Radomír Bednář, výroba rybářských potřeb a kovovýroba,
V kotlině 16, 77900 Olomouc, Česká republika, IČO 13239449
e-mail: [email protected] , tel.+420 585 224 291
internet: http://www.r-bednar.cz
Bateriový agregát LENA
OBSAH: Popis zařízení
Návod k obsluze
Bezpečnostní pokyny
Technické údaje
Možné závady a jejich odstranění
POPIS ZAŘÍZENÍ
Tranzistorový rybolovný agregát je malé, lehce přenosné zařízení, sloužící k odlovu
všech druhů ryb, zejména na malých tocích a v pobřežních partiích řek s měrnou
vodivostí vody 50-600µS. Je vhodný i pro kontrolní odlovy a výzkumné účely.
Na čelním panelu jsou umístěny pod odklápěcím krytem tyto prvky:
1. HLAVNÍ VYPÍNAČ
- 0 - přístroj vypnut
- 1 - přístroj zapnut
2.PŘEPÍNAČ VOLBY LOVNÉHO PROSTŘEDÍ
- 0 - přístroj zapnut pro lovení na vodách se střední měrnou vodivostí vody
(100 - 600µS)
- 1 - přístroj zapnut pro lovení na vodách s velmi nízkou měrnou vodivostí
vody ( <100µS)
3. SIGNÁLNÍ LED DIODA-zelená signalizuje stav, kdy jsou kondenzátory nabity,
červená signalizuje sepnutý okruh po stisknutí tlačítka a zanořených elektrodách.
4. POJISTKOVÉ POUZDRO 6,3A – zde je umístěná tavná pojistka T6,3A
5. KNOFLÍK VOLBY FREKVENCE PULZŮ – umožňuje plynulou volbu frekvence
pulzů od 50-95Hz.
1
6. DISPLEJ FREKVENCE PULZŮ – zobrazuje hodnoty navolené frekvence pulzů.
Akumulátor 12V/7Ah je umístěn uvnitř přístroje. Při dobíjení není třeba vyjímat, stačí
připojit nabíječ vidlicí do zásuvky agregátu označené +. Tato zásuvka je sdružená a
slouží jak pro připojení anody, tak pro připojení nabíječe.
Doba lovení s nabitým akumulátorem se pohybuje v rozmezí 3-6 hodin v závislosti
na parametrech lovného prostředí (měrná vodivost vody) a zkušenosti obsluhy.
Základní příslušenství bateriového agregátu: lovná rukojeť, nástavec 130cm,
el.podběrák 42cm měděný, síťka, dielektrické rukavice, akumulátor 12V/7Ah,
katoda, brašna, automatická nabíječka.
Výrobek odpovídá technickým požadavkům na výrobky dle Zákona 22/1997Sb,
NV č.168/1997Sb. a NV č. 169/1997Sb. a bylo na něj vystaveno Prohlášení o
shodě.
NÁVOD K OBSLUZE
1.Nastavení přístroje
Sejmeme kryty zásuvek na dolní straně přístroje a připojíme kompletní anodu a
katodu. Pokud neznáme hodnoty měrné vodivosti vody na toku, kde budeme lovit,
zvolíme na přepínači „LOVNÉ PROSTŘEDÍ“ polohu „0“. Optimální lovné účinky
dosáhneme, pokud bude zvolená poloha (0,1,) odpovídat příslušné hodnotě měrné
vodivosti vody, dle popisu na ovládacím panelu. Frekvenci pulzů je třeba nastavit v
závislosti na daných podmínkách (druh a velikost lovených ryb a parametry lovného
prostředí). Kolečkem potenciometru otáčíme zvolna, neboť displej reaguje se
zpožděním 1 vteřiny.
2. Akumulátor
Dobíjení akumulátoru provádíme po každém použití přístroje, nejméně však 1x za
2-3 měsíce! Pokud nedobijeme akumulátor déle než 1x za 3 měsíce, může dojít
k jeho samovybití a k ztrátě kapacity nevratným způsobem.
Výměna akumulátoru – POZOR! Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj vypnut! Přístroj
vyjmeme z brašny-nosiče, uvolníme 6 ks plastových šroubů na víku a sejmeme
víko. Z akumulátoru vysuneme konektory přívodních kabelů a vyměníme
akumulátor. POZOR na polaritu přívodních kabelů – červený kabel +!
Při výměně akumulátoru nesmíme zaměnit polaritu přívodních kabelů (červený
kabel +), jinak dojde k přepálení tavné pojistky T6,3A na ovládacím panelu.
3. Vlastní lov
Při manipulaci s elektrodami dodržujeme tyto hlavní zásady:
1. Anodu zanoříme do vody co nejblíže k místu, kde očekáváme výskyt ryb, po
2
stisknutí tlačítka ji volně přitahujeme k sobě. Objeví-li se ryby, nepouštíme spínač
(tlačítko) a snažíme se je odebrat.
2. Zjistíme -li že katoda uvízla na překážce, nesnažíme se jí vyprostit násilím tahem
za kabel. Je nutno se vrátit a uvolnit katodu přiměřeným způsobem.
3. Při lovu musí být ve vodě ponořeny obě elektrody, jinak nedojde k sepnutí
přístroje.
4. Při lovu postupujeme vždy proti proudu vodního toku.
Techniku lovu i nastavení přístroje je nutno přizpůsobovat vždy daným místním
podmínkám. Pokud ryby unikají, je třeba zvýšit frekvenci pulsů a při odebírání ryb
držet stisknuté tlačítko anody. V opačném případě, zůstávají-li ryby dlouho
omráčeny, doporučujeme snížit frekvenci, případně zkrátit časový úsek, po který
jsou ryby omračovány.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Pro bezpečnost osob při lovu elektroagregátem musí být bezpodmínečně dodrženy
zejména tyto zásady:
1. Osoba řídící výlov musí znát činnost elektroagregátu, způsob lovení a
bezpečnostní předpisy (ON341740)
2. Lovící osoba i osoby spolupracující ve vodě musí mít dielektrické rukavice a
gumové rybářské boty.
3. Lov ryb elektrickým agregátem za deště je z a k á z á n !
4. Všechny osoby, zúčastňující se lovu, musí být poučeny o hlavních zásadách
bezpečnosti práce při lovu elektrickým proudem.
5. Z elektrického podběráku nesmí být ulovené ryby vybírány rukama.
6. Při výměně akumulátoru nebo pojistky musí být přístroj vypnut!
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry:
Hmotnost:
Napájení:
Jištění:
Amplituda pulsů:
Kmitočet:
Stupeň krytí :
350 x 250 x 135 mm
6,5 kg
akumulátor 12V, 7Ah
tavná pojistka T 6,3A
240-350 V ±10% podle vodivosti prostředí
menší než 95 Hz
IP 54
ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
1. Agregát se jeví jako funkční (svítí displej, po zanoření elektrod a sepnutí spínače
svítí kontrolka avšak ryby nejsou omračovány a unikají i z bezprostřední vzdálenosti
3
od elektrody.
Možná závada: přechodový odpor na některé zoxidované části lovného
příslušenství.
Způsob odstranění: mechanicky odstranit zoxidovanou vrstvu, ošetřit kontoxem.
2. Agregát se jeví jako funkční (svítí displej), avšak po zanoření elektrod a stisknutí
tlačítka nesvítí kontrolka.
Možná závada:
a)-nedostatečné dotažení závitových částí lovného
příslušenství (el.podběrák, nástavec, lovná rukojeť)
b)-ukroucený nebo vytržený kabel v lovné rukojeti nebo vidlici
Pk 27
c)-vadný spínač v lovné rukojeti
d)-stejně jako v bodě 1
Způsob odstranění: a)-dotáhnout závitová spojení elektrod
b)-demontovat lovnou rukojeť nebo vidlici PK27 a připájet
utržený kabel
c)-demontovat lovnou rukojeť a vyměnit spínač
d)-stejně jako v bodě 1
3. Agregát při lovu přestane fungovat (nesvítí displej ani kontrolka sepnutého stavu).
Možná závada: vlivem nesprávného nastavení přístroje došlo k přetížení
konc.stupně a vypnutí termopojistky.
Způsob odstranění: počkat několik minut, až se přístroj ochladí, termopojistka opět
zapne a přístroj bude funkční. Změnit nastavení ovl.prvků.
4. Agregát při lovu přestane fungovat (nesvítí displej ani kontrolka sepnutého stavu).
Možná závada: přepálená tavná pojistka
Způsob odstranění: vypneme přístroj, vyměníme tavnou pojistku T6,3A
5. Agregát nefunguje ani po výměně pojistky, resp. po zapnutí se ihned přepálí
pojistka.
Možná závada: zkrat uvnitř přístroje, vadná součástka elektroniky.
Způsob odstranění: vypnout přístroj, vyjmout akumulátor a zaslat výrobci k opravě
(opravy jsou prováděny max. do 5 dnů).
6. Dojde-li při lovení k pádu obsluhy a ponoření celého přístroje do vody, vypneme
ihned hlavní vypínač agregátu a přerušíme lov. Po demontáži víka přístroje
zkontrolujeme, zda dovnitř nevnikla voda. I malé množství vody uvnitř přístroje může
způsobit zkrat a následnou poruchu. Pokud dojde k vniknutí vody, doporučujeme
přístroj zaslat výrobci k prověření stavu.
U p o z o r n ě n í:
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nerespektováním pokynů výrobce a
neodborným zacházením.
4
Download

Bateriový agregát LENA návod a popis.pdf