DVR30BT
3. Napájení
C
Pøepnìte se do režimu fotoaparát zmáèknutím tlaèítka pro pøepínání
Dvì možnosti napájení:
Záznamové zaøízení do vozidel
režimù (è.16). Poté stisknìte dvakrát tlaèítko MENU pro vstup do
a) Li-ion akumulátor
Záznamové zaøízení zapnete stisknutím tlaèítka ON/OFF a jeho
podržením 3 sec. Opìtovným stisknutím tlaèítka ON/OFF dojde k
“dolu”, pro potvrzení tlaèítko REC. Po ukonèení nastavení stisknìte
tlaèítko MENU.
vypnutí.
Dobíjení lze provést pomocí USB kabelu nebo napájecí kabelu ze
Návod k použití
nastavení. Pro pohyb v menu nastavení používejte tlaèítka “nahoru” a
zásuvky vozidla. Pøi dobíjení svítí indikátor (èervenì), po úplném
1. Velikost: 12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
2. Rozlišení: Fine/standard/Economy (nejvyšší/standard/nejnižší)
3. Režim: Auto/Sport/Noc/Portrét/Krajina/Backlight
dobití indikátor zhasne
4. EV; +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
5. Vyvážení bílé: Auto/denní svìtlo/oblaèno/žárovka/záøivka
b) Pøipojení k zásuvce vozidla
Záznamové zaøízení zaène automaticky nahrávat po nastartování
6. ISO: Auto/100/200
7. Barva: Standard/Vibid/Sepia/Monochrome
vozidla a uloží záznam po ukonèení jízdy.
8, Saturace; High/Normal/low (vysoká/normální/nízká)
Pozn.: napájení 5V
9. Ostrost: Hard/Normal/soft (tvrdá/normální/jemná)
10. Náhled; On/Off (vypnuto/zapnuto)
11. Datum a èas na záznamu: Off(vypnuto)/pouze datum/datum i èas
12, Blesk: On/Off Off (vypnuto/zapnuto)
1. Obsah balení
7. Uložení záznamù
4.Uvedení do provozu
1. Pøipojte kameru k pc pomocí USB kabelu.
1.
2. Zaøízení se objeví jako “vymìnitelný disk”.
2.
3. Záznamy pøekopírujte do pc.
Pozn.:
První krok:
Druhý krok:
držáku na
Ètvrtý
1. Pøed nahráváním záznamu se ujistìte, že je vložena SD karta.
vložte SD
Pøipevnìte
vhodné
krok:
2. Zaøízení zaznamenává a ukládá dle vašeho nastavení videa o délce
kartu do
kameru k
místo ve
Záznamové
3/5/10/15 min. Pokud je SD karta plná, zaøízení zaène nové záznamy
slotu.
pøísavnému
vozidle
zaøízení
ukládat od zaèátku tj. zaène mazat (pøehrávat) nejstarší záznamy.
zapnìte
3. Pokud je nízký stav nabití akumulátoru, objeví se na LCD displeji
varování: ”low battery” a zaøízení se po 20 sec. automaticky vypne.
držáku
3.
4.
pomocí
Tøetí krok:
stisknutím
montážního
Pøipojte
tlaèítka
otvoru a
napájecí
ON/OFF a
umístìte
kabel ke
jeho
zaøízení
kameøe ze
podržením
pomocí
zásuvky
3 sec.
pøísavného
vozidla
8.Technická specifikace
1. Rozlišení: VGA/QVGA/SXGA
2. Video formát: ABI
3. Nahrávací smyèka: 3/5/10/15 minutes
4. Napájení: dobíjecí Li-ion akumulátor nebo 12V/24V z autozásuvky
5. SD/MMC karta (od 1GB do max. 32GB)
1. Záznamové zaøízení
6. Nahrávání obrazu i zvuku.
2. Pøísavný držák na sklo
7. USB slot: USB 2.0
3. Napájecí kabel
8. Funkce built-in reset
4. USB kabel
9. Otáèecí 2.5´´ LCD displej (max.270 st.)
5. Funkce
2. Popis
6. Nastavení
1. USB slot
A Režim Video
Stisknìte dvakrát tlaèítko MENU pro vstup do nastavení. Pro pohyb v
2. Napájecí vstup (5V)
Kamera je po zapnutí automaticky ve video režimu. Záznam je ukládán
menu nastavení používejte tlaèítka “nahoru” a “dolu”, pro potvrzení
3. Slot pro SD/MMC kartu
4. Reproduktor
5. Montážní otvor
na SD kartu. Pro zahájení a ukonèení záznamu zmáèknìte tlaèítko
REC.
tlaèítko REC. Po ukonèení nastavení stisknìte tlaèítko MENU.
A
1. Formát: Cancel/Execute (zrušit/uskuteènit)
6. Mikrofon
7. Kryt akumulátoru
B
8. Objektiv
Pro aktivaci režimu fotoaparát zmáèknìte tlaèítko pro pøepínání režimù
9. Infraèervené LED diody
(è.16). Fotku poøídíte zmáèknutím tlaèítka è.11.
Režim Foto
2. Jazyk: English/French/Greman/Italian/Spanish/Portuguese/Chinese
Traditiona/ Simplified Chinese/Japanese/Russian
3. Auto Off: 1 Min/ 3 Min/ 5 Min/ Off (vypnuto)
4. Systém Reset: Cancel/Execute (zrušit/uskuteènit)
C
11. Tlaèítko pro nahrávání záznamu (REC) a
Pro aktivaci režimu pøehrávání záznamu zmáèknìte dvakrát tlaèítko pro
6. TV výstup: NISC/PAL
poøízení snímku s indikátorem
pøepínání režimù (è.16). Pomocí tlaèítek “nahoru” (è.15) a “dolu” (è.14)
7. Datum: Off/Set (Vypnuto/Nastavit)
provozu zaøízení
vyberte požadovaný záznam pro pøehrání. Video záznam se spouští i
12. 2,4´´ LCD displej
Režim pøehrávání záznamu
5. Frekvence: 60Hz/50Hz
10. ON/OFF tlaèítko s indikátorem nabíjení
vypíná tlaèítkem REC (è.11).
B
1. Velikost: VGA/QVGA/SXGA
13. Tlaèítko MENU
D
15. Tlaèítko “nahoru”
V režimu pøehrávání záznamu stisknìte tlaèítko MENU (è.13). Pomocí
3. Vyvážení bílé: Auto/denní svìtlo/oblaèno/žárovka/záøivka
16. Tlaèítko pøepínání režimù
tlaèítek “nahoru” (è.15) a “dolu” (è.14) vyberte požadovaný záznam pro
4. Datum a èas na záznamu: Off (vypnuto)/pouze datum/datum i èas
výmaz a stisknutím tlaèítka REC smažete záznam.
5. Detekce pohybu: Off/On (vypnuto/zapnuto)
(Video / Foto / Pøehrávání záznamu)
Výmaz záznamu
2. EV: +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
14. Tlaèítko “dolu”
6. Audio režim: On/Off (vypnuto/zapnuto)
7. Video délka: 3 Min/5 Min/10 Min/15 Min
8. Otoèení obrazovky: Off/On (vypnuto/zapnuto)
9. Noèní režim: On/Off (vypnuto/zapnuto)
DVR30BT
Záznamové zariadenie do
3. Napájanie
6. Nastavenie
Dve možnosti napájania:
Stlaète dvakrát tlaèítko MENU na vstup do nastavenia. Na pohyb
a) Li-ion akumulátor
v menu nastavenia používajte tlaèítka “hore” a “dole”, na potvrdenie
Záznamové zariadenie zapnete stlaèením tlaèítka ON/OFF a jeho
tlaèítko REC. Po ukonèení nastavenia stlaète tlaèítko MENU.
podržaním 3 sek. Opätovným stlaèením tlaèítka ON/OFF dôjde
vozidiel
Návod na použitie
k vypnutiu.
A
Dobíjanie je možné vykona pomocou USB kábla alebo napájacím
1. Formát: Cancel/Execute (zruši/uskutoèni)
káblom zo zásuvky vozidla. Pri dobíjaní svieti indikátor (èerveno), po
2. Jazyk: English/French/Greman/Italian/Spanish/Portuguese/Chinese
úplnom dobití indikátor zhasne.
Traditiona/ Simplified Chinese/Japanese/Russian
3. Auto Off: 1 Min/ 3 Min/ 5 Min/ Off (vypnuté)
b) Pripojenie k zásuvke vozidla
4. Systém Reset: Cancel/Execute (zruši/uskutoèni)
Záznamové zariadenie zaène automaticky nahráva po naštartovaní
5. Frekvencia: 60Hz/50Hz
vozidla a uloží záznam po skonèení jazdy.
6. TV výstup: NISC/PAL
Pozn.: napájanie 5V
7. Dátum: Off/Set (Vypnuté/Nastavi)
B
1. Ve¾kos: VGA/QVGA/SXGA
2. EV: +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
3. Vyváženie bielej: Auto/denné svetlo/oblaèno/žiarovka/žiarivka
4. Dátum a èas na zázname: Off (vypnuté)/len dátum/dátum aj èas
5. Detekcia pohybu: Off/On (vypnuté/zapnuté)
6. Audio režim: On/Off (vypnuté/zapnuté)
7. Video dåžka: 3 Min/5 Min/10 Min/15 Min
8. Otoèenie obrazovky: Off/On (vypnuté/zapnuté)
9. Noèný režim: On/Off (vypnuté/zapnuté)
1. Obsah balenia
4.Uvedenie do prevádzky
C
Prepnite sa do režimu fotoaparát stlaèením tlaèítka na prepínanie
režimov (è.16). Potom stlaète dvakrát tlaèítko MENU na vstup do
1.
2.
nastavenia. Na pohyb v menu nastavenia používajte tlaèítka “hore” a
“dole”, na potvrdenie tlaèítko REC. Po ukonèení nastavenia stlaète
tlaèítko MENU.
Prvý krok:
Druhý krok:
prísavného
Štvrtý krok:
1. Ve¾kos: 12M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
vložte SD kartu
Pripevnite
držiaka na
Záznamové
2. Rozlíšenie: Fine/standard/Economy (najvyšší/štandard/najnižší)
do slotu.
kameru
vhodné miesto
zariadenie
k prísavnému
vo vozidle
zapnite
4. EV; +2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3-2.0
stlaèením
5. Vyváženie bielej: Auto/denné svetlo/oblaèno/žiarovka/žiarivka
držiaku
3.
4.
3. Režim: Auto/Šport/Noc/Portrét/Krajina/Backlight
6. ISO: Auto/100/200
pomocou
Tretí krok:
tlaèítka
montážneho
Pripojte
ON/OFF a jeho
7. Farba: Standard/Vibid/Sepia/Monochrome
otvoru
napájací kábel
podržaním
8. Saturácia; High/Normal/low (vysoká/normálna/nízka)
a umiestnite
zo zásuvky
3 sek.
zariadenie
vozidla ku
10. Náh¾ad; On/Off (vypnuté/zapnuté)
pomocou
kamere
11. Dátum a èas na zázname: Off(vypnuté)/len dátum/dátum aj èas
9. Ostros: Hard/Normal/soft (tvrdá/normálna/jemná)
12, Blesk: On/Off Off (vypnuté/zapnuté)
1. Záznamové zariadenie
2. Prísavný držiak na sklo
3. Napájací kábel
4. USB kábel
2. Popis
5. Funkcie
7. Uloženie záznamov
1. USB slot
A Režim Video
1. Pripojte kameru k PC pomocou USB kábla.
2. Napájací vstup (5V)
Kamera je po zapnutí automaticky vo video režime. Záznam sa ukladá
2. Zariadenie sa objaví ako “vymenite¾ný disk”.
3. Slot pre SD/MMC kartu
4. Reproduktor
5. Montážny otvor
na SD kartu. Na spustenie zaznamenávania a ukonèenie záznamu
stlaète tlaèítko REC.
3. Záznamy prekopírujte do PC.
Pozn.:
1. Pred nahrávaním záznamu sa uistite, že je vložená SD karta.
6. Mikrofón
2. Zariadenie zaznamenáva a ukladá pod¾a vášho nastavenia videa
7. Kryt akumulátora
B
8. Objektív
Na aktiváciu režimu fotoaparát stlaète tlaèítko na prepínanie režimov
s dåžkou 3/5/10/15 min. Ak je SD karta plná, zariadenie zaène nové
9. Infraèervené LED diódy
(è.16). Fotku urobíte stlaèením tlaèítka è.11.
záznamy uklada od zaèiatku, t.j. zaène vymazáva (prehráva)
Režim Foto
najstaršie záznamy.
10. ON/OFF tlaèítko s indikátorom nabíjania
C
Režim prehrávania záznamu
11. Tlaèítko na nahrávanie záznamu (REC) a
Na aktiváciu režimu prehrávania záznamu stlaète dvakrát tlaèítko pre
3. Ak je nízky stav nabitia akumulátora, objaví sa na LCD display
varovanie : ”low battery” a zariadenie sa po 20 sek. automaticky vypne.
urobenie snímky s indikátorom
prepínanie režimu (è.16). Pomocou tlaèítok “hore” (è.15) a “dole” (è.14)
prevádzky zariadenia
vyberte požadovaný záznam na prehrávanie. Video záznam sa spúša
8.Technická špecifikácia
aj vypína tlaèítkom REC (è.11).
1. Rozlíšenie: VGA/QVGA/SXGA
12. 2,4´´ LCD displej
2. Video formát: ABI
13. Tlaèítko MENU
14. Tlaèítko “dole”
D
15. Tlaèítko “hore”
V režime prehrávania záznamu stlaète tlaèítko MENU (è.13). Pomocou
4. Napájanie: dobíjacia Li-ion akumulátor alebo 12V/24V z autozásuvky
16. Tlaèítko prepínania režimov
tlaèítok “hore” (è.15) a “dole” (è.14) vyberte požadovaný záznam na
5. SD/MMC karta (od 1GB do max. 32GB)
vymazanie a stlaèením tlaèítka REC vymažete záznam.
6. Nahrávanie obrazu i zvuku.
(Video / Foto / Prehrávanie záznamu)
Vymazanie záznamu
3. Nahrávacia sluèka: 3/5/10/15 minút
7. USB slot: USB 2.0
8. Funkce built-in reset
9. Otáèací 2.5´´ LCD displej (max.270 st.)
Download

DVR30BT Záznamové zařízení do vozidel