l
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Modul SDS MaCRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí
po INTERNETOVÉ A ETHERNETOVÉ síti. Modul je napájen 12V-24V a dodává
v ABS krabici na DIN lištu. Zaøízení pracuje samostatnì bez nutnosti zapnutého PC.
1 wire teplotní
èidla
1 wire teplotní
èidla
1 wire teplotní
èidla
Spojení s jakýmkoliv PC pomocí
ETHERNETU / INTERNETU
1 wire teplotní
èidla
Mìøení S0 impulsù
na stávajících elektromìrech
a podobných zaøízeních
s výstupem S0
1 wire teplotní
èidla
Zaøízení pracuje bez nutnosti zapnutého PC
- výchozí IP adresa : 192.168.1.250
- výchozí brána : 192.168.1.1
- maska : 255.255.255.0
- výchozí heslo : test
Pøi prvním zapojení je nutná zmìna MAC adresy
pøedejtete tím kolizi s jiným zaøízením.
- 4x napìový vstup 0-30V dc
- 8x optické vstupy
- 4x èidlo vlhkosti
Dohledové funkce ISP
SDS-MaCRO
DIN verze
230V
Integrovaný pøevodník
Rs485 (pøipravujeme)
Detekce výpadnu
napìtí 230V
Ovládání ètyø integrovaných relé
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz ESHOP
www.merenienergie.cz
PROGRAMOVÁNÍ VLASTNÍCH FUNKCÍ
POMOCÍ PROGRAMU SDS-C A HTML
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
1. webový teplomìr - doporuèené teplotní èidla DS18B20
ARK
redukce SDS
ARK
redukce SDS
1 wire teplotní èidla
ARK
redukce SDS
ARK
redukce SDS
ARK
sbìrnice BUS “B”
max 16 èidel
ethernet
...data
...gnd
...+3,3V
doporuèené zapojení
UPOZORNÌNÍ !!!
pøi zapojení do paprsku mùže dojít
ke špatné funkci èidla
1wire
konektor
sbìrnice BUS “A”
max 16 èidel
napájení
12V DC
Doporuèené teplotn?èidla: DS18B20
poèet zapojených èidel na sbìrnici 1 wire BUS “A” - 16 ks
poèet zapojených èidel na sbìrnici ARK BUS “B” - 16ks
èidlo DS18B20
Vzdálenost zapojení není teoreticky omezená, dùležité kritérium je napájení èidla.
Hodnota by mìla být mezi 3,2 - 3,3V DC.
dallas
zapojení je stejné pro všechny verze modulu :
SDS MICRO DIN, SDS MICRO light , Webový teplomìr ,
SDS MACRO DIN, SDS UPS DIN
doporuèený kabel pro zapojení : 4 žílový telefonní kabel
ovìøená funkce správného mìøení u posledního èidla : 80m
- zapojení teplotního èidla za použití telefonního kabelu
- barevné provedení kabelu nemusí vždy odpovídat skuteènosti
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
2. Mìøení napìových vstupù 4x
0-30V DC
max.
0-30V DC
max.
ethernet
0-30V DC
max.
AD 3 / GND
AD 2 / GND
AD 1 / GND
0-30V DC
max.
AD 0 / GND
napájení
12V DC
... mìøení napìového vstupu AD 0
... mìøení napìového vstupu AD 1
... mìøení napìového vstupu AD 2
... mìøení napìového vstupu AD 3
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
(max. 0-30V)
SDS MICRO DIN
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
3. online mìøení a sledování
spotøeby
Souèasná hardwarová verze SDS MACRO
disponuje osmi optickými vstupy.
domácí ethernetová sí
inthernetová sí
webový portál
Plynomìr
opto 5
opto 6
+
opto 8
+,0
-
-
napájecí zdroj
12-24V dc
Vodomìr
opto 5
Elektromìr
tup
0
opto 8
v
-
opto 7
vs
S0
0 +,
pS
s tu
opto 7
napájení 12-24V dc
vstup 1+,1-
Elektrické energie akumulovaná spotøeba kWh,
pøepoèet aktuálního odbìru kW
Vody akumulovaný odbìr m3,
pøepoèet aktuálního prùtoku l/h
Plyn akumulovaný odbìr m3,
pøepoèet aktuálního prùtoku l/h
Teplo akumulovaný odbìr GJ,
pøepoèet aktuálního odbìru
opto 6
Lze použít napøíklad na mìøení
Vodomìr
bílý
+
hnìdý
-
UTP
VEŠKERÉ NAMÌØENÉ HODNOTY LZE UKLÁDAT NA PORTÁLU
PORTAL.MERENIENERIE.CZ
více info na www.merenienergie.cz
20
+
elektrické schéma zapojení
21
- elektrické schéma zapojení SDS MaCRO DIN
Elektromìr
typ MANELER 9901M
- pro zapojení k optickým vstupùm je doporuèeno použít kroucený párový kabel
se stínìním kroucený párem (max.vzdálenost 200m)
UPOZORNÌNÍ !!!
Pøi prvním zapojení je nutné poèkat na aktuální zobrazení odbìru. Modul èeká na dva po sobì
jdoucí impulsy z elektromìru .
Stejnì tak i pøi odpojení zátìže. Modul opìt èeká na impulsy a pokud nedostane impuls po dobu
jako pøi zapojení , aktuální zobrazení odbìru se vynuluje.
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
4. èidlo vlhkosti
domácí ethernetová sí
inthernetová sí
webový portál
+V
Ax
èidlo vlhkosti
HIH
GND
GND
-pohled ze strany èidla
-pro zapojení doporuèujeme
kroucený pár
napájení 12-24V dc
Technické vlastnosti èidla:
- typ : HONEYWELL senzor vlhkosti
- max. zapojen?4 ks èidel vlhkosti
- rozsah mìøení : 0-100%RH
- pøesnost mìøení :3%
- Sensor Terminals: SMD
- èas naètení zmìn :5s
- supply Voltage Range:2.7VDC to 5.5VDC
- pracovní teplota :-40°C to +85°C
- více dokumentace výrobce PDF
+
èidlo vlhkosti
-
napájecí zdroj
12-24V dc
Èidlo je napájeno ze stabilizovaných 5V, vytvoøených stabilizátorem na dodávaném modulu èidla vlhkosti.
Výstupní napìtí èidla - pro zpracování v zaøízení - je témìø lineární, a je v rozmezí 0V až témìø 5V, kde by 0V
mìlo odpovídat 0% relativní vlhkosti. Více v dokumentaci od výrobce.
POZOR !!! pøi zapojení èidla vlhkosti je nutná zmìna nastavení v softwaru SDS MICRO
/ admin config / To user-calibrate ADC view, click here / viz úprava napìového vstupu Ad3
UTP
UTP
elektrické schéma zapojení SDS MICRO DIN s èidlem vlhkosti do vstupu A0
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
5. ovládání ètyø integrovaných relé
ovládání osvìtlení
UTP
Modul
SDS MaCRO DIN
R1
jakékoliv PC
R2
R3
12V DC
R4
ovládání topení
napø. kropení trávníku v závislosti
na venkovní teplotì
ovládání ventilace
- pøes výstup PWM lze navíc øídit otáèky
ventilátoru
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu :
6. detekce výpadku napìtí 230V AC pøes optický vstup OPTO8
UTP
Modul
SDS MaCRO DIN
zátìž 230V ac
11
jakékoliv PC
14
12V DC
A1
A2
relé detekce
výpadku
pøítomnost napìtí 230V ac je signalizována “ON”
výpadek napìtí 230V ac je signalizován “OFF”
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Funkce modulu : 7. ovládání výstupu PWM s pøídavným modulem SDS PWM 10
domácí ethernetová sí
~
inthernetová sí
webový portál
Uline
R
AR
KR K A
+ -
output
0-10V
L1
T1
1000R
470R
+
470R
napájení 12-24V dc
SSR Relé
napájecí zdroj
12-24V dc
SDS PWM10
A3 A2 A1
+ - +
24V dc
+ -
Modul SDS PWM 10
elektrické schéma zapojení
SSR relé
+
-
R 430ohm
UTP
frekvence generátoru PWM : 7000
PWM pomìr :
1100 = 10V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
2000 = 8,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
3200 = 6,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
4100 = 5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
5200 = 3V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
6100 = 1,5V dc na výstupu modulu SDS PWM10
PWM pomìr :
7000 = 0V dc na výstupu modulu SDS PWM10
napájecí zdroj
24V dc
Vhodný kmitocet PWM a napìtí odpovídající jednotlivým nastavením støídy, se liší pro každý
konkrétní pøípad - musíte si provést úvodní zmìøení a nastavení pro danou konkrétní použitou
zátìž ve vašem pøípadì.
Na obrázku vidìt použití dvou oddìlených zdrojù (dva zdroje 24V). To ukazuje další vhodnou
vlastnost výrobku SDS-PWM10, a tou je kompletní galvanické oddìlení digitální (pwm) a analogové
(0V až 10V) strany, což zabraòuje napø. nežádoucím zemním smyèkám, a napøíklad to potlaèuje
to rušení vzniklé prací SSR relé.
Samozøejmì pokud není pro vaši konkrétní aplikaci galvanické oddìlení potøebné, pak lze bez problému
použít jeden zdroj . Propojením èárkovaných linek lze dosáhnout využití zapojení jednoho zdroje.
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis modulu SDS-MICRO Din
4
5
6
3
7
2
8
1
RE 2
... výstup relé
RE 1
... výstup relé
AC/DC power ... napájení 12-24V AC/DC
opto vstup 4 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 3 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 2 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 1 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
PWM
... napø. øízení otáèek, jas svìtla apod.
D0
... výstup ON / OFF
A4 / GND
... napìový vstup 0-30V dc max.
A3 / GND
... napìový vstup 0-30V dc max.
A2 / GND
... napìový vstup 0-30V dc max.
A1 / GND
... napìový vstup 0-30V dc max.
RE 4
... výstup relé
RE 2
... výstup relé
opto vstup 5 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 6 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 7 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
opto vstup 8 ... impulsní vstup pro odeèet impulsù
ARK sbìrnice BUS “B” ... teplotní èidla DS18B20 max.16ks
1wire sbìrnice BUS “A”... teplotní èidla DS18B20 max.16ks
Ethernet 100Mbit/s ... RJ45
A0 / GND ... A/D vstup, rozsah 0V až 30V max.
R1
... spínaný výstup pro ovládání externích relé
R2
... spínaný výstup pro ovládání externích relé
S0+ / S0- ... impulsní vstup pro odeèet S0 impuslù
1+ / 1... optický vstup
0+ / 0... optický vstup
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis ovládacího prostøedí
Úvodní obrazovka
pro vstup do programu modulu
SDS-macro.
Heslo “test”
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
popis ovládacího prostøedí
Úvodní obrazovka
SDS Macro
s datumem verze firmwaru
3.2.2011
technické info : http://shop.an-d.cz/wiki/index.php/SDSMACRO
eshop : www.onlinetechnology.cz
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Actual status - aktuální stav
... doba bìhu od zapnutí napájení modulu
... relé 1 aktuální stav “vypnuto” .
... relé 2 aktuální stav “vypnuto”
... relé 3 aktuální stav “vypnuto”
... relé 4 aktuální stav “vypnuto”
... stav zaøízení PWM
... univerzální digitální výstup
... optické vstupy 1,2,3,4
... optické vstupy 5,6,7,8
... teplota procesoru modulu
... sbìrnice 1wire bus A aktuální teplota pøipojených teplotních èidel “webový teplomìr”
... sbìrnice ARK bus B aktuální teplota pøipojených teplotních èidel “webový teplomìr”
... mìøení napìového vstupu Ain0 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu Ain1 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu Ain2 (max. 0-30V)
... mìøení napìového vstupu Ain3 (max. 0-30V)
... synchronizovaný èas a datum
}
Pøi možném zapojení èidel vlhkosti do napìových vstupù
je potøeba zmìnit jejich nastavení.
1. stránka “ADMIN CONFIG”
2. to user-calibrate ADC view, “click here”
3. zmìna napìového vstupu Ad3
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
LOG LISTING - výpis historie èinnosti
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
S0 page - aktuální stav odbìru zapojených zaøízení
S0 page - zobrazení grafu odbìru
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Outputs ctrl
PWM -Pulse Width Modulation
Metoda generování signálu, pøi které se støídají dvì urèené hodnoty (zap/vyp) podle zadaných parametrù støída (X:Y) a frekvence (Hz).
Jeden výstup PWM je k dispozici na výrobcích SDS-MaCRO.
Pøíklad použití : K øízení otáèek DC 12V ventilátoru.
Ve verzi SDS-MICRO DIN krabièka je výstup PWM je vyveden desce plošného spoje(kontaktujte výrobce):
Ve verzi SDS-MICRO light, pak máte k dispozici PWM výstup jako logický signál 3V3 úrovnì (nesmí se na nìj pøipojovat
zátìž, pouze buï GATE MOSFETu (s rezistorem ~47k na GND) nebo jiný logický CMOS vstup - kontaktujte výrobce).
Ventilátor pøipojíte jeho plus drátem na zdroj (12V, popø. jiné napìtí), a mínus drát ventilátoru pøipojíte na ARK svorkovnici
základní desky (varianta SDS-MICRO v DIN krabièce).
Pak napø. z webového rozhraní lze nastavit støídu a frekvenci PWM výstupu a tím øídit otáèky ventilátoru v širokých
mezích. Pomocí SDS-C si mùžete naprogramovat vlastní chování, napø. závislot rychlosti otáèení ventilátoru
na zmìøené teplotì atd.
Doporuèená frekvence PWM pro øízení ventilátorù: kolem 400 Hz (èasto mùže být vhodnìjší i nižší).
Støída 0 zapíná PWM výstup na trvalou hodnotu (bez støídání), støída 1 až FREKVENCE PWM/2 pak nastavuje
pøíslušnou støídu.
PWM master frequency (Fm):
PWM duty:
1000
0
Hertz ... (frekvence generátoru PWM)
[log1:log0 = 1:x] ...??? (støída generátoru PWM)
Use new PWM settings ... uložení nastavených zmìn
Relay control - ovládání relé R1,R2,R3,R4
RE1 config :
manual - manuální ovládání rele “CONST OFF” vypnuto - “CONST ON” zapnuto
SDS-C - ovládání relé pomocí SDS - C
DO pin control -univerzální digitální výstup
Re1 state - off vypnuto , on zapnuto
Parameter
D0 output pin state:
D0 output pin control:
RE name - napø.popis spínaného zaøízení (pomocí tlaè?tka “STORE” zapíšeme název do stránky ACTUAL STATUS)
output log-0 ???
Log 0 - vypnuto (GND)
LOG 1 - zapnuto (3,3V)
RE control - nastavení ovládání relé
“CONST OFF” vypnuto - “CONST ON” zapnuto - manuální ovládání relé
“SDS-C PROGRAM” - ovládání relé pomocí SDS - C jazyku
NAPÌTÍ JE PØÍMO ZAPOJENO NA PROCESOR MODULU.
max. PROUD 4mA
pøíklad použití : ovládání Led diody
spínání relé pøes transistor
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Temp sensors - webový teplomìr
External thermometers
Doporuèené teplotn?èidla: DS18B20
poèet zapojených èidel na sbìrnici 1 wire BUS “A” - 16 ks
poèet zapojených èidel na sbìrnici ARK BUS “B” - 16ks
Vzdálenost zapojení není teoreticky omezená, dùležité kritérium je napájení èidla.
Hodnota by mìla být mezi 3,2 - 3,3V DC.
RESCAN” - použít pro zjištìní hodnot pouze nových èidel
“number”
“ROM code”
“name”
“Temperature”
- poøadové èíslo zapojení teplotních èidel
- vnitøní adresa teplotního èidla (nemìnná)
- napø:popis umístìní místa teplotního èidla
- aktuální hodnota ve stupních Celsia
- aktualizace hodnot pouze pøi naètení stránky
- aktuální hodnoty na stránce AKTUAL STATUS
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
S0 Counter
Tento vstup je zapojen pro S0:
Použ?t tarifn?rozdìlení:
Název mìøièe:
Název jednotky (pøepoèet impulsù):
Název mìny (pøepoèet na peníze):
Impulsù na jednu jednotku:
Cena za jednu jednotku:
Pøepoèet prùbìžného odbìru, na :
Jednotka prùbìžného pøepoètu:
Heslo pro uživatele:
políèko zatrhneme pokud vstup OPTO2 chceme použ?t
políèko zatrhneme pokud chceme vstup OPTO2 rozdìlit na denní a noèní proud
použijem název mìøièe napø. ELEKTROMÌR
kWh
CZK
(napø. 1000 imp./kWh) ( získáme z návodu elektromìru)
3,40 ((napø.: 3.40 CZK/1kWh)
kW
Okamzity vykon:
(Pro pøístup k výpisu údajù pro tento mìøiè. Lze také ponechat prázdné.)
Update S0 settings ...
tlaèítkem "update" uložíme zmìny v nastavení
Nastavte nový poèet impulsù (T0):
Nastavte nový poèet impulsù (T1):
(pro vypnutý tarif) (bude ihned pøepoèteno na jednotky)
(pro zapnutý tarif) (bude ihned pøepoèteno na jednotky)
Set new S0 total impulse count ...
tlaèítkem "update" uložíme zmìny v nastavení
Clear (zero) the money counter ...
tlaèítkem "update" vynulujete pøepoèet na peníze u vstupu OPTO2
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-micro
Admin config - configurace
Ethernet Network settings -výrobní nastavení
(zmìnit dle potøeby uživatele a stavu poèítaèové sítì)
: nastavení pøepoèítavcích konstat pro pøepoèet napìtí
(platí pøi zmìnì hodnoty odporu)
Item
MAC:
OSI7:
WWW port:
Host IP:
Net mask:
Gateway:
02:00:be:ef:02:10 CHANGE
CONFIG DNS, SMTP
80
192.168.1.250
255.255.255.0
192.168.1.1
Update network settings .. STORE.
Entrance password - zmìna pøístupového hesla
Password
Actual: vypíšeme aktuální heslo
New: vypíšeme nové hoslo
Set the new password ...STORE - potvrdíme tlaè?tkem STORE
Simple Network Management Protocol
Item
community:
sdsxpublic
SNMP port:
161
sysLocation:
zde mùžeme zadat napø.:místo umístìní modulu SDS MICRO
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Uživatelský návod SDS-MaCRO
Admin config - configurace
NTP synchronizace - automatická synchronizece èasu a datumu z internetu
Item
NTP server IP:
GMT offset:
213.151.89.43
1
Update NTP settings ...
STORE
Update firmware
Item
Device-firmware pair code:
Enter password:
Enter the bootloader:
d0000001
test
START (update nového firmwaru - verzi nahraného firmwaru najdete na stránce “welcome”)
KONTAKT
LazNet s.r.o. , Zacpalová 27, Opava 746 01
obchodní oddìlení : +420 774 133 553 [email protected]
technické oddìlení : +420 776 637 670 [email protected]
www.onlinetechnology.cz
Download

Sds_macro - Měření Energie