EM8418
Důrazně se doporučuje přečíst si před použitím celý tento návod k použití. Na poškození způsobené
nevhodným použitím nebo modifikací výrobku se nevztahuje záruka.
VAROVÁNÍ! Nabíjení lithiových nabíjecích baterií s sebou nese riziko POŽÁRU! NIKDY nezacházejte s
lithiovými bateriemi stejně jako s jinými typy baterií. NIKDY nenechávejte lithiové baterie bez dozoru,
zatímco se nabíjejí! VŽDYCKY nabíjejte lithiové baterie v místě chráněném před ohněm.
Neuposlechnutí těchto pokynů může vést k okamžitému, závažnému a trvalému poškození baterie.
OBSAH
Technické údaje a vlastnosti
Upozornění
Slovníček pojmů
Vstupní napájení
Ovládací prvky a přípojky
Typy baterií
Začínáme
Zapojení baterie
Začínáme nabíjet
Nabíjení dokončeno
Péče a zacházení s bateriemi
Chybová hlášení a řešení problémů
TECHNICKÉ ÚDAJE
Vstup pro střídavé napětí:
Vstup pro stejnosměrné napětí:
Ochranné prvky:
Velikost zařízení:
Hmotnost:
100 – 240 V stříd. 50/60Hz
11 – 18 V stejn. zabudovaný kabel s krokosvorkami
Proti přepólování napájení a přepěťovým špičkám
135 x 112 x 80,9 mm
490 g
TECHNICKÉ ÚDAJE PRO KAŽDÝ VÝSTUP:
Typy baterií:
1-15 čl. NiCd/NiMH
1-6 čl. LiPo/LiFe/LiIon
2-20V Pb
Nabíjecí proud:
0,1-5,0 A
Nabíjecí výkon:
max. 50 W
Rozsah kapacity baterie:
100-9900 mAh (výchozí 6000 mAh)
Ukončení rychlého nabíjení:
Detekce špiček pro NiCd/NiMH, CC/CV pro Lithiové baterie
Bezpečná doba rychlého nabíjení:
180 minut (pro výchozí kapacitu)
Mezní citlivost NiCd/NiMH
8 mV pro NiCd, 5 mV pro NiMH (pro výchozí kapacitu)
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
y
y
y
y
Dva nezávislé výstupy, z nichž každý má identické vlastnosti a funkce.
Malý vestavěný přepínací napájecí zdroj je ideální pro přenášení a stísněné prostory, ale je
schopen dodat nabíjecí proud až 5 A.
Kabel s krokosvorkami pro stejnosměrný proud snadno se připojí k mnoha stejnosměrným
napájecím zdrojům 12V.
Snadno čitelný LCD displej zobrazuje napětí akumulátoru, nabíjecí proud, čas a kapacitu – každý
výstup.
y
Vlastní cc/cv algoritmus pečlivě nabíjí lithium-polymerové, lithium-iontové nebo lithium feritfosfátové baterie plně a bezpečně!
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
y
y
y
y
y
y
y
y
Během provozu nenechávejte nabíječku bez dozoru.
Pokud se baterie nebo nabíječka během nabíjení ohřeje, okamžitě odpojte baterii a vstupní
napájení z nabíječky!
Nepokoušejte se nabíjet nekompatibilní typy nabíjecích baterií
Nepoužívejte automobilové nabíječky baterií pro napájení nabíječky
Chraňte nabíječku před vniknutím vody, vlhkosti nebo cizích předmětů.
Nepokoušejte se používat baterie s více články nebo vyšším celkovým napětím, než je uvedeno
v technických údajích.
Nepřebíjejte baterie, protože se tím můžou trvale poškodit. Pro nabíjení nepoužívejte proud, jehož
intenzita překračuje bezpečnou hranici baterie.
Během provozu nepokládejte nabíječku ani připojené baterie na hořlavý povrch nebo do blízkosti
hořlavých materiálů, jako je například koberec, zaplněný pracovní stůl, papír, plast, vinyl, kůže a
dřevo, do modelu na dálkové ovládání nebo skutečného auta!
SLOVNÍČEK POJMŮ
Ampér (A): měrná jednotka nabíjecího proudu
Miliampér (mA): měrná jednotka proudu v ampérech násobená 1000 a označená jako „mA“. Takže
například 2.5 A je totéž jako 2500 mA (2,5 x 1000). Naopak pro převedení miliampérů na ampéry
vydělte počet mA 1000. Takže například 25mA je totéž jako 0,025 A (25 děleno 1000).
Kapacita a miliampérhodina (mAh): Množství energie, kterou může baterie pojmout, se nazývá její
kapacita, která je definována jako množství proudu, které může baterie nepřetržitě dodávat po dobu
jedné hodiny. Kapacita většiny hobby baterií se měří v „mAh“, neboli miliampérhodinách. Baterie s
kapacitou 650 mAh může jednu hodinu dodávat proud 650 mA (650 mA x 1 hodina = 3200 mAh) apod.
Kategorie „C“: kapacita se také někdy označuje jako kategorie „C“. Někteří dodavatelé baterií doporučují
nabíjecí proudy na základě kategorie „C“ baterie. Proud baterie „1C“ má stejnou výši jako hodnota
jmenovité kapacity baterie, ale udává se v mA nebo ampérech. Baterie s kapacitou 600 mAh má
hodnotu proudu 1C 600 mA a hodnotu proudu 3C (3 x 600 mA) 1800 mA nebo 1,8 A. Hodnota proudu
1C pro baterii 3200 mAh by byla 3200mA (3,2A), atd.
Vstupní napájení
AC vstup: Pro použití v interiéru tato nabíječka obsahuje vestavěný přepínací napájecí zdroj, který
dodává proud připojením napájecího kabelu ke standardní elektrické zásuvce 100-240 V.
DC vstup: Tato nabíječka může být napájena pomocí přenosného napájecího zdroje 12V DC pro
použití na cestě. Na levé straně nabíječky připojte krokosvorky napájecího kabelu DC přímo na výstupní
svorky napájecího zdroje 12V DC. Vždy dodržujte polaritu (červený vodič na červenou svorku „+“, černý
vodič na černou svorku „-“). Chcete-li využít maximální výkon nabíječky, napájecí zdroj DC musí být
schopný dodat proud nejméně 12 A při zachování 12 voltů DC.
VAROVÁNÍ! Nikdy nezkratujte kladné (+) a záporné (–) svorky vstupu, když je zařízení připojeno
k napájení 12 V DC. Pokud tak učiníte, může dojít k trvalému poškození napájecího zdroje a
nabíječky.
Uvedený maximální výstupní výkon této nabíječky je 45 wattů na každém výstupu. V závislosti na
určitých podmínkách (je-li nabíjecí proud nastaven na maximum, k výstupu je připojen maximální počet
baterii a vstupní napětí je nízké), skutečný proud dodávaný do baterie může být o něco menší než
uvedený. To je normální. Nabíječka bude při připojení ke zdroji energie po celou dobu zapnutá. Pokud
nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od vstupního napájení.
OVLÁDACÍ PRVKY A PŘÍPOJKY
TYPE STOP: Pro volbu mezi typy baterie NiCd, NiMH, LiPo, LiFe a Li-ion a uživatelským nastavením.
Také pro manuální zastavení nabíjení.
DEC: snížit hodnotu.
INC Display: Pro volbu dat zobrazovaných na LCD displeji. Také zvýšit hodnotu.
START: Pro zahájení nabíjení a hodnotu nabíjecího proudu.
Vždy připojte nejprve napájecí kabel k nabíječce a teprve poté k němu připojte baterii. Vždy dodržujte
správnou polaritu u drátů baterie, napájecích kabelů a banánových konektorů: černé kontakty jsou
záporné (-), červené kontakty jsou kladné (+).
VYVAŽTE PORTY pro zapojení adaptéru vyvážení lithiových baterií.
URČENÍ TYPU A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BATERIE
1. JMENOVITÉ NAPĚTÍ: Pokud není uvedeno
na baterii, obraťte se na svého dodavatele
baterií nebo se pokuste určit napětí
akumulátoru dle tabulky vpravo:
a. NiMH a NiCd: počet článků x 1,20
b. LiPo baterie: počet článků x 3,70
c. Li-Ion baterie: počet článků x 3,60
Napětí akumulátorů typu LiPo, Li-Ion a LiFe
Jmenovité napětí
Počet článků
LiFe
Li-Ion
LiPo
1 článek
3,3 V
3,6 V
3,7 V
2 články
6,6 V
7,2 V
7,4 V
3 články
9,9 V
10,8 V
11,1 V
4 články
13,2 V 14,4 V
14,8 V
5 článků
16,5 V 18,0 V
18,5 V
6 článků
19,8 V 21,6 V
22,2 V
d. LiFe baterie (LifeSource): počet článků x
3,30
ZAČÍNÁME
zap/vyp bzučák / bezpečnostní časovač / Kapacita vypnutí / Nízký příkon / Teplota vypnutí
Tato nabíječka má velmi jednoduché ovládání v každé z programových nabídek.
Zvolit proud
Začít kontrolu nabití
Zvolit mezní citlivost NiMH/NiCd
VAROVÁNÍ! NIKDY nenastavujte typ baterie, který neodpovídá nabíjené baterii! Například,
chybné nabíjení LiPo baterie v nastavení NiCd by mohlo vést k přebíjení, což by mohlo mít za
následek intenzivní POŽÁR!
Nabíjecí proud:
Jmenovitá
kapacita baterie:
750-1000 mAh
1000-1400 mAh
1500-2400 mAh
2500-5000 mAh
Nastavení
nabíjecího
proudu:
0,8 A
1,5 A
3,0 A
5,0 A
Jmenovitá
kapacita baterie:
750-1200 mAh
1200-2200 mAh
2200-3500 mAh
3500-7500 mAh
Nastavení
nabíjecího
proudu:
0,8 A
1,5 A
3,0 A
5,0 A
ZAPOJENÍ BATERIE
1. Pro NiCd, NiMH: Nejdříve zapojte adaptér do nabíječky. Poté připojte baterii do adaptéru AŽ POTÉ,
co byl zapojen do nabíječky. Přejděte k oddílu „Začínáme nabíjet“.
2. Pro LiPo, Li-Ion nebo LiFe: Lithiové baterie pro dálková ovládání se obvykle prodávají ve dvou
různých konfiguracích montáže/zapojení: nastavené pro vyvážení kapacity a nevyvážené.
Před pokračováním je důležité, abyste věděli, kterou konfiguraci máte. Obraťte se na dodavatele vaší
baterie, pokud si nejste jistí, zda je vaše baterie nastavena pro vyvážení kapacity, nebo zda není
nastavena pro vyvážení kapacity, ale má zabudovaný bezpečnostní obvod, nebo ani jedno.
VAROVÁNÍ! Nedoporučuje se nabíjet baterii LiPo, která není nastavena pro vyvážení kapacity.
Takové typy baterií LiPo nemají žádné prostředky pro ochranu zařízení nebo uživatele před
poškozením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku přebíjení kteréhokoliv článku akumulátoru.
NEVYVÁŽENÉ akumulátory jsou nastavené tak, že nabíječka může detekovat pouze napětí celého
akumulátoru (a nikoliv jednotlivých článků), takže je u nich pouze jeden přívodní kabel. Důrazně se
doporučuje používat POUZE takové typy akumulátorů Li-Po, které mají zabudovaný bezpečnostní
obvod, který zabraňuje tomu, aby u kteréhokoliv ze článků akumulátoru došlo k přebíjení. Jednoduše
zapojte hlavní přívodní kabel baterie do zdířky nabíječky (dejte pozor na správnou polaritu).
ZAČÍNÁME NABÍJET
1. Jakmile bylo provedeno správné nastavení a zapojení, je baterie připravena k nabíjení.
2. Začněte nabíjet.
3. Během nabíjení bude LCD displej střídavě zobrazovat obrazovky s napětím baterie a nabíjecím
proudem, takže můžete rychle poznat, jestli nabíjení probíhá správně.
4. Zmáčknutím tlačítka Display během nabíjení je možné ručně přepínat mezi těmito obrazovkami.
Stisknutí „+“ vyvolá
U baterií NiCd a NiMH bude do baterie proudit lineární nabíjecí proud. Bude použita metoda určení
hranice, aby se přesně zjistilo nejvyšší napětí během nabíjení. Jakmile je hranice určena, nabíječka
automaticky přestane s rychlým nabíjením a přejde do režimu udržovací nabíjení.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že nastavení nabíjecího proudu je bezpečné pro vaše baterie, abyste
zabránili přehřátí článků. Baterie velikosti “AAA”, “AA”, “A” a “2/3A” generují teplo mnohem rychleji než
velké baterie typu sub-С. Většina rádiových baterií se NESMÍ nabíjet při proudu větším než 1,5 A.
Nedodržení tohoto doporučení může vést k trvalému poškození baterie.
Lithiové akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“ (CC/CV). Konstantní
proud se dodává v průběhu první fáze rychlého nabití. Jakmile baterie dosáhne nastaveného napětí,
konstantní proud se již nedodává, a na baterii se podává konstantní napětí. Jakmile se napětí baterie
vyrovná s napětím na výstupu nabíječky, nabíjecí proud postupně začne klesat. To je normální. Když
proud dosáhne přibližné hodnoty 1/10C, proces nabíjení bude dovršen.
NABÍJENÍ DOKONČENO
Pokud nabíječka zjistí, že baterie je plná, nabíjení se automaticky zastaví a na LCD displeji se zobrazí
„FULL“. Po dobu asi 10 sekund bude znít zvukový signál (je možné ho vypnout stisknutím tlačítka STOP
zatímco zní). Informace o ukončení nabíjení lze zobrazit stiskem tlačítka „DISPLAY“. Pro informace,
které je možné zobrazit, viz diagram na straně 6.
Hodnotu proudu udržovacího nabíjení pro baterie typu NiCd a NiMH nastavuje nabíječka automaticky,
jak je znázorněno v tabulce vpravo (v ampérech - A). Nabíječka zůstane v režimu udržovacího nabíjení,
dokud baterie nebude odpojena od nabíječky, nebo dokud nebude znovu stisknuto tlačítko „STOP“.
Udržovací nabíjení se nepoužívá pro lithiové baterie. Po skončení rychlého nabíjení lze lithiové baterie
odpojit od nabíječky a jsou připraveny k použití. Pokud 180 minut bezpečnostní zálohy při rychlém
nabíjení uplyne dříve, než bude baterie plně nabitá, na displeji se zobrazí „STOP“. Pokud k tomu dojde,
možná se budete chtít pokusit znovu nabít baterii a začnete nový cyklus nabíjení. Pro podrobnosti viz
oddíl Chybová hlášení a řešení problémů.
Udržovací nabíjení
Nastavení proudu
rychlého nabíjení
Přibližný udržovací proud
0,8 A
1,5 A
3,0 A
5,0 A
0,05 A (50 mA)
0,10 A (100 mA)
0,15 A (150 mA)
0,25 A (250 mA)
PÉČE A ZACHÁZENÍ S BATERIEMI TYPU NiMH
y
y
y
y
y
NEDOVOLTE, aby se NiMH baterie přehřály! Odpojte přehřáté baterie z nabíječky okamžitě a
nechte je vychladnout.
Nepokoušejte se použít funkce nabíječky pro lithiové baterie s NiMH bateriemi.
Skladujte NiMH baterie s nábojem v článcích (pro podrobnosti se obraťte na dodavatele baterií).
Je třeba dobít baterie typu NiMH bezprostředně před použitím, protože mají vysokou míru
samovybíjení.
Rádiové baterie velikosti „AAA“, „AA“ a „A“ mohou být bezpečně nabity do maxima při proudu až
1,5C nebo 2C (kapacita baterie x 1,5 nebo 2,0). Vysoký nabíjecí proud může vést k přehřátí baterie
a snížit tak její životnost, zejména u článků menší velikosti.
PÉČE A ZACHÁZENÍ S BATERIEMI TYPU LiPo, Li-Ion a LiFe
VAROVÁNÍ ! NEPOKOUŠEJTE se nabíjet lithium-polymerové (LiPo) nebo lithium-ionové (Li-Ion) nebo
LiFe články stejným způsobem jako jiné typy baterií! Před použitím si vždy pečlivě přečtěte pokyny,
které jsou přiloženy k vašim lithiovým bateriím. Při nedodržování těchto pokynů pro péči a zacházení
může rychle dojít k vážnému a trvalému poškození baterií a jejich okolí, a dokonce způsobit POŽÁR!
y
VŽDY nabíjejte lithiové baterie v místě chráněném před ohněm, například v nádobě vyrobené z
kovu nebo keramických dlaždic. Sledujte prostor detektorem kouře nebo ohně a za všech okolností
mějte k dispozici hasičský přístroj pro hašení lithiových baterií.
y
NIKDY se nepokoušejte uhasit požár lithiové baterie vodou nebo hasičským přístrojem nevhodným
k hašení lithiových baterií! Používejte pouze hasicí přístroje třídy D.
y
VŽDY zajistěte dostatečné větrání po baterie typu LiPo/Li-Ion/LiFe při nabíjení, použití a skladování.
y
NIKDY nenechávejte přehřát baterie typu LiPo, Li-Ion nebo LiFe, jelikož se fyzicky poškodí a může
dojít i k VÝBUCHU nebo POŽÁRU! Je-li dojde k přehřátí baterie (nad 140° F, 60° C), IHNED jej
odpojte od nabíječky!
y
NIKDY nepokračujte v nabíjení baterií typu LiPo, Li-Ion nebo LiFe, pokud nabíječka nedokáže
rozpoznat plné nabití. LiPo a LiFe články, které bobtnají nebo vypouštějí kouř, mohou být v
přebitém stavu a musí být okamžitě odpojeny od nabíječky.
y
NIKDY nenastavujte napětí baterií typu LiPo/Li-Ion/LiFe na hodnotu, která je vyšší než jmenovité
napětí baterie, protože tyto články nemohou zvládnout nadměrné nabíjení.
y
Nikdy nenabíjejte LiPo, Li-Ion nebo LiFe baterie při proudech větších než je maximální jmenovitý
proud podle technických údajů od výrobce baterie.
y
NIKDY nedovolte, aby LiPo články přišly do styku s vlhkostí nebo vodou.
y
NIKDY nedovolte, aby se elektrolyt z LiPo, Li-Ion nebo LiFe baterií dostal do očí nebo na kůži okamžitě omyjte postižené oblasti, které přišly do kontaktu s elektrolytem, a obraťte se na svého
lékaře!
y
NIKDY se nepokoušejte používat NiCd a NiMH funkce nabíječky pro LiPo nebo Li-Ion baterie.
y
VŽDY uschovejte lithiové baterie mimo dosah dětí.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Tato nabíječka obsahuje některé bezpečnostní prvky, které chrání nabíječku a baterii před některými
nežádoucím efekty:
HLÁŠENÍ PROBLÉMU NA LCD DISPLEJI A ŘEŠENÍ
„Err.1“ Vstupní napětí DC kleslo pod 11,0 V nebo je větší než 15 V DC. Ujistěte se, že vstupní napětí je
v tomto rozsahu.
„Err.2“ Baterie není připojena k výstupu. Ujistěte se, že baterie a nabíječka jsou dobře propojeny a
zkuste to znovu.
„Err.3“ Baterie je připojena k výstupu obráceně. Připojte akumulátor k výstupu nabíječky s dodržováním
správné polarity.
„Err.4“ Baterie se během nabíjení odpojila. Znovu dobře propojte baterii s nabíječkou a restartujte
nabíjení.
„Err.5“ Došlo k elektronickému přerušení nebo poruše nějakého druhu. Pokud si myslíte, že nějaká
vnější síla mohla způsobit chybu nabíječky a že nedošlo k poruše obvodu, můžete se pokusit o
opětovné spuštění nabíjení. V opačném případě, pokud si myslíte, že nabíječka nefunguje správně,
odpojte baterii od nabíječky a nabíječku od vstupního napájení, a obraťte se na Hobby Služby pro další
postup.
„Err.6“ Nabíječka vypadla z kalibrace.
„Err.7“ Chyby „Li-xx Bat Low“ a „Hi voltage error“. Napětí soustavy připojené lithiové baterie není
známo.
„Err.8“ Chyba „Balance voltage“. Vyskytuje se, když napětí vyváženého článku je vyšší nebo nižší než
přijatelné napětí každé baterie při nabíjení Li-xx baterií s kabelem pro vyvážení připojeným k nabíječce.
„STOP“ Uplynulo 90 minut na časovači bezpečnostní zálohy. Můžete znovu zahájit nabíjení nebo
odpojit baterii od nabíječky.
„FULL“ Baterie je plná.
Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným odpadem. Uživatel se zavazuje, že zařízení odevzdá
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje a zabránit potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví.
Vyrobeno v Číně
Download

Navod k nabiječce zde