Specifikace
Model
Varifokální kamera
vodotìsná
AVA60S70
Senzor
1/3"SONY EFFIO CCD
Poèet bodù
PAL: 752(H)×582(V) NTSC: 768(H)×494(V)
Horizontální rozlišení
700 TV øádkù
Sony CCD/NextChip DSP
0.001Luxu/F1.2
Minimální pøísvit
0Luxu (s IR LED pøísvitem)
S/N Pomìr
Lepší než 50dB
Pøevodový systém
2:1
Synchronizace
Interní, Negativní
Automatická závìrka
NTSC: 1/60s~1/100,000s, PAL: 1/50s~1/100,000s
Gama Characteristika
0.45
IR Pøísvit
Dle Typu
Video Výstup
1Vpp, 75Ù
AGC
Automaticky
Napájecí napìtí
DC12V(+/-10%)
Barevná CCD kamera s chipsetem
SONY 700TV øádkù / OSD Menu NextChip
2.8-12mm
Objektiv
Manuál pro typy kamer:
AVA60S70, EC-W7016S
(Vyobrazeno—AVA60S70)
Obsah dodávky
No
1.
Název
Model
Poèet
Kamera
Dle typu
1
2.
Manuál
Dle typu
1
Dovozce:
4ISP s.r.o.
Purkyòova 1805
25082 Úvaly
V pøípadì nefunkènosti kamery se
nepokoušejte zaøízení sami opravit, kontaktujte dodavatele.
POPIS PRODUKTU
* Senzor (CCD)
Využívá SONY EFFIO1/3
" CCD Senzor.
* Auto Gain Control (AGC)
Funkce AGC zajišuje kvalitní obraz i pøi špatných
svìtelných podmínkách
* Typ normy
PAL
* Nastavení OSD
MANUAL
(Manuální—doporuèeno)
LENS
(Objektiv)
Exposure(Expozice)
WHITE BAL
(Vyvážení bile barvy)
BACK LIGHT
(Kompenzace
protisvìtla)
DAY/NIGHT
(Den/Noc režim)
DPC
Video
Klávesnice
DC12V
Kamera
NAH
OSD
VPR..
VLE.
Vážený zákazníku,
Gratulujeme k poøízení kamery s senzorem SONY Effio-P a
DSP procesorem NextChip. Instalace kamery je velmi
jednoduchá. Kamera je vybavena varifokálním objektivem,
jehož ostøení a úhel zábìru se ovládají pomocí otoèných
ovladaèù na spodní stranì krytu kamery. Speciální funkce
kamery se nastavují pøes OSD menu, jehož ovládání je
øešeno vícepolohovým ovladaèem na spojení VIDEO a DC
kabelu.
Doporuèujeme pøeètení tohoto manuálu pøed instalací
Vaší kamery.
Zapojení:
Video
Shutter—závìrka
AUTO—Automatický
Manuálnì nastavená rychlost závìrky
BRIGHTNESS—jas:0-255
AGC—Automatické nastavení zesilovaèe
DWDR: Rozšíøení dynamického rozsahu
AWC-SET—Automatické nastavení
ATW1/2—Pøednastavené režimy
Manual—Ruèní nastavení
OFF—Vypnout
HLC—Vymaskovat pøesvícené
BLC—Standartní kompenzace
AUTO—Dle osvìtlení
Color—trvale barevnì, B/W—Trvale èernobíle
EXT—Vnìjší sepnutí
Funkce pro eliminaci vlivu poškrábaného sklíèka
kamery
PRIVACY—Funkce vymaskování privátní zóny
SPECIAL
(Další parametry)
Monitor
TYP:DC/VIDEO
(Typ: øízený DC/ øízený pøes V signál)
CAM TITLE—název kamery
MOTION—Zvýraznìní pohybu v zadané zónì
OSD
ÚVODEM
Pøipojení kamery
PARK LINE -Parkovací linie
IMAGE ADJ
(Rozšíøené nastavení obrazu)
LENS SHADER— Stmavení horní èásti obrazu
2DNR—Redukce šumu
MIRROR—Zrcadlení obrazu
FONT COLOR—Barva textu—menu a název kamery
CONTRAST—Kontrast
SHARPNESS—Ostrost
DISPLAY—Pøepínání mezi CRT/LCD a ruèním
nastavením zobrazení
NEG.IMAGE—Negativní zobrazení
COMM. ADJUSTMENT—Nastavení komunikace po
RS-485 sbìrnici (Není podporováno)
LANGUAGE—Jazyk OSD Menu
VERSION—Verze firmware kamery
RESET
FACTORY—Reset do továrního nastavení
EXIT
Opuštìní menu a uložení nastavení
Kamera odolná povìtrnostním vlivùm
Napájení
DOL
STISK
Zdroj DC12V
Tento symbol oznaèuje pasáže obsahující dùležité
Informace o provozu a údržbì kamery.
ØEŠENÍ PROBLÉMÙ
Tento symbol informuje uživatele o možné pøítomnosti
1. Na monitoru není obraz
. Zkontrolujte napájecí zdroj, polaritu napájení a propojení všech kabelù.
2. Na obraze je znatelné rušení
. Pravdìpodobnì se jedná o rušení, zpùsobené soubìžným vedením kabelù
pro video a silového vedení AC 220V. Mùže být tøeba pøipojení filteru, èi
pøemístìní pøívodních kabelù ke kameøe.
. Otestujte monitor a ostatní periferie systému
3. Barevné pozadí obrazu se mìní.
. Fenomén, zpùsobený pøítomností fluorescenèního svítidla (Záøivky)
. Záøivky produkují elektromagnetické pole, které uvlivòuje primo CCD èip
kamery. Zvìtšete vzdálenost mezi kamerou a svítidlem.
..
4. Skvrny v obraze
. Nestabilní napìtí z napájecího zdroje.
. Napájecí kabel není správnì pøipojen, nebo vykazuje velký odpor.
neizolovaného vysokého napìtí. Pod krytem kamery se
mohou nacházet souèástky generující vysoké napìtí.
Pozor:
Neotevírejte kryt kamery
Pozor: Neotevírejte kryt kamery. Zaøízení
neobsahuje souèásti, vyžadující údržbu.
Pøípadnou opravu smí provádìt pouze vyškolený personal.
Pozor:
POUŽÍVEJTE POUZE ZDROJ S PARAMETRY ODPOVÍDAJÍCÍMY
POŽADAVKÙM KAMERY.
Poznámky:
Poznámky:
●Napájecí zdroje musí poskytovat napìtí a proud ve shodì s požadavky
kamery.
●Pøi použití v prostøedí s možným výskytem vysokonapìových výbojù
musí být kamera chránìna bleskojistkou.
●Pro zajištìní kvalitního obrazu je tøeba zachovat co nejkratší délku
napájecího a video kabelu. V pøípadì použití hotových kabelù s vìtší
délkou nesmí být pøebyteèný kabel smotán, ale volnì rozvinut.
● Doporuèená provozní teplota prostøedí musí být udržována v
rozsahu -20°C - 40°C,
● Nikdy nesmìrujte objektiv pøímo do slunce èi jiného zdroje
silného záøení. Mùže dojít k poškození CCD senzoru.
● Neinstalujte kameru v blízkosti silných zdrojù tepla.
Download

Specifikace Varifokální kamera vodotěsná