Simulátor zátěže
elektroměru
SZE
Simulátor zátěže elektroměru je určen pro orientační kontrolu
funkce elektroměru zapojeného v rozvaděči.
Kontrola se provádí na elektroměru, který je připojen standardním způsobem a
odběrné místo je pod napětím. Z měřeného elektroměru je po nakontaktování
napájen i SZE (neobsahuje vlastní zdroj energie). Do proudového obvodu
elektroměru vnucuje proud přibližně 10 A. Velikost tohoto proudu kolísá v
závislosti na změnách síťového napětí a velikosti přechodového odporu mezi
proudovými svorkami SZE a proudovými svorkami elektroměru. SZE je navržen
pro napájení jmenovitým napětím 230 V / 50 Hz, umožňuje však i kontrolu
elektroměrů připojených v síti 120 V / 50 Hz (mimo provedení SZE 10 – 2Z) – v
tom případě však bude proud simulovanou zátěží poloviční. Výstupní obvod
je chráněn tavnou pojistkou 10A, která se při běžném provozu nepřepálí.
Má-li elektroměr vykázat spotřebu 0,1 kWh, pak je nutná doba připojení
SZE 10 přibližně 2,5 min. Tato zkouška může být zkrácena u elektronických
elektroměrů, které mají signalizaci rozběhu blikající šipkou nebo bargraf,
na kterém je měřený výkon orientačně zobrazován. Během delšího nebo
opakovaného měření může dojít k přehřátí simulátoru, při kterém dojde k
aktivaci vratné tepelné ochrany. Než dojde k vychladnutí, jeví se simulátor jako
nefunkční. Po vychladnutí je SZE opět schopen řádné funkce.
Pozor!
Všechny svorky jsou vzájemně galvanicky propojeny a během kontroly funkce
elektroměru jsou spojeny se sítí! Je bezpodmínečně nutné dodržovat platné
normy a pravidla bezpečnosti práce, včetně revizních činností. Přístroj může
obsluhovat pouze osoba znalá s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací se
znalostí zapojení rozvaděčů a elektroměrů.
SZE je navržen pro napájení 230 V~ (fázové napětí mezi L a N). V případě
kontroly 3 - fázového elektroměru je naprosto nezbytné připojit SZE správným
způsobem tak, aby nedošlo k jeho připojení ke sdruženému napětí 400 V~
(napětí mezi dvěma fázemi). Zejména je nutné správné připojení obou hrotů
SZE k příslušnému proudovému obvodu. Maximální napětí mezi těmito hroty je
15 V~. Připojení proudových svorek SZE mezi dvě fáze způsobí zkrat a může
dojít k nevratné destrukci SZE!
Technická specifikace č.: C - 7 • 8 • 03, Listopad 2012
Konstrukce a funkce
SZE je umístěn v plastové krabičce o rozměrech 68 x 129 x 44 mm.
Tavná pojistka má pomalou charakteristiku (T). Při náhradě rychlou pojistkou může docházet k jejímu přepálení i při správné funkci přístroje.
SZE 5 a SZE 10
Kontakty pro připojení k proudovým svorkám jsou spojeny pevně s krabičkou. Pro připojení k nulové svorce elektroměru je použit pohyblivý
izolovaný vodič zakončený chráněným kontaktem. Tlačítko je umístěno na spodní straně a žlutá signálka LED na horní straně krabičky.
LED signalizuje přerušenou pojistku nebo nedostatečný kontakt v proudovém obvodu elektroměru - SZE.
Tlačítko slouží ke spínání zátěžového proudu přibližně 10 A (5 A ve variantě SZE 5)
Tato provedení jsou určena pro kontrolu jednofázových a třífázových elektroměrů s rozměry svorkovnic dle DIN 43857.
SZE10 – 2Z
Kontakty pro připojení k proudovým svorkám jsou spojeny pevně s krabičkou. Pro připojení k nulové svorce elektroměru je použit pohyblivý
izolovaný vodič zakončený chráněným kontaktem. Tlačítko je umístěno na spodní straně a zeleno – červená signálka LED na horní straně
krabičky.
LED signalizuje červeně přerušenou pojistku nebo nedostatečný kontakt v proudovém obvodu elektroměr – SZE a zeleně připojení
zatěžovacího proudu.
Tlačítko slouží k přepínání přibližně 220 mA / 10 A (nestlačeno / stlačeno).
Toto provedení je určeno pro kontrolu jednofázových a třífázových elektroměrů s rozměry svorkovnic dle DIN 43857.
SZE10 – PH
Kontakty pro připojení k proudovým svorkám a k nulové svorce jsou spojeny pevně s krabičkou. Tlačítko a žlutá signálka LED jsou umístěny na
horní straně krabičky.
LED signalizuje přerušenou pojistku nebo nedostatečný kontakt v proudovém obvodu elektroměr - SZE.
Tlačítko slouží ke spínání zátěžového proudu přibližně 10 A.
Toto provedení je určeno pro kontrolu jednofázových a třífázových elektroměrů s roztečí svorek 9,5 mm montovaných na DIN lištu.
Technická data
napájecí napětí Un
jmenovitý kmitočet fn
přípustná tolerance fn
odolnost proti přepěťovým špičkám
příkon
teplota okolí pracovní
krytí
el. pevnost izolace svorky/krabička
pracovní poloha
druh provozu
rozměry vč. pevných měř. hrotů
hmotnost
100 V až 260 V pro provedení SZE 5, SZE 10 a SZE 10 – PH
230 V + 15 % pro provedení SZE 10 - 2Z
50 Hz
- 5 Hz až + 2 Hz
8 kV 1.2 / 50 µs
max. 60 VA
- 20 °C až + 60 °C
IP40
4 kV minimum
libovolná
přerušovaný: 3 min činnost / 20 min chladnutí
68 x 183 x 44 mm
0,57 kg
Údržba přístroje:
Přístroj nevyžaduje po dobu života speciální údržbu. V rámci revizí a oprav je nutno udržovat přístroj v čistotě a suchu. V závislosti na četnosti
užívání provádět kontrolu dotažení šroubovacích hrotů, v případě povolení hroty dotáhněte.
Servis přístroje:
Servis a eventuální opravy provádí výrobce ZPA Smart Energy.
Bezpečnostní upozornění:
Při otevřeném krytu přístroje a připojení na síť nízkého napětí je na živých částech přístroje životu nebezpečné napětí.
Technická specifikace č.: C - 7 • 8 • 03, Listopad 2012
Rozměrový výkres
SZE 10 – PH
SZE 5, SZE 10 a SZE 10 – 2Z
17
129
183
1 3
68
44
ELEKTROMÌR
1
2
3
L vst. I
4
5
L vyst. I
1
max. 15
6
7
8
9
101112
13 20
N
3
SZE 10
Technická specifikace č.: C - 7 • 8 • 03, Listopad 2012
ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO výrobku A OBALU:
Simulátory zátěže je třeba na konci jejich životnosti předat odborné organizaci, která se zabývá likvidací užitných materiálů, případně jejich
recyklací, a která likviduje výrobky ekologicky a v souladu se zákonem o odpadech.
Výrobek: neobsahuje radioaktivní, karcinogenní materiály nebo materiály poškozující zdraví a přírodní prostředí. Všechny použité
plastické hmoty podléhají recyklaci.
Obaly:
Speciální krabičky jsou určeny pro recyklaci.
Použité krabičky odevzdat organizacím, které je využívají jako zdroj druhotných surovin nebo energie.
VAROVÁNÍ VÝROBCE
Výrobek odpovídá požadavkům bezpečného provozu. Výrobce vydal prohlášení o shodě podle odst. 13 č. 22/97 Sb.
Kromě této skutečnosti výrobce upozorňuje na riziko možnosti vzniku nebezpečí, které je výsledkem nesprávné manipulace nebo používání
výrobku:
●●
●●
●●
●●
Provozování musí provádět osoba mající příslušné elektrotechnické kvalifikace/oprávnění.
Výrobek nemůže být používán k jiným účelům než k těm, ke kterým je určen.
Výrobek nemůže být libovolně měněn v souladu s typovým provedením.
Výrobek nemůže být používán pod jiným napětím, proudem nebo kmitočtem než pod tím, který byl určen výrobcem nebo změněn
odborníkem.
●● Výrobek je třeba umístit a zabezpečit způsobem ztěžujícím, případně znemožňujícím manipulaci osobám bez elektrotechnické kvalifikace/
osvědčení, především dětem.
●● Před každým novým uvedením do provozu např. po opravě, údržbě atd. je třeba obnovit kryt v plném rozsahu a všechny preventivní prostředky
za účelem zajištění bezpečnosti a provést kontrolu, kterou provádí kontrolní technik.
●● V rámci provozu je třeba dbát, aby v místě instalace výrobku nevzniklo nebezpeční požáru nebo výbuchu při vzniku plynů, výparů hořlavých
kapalin a hořlavého prachu.
●● Výrobek nemůže být provozován v podmínkách a v prostředí, které nezaručuje bezpečný provoz.
●● Výrobek nemůže být provozován v místech se zvýšenou nestabilitou a zvýšenými otřesy od uvedených v technické specifikaci.
Jestliže uživatel nebude respektovat výše uvedená varování a v přímém vztahu s nedodržením pravidel vznikne závada, výrobce nenese za
toto odpovědnost
ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 541 01 Trutnov, Česká republika
Tel.: +420 499 907 111, fax: +420 499 907 497
E-mail: [email protected], http.: //www.zpa.cz
Technická specifikace č.: C - 7 • 8 • 03, Listopad 2012
Download

Technická specifikace SZE 10