l/min (výtok/sprcha),
měřeno při 3 barech hydraulického tlaku
•
•
•
•
vanový termostat, DN 15 (G 1/2)
THERMO COOL - funkce
přepínání sprcha/vana v uzavíracím ventilu
etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 09/2013
70
Vydání 05/2013
chrom
4810 2121
237,51
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
H AN S AUNITA sprchový systém
HANSAUNITA
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
s přímo připojeným sprchovým systémem
Obj.č.
Cena €
5814 9113 0067
chrom
5814 9113 0067
483,00
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• THERMO COOL - funkce
• hlavová sprcha, mosaz, čtvercová 200 x 200 mm
• HANSAVIVA ruční sprcha 3-polohová, 100 mm
– 3 proudová
• sprchová hadice, 1250 mm
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
• etážky, zakryté
Vydání 05/2013
71
12674
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HANSA LIVING
HANSALIVING sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
pro přímé připojení k nástěnným armaturám
Obj.č.
Cena €
5267 0203
11728
4015474267824
5267 0213
13848
4015474267831
5834 9103
11861
4015474145177
5771 9173
6015
4015474264373
chrom
5267 0203
469,12
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
vhodné k nástěnným sprchovým armaturám
HANSALOFT 5771 9173,
HANSADESIGNO 5186 9173,
HANSALIGNA 0667 9103,
HANSASTELA 5767 9101,
HANSARONDA 0367 9173
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSALIVING sprchový systém
sprchová tyč vedoucí vodu, DN 15 (G 1/2)
pro přímé připojení k nástěnným armaturám
chrom
5267 0213
553,92
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 7 l/min
• sprchová tyč vedoucí vodu Ø 21 mm
vhodné k nástěnným sprchovým armaturám
HANSALOFT 5771 9173,
HANSADESIGNO 5186 9173,
HANSALIGNA 0667 9103,
HANSASTELA 5767 9101,
HANSARONDA 0367 9173
Plánovaná dostupnost od 09/2013
HANSACUBE
sprchová termostatická baterie , DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
s ochranou proti opaření
chrom
5834 9103
399,70
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 20 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
HANSALOFT
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 07/2013
72
Vydání 05/2013
chrom
5771 9173
240,60
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
H AN S ALIVING
HANSADESIGNO
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
Obj.č.
Cena €
5186 9173
8057
4015474188495
0667 9103
5604
4015474249561
5767 9101
5553
4015474267848
0367 9173
4851
4015474212787
chrom
5186 9173
300,84
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
HANSALIGNA
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
chrom
0667 9103
217,60
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
značka DVGW NW-6506CN0315
HANSASTELA
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
chrom
5767 9101
222,12
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
páková sprchová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástěnnou montáž
pro přímé připojení sprchovacího systému HANSAJET
č. 51670200
chrom
0367 9173
194,04
průtokové množství: 19 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• etážky, zakryté
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Vydání 05/2013
73
HANSA VIVA FLEX
DOPLÒUJÍCÍ VÝROBKY
HANSAVIVA flex
ruční sprcha, 1-polohová
Obj.č.
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 8 l/min
4428 0100
4428 0100
889
• technika proti usazeninám
Plánovaná dostupnost od 07/2013
74
Cena €
chrom
Vydání 05/2013
35,56
4015474263758
CARE
ruční sprcha
HA NS A MEDIJET
HANSAMEDIJET
ruční sprcha téměř bez aerosolu, DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 8 l/min
0416 0170
Cena €
0416 0170
802
4015474263741
4428 0170
889
4015474268449
4429 0170
831
4015474268456
0413 0100
379
4015474014596
0411 0200
**
0411 0100
354
4015474678927
5199 0200
**
chrom
32,08
• trysky odnímatelné
• technika proti usazeninám
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAMEDIJET flex
ruční sprcha téměř bez aerosolu, DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 8 l/min
4428 0170
Cena €
chrom
35,56
• trysky odnímatelné
• technika proti usazeninám
Plánovaná dostupnost od 07/2013
hlavová sprcha
HA NS A MEDIJET
HANSAMEDIJET
hlavová sprcha s malým podílem aerosolu
bez ramínka sprchy
Obj.č.
Cena €
chrom
4429 0170
33,20
průtokové množství: 12 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
doporučený minimální průtok: 8 l/min
• trysky odnímatelné
• technika proti usazeninám
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
pro hlavové sprchy HANSA
Obj.č.
Cena €
chrom
0413 0100
12,83
• připojení G1/2 x G1/2
vyložení: 100 mm
Nahrazující model 5199 0200
Dodávka do vyčerpání zásob
HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
pro hlavové sprchy HANSA
Obj.č.
Cena €
chrom
0411 0200
15,64
• připojení G1/2 x G1/2
vyložení: 200 mm
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
pro hlavové sprchy HANSA
Obj.č.
Cena €
chrom
0411 0100
11,97
• připojení G1/2 x G1/2
vyložení: 185 mm
Dodávka do vyčerpání zásob
Nahrazující model 0411 0200
HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
pro hlavové sprchy HANSA
Obj.č.
Cena €
chrom
5199 0200
23,18
• připojení G1/2 x G1/2
vyložení: 165 mm
Vydání 05/2013
75
CARE
Obj.č.
HANSAJET
ramínko sprchy, DN 15
pro hlavové sprchy HANSA
Cena €
5199 0100
1857
4015474164949
0400 0170
4238
4015474264366
0412 0473
656
4015474255029
26,23
0412 0573
736
4015474255036
29,46
0412 0373
769
4015474255043
30,76
0412 0273
828
4015474255050
0448 0100
3237
4015474031470
chrom
5199 0100
62,59
• připojení G1/2 x G1/2
vyložení: 178 mm
sprchová souprava
HA NS A MEDIJET
Obj.č.
HANSAMEDIJET
sada s nástěnnou tyčí 900 mm
pro větší namáhání
Cena €
chrom
0400 0170
169,52
• sestávající z:
• HANSAJET
celokovová nástěnná tyč „900“, Ø 18 mm
• ruční sprcha HANSAMEDIJET, téměř bez aerosolu
• trysky odnímatelné
• HANSAMEDIJET-sprchová hadice, opletený vzhled,
1750 mm dlouhá
• připevňovací sada
Plánovaná dostupnost od 07/2013
sprchová hadice
HA NS A MEDIJET
Obj.č.
HANSAMEDIJET
sprchová hadice
• připojení G 1/2 x G 1/2
• hadicový konus s integrovanou ochranou proti
překroucení
• DVGW W270 vyhovující materiál
Cena €
chrom, opletený vzhled
délka 1250 mm
0412 0473
chrom, opletený vzhled
délka 1600 mm
0412 0573
chrom, opletený vzhled
délka 1750 mm
0412 0373
chrom, opletený vzhled
délka 2000 mm
0412 0273
nástěnná tyč
HA NS A MEDIJET
Obj.č.
HANSAJET
celokovová nástěnná tyč
nástěnná tyč „900“
pro větší namáhání
Cena €
chrom
0448 0100
• jezdec: výškově nastavitelný
76
33,11
Vydání 05/2013
109,10
CARE
HANSA CLINICA-E
HANSACLINICA-E
elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15
síťový provoz
řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek)
připojení pro studenou nebo smíšenou vodu
Obj.č.
Cena €
0561 2200
7403
4015474267596
0561 2210
6748
4015474267619
chrom
0561 2200
296,12
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojovací hadice
vyložení: 134 mm
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSACLINICA-E
elektronická baterie pro umyvadlo, DN 15
bateriový provoz
řízená bezdotykově elektronicky (infračervený paprsek)
připojení pro studenou nebo smíšenou vodu
chrom
0561 2210
269,92
průtokové množství: 6 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• bez odpadní soupravy
• připojovací hadice
vyložení: 134 mm
Plánovaná dostupnost od 08/2013
Vydání 05/2013
77
HANSA|LIVING
KUCHYŇSKÉ
HANSA LIGNA
HANSALIGNA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
5528 2203
231,00
HANSASTELA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
5711 2273
5528 2203
5775
5711 2273
**
4015474263116
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 189 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 10/2013
HANSA STELA
chrom
231,00
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 170 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 10/2013
Vydání 05/2013
79
HANSA|LIVING
KUCHYŇSKÉ
HANSA RONDA
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
5490 2273
213,92
Obj.č.
Cena €
5490 2273
5348
4015474263109
5525 1103
6512
4015474261686
5491 2273
5775
4015474263086
5491 2283
5948
4015474263093
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 189 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
5525 1103
260,48
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení měděné trubičky
vyložení: 189 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
vytahovací sprcha
chrom
5491 2273
231,00
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
• DVGW se připravuje
vyložení: 217 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
vytahovací sprcha
– 2proudová
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
• DVGW se připravuje
vyložení: 221 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
80
Vydání 05/2013
chrom
5491 2283
237,92
HANSA|LIVING
KUCHYŇSKÉ
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
vytahovací sprcha
– 2proudová
Obj.č.
Cena €
5523 1103
7003
0314 2273
4553
4015474263161
0312 1173
5775
4015474263178
5539 2273
7177
4015474264342
chrom
5523 1103
280,12
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
0314 2273
182,12
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení měděné trubičky
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
vyložení: 221 mm
výtok: litý, o 150°otočný
– vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 200 mm
výtok: odlitek, otočné 270° – vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
0312 1173
231,00
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení měděné trubičky
vyložení: 200 mm
výtok: odlitek, otočné 270° – vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
k otevření a zavření okna
armatura sklopná
zbývající výška podstavce 10 mm
chrom
5539 2273
287,08
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 200 mm
výtok: odlitek, otočné 270° – vyjímatelná zarážka
Plánovaná dostupnost od 07/2013
Vydání 05/2013
81
HANSA|LIVING
KUCHYŇSKÉ
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
vytahovací sprcha
Obj.č.
Cena €
0334 2273
4900
4015474263185
0338 2273
5074
4015474263192
5519 1133
6129
4015474261822
chrom
0334 2273
196,00
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
• DVGW se připravuje
vyložení: 200 mm
výtok: 270° otočné
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
vytahovací sprcha
– 2proudová
chrom
0338 2273
202,96
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení tlakové hadice G 3/8
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
• DVGW se připravuje
vyložení: 200 mm
výtok: 270° otočné
Plánovaná dostupnost od 07/2013
HANSARONDA
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
vytahovací sprcha
– 2proudová
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• připojení měděné trubičky
• zabezpečeno proti zpětnému toku
při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)
vyložení: 200 mm
výtok: 270° otočné
Plánovaná dostupnost od 07/2013
82
Vydání 05/2013
chrom
5519 1133
245,16
HANSA|HOME
KUCHYŇSKÉ
HANSA FORM
HANSAFORM
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
4914 2203
172,00
Obj.č.
Cena €
4914 2203
4300
4015474261341
4912 1103
4615
4015474268296
4915 2203
6064
4015474261365
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
HANSAFORM
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
4912 1103
184,60
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení měděné trubičky
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
HANSAFORM
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
s uzavíracím ventilem pro myčku
chrom
4915 2203
242,56
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
Vydání 05/2013
83
HANSA|HOME
KUCHYŇSKÉ
HANSA DISC
HANSADISC
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
0123 2274
168,16
Obj.č.
Cena €
0123 2274
4204
4015474261297
0129 1174
4888
4015474261310
0131 2274
5523
4015474261334
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 202 mm
výtok: litý, otočný o 150°
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSADISC
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
0129 1174
195,52
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení měděné trubičky
vyložení: 202 mm
výtok: litý, otočný o 150°
Plánovaná dostupnost od 08/2013
HANSADISC
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
s uzavíracím ventilem pro myčku
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
vyložení: 202 mm
výtok: litý, otočný o 150°
Plánovaná dostupnost od 08/2013
84
Vydání 05/2013
chrom
0131 2274
220,90
HANSA|HOME
KUCHYŇSKÉ
HANSA TWIST
HANSATWIST
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
0914 2283
154,40
HANSATWIST
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
Cena €
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
0914 2285
154,40
Obj.č.
Cena €
0914 2283
3860
4015474261129
0914 2285
3860
4015474261136
0912 1183
4498
4015474261143
0912 1185
4498
4015474261150
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
chrom
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• otevřená páka (kov)
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
HANSATWIST
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
0912 1183
179,92
Obj.č.
Cena €
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení měděné trubičky
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
HANSATWIST
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
pro beztlaké ohřívače vody
chrom
0912 1185
179,92
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• otevřená páka (kov)
• montážní systém Rapid
• připojení měděné trubičky
vyložení: 199 mm
výtok: litý, otočný o 150°
Vydání 05/2013
85
HANSA|HOME
KUCHYŇSKÉ
HANSAPICO
HANSAPICO
jednootvorová páková baterie pro dřez, DN 15
Obj.č.
průtokové množství: 9 l/min, měřeno při 3 barech
hydraulického tlaku
4608 2203
• mosaz v kontaktu s vodou obsahuje méně než
0,3 % olova
• Povrchy v kontaktu s pitnou vodou jsou bez
povrchové úpravy niklem
• montážní systém Rapid
• připojení tlakové hadice G 3/8
• DVGW se připravuje
• WELL v přípravě
vyložení: 210 mm
výtok: litý, otočný o 150°
86
Vydání 05/2013
Cena €
4608 2203
2154
chrom
86,16
4015474260993
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
3 ZÁRUÈNÍ PLNÌNÍ
1.1 Výrobky firmy HANSA jsou výrobky nejvyšší kvality, což garantuje i Certifikát ISO 9001.
3.1 V záruční dobì jsou odstraòovány všechny závady vyplývající z materiálových nebo výrobních vad.
1.2 Výrobky firmy HANSA splòují požadavky platných
evropských norem a jsou vyrobeny z materiálù
vhodných pro styk s pitnou vodou.
3.2 Firma HANSA si vyhrazuje právo rozhodnout o
zpùsobu odstranìní závady.
3.3 V záruèní dobì uvedené v bodì 2.1 a 2.2 zákazník nehradí náklady na náhradní díly, které jsou
nezbytné k odstranìní závady, náklady na práci
a na dopravu.
2 ZÁRUÈNÍ DOBA
2.1 Firma HANSA poskytuje na své výrobky 5-letou
záruku.
2.2 Na sprchový program a pøíslušenství a na elektronické armatury je poskytována 2-letá záruka.
2.3 Nároky z titulu záruky lze uplatòovat pouze v pøípadì pøedložení úètenky nebo faktury s èitelným
datem nákupu.
2.4 Záruèní doba je poèítána od data koupì.
Vydání 05/2013
3.4 Plnìní z titulu záruky se nevztahují na:
– poškození zpùsobená neèistotami a usazeninami, které se vyskytují ve vodì
– poškození zpùsobená zámìrnì v dùsledku zanedbání nebo nedodržování zásad správné
montáže a údržby
3.5 Nárok z titulu záruky zaniká, jestliže pokus o opravu byl proveden neoprávnìnými osobami nebo
s použitím dílu cizího pùvodu.
87
HANSA Èesko s.r.o.
Žatecká 888
33141 Kralovice
Tel.: +420 373302119, +420 373302115
Fax.: +420 373396260
[email protected]
Obchodní zástupci:
Ing. Zbynìk Wirth
Tel.: +420 777788803
[email protected]
Jan Dufek
Tel.: +420 777788804
[email protected]
www.hansa.cz
Prožijte vodu novì.
Navštivte nás.
www.aquapunkt.com
099 4661 926/0513 · Vytištìno v Nìmecku. Pøípadné zmìny vyhrazeny.
HANSA – vždy pro vás.
Download

HANSA CENNÍK 2013 PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU skrátená