Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí
po INTERNETOVÉ A ETHERNETOVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax)
a dodává se v nìkolika provedeních . Zaøízení DIN je modulová ABS krabice na din lištu
Zaøízní pracuje bez nutnosti zapnutého PC.
èidla vlhkosti
teplotní èidla
vlhkostní èidla
- výchozí IP adresa : 192.168.1.250
- výchozí brána : 192.168.1.1
- maska : 255.255.255.0
- výchozí heslo : test
Pøi prvním zapojení je nutná zmìna MAC adresy
pøedejtete tím kolizi s jiným zaøízením.
mìøení napìtí
0-30V
RELÉ 2 - nebo
ovládací výstup
pro relé
detekce napìtí
230V
RELÉ 1 -nebo
ovládací výstup
pro relé
digitální výstup
D0 a PWM
pøevodník Rs485
pro pøipojení pøídavných
ovládacích I/O modulù
elektromìr
I/O
plynomìr
vodomìr
pøevodník Rs232
dom
á
napájení
12-24V AC/CD
d wide we
orl
b
w
SDS Micro E
c
ís
í
SDS-MICRO DIN E
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
forum.merenienergie.cz
www.onlinetechnology.cz ESHOP
www.merenienergie.cz
PROGRAMOVÁNÍ VLASTNÍCH FUNKCÍ
POMOCÍ PROGRAMU SDS-C A HTML
UKLÁDÁNÍ DAT A NAMÌØENÝCH HODNOT NA
EPORTAL.MERENIENERGIE.CZ
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
TECHNICKÉ PARAMETRY a MODULOVÉ TYPY ZAØÍZENÍ
parametry
typ SDS MICRO DIN E
typ SDS MICRO DIN E R1
typ SDS MICRO DIN E R2
typ SDS MICRO DIN E Rs485
typ SDS MICRO DIN E Rs232
typ SDS MICRO DIN E S0
pøipojení k PC
provedení
napájení
komunikaèní protokoly
výstup pro pøipojení kabelu
pamì
optické vstupy pro odeèet
el.energie,vody,plynu
webový teplomìr
výstup pro relé
integrované relé
senzor vlhkosti
napìový vstup 0-30V dc
IP watchg dog
PWM výstup
digitální výstup
pøevodník Rs485
pøevodník Rs232
vlastní sds-c program
vlastní HTML stránky
eportál/archivace dat
výchozí IP adresa
maska
brána
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
RJ45/Ethernet 100Mbit/s
Modul na din lištu,6M,ABS
12 až 24V dc (max.35V dc)
web,xml,txt,SNMP
ARK svorky
dataflash 2mb
ano / 3x
ano / 16x èidlo DS18B20
ano / 2x
ne
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ne
ne
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
ano / 16x èidlo DS18B20
ne
ano / 1x
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ne
ne
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
ano / 16x èidlo DS18B20
ne
ano / 2x
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ne
ne
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
ano / 16x èidlo DS18B20
ne
ano / 2x
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ano
ne
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
ano / 16x èidlo DS18B20
ne
ano / 2x
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ne
ano
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
ne
ne
ne
ano / 4x
ano / 4x
ano
ano / 1x
ano / 1x
ne
ano
ano
ano
ano
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : webový teplomìr - doporuèené teplotní èidla DS18B20
Teplotní èidlo : È?slicov? teplomìr Dallas DS18B20, 9-12bit ,
Pøesnost : +/-0,5°C,
Rozsah : -55..+125°C
Pouzdro : TO 92
Maximální poèet teplotních èidel : 16
Doporuèený kabel pro zapojení : telefonní ètyøžílový
èidlo
DALLAS
Pro správnou funkci teplotních èidel doporuèujeme použít
“redukci 1wire s èidlem DS18B20”
èidlo
èidlo
DALLAS
DALLAS
èidlo
èidlo
DALLAS
DALLAS
!
èidlo
pøíklad využití
ethernet
!
èidlo
èidlo
DALLAS
redukce 1WIRE
s èidlem DALLAS
DS18B20
DALLAS
DALLAS
doporuèené zapojení
UPOZORNÌNÍ !!!
pøi zapojení do paprsku mùže dojít
ke špatné funkci èidla
1wire
konektor
napájení
12-24V AC/DC
Po nastavení správné pozice(umístìní) a oznaèení všech èidel, doporuèujeme jednotlivé pozice zamknout.
Pøi možné chybì èidla se nové èidlo naète na pozici nahrazeného èidla. Pozici je nutné odemknout a po výmìnì opìt
zamknout.
- prùbìh zapojení teplotních èidel za použití telefonního kabelu bez redukce 1WIRE
- barevné provedení kabelu nemusí vždy odpovídat skuteènosti
èidlo DS18B20
èidlo DS18B20
èidlo DS18B20
èidlo DS18B20
dallas
dallas
dallas
dallas
zapojení je stejné pro všechny verze modulu :
SDS MICRO DIN, SDS MICRO light , Webový teplomìr
doporuèený kabel pro zapojení : 4 žílový telefonní kabel
ovìøená funkce správného mìøení u posledního èidla : 80m
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : Mìøení napìí 0-30V dc pomocí analogových vstupù
0-30V DC
max.
0-30V DC
max.
ethernet
0-30V DC
max.
A 4 / GND
A 3 / GND
A 2 / GND
napájení
12V-24V DC
A4
GND
napájení 24V dc
analog.napìový vstup è.1 : 0-30V dc
na napìovém vstupu A 4
mìøíme napájecí napìtí modulu
SDS MICRO
analog.napìový vstup è.2 : 0-30V dc
!
S0 impuls
RX A
TX B
GND
RELÉ LED 2
C2
A1
A2
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
SDS Micro Din E
C1
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
OPTO
3+
GND
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO 3-
nastavení jednotlivých napìových vstupù je v menu :
1. ADMINISTRACE
2. Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde.
A3
pøíklad využití
RELÉ LED 1
!
analog.napìový vstup è.3 : 0-30V dc
A 1 / GND
0-30V DC
max.
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
Vstupy A0, A1, A2, A3 mìøí stejnosmìrné napìtí vùèi svorce GND, maximální pøípustná velikost napìtí je 30Vdc.
Chcete-li mìøit více, musíte použít sériový rezistor (stane se vnìjši souèástí vnitøního napìového dìlièe)
a zmìnit konfiguraci ve webovém rozhraní. (viz. výše)
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : online mìøení a sledování spotøeby el.energie,vody a plynu
Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (S0+,S0-) jsou pøivedeny pøes interní omezovací rezistor na vývody optoèlenù.
Pokud máte v plánu pøivést vìtší napìtí než na kolik bude interní rezistor "staèit", bude nezbytné použít
navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke znièení LED uvnitø optoèlenu a ten bude pak potøeba vymìnit.
!
pøíklad využití
!
UTP
AD
Elektromìr
typ MANELER 9901M/D
A11
AD
A22
AD
A33
AD
A44
AD
DO
GND
PWM
OPTO
O 1+2+
O 0+1+
OPTO
OPTO
O 1-2-
OPTO
O 0-1-
S0S0-
S0+
S0+
OPTO
O
3+ 2+
GND
R1
R2
DIN
S0
DIN
Rs232
Rs485
Rs232
WEBT
AD
WEBT
HW
RESET
PIN
C1
C2
RX A
Rs485
SDS Micro Din E
TX B
S0
S0 impuls
1wire
konektorer
RJ 4-4
ETHERNET
1000Mbit/s
- 21
-
+
+
-
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
GND
R2
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
OPTO
O 2- 3-
A
11
AD
A
22
AD
A
33
AD
AC/DC
POWER
IN
12-24V
Elektromìr
typ MANELER 9901M/D
R1
ETHERNET
1000Mbit/s
+20
-
RELÉ LED 2
RX A
TX B
GND
RELÉ LED 2
C2
1wire
konektorer
RJ 4-4
+
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
SDS Micro Din E
C1
A
44
AD
DO
GND
PWM
OPTO
O 1+2+
OPTO
O 0+1+
OPTO
O 1-2-
OPTO
O 0-1-
S0S0-
S0+
S0+
OPTO
O 2+
3+
S0 impuls
RELÉ LED 1
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
GND
AC/DC
POWER
IN
12-24V
- 21
RELÉ LED 1
S0 -
+20
OPTO
O 2- 3-
+
S0+
pøímé zapojení z elektromìru na optický vstup S0
(pøi tomto zapojení je nutné použít drátovou propojku mezi svorky GND/02-
Vodomìr
plynomìr
HW
RESET
PIN
UTP
Pro zapojení k optickým vstupùm je doporuèeno použít kroucený párový kabel se stínìním
UPOZORNÌNÍ !!!
Pøi prvním zapojení je nutné poèkat na aktuální zobrazení odbìru. Modul èeká na dva po sobì
jdoucí impulsy z elektromìru .
Stejnì tak i pøi odpojení zátìže. Modul opìt èeká na impulsy a pokud nedostane impuls po dobu
jako pøi zapojení , aktuální zobrazení odbìru se vynuluje.
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : online mìøení a sledování spotøeby el.energie a tarifu
Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (S0+,S0-) jsou pøivedeny pøes interní omezovací rezistor na vývody optoèlenù.
Pokud máte v plánu pøivést vìtší napìtí než na kolik bude interní rezistor "staèit", bude nezbytné použít
navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke znièení LED uvnitø optoèlenu a ten bude pak potøeba vymìnit.
!
pøíklad využití
!
S0 impuls
optovstupy
SDS Micro Din E
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
C2
A1
A2
A3
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
C1
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
+20
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
- 21
Elektromìr
MANELER 9901M/D
HW
RESET
PIN
VS116K
pomocné relé
Ltarifní signálN
HDO
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : senzor vlhkosti
RX A
TX B
GND
HIH
HIH
A1
A2
A3
HIH
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
HIH
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
OPTO
3+
GND
èidlo vlhkosti è.1
OPTO 3-
AD
RELÉ LED 2
+V
GND
èidlo vlhkosti è.2
RELÉ LED 1
GND
AD
GND
+V
GND
AD
SDS Micro Din E
C2
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
napájecí zdroj
12-24V dc
C1
+V
èidlo vlhkosti è.3
S0 impuls
GND
AC/DC
POWER
IN
12-24V
GND
-
AD
èidlo vlhkosti è.4
+
+V
!
GND
pøíklad využití
GND
!
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
UTP
senzor vlhkosti :
- typ : HONEYWELL senzor vlhkosti
- max. zapojen?4 ks èidel vlhkosti
- rozsah mìøení : 0-100%RH
- pøesnost mìøení :3%
- èas naètení zmìn :5s
- supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC
- pracovní teplota :-40°C to +85°C
- více dokumentace výrobce PDF
Èidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V,
vytvoøených stabilizátorem na dodávaném
modulu èidla vlhkosti.Výstupní napìtí èidla
- pro zpracování v zaøízení - je témìø
lineární, a je v rozmezí 0V až témìø 5V, kde
by 0V mìlo odpovídat 0% relativní vlhkosti.
Více v dokumentaci od výrobce.
POZOR !!! pøi zapojení èidla vlhkosti je nutná zmìna nastavení v softwaru SDS MICRO
/ administrace / Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : ovládání dvou nezávislých relé
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
A1
A2
A3
A4
DO
GND
A1
R1
A2
A3
A4
1wire
konektorer
RJ 4-4
C2
C1
PWM
OPTO 1+
OPTO 2+
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
S0+
OPTO 1-
S0-
OPTO
3+
OPTO 3-
SDS Micro Din E
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
S0 impuls
napájecí zdroj
12-24V ac/dc
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
verze modulu SDS MICRO DIN E
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
UTP
+12V
DC
+12V DC
10R
1N4007
1N4007
10R
+12V DC
NC
relé
relé
- SDS MICRO - zapojení výstupu R1 a R2 na externí relé
- pozor !!! - nutné dodržet polaritu diody 1N4007
- v pøípadì napájení modulu Micro zdrojem 12V AC , je nutné pøivést
mínus pól externího zdroje pro napájení relé na tøetí svorku GND
R1 +12V
R2
MODUL
SDS RELE2
R1 NO NC R2 NO
Výstupy R1 a R2 jsou spínány na svorku GND prostøednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA.
Pokud chcete spínat izolovanou zátìž, støídavý proud, nebo proudy vìtší než je limit 100mA, pak jednoduše
pøipojíte externí relé (pøípadnì modul SDS RELÉ).
Pozor !!! Maximální proud cívky relé je 100mA. Doporuèujeme použít relé z naší nabídky.
Elektromagnetické relé je dodáváno jako samostatná souè?stka, s v?vody pro p?jen?,pøípadnì v DIN krabièce.
- Pracovn?teplota relé -20 až +80°C.
- Vnìjší rozmìry relé 28 x 10 x 16 mm, krabice DIN 2 moduly
- Hmotnost 50 g.
- Spínané napìtí max 250 Vac,
- Spínaný proud pro odporovou zátìž "AC1" je max 8A (pro indukèní zátìž max 2A).
- Odpor 12V cívky je 660 ohmù (pro urèení potøebného proudu).
Relé lze ovládat i programem SDS - C.
Uživatelský návod SDS-MICRO DIN E
Funkce modulu : ovládání dvou integrovaných relé
pøíklad zapojení ovládání dvou Led páskù 12-24V
pøíklad zapojení spínání vyšších napìtí(230V AC) pøes pomocné relé
verze modulu SDS MICRO DIN E R1 (R2)
verze modulu SDS MICRO DIN E R1 (R2)
24V AC/DC
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
1wire
konektorer
RJ 4-4
optovstupy
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
HW
RESET
PIN
napájecí zdroj
12-24V dc
C1
C2
A1
A2
A3
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
SDS Micro Din E
R2
S0
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
GND
OPTO 3-
S0 impuls
R1
ETHERNET
1000Mbit/s
OPTO
3+
A1
A2
A3
AC/DC
POWER
IN
12-24V
RELÉ LED 2
SDS Micro Din E
C2
-
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
napájecí zdroj
12-24V dc
C1
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
optovstupy
+
POWER
LED
RELÉ LED 1
S0 impuls
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
A1 A3 A2
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
VS116K
pomocné relé
12 11 14
výstupy jsou nakreslené
v klidovém stavu
Elektromagnetické relé s DC cívkou
v modulu SDS MICRO R1(R2)
Parametry cívky:
U12 V
R 1028 Ohm
P 0,14 W
Kontakt:
Typ kontaktu: 1 x pøepínací
Max. proud kontaktem2 A
Èas pøítahu/odpadu6/4 ms
230V AC
Uživatelský návod SDS-MICRO
Funkce modulu : detekce výpadku napìtí 230V AC
nutné umístit drátovou propojku
S0 impuls
optovstupy
SDS Micro Din E
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
C2
A1
A2
A3
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
napájecí zdroj
12-24V dc
C1
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
1112 14
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
VS116K
pomocné relé
pøítomnost 230V
A1 A3 A2
230 V AC
výpadek 230V
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO
Funkce modulu : použití výstupu PWM a D0
SDS Micro Din E
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
napájecí zdroj
12-24V dc
1wire
konektorer
RJ 4-4
C2
C1
A1
A2
A3
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
optovstupy
S0 impuls
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
Zapojení výstupu DO (on/off) s ovládání ledkového pásu.
Výstup je spínaný pøes BSS138 na GND.
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
S0 impuls
optovstupy
SDS Micro Din E
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
C2
A1
A2
A3
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
napájecí zdroj
12-24V dc
C1
A4
GND
DO
PWM
OPTO 2+
OPTO 2-
OPTO 1+
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
Zapojení výstupu PWM s plynulým ovládáním jasu ledkového pásu.
Výstup je spínaný pøes BSS138 na GND.
1wire
konektorer
RJ 4-4
R1
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
HW
RESET
PIN
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO
Funkce modulu : pøipojení modulu PWM10 s regulovaným výstupem 0-10V + SSR relé
~
Uline
R
RELÉ LED 2
RELÉ LED 1
C2
1wire
konektorer
RJ 4-4
R2
S0
DIN
Rs485
Rs232
AD
WEBT
ETHERNET
1000Mbit/s
L1
T1
1000R
A1
A2
A3
R1
470R
SDS Micro Din E
+ -
output
0-10V
POWER
LED
mìøení napìtí 30V DC/vlhkost
napájecí zdroj
24V dc
C1
A4
DO
GND
PWM
OPTO 2+
OPTO 1+
OPTO 2-
optovstupy
AR
KR K A
470R
S0 impuls
OPTO 1-
S0-
S0+
AC/DC
POWER
IN
12-24V
OPTO
3+
-
GND
+
OPTO 3-
PWM
SDS PWM10
SSR Relé
HW
RESET
PIN
24V dc
+ -
+
-
A3 A2 A1
+ - +
R 430ohm
napájecí zdroj
24V dc
Na obrázku vidìt použití dvou oddìlených zdrojù (dva zdroje 24V). To ukazuje další vhodnou
vlastnost výrobku SDS-PWM10, a tou je kompletní galvanické oddìlení digitální (pwm) a analogové
(0V až 10V) strany, což zabraòuje napø. nežádoucím zemním smyèkám, a napøíklad to potlaèuje
to rušení vzniklé prací SSR relé.
Samozøejmì pokud není pro vaši konkrétní aplikaci galvanické oddìlení potøebné, pak lze bez problému
použít jeden zdroj . Propojením èárkovaných linek lze dosáhnout využití zapojení jednoho zdroje.
frekvence generátoru PWM : 7000
PWM pomìr :
1100 = 10V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
2000 = 8,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
3200 = 6,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
4100 = 5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
5200 = 3V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
6100 = 1,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
7000 = 0V dc na výstupu modulu SDS PWM10
Vhodný kmitocet PWM a napìtí odpovídající jednotlivým nastavením støídy, se liší pro každý
konkrétní pøípad - musíte si provést úvodní zmìøení a nastavení pro danou konkrétní použitou
zátìž ve vašem pøípadì.
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO
popis vstupu/výstpù modulu SDS-MICRO E
analog.napìový vstup è.1 : 0-30V dc
senzor vlhkosti
AD 1
analog.napìový vstup è.2 : 0-30V dc
senzor vlhkosti
AD 2
analog.napìový vstup è.3 : 0-30V dc
senzor vlhkosti
AD 3
analog.napìový vstup è.4 : 0-30V dc
senzor vlhkosti
AD 4
digitální výstup
GND
PWM
D0
pulsnì šíøková modulace
optický vstup
O2-
O2+
optický vstup
O1+
O 1-
O 3 + / SO-
GND
O3-
napájení
12-24V AC/DC
max.35V
SO +
optický vstup
SDS MICRO DIN - další technické info : http://wiki.merenienergie.cz/index.php/SDSMICRO_E_DIN
POWER
LED
12-24 AC/DC ... napájení 12-24V DC ... napájení 12-24V DC
OPTO 3 + , OPTO 3- (S0+,S0-) ... optický vstup
OPTO 2 + , OPTO 2- ... optický vstup
OPTO 1 + , OPTO 1- ... optický vstup
A4 / GND ... napìový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti
A3 / GND ... napìový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti
A2 / GND ... napìový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti
A1 / GND ... napìový amnalogový vstup,rozsah 0V až 30V max./pøípadnì èidlo vlhkosti
R1 ... spínaný výstup pro ovládání externích relé (typ SDS MICRO DIN E)
R2 ... spínaný výstup pro ovládání externích relé (typ SDS MICRO DIN E)
NC,C1,NO ... výstup relé
NC,C2,NO ... výstup relé
TXD/B / RXD/A /GND ... pøevodní Rs232 nebo Rs485
1WIRE konektor RJ4 ... webový teplomìr /LOGICS0 vstup (Ibutton)
- napájení : 12-24 AC/DC (po úpravì max.35V)
- (pøi použítí optických vstupu doporuèujeme max. napájení 24V)
- rozmìr DIN : 108x85x55mm
- typ boxu DIN : ABS
- výstupy na PCB : ARK svorkovnice
- teplotní èidla 1wire DS18B20
- senzor vlhkosti HONYEWELL
- ETHERNET 100Mbit/s
HW
RESET
PIN
RX A
TX B
GND
NO
C2
NC
NO
C1
NC
1wire
konektor
RJ 4-4
kontrolné led relé 2
kontrolné led relé 1
ETHERNET
100Mbit/s
relé1
relé2
pøevodník Rs232
nebo Rs485
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
popis ovládacího prostøedí
Úvodní obrazovka
pro vstup do programu modulu
SDS-micro.
Heslo “test”
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
popis ovládacího prostøedí
Úvodní stránka webového rozhraní modulu SDS micro
s informací o datumu posledního firmwaru.
Úvodní obrazovka
SDS Micro
s datumem verze firmwaru
2.6.2010
info nový firmware : http://wiki.merenienergie.cz/index.php/Firmware
technické info : www.merenienergie.cz , forum.merenienergie.cz
eshop : www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
popis ovládacího prostøedí - aktuální stav modulu
... doba bìhu od zapnutí napájení modulu
... relé 1 aktuální stav “zapnuto” .
... relé 2 aktuální stav “zapnuto”
... stav zaøízení PWM
... univerzální digitální výstup (výstup umístìn na desce plošného spoje u obou verzí) 1= zapnuto
... optický vstup (2PLUS,2MINUS) - poèet impulsù
... optický vstup (1PLUS,1MINUS) - poèet impulsù
... optický vstup (S0+,S0-) - poèet impulsù
... teplota procesoru modulu
... aktuální teplota pøipojeného teplotních èidel “webový teplomìr”¨
... mìøení napìového vstupu A1 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu A2 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu A3 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu A4 (max. 0-30V)
... stav IP watchdogu ( aktuální stav )
Pøi možném zapojení èidel vlhkosti do napìových vstupù
... synchronizovaný èas a datum
je potøeba zmìnit jejich nastavení.
}
1. stránka “administrace”
2. Uživatelská kalibrace analogových vstupù je dostupná zde.
3. zmìna napìového vstupu Ad3
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
LOG LISTING - výpis historie èinnosti
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Outputs ctrl - VÝSTUPY
PWM - lze napøíklad použít pro nastavení svitu led svìtel.
Kde horní hodnota (FREKVENCE)znamená max. sílu svícení a
spodní hodnotou (PWM pomìr) nastavujeme plynulost svícení.
Ovládání výstupu nebo integrovaných dvou relé.
Ovládání probíhá ve tøech øežimech.
- ruèní spínání pøes webové rozhraní
- IP watchdog
- programem SDS-C (vyžaduje nahraný ovládací program pro modul micro)
Výstupy C1 a C2 jsou spínány na svorku GND prostøednictvím MOSFET tranzistoru, maximální proud je 100mA.
Toto se týká modulu verze SDS MICRO LIGHT E a SDS MICRO DIN E .
DO pin control -univerzální digitální výstup
Log 0 - vypnuto (GND)
Log 1 - zapnuto (3,3V)
NAPÌTÍ JE PØÍMO ZAPOJENO NA PROCESOR MODULU.
max. PROUD 4mA
pøíklad použití : ovládání Led diody
spínání relé pøes transistor
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Externí teplotní èidla - webový teplomìr
webový teplomìr
Doporuèené teplotn?èidla: DS18B20
Max. poèet èidel na sbìrnici: omezen celkovou délkou sbìrnice, doporuèeno je nejvíce 16 kusù
Pøesnost mìøení: pøedevším záleží na použitých èidlech. Èidla DS18B20 pracují v 12 bitovém režimu (tj. mìøí s krokem 1/16 °C),
ovšem vzhledem k chybì mìøení (uvnitø èidla) lze oèekávat pøesnost na pùl stupnì Celsia.
“PROHLEDAT” - použít pro zjištìní hodnot pouze nových èidel
“POZICE”
“ROM code”
“SEZNAM”
ZAMKNOUT POZICI
“TEPLOTA”
- poøadové èíslo zapojení teplotních èidel
- vnitøní adresa teplotního èidla (nemìnná)
- napø:popis umístìní místa teplotního èidla
- zamknutí pozice teplotního èidla (viz níže)
- aktuální hodnota ve stupních Celsia
- aktualizace hodnot pouze pøi naètení stránky
- aktuální hodnoty na stránce AKTUALNÍ STAV
Pøi instalaci více èidel doporuèujeme po naètení všech èidel,oznaèení a správném rozmístìní
všechny pozice zamknout. I ty které nejsou využité. Pøi možné chybì èidla a jeho výmìnì
je tak zajištìno že se nové èidlo dostane na stejnou pozici kde bylo èidlo pùvodní.
- u chybové ho èidla se pozice odemkne,
- probìhne výmìna
- dáme “prohledat” pro naètení nového èidla
- pozici opìt zamkneme
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Uživatelský návod SDS-micro
IP watchdog
IP WATCHDOG
automatické hlídání ethernetového zaøízení WIFI AP, v okamžiku zaseknutí zaøízení a dojde k ativaci rélé , které pøi vhodném
zapojení resetuje napájení hlídaného zaøízení
Watchdog setting - nastavení
Watchdog zapnutý :
zaškrtnutí pole =aktivace WATCHDOG
Sledovaná IP adresa :
IP adresa zaøízení které je monitorované
Pauza po zapnutí watchdogu :
èas v sekundách, po kterou je IP watchdog vyøazen z èinnosti po zapnutí SDS modulu
Doba za kterou bude prohlášen
ping za ztracený:
pokud do urèeného èasu nepøijde odpovìï na konkrétní ping request, je považována
za ztracenou
Opakovací doba posílání
PING REQUEST:
èas od posledního pøijetí odpovìdi (ping reply), po jejímž uplynutí je odeslán nový
požadavek (ping request).
Ignorovat kolik následných
ztracených ping požadavkù :
poèet povolen?ch ztr?t odpovìdí. Nìkterá hlídaná zaøízení pøi vìtším zatížení mohou
odpovìdìt na ping request pozdìji, než je nastavená tolerance, a pøesto jsou provozní.
Proto je nìkdy potøeba zavést toleranci na urèitý poèet nepøijatých odpovìdí.
Doba blokace watchdogu po aktivaci
relé:
èas jak dlouho je èinnost watchdogu zablokov?na po aktivaci relé, dùležité pokud
aktivace relé zpùsobí reset hlídaného zaøízení,pak je potøeba tomuto zaøízení
poskytnout dostatek èasu na nabìhnutí.
Celá doba aktivace relé:
dojde-li k pøekroèení poètu nepøijatých (ztracených) odpovìdí, je aktivováno relé,èas
aktivace relé je urèena tímto parametrem. Relé se obvykle zapojuje tak, že pøi své
aktivaci (tj. pøepne kontakty) resetuje hlídané zaøízení.
On line Control - aktuální stav WATCHDOGU
Relay status: default (no action, off) :
Actual IP:
Actual RTT:
Lost reply packets since last activation:
aktuální stav relé (zapnuto , vypnuto)
IP adresa zaøízení které je monitorované
doba odpovìdí monitorovaného zaøízení v ms
poèet ztracen?ch opovìdí
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Mìøení odbìru na optických vstupech
Tento vstup je zapojen pro S0:
Použ?t tarifn?rozdìlení:
Název mìøièe:
Název jednotky (pøepoèet impulsù):
Název mìny (pøepoèet na peníze):
Impulsù na jednu jednotku:
Cena za jednu jednotku:
Pøepoèet prùbìžného odbìru, na :
Jednotka prùbìžného pøepoètu:
Heslo pro uživatele:
políèko zatrhneme pokud vstup OPTO1 chceme použ?t
políèko zatrhneme pokud chceme vstup OPTO1 rozdìlit na denní a noèní proud
použijem název mìøièe napø. ELEKTROMÌR
kWh
CZK
(napø. 1000 imp./kWh) ( získáme z návodu elektromìru)
3,40 ((napø.: 3.40 CZK/1kWh)
kW
Okamzity vykon:
(Pro pøístup k výpisu údajù pro tento mìøiè. Lze také ponechat prázdné.)
tlaèítkem "nastav" uložíme zmìny v nastavení
Nastavte nový poèet impulsù (T0):
Nastavte nový poèet impulsù (T1):
(pro vypnutý tarif) (bude ihned pøepoèteno na jednotky)
(pro zapnutý tarif) (bude ihned pøepoèteno na jednotky)
tlaèítkem "nastav" uložíme zmìny v nastavení
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Administrace
Ethernet Network settings -výrobní nastavení
(zmìnit dle potøeby uživatele a stavu poèítaèové sítì)
: nastavení pøepoèítavcích konstat pro pøepoèet napìtí
(platí pøi zmìnì hodnoty odporu)
Item
MAC:
OSI7:
WWW port:
Host IP:
Net mask:
Gateway:
02:00:be:ef:02:10 CHANGE
CONFIG DNS, SMTP
80
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
Update network settings .. STORE.
Entrance password - zmìna pøístupového hesla
Password
Actual: vypíšeme aktuální heslo
New: vypíšeme nové hoslo
Set the new password ...STORE - potvrdíme tlaè?tkem STORE
Simple Network Management Protocol
Item
community:
sdsxpublic
SNMP port:
161
sysLocation:
zde mùžeme zadat napø.:místo umístìní modulu SDS MICRO
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Admin config - configurace
NTP synchronizace - automatická synchronizece èasu a datumu z internetu
Item
NTP server IP:
GMT offset:
213.151.89.43
1
Update NTP settings ...
STORE
Update firmware
Item
Device-firmware pair code:
Enter password:
Enter the bootloader:
d0000001
test
START (update nového firmwaru - verzi nahraného firmwaru najdete na stránce “welcome”)
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Zapojení DC zálohy pro velké výkony
více informací na “ http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/UPSNAVOD”
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MICRO
Zapojení s možností vzdáleného sledování
vzdálenost 500m
nutná pøímá viditelnost
napø.: typ MANELER 9901M
UTP
aktivní POE
21
20 +
S0-
Elektromìr
Nanostatio M5
UTP
12V/24Dc
UTP
UTP
S0+
Modul
SDS MICRO DIN
Nanostatio M5
aktivní POE
jakékoliv PC
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
ESHOP : www.onlinetechnology.cz
TECHNICKÉ INFO : www.merenienergie.cz
Download

SDS_MICRO_DIN_E uziv_2012CZ.cdr - Měření Energie