èeský
výrobek
øady
NLINE
technology
Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS
upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro
SDS-MICRO , SDS MACRO ,SDS UPS ,SDS TTCPRO
-
1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming language
pro upload SDS-C (ver 06 ze dne 18.3.2013
ke stáhnutí na http://www.merenienergie.cz/download)
doporuèujeme nahrát program pøes pøímé propojení modulu s poèítaèem, v ostatních
pøípadech propojení pøes routery a switche nemusí dojít ke spojení s modulem
- program slouží k nahrání ovládacího programu a uprgradu nového firmwaru
1. v pøípadì že chceme aktualizovat nový firmware spustíme záložku
(AKTUALIZE FIRWARE)
2. naèteme nový firmware
(BIN soubor)
3. v menu modulu SDS “administrace” zadáme heslo k pøístupu
a spustíme tlaèítko “START”
4. spustíme upgrade nového firmwaru tlaèítkem “START THE TRANSFER”
5. upgrade trvá cca 10min. , dejte pozor a bìhem aktualizace nedojde
k výpadku napájení pøípadnì pøipojení s PC.
došlo by k pøerušení aktualizace a možné nefunkènosti modulu , pokud
by se již modul nepodaøilo oživit je potøeba provést “HW reset”
AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
èeský
výrobek
øady
NLINE
technology
Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS
upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro
SDS-MICRO , SDS MACRO ,SDS UPS ,SDS TTCPRO
-
1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming language
pro upload SDS-C (ver 06 ze dne 18.3.2013
ke stáhnutí na http://www.merenienergie.cz/download)
doporuèujeme nahrát program pøes pøímé propojení modulu s poèítaèem, v ostatních
pøípadech propojení pøes routery a switche nemusí dojít ke spojení s modulem
- program slouží k nahrání ovládacího programu a uprgradu nového firmwaru
2. spustíme odkaz SDS-C code editor a v záložce SDS-C source code
otevøeme již pøipravený soubor
(pøípona souboru napø. vykony.c) a naèteme ho do programu
3.provedeme kompilaci souboru odkazem “COMPILE” (kontrola zda je
program napsán správnì) v pøípadì, že je program OK následuje výpis :
*** Analyze done - Code is OK ***
No error found. Program can be debugged or uploaded.
AKTUALIZECE “C” a HTML PRO SDS
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
èeský
výrobek
øady
NLINE
technology
V pøípadì ,že chceme nahrát zároveò nové stránky HTML spustíme odkaz
1.UWEB HTML editor
2.otevøemì pøipravený soubor
3.je dùležité zapsat si název souboru napø.:
/user.html
4.pro pøístup na stránku z internetu je dùležité
zatrhnout odkaz “Allow pg. access without login”
Pro správné zobrazení html stránky je dùležité
napsat správný odkaz napø.:
http://84.244.91.117:10000/user.htm
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
èeský
výrobek
øady
NLINE
4. provedeme UPLOAD LOCAL
na následující stránce je potøeba zapsat správnou
- “IP” adresu modulu
- “PORT”
- ”heslo” pokud jste zmìnili, pokud ne tak výrobní nastavení je “test”
a spustíme odkaz
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
èeský
výrobek
øady
NLINE
5. pokud je modul zapojen a je vše zadáno správnì , dojde k prosvícení informaci o pamìti
a popisu PROGRAM CAN BE UPLOADED
6. teï již mùžeme nahrát samotný SDS-C program
pøes odkaz UPLOAD COMPILED PROGRAM TO SDS
a HTML stránku pøes
UPLOAD USER HTML PAGE TO SDS
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
èeský
výrobek
øady
NLINE
7. po spuštìní UPLOADU je správnost nahrání programu
signalizována “zelenou lištou” a hláškou DONE
mùžeme odzkoušet nový program
KONTAKT LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01 , obchodní oddìlení : +420 774 133 553
[email protected] , technické oddìlení : +420 776 637 670
[email protected] ww.onlinetechnology.cz
Download

Upgrade_sds_c_HTML + FIRMWARE.pdf - Měření Energie