R A N Ž Á D A
Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice
vyšlo: bøezen 2014
roèník 8, èíslo 7
CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO
Užili jsme si výlet po Praze
Vyrazili jsme za chladného poèas? na úžasný
veliký okruh po Praze 8 a 7. Z Kobylis jsme jeli
na Výstavištì, do Holešovic, kde jsme
navštívili Moøský svìt s mnoha akvárii. Tady
Pak jsme se vypravili na Císaøský ostrov
v Tróji. Dìti dostaly mapy, do kterých
si vyznaèily, kde jsme a kam jdeme. Prošli
jsme Stromovkou až na ostrov. Tam jsme si
odpoèinuli v Jezdeckém klubu a naobìdvali se
z vlastních zásob. Pak jsme si hladili
a krmili koníky. Také tam mìli trampolínu,
na které si nìkteøí odvážlivci zaskákali.
Pak jsme pøešli Vltavu a vinicemi do Fata
Morganya do tropù. Objevili jsme
neuvìøitelné kvìty a jednoho motýla.
jsme dìtem rozdali Pracovní listy. Tøíèlenné
skupinky (podmínka byla, aby aspoò jeden
umìl èíst) se rozbìhly po areálu. Úspìšní
øešitelé vyluštili na konci tato slova: žraloèí
zub. A ten také dostali.
Co dokáže pantomima
Netradièní prvek si vyzkoušeli úèastníci RPG
víkendu. Aèkoli RPG (Role-Playing Game
neboli “hraní rolí”, nejznámìjší RPG u nás je
pravdìpodobnì Draèí doupì) je hra zamìøená
na vyprávìní, tentokrát se museli hráèi
rozdìlit na dvì skupiny, jejichž úkolem bylo
dorozumìt se bez pomoci hlasu a písma.
Cílem bylo dát druhé skupinì vìdìt, kde je
chyba na svitku psaném egyptskými
hieroglyfy, což se nakonec úspìšnì podaøilo.
-1-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
3 5. V Ý R O È Í
DDM
S P I R Á LA
Jak jsme za 35 let vyrostli
V roce 1979 bylo zøízeno naše DDM
pod názvem “Obvodní dùm pionýrù a mládeže”
v objektu Kulturního støediska mládeže
na Rokosce (2 místnosti) a pøi ZŠ Rokoska
(1 tøída).
Tehdejší øeditelkou byla Zdeòka Lazarová,
zástupcem øeditelky Pavel Kohout (dosavadní
øeditel stadionu na Palmovce) a dohromady
se zaèínalo s pouhými pìti interními
pracovníky.
l
První akcí byla organizace her a soutìží
pro pionýry v Bohnicích a orientaèní závod
pro jiskry v Ïáblickém háji.
První letní tábor se konal v okrese Tachov
a šlo o soustøedìní šachistù. Tábor byl zároveò
výmìnným pobytem s polskými dìtmi
ze Sopot, úèastníkù bylo 40.
V záøí 1985 jsme získali budovu
v Pøemyšlenské a v letech 88-89 jsme
se stìhovali z Nisy do Krynické.
l
První pøehled našich kroužkù je ze školního
roku 1989/1990, obsahuje celkem
66 kroužkù. Mìli jsme tehdy 1 109 úèastníkù,
7 odborných oddìlení a tøi pracovištì:
v Krynické, v Pøemyšlenské a na Palmovce.
l
A teï... probíhá školní rok 2013/2014.
Øeditelkou je Mgr. Jana Vargová, zástupkyní
Bc. Alena Rýgrová. Máme 19 pedagogických
pracovníkù a 6 oddìlení.
Získali jsme název Spirála a pùsobíme
ve dvou budovách - v Dolákovì
a Pøemyšlenské. Každé oddìlení organizuje
pøíležitostné akce pro dìti, dospívající,
dospìlé i seniory, rovnìž spolupracujeme
s MHMP.
Poøádáme letní i zimní tábory, v poslední
dobì je velký zájem o tábory pøímìstské.
Máme témìø 1 200 úèastníkù v 105 kroužcích.
Také pøipravujeme akreditované semináøe
pro další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù.
l
Nejvìtším pamìtníkem je Martina Ježková,
která nastoupila v roce 1983.
Nejmladším èlenem pracovního týmu DDM
Spirála je Eliška Urbanová, pracuje u nás
od prosince 2013.
Jednou z populárních zábav byly tzv.
“Pionýrské kavárny” - diskuzní setkání
mladých. Mezi letní aktivity patøily úspìšnì
opakované pobyty šachistù a puáky.
l
V roce 1982 pøibyla nová budova, vila
Hercovka, která mìla pìt místností. V roce
1983 jsme dostali nový objekt Nisa, díky èemuž
pøibyla další oddìlení, napøíklad pøírodovìda.
-2-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
H R A J E M E S I J A K O K D Y S I...
Patronát nad tímto èíslem Oranžády má
Oddìlení výtvarné výchovy, kterému vdìèíme
za témata a pøíspìvky.
U pøíležitosti 35. výroèí založení Domu dìtí
a mládeže Praha 8 vyhlašujeme pro všechny
mladé malíøe a fotografy výtvarnou
a fotografickou soutìž s názvem „Hrajeme si
jako kdysi…”
Vyhlášení: 14.2.2014
Ukonèení: 30.4.2014
Vernisáž: 15.5.2014
Výtvarná soutìž
Vìkové kategorie:
pøedškoláci: dìti do 6 let
školáci: 7 – 12 let
studenti: 13 – 18 let
Fotografická soutìž
Vìkové kategorie:
školáci: 7 – 12 let
studenti: 13 – 18 let
Podmínky úèasti v soutìži:
l
jeden autor mùže odevzdat jeden obrázek
l
formát: A4, A3, A2; pouze dvojrozmìrné
práce
l
technika: libovolná
l
na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení
autora, vìk, kontaktní e-mail a telefon
Doruèení obrázkù: poštou nebo osobnì
na adresu vyhlašovatele
Podmínky úèasti v soutìži:
autor mùže odevzdat maximálnì
tøi fotografie
l
formát fotografií: A4
l
fotografie mohou být barevné i èernobílé
l
poøízené analogovým nebo digitálním
fotoaparátem
l
na zadní stranu uveïte: jméno a pøíjmení
autora, vìk, kontaktní e-mail a telefon
l
jeden
Doruèení fotografií: poštou nebo osobnì
na adresu vyhlašovatele
Informace k obìma soutìžím:
www.spiralapraha8.cz
Markéta Sýkorová
[email protected],
tel: 284 680 230
mobil: 734 257 341
-3-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
PP RR O
O ZPAOMB YA ŠVLEENNÍ Í AA PPRROO ZPAOMBYAŠVL EE NN ÍÍ
KVÍZ PRO POZORNÉ ÈTENÁØE
Odpovìdi na otázky najdete na stránkách
této Oranžády
1. Jaké zamìøení mìl první tábor,
který ODPM Praha 8 poøádal?
a) puák
b) šachy
c) pøírodovìda
l
2. Jak se jmenovala první øeditelka ODPM?
a) Zdeòka Lazarová
b) Zdeòka Lazaretová
c) Zdeòka Lazarská
l
3. Jak se jmenuje souèasná øeditelka?
a) Anna Vargová
b) Dana Vargová
c) Jana Vargová
4. Které oddìlení urèitì sídlilo v objektu Nisa?
a) puák
b) šachy
c) pøírodovìda
l
l
5. Jak se jmenuje DDM Praha 8 dnes?
a) Schodištì
b) Spirála
c) Ulita
l
6. Kolik kroužkù mìlo DDM v roce 1989?
a) 66
b) 77
c) 88
l
7. Kdo je nejvìtším pamìtníkem
v našem DDM?
a) Martina Ježková
b) Eliška Urbanová
c) Pavel Kohout
l
.
8. Kolik máme v souèasnosti oddìlení?
a) 5
b) 6
c) 7
l
-4-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
PRO POBAVENÍ A PRO ZAMYŠLENÍ
13. Naše DDM neorganizuje akce pro:
a) seniory
b) dìti
c) mimozemšany
9. Z kolika kroužkù si u nás mùžete
v letošním roce vybírat?
a) 100
b) 1 148
c) 105
l
l
14. Co znamená zkratka DDM?
a) Dùm démonù a múz
b) Dùm dìtí a mládeže
c) Dùm dìtí a maminek
l
15. K výroèí našeho DDM vyhlašujeme
a) Fotografickou soutìž
b) Kaligrafickou soutìž
c) Výtvarnou a fotografickou soutìž
l
Doufáme, že jste se pøíjemnì pobavili a procvièili
si pamì! Výsledky kvízu najdete na stranì 7.
10. Kolik máme v souèasné dobì
v kroužcích èlenù?
a) témìø 1 200
b) 2 000
c) 148
l
11. Co znamená zkratka ODPM?
a) Obvodní dùm pionýrù a mládeže
b) Okresní dùm pionýrù a mládeže
c) Obvodní dùm ponorek a motorek
l
.
12. Kolik svíèek na narozeninovém dortu
bude naše DDM letos mít?
a) 35
b) 135
c) 50
-5-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
CO PRO VÁS PØIPRAVUJEME
nedìle 23.3.
Knižní hokynáøství
Máte nepotøebné knihy?
Pøijïte je prodat.
Sháníte starší knihy? Pøijïte si je vybrat.
Také vás èeká:
l
Autorské ètení - téma: strašidla a pøíšery
l
Dílna pro dìti i dospìlé - výroba bloèkù a záložek
Èas: 14:00-17:00 h
Místo: Sál divadla Za plotem,
Psychiatrická nemocnice
Bohnice, Ústavní 91, Praha 8
Cena: místo na prodej knih
a vstupné zdarma,
dílna 20 Kè/osoba
Informace a rezervace:
Eliška Urbanová,
[email protected],
tel.: 233 552 101
-6-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
CO PRO VÁS PØIPRAVUJEME
7.3. Listování - Malý princ
Další setkání malých ètenáøù nad knížkou. Zábavnou formou – hry, poslech, výtvarno –
se seznámíme s knížkou Antoina de Saint-Exupéryho Malý princ.
Místo: Pøemyšlenská
Èas: 16:00 - 18:00 h
Cena: 50 Kè
Informace: Alena Rýgrová, [email protected]
tel.: 731 523 007, 284 680 230
.
l
13.3. Všeználkovo jaro
Zábavné odpoledne plné veselého povídání, her, písnièek a kvízù s jarní tematikou.
Dìti si odnesou na památku výrobek.
Vìk: 4-6 let
Místo: Dolákova
Èas: 15:30-17:30 h
Cena: 30 Kè
Informace: Renata Borovièková, [email protected]
tel.: 734 257 343, 233 553 790
l
20.3. Vítání jara
Vítání jara obnáší øadu tradic a zvykù. Fauna a flóra se probouzejí.
Pøijïte se pobavit a vyzkoušet si zajímavé aktivity spojené s pøíchodem jara:
pexeso, tluèení špaèkù, pletení vìneèkù a ledacos dalšího!
Místo: Dolákova
Èas: 14:00 h (MŠ, ZŠ) 16:00 h (veøejnost)
Cena: 50 Kè veøejnost, 20 Kè MŠ, ZŠ
Informace: Richard Kresta, [email protected]
tel.: 734 257 343, 233 553 790
.
Správné odpovìdi na kvíz ze str. 4 a 5: 1. b), 2. a), 3. c), 4. c), 5. b), 6. a), 7. a), 8. b), 9 c), 10. a), 11. a), 12. a), 13. c), 14. b), 15. c)
Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 - Spirála
Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: 284 681 050, 284 680 230,
e-mail: [email protected], e-mail na pracovníky: [email protected]
Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: 233 553 790, 233 552 101,
e-mail: [email protected], e-mail na pracovníky: [email protected]
www.spiralapraha8.cz
-7-
ORANŽÁDA -
OBÈASNÍK DDM SPIRÁLA – BØEZEN 2014
PØEMYŠLENSKÁ
3. 3. po DEN HER S BULOVKOU, 13:00–15:00 hod. odpoledne
plné her s dìtmi hospitalizovanými na Bulovce
BØEZEN
4. 3. út PÌT REŽIZÉRÙ v KAPSÁCH KARLA ÈAPKA,
19:30 hod., vystoupení amatérského divadla Židle,
cena 60 Kè/osoba
7. 3. pá
2014
LISTOVÁNÍ–MALÝ PRINC, 16:00–18:00 hod.,
seznámení s knížkou Antoina de Saint-Exupéryho Malý
princ – èetba,dramatika, zpìv, poslech a výtvarno,
cena: 50 Kè
8. 3. so PÌT REŽIZÉRÙ v KAPSÁCH KARLA ÈAPKA, 16:00 hod., vystoupení
amatérského divadla Židle, cena 60 Kè/osoba
8. 3. so MÝTY A LEGENDY, 14:00–19:00 hod., pøednáška a výtvarná dílna pro všechny,
kdo mají rádi pøíbìhy z dávných dob, cena: 50 Kè, rezervace nutná
21. 3. pá IMPROZÁPAS, 19:30 hod., zápas v improvizaci v týmu Støe.L.I.,
cena: 100 Kè/dospìlý, 70 Kè/student
21. 3. pá JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA I., 14:00–16:00 hod., výroba
keramiky s velikonoèní tématikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìlý
22. 3. so
DRUŽÍME SE S DRUMBENY, 14:00–16:30 hod., metodický workshop
s drumbeny, cena: 80 Kè/osoba, rezervace nutná
31. 3. po JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA II., 17:00–19:00 hod., výroba keramiky
s velikonoèní tématikou, cena: 50 Kè/dítì, 100 Kè/dospìlý
l
l
l
DOLÁKOVA
13. 3. út
VŠEZNÁLKOVO JARO, 15:30 hod., zábavné odpoledne s jarní tématikou
pro pøedškolní dìti, cena: 30 Kè
19. 3. st
JARNÍ HOKYNÁØSTVÍ, 16:30 hod., burza vìcí, výtvarná dílna, cena
prodejního místa 50 Kè
20. 3. èt
VÍTÁNÍ JARA, 16:00 hod., tradice, zvyky, hry a výtvarná dílna,
cena: 50 Kè
l
l
l
OSTATNÍ
23. 3. ne KNIŽNÍ HOKYNÁØSTVÍ, 14:00–17:00 hod., burza knížek, autorské ètení,
výtvarná dílna; Divadlo Za plotem, Psychiatrická nemocnice Bohnice,
cena: 20 Kè/dílna, prodejní místo zdarma
22. 3.–29.3. PAGANELLA, zimní pobyt v Italských Alpách pro rodiny s dìtmi,
cena: dítì do 7 let/1 000 Kè, dítì 7–15 let/7 800 Kè, dospìlý 10 590 Kè
www.spiralapraha8.cz
-8-
Download

Vydání březen 2014