Termolis PRIME
HP 3804
Se zařízením na vyrovnávání přítlaku
Návod k obsluze
IV/02/2008
1
Vážená zákaznice,
Vážený zákazníku,
Aby byl zachován optimální výkon i bezpečnost Vašeho termolisu, pečlivě si přečtěte ještě předtím, než lis poprvé zapnete, tento návod k použití, především pak dbejte bezpečnostních pokynů. Uchovejte tento návod i pro další použití či pro další majitele.
Doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni.
OBSAH:
Technická data .........................................................................................................4
Pokyny k použití …..................................................................................................4
Ochrana životního prostředí ....................................................................................4
Bezpečnostní pokyny ...............................................................................................5
Zapínání ...................................................................................................................6
Nastavení teploty ….................................................................................................7
Časování …...............................................................................................................7
Nastavení přítlaku …................................................................................................7
Kontrola …................................................................................................................7
Údržba …..................................................................................................................8
Poruchy …................................................................................................................8
Poskytování záruky − podmínky poskytnutí záruky
− délka záruční doby
− oprava
− vrácení
Omezení odpovědnosti
Ilustrace a údaje nejsou závazné
Vyhrazujeme si kdykoli právo na změny a inovace.
K datu 06/2008 2
Popis:
Obrázek 1
1. Zapínač/ vypínač 2. LED ­ Řídící displej / tlačítko nastavení (u modelu HP 3803, u modelu HP 3804 levý displej nastavení času, pravý displej nastavení teploty)
3. Kryt
4. Teflonová výhřevná deska
5. Otočný šroub k regulování přítlaku
6. Rukojeť
7. Silikonová podložka
8. Spodní deska
9. Stojan
3
Technická data:
Velikost výhřevné desky: 38 x 38 cm
Klasifikace: od nového uživatele k profesionálovi
Nastavení teploty: digitálně
Výhřevná deska potažená teflonem
Nastavení přítlaku: regulovatelné
Vysoce kvalitní, silná podložka z lehčené hmoty, velmi tlustá 10 mm silikonová podložka
Nastavení časování: digitálně
Hlídání času: tónový signál
Kompletní digitální integrace: ano
CE­certifikát: ano
Program rychlonažhavení ano
Doba nažhavení na 200 °C asi 3­8 min.
Návod k použití: česky
Přibližná váha asi 26 kg
Příkon 220V/ 9A/ 1400 W
Záruční doba 24 měsíců
Pokyny k použití
Termolis je určen k využití v oblasti podnikání a slouží k přenášení reklamních materiálů, jako jsou obrázky, texty, loga a jiné motivy na různé textilie.
Ochrana životního prostředí
Materiály, z nichž je vyroben obal, jsou recyklovatelné. Obal prosím nevyhazujte do domácího odpadu, ale třiďte jej. Staré spotřebiče obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci, které by měly být poskytnuty k novému využití. Likvidujte prosím proto staré spotřebiče pouze v příslušných sběrnách.
4
Bezpečnostní pokyny
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Abyste se vyhnuli popáleninám rukou, dbejte při osazování na to, že Termolis je až do spuštění otevřen.
Když Termolis delší dobu nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. K vyjmutí zástrčky uchopte vždy zástrčku, nikdy kabel.
Pokud by se dovnitř spotřebiče dostal nějaký pevný předmět nebo kapalina, vytáhněte síťovou zástrčku ven a nechte zařízení, dříve, než je znovu použijete, přezkoušet odborníkem.
Termolis je nutno používat ukotvený. Může být přepravován pouze úplně vychladlý, a také jen v originální krabici včetně obalu.
Nesnímejte nikdy sami kryt termolisu, nýbrž se prosím při problémech ihned spojte s odborníkem, nebo se v běžné otvírací době obraťte přímo na náš vyškolený personál. Otevřete­li kryt sami, zanikne vám každý nárok vyplývající ze záruky.
Používáte­li zařízení nesprávně nebo nepřiměřeně, nemohou být vyloučeny škody na majetku a na zdraví. Za takové případy neneseme zodpovědnost.
Po převozu doporučujeme uložit termolis několik hodin při pokojové teplotě, abyste se vyhnuli vytvoření kondensované vody, a s tím eventuálně spojenému elektrickému zkratu.
Zkontrolujte svůj termolis ihned po rozbalení kvůli případným škodám vzniklým při přepravě.
Při vyndávání z papírového obalu, případně při dalším převážení nikdy zařízení neuchopujte za kryt (včetně umělé hmoty a elektronických součástek), nýbrž vždy za základní desku nebo přímo za stojan.
Je bezpodmínečně zakázáno umístit zařízení na následující místa:
­ Místa, která jsou vystavena dešti, vlhku, špíně a prachu
­ Místa, která jsou vystavena přímému slunečnímu záření, mechanickým vibracím nebo nárazům
­ Místa, kde jsou uloženy snadno hořlavé materiály nebo materiály hrozící výbuchem
­ Místa nestřežená před dětmi
­ Místa, na něž mají přístup cizí osoby (nebezpečí popálenin a pohmožděnin)
Dříve než termolis připojíte k síti, přezkoušejte, zda je síťové napětí 230 V. Elektrická zásuvka musí být zajištěna minimálně 16 ampéry. Připojte do každé zásuvky pouze jedno zařízení a nepoužívejte prodlužovací kabel.
Je nutno dbát na to, aby otevřené zařízení nepřišlo do styku se síťovým kabelem.
Optimální provozní podmínky pro Vás termolis jsou při vlhkosti vzduchu do 90 %, a teplotě okolního prostředí mezi + 10 °C a + 40 °C.
Váš termolis používejte výhradně k potisku vhodných výrobků k tomu určených (speciálně vyvinuté textilie, misky, keramika apod.), které neobsahují žádné části citlivé na teplo a nejsou ošetřeny chemickými přísadami.
Pokládejte Váš termolis pouze na pevné, stabilní a nekluzké podložky.
Obsluhujte Váš termolis vstoje zepředu, a obouručně za určená držadla. Zařízení by mělo být uloženo ve výšce odpovídající výšce toho, kdo zařízení obsluhuje.
5
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Ujistěte se, že při používání termolisu nejsou kromě obsluhy v bezprostřední blízkosti žádné další osoby. Minimální odstup cizích osob by měl činit alespoň 1,5 metru (kvůli nebezpečí popálenin a pohmožděnin).
Během průběhu tisku nesmí zůstat zařízení bez dohledu (nebezpečí požáru).
Zařízení je zakázáno provozovat v oblastech ohrožených výbuchem.
Při využití zařízení v nebezpečných oblastech je nutno dbát příslušných bezpečnostních pokynů.
Zařízení nesmí být spouštěno, pokud je poškozen síťový přívod nebo důležité části zařízení jako např. bezpečnostní části, výhřevná deska, zdvihací zařízení.
Před každým spuštěním zkontrolujte elektrickou zásuvku a síťový kabel.
Spotřebič nesmí obsluhovat děti a osoby s ním neobeznámené.
Uživatel musí spotřebič užívat pouze k účelům, k nimž je určen. Musí přitom zohledňovat lokální okolnosti a při práci se spotřebičem dávat pozor na okolní osoby.
K tisku nesmí být použity žádné hořlavé předměty.
Během práce a potom až do úplného vychladnutí je zakázáno se dotýkat výhřevné a základní desky.
Dokud je spotřebič spuštěný, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.
Dbejte na to, aby síťový přívod nebo prodlužovací kabel nebyly porušeny nebo poškozeny převozem, mačkáním nebo škubáním apod. Chraňte síťové vedení před horkem, olejem a ostrými hranami.
Nikdy nepoužívejte poškozený síťový přívod nebo prodlužovací kabel. Pokud je přípojné vedení poškozeno, musí se nahradit zvláštním přípojným vedením, které lze koupit u výrobce.
Nedotýkejte se nikdy síťové zástrčky a elektrické zásuvky vlhkýma rukama.
Spotřebič může být připojen pouze k takové přípojce, kterou připojil elektroinstalatér. Napětí musí souhlasit s výrobním štítkem spotřebiče.
Zapínání
Hlavní vypínač ON/OFF (číslo 1, obrázek 1) se nachází na krytu.
Jakmile uvedete termolis do provozu, ukáže se na displeji aktuálně nastavená teplota (číslo 2, obrázek 1).
Nastavení teploty
Teplotu můžete nastavit na řídícím displeji umístěném na krytu (číslo 2, obrázek 1).
Nastavení teploty změníte pouhým stlačením šipek:
ke zvýšení teploty stisknete nastavovací tlačítko (+)
nebo
ke snížení teploty stisknete nastavovací tlačítko (­)
Nově nastavená teplota se zobrazuje na pravém displeji.
Skutečná teplota lisu se může po dosažení nastavené teploty odchylovat v rozmezí od – 3 °C do + 3 °C.
Důležité:
6
Na termolisu lze zadávat teplotní údaje od 1 °C do maximálně 400 °C. Pro zažehlování se však užívá maximálně 220 °C. Dbejte prosím, aby lis nebyl zahřátý na teplotu vyšší než 220 °C. Na spotřebiče, které jsou zahřáté na více než 220 °C, neposkytujeme záruku.
Časování
Časování se ovládá na řídícím displeji umístěném na krytu vlevo(číslo 2, obrázek 1).
Časování můžete měnit takto, stiskněte dlouze tlačítko SET, displej začne blikat:
pro zvětšení času => stiskněte nastavovací tlačítko (+)
nebo
pro zkrácení času => stiskněte nastavovací tlačítko (­)
Na displeji můžete odečíst v sekundách nově nastavený čas.
Jakmile se lis uzavře, začíná časovač odpočítávat, a když dosáhne nastaveného lisovacího času, vydá varovací signál.
Důležité:
Na termolisu lze zadávat časové údaje od 1 sekundy do maximálně 999 sekund. Neopomeňte prosím, že čas je nutno zadávat v sekundách.
Nastavení přítlaku
Během nastavování přítlaku dbejte prosím nezbytně na to, aby bylo zařízení otevřeno. Aktuální nastavení přítlaku z displeje nelze odečíst. Proto je nezbytný předchozí test přítlaku. Nastavení přítlaku se provádí pomocí otočného šroubu (číslo 5, obrázek 1), ten se nachází přímo pod rukojetí na horní desce.
Přítlak nastavíte otočným šroubem, dbejte přitom na uvedenou pomoc při nastavování:
ve směru pohybu hodinových ručiček => se přítlak zvyšuje
proti směru hodinových ručiček => se přítlak snižuje.
Důležité:
Po každé změně byste měli zařízení zavřít a nové nastavení přítlaku vyzkoušet. Zkoušku přítlaku provádějte prosím vždy s vloženým médiem určeným k potisku. Změna potiskovaného média může vést ke změně přítlačné síly. Neměli byste nikdy otočný šroub otáčet nadoraz.
Kontrola
Termolis nevyžaduje při řádném, a uvedeným pokynům přiměřeném používání žádnou speciální 7
kontrolu naší firmou. Příležitostně byste měli překontrolovat silikonovou podložku (číslo 7, obrázek 1) a podle potřeby ji udržovat nebo vyměnit.
Údržba
Veškerou údržbu provádějte pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý a vychladlý. Nezbytně nutné je vytáhnout zástrčku ze síťové přípojky, protože zařízení je pod napětím také ve vypnutém stavu.
Čištění a údržba
Výhřevné desky našeho zařízení jsou buď potažené teflonem, nebo (stejně jako u lisů na keramiku, jako hrnky, šálky) integrované do silikonové podložky. Proto byste měli při čištění dbát na to, aby byly desky čištěny velmi opatrně a abyste je nepoškrábali. Používejte pouze měkkou vlněnou látku lehce navlhčenou čisticím prostředkem, který se používá v domácnosti. Je zakázáno používat čisticí prostředky a rozpouštědla jako například houbičku na drhnutí nebo čistící prášek, alkohol nebo benzín k čištění.
Výměna silikonové podložky
Pokud stará silikonová podložka na základní desce drží pevně, můžete k jejímu odstranění použít ulamovací nebo jiný ostrý nůž. Pomocí něj ze základní desky seškrabete zbývající silikon. Nyní naneste na základní desku špachtlí tenkou vrstvu žáruvzdorného lepidla, přiložte novou silikonovou podložku a pevně ji přitlačte. Sklopte vychladlou topnou desku s nastaveným minimálním tlakem, a nechte lepidlo alespoň 24 hodin schnout.
Poruchy
Mnoho poruch můžete odstranit sami pomocí následujícího stručného přehledu. V případě pochybnosti se prosím obraťte na autorizovaný záruční servis nebo na svého obchodníka.
Nebezpečí poranění elektrickým proudem! Dříve než začnete s jakoukoliv péčí či údržbou, vypněte zařízení a vytáhněte ze sítě zástrčku.
Výstraha! Opravné práce a práce s elektrickými součástkami smí provádět pouze autorizovaný záruční servis.
Dříve než při poruše požádáte o radu záruční servis, vyzkoušejte prosím důkladně následující uvedené body:
Porucha
Řešení
8
Zřízení neběží Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním štítku souhlasí s napětím napájecího zdroje
Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně zastrčena
Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený
Vyzkoušejte, zda není poškozena pojistka v pojistkové skříni
Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač
Napájecí kabel je zahřátý Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno přímo k zásuvce na stěně
Vyzkoušejte, zda se síťový kabel nedotýká topné desky
Nefunguje signalizační tón
Zařízení nelze zavřít
Zkontrolujte, zda není poškozeno čidlo
Zkontrolujte, zda není nastaven příliš vysoký přítlak
Poskytování záruky
Případné poruchy vašeho zařízení odstraníme po dobu trvání záruční doby bezplatně, pokud je příčinou vada materiálu nebo výrobní závada. V případě uplatňování záruky se prosím obraťte s dokladem o koupi na vašeho obchodníka nebo nejbližší autorizovaný záruční servis.
Podmínky poskytování záruky
Účtenka slouží jako doklad pro prvního kupce a měla by být řádně uschována. Budete ji potřebovat k uznání nároku na poskytnutí záruky. Je­li produkt předán dalšímu majiteli, pak má tento majitel právo na poskytnutí záruky po zbytek trvání záruční doby. Účtenka jakož i tato dokumentace mají při předání přejít do rukou nového majitele.
Výrobce garantuje, že tento produkt je ve stavu schopném funkce a po technické stránce odpovídá připojené dokumentaci.
Poskytnutí záruky se nevztahuje na následující případy:
­
­
­
­
U závad při: poškození během přepravy, nehodě, přírodních katastrofách, zneužití, vandalizmu, nepřiměřeném používání, nesprávné údržbě nebo špatné opravě třetí osobou.
Při změnách způsobených softwarem, viry, neoprávněnými zásahy, nesprávnou obsluhou, jinými zařízeními nebo příslušenstvím, špatnou instalací, nebo jinými námi neschválenými modifikacemi.
Při nerespektování instrukcí v přiložené dokumentaci.
Při nekompatibilitě produktu na základě možných technických inovací či regulací, které 9
­
­
­
­
nastaly po koupi.
Při nekompatibilitě nebo špatném fungování způsobeným výrobními komponenty, které jsme nedodali.
Při jevech, které se vyskytují v souvislosti s normálním stárnutím produktu.
Při poruchách, které byly způsobeny externími zařízeními.
Při veškerých poruchách produktu, jehož originální sériové číslo bylo změněno nebo odstraněno.
Délka záruční doby
Naše produkty jsou během výroby i před dodáním podrobovány přísným kontrolám kvality. Pokud se přesto vyskytne vada materiálu či chyba při zpracování, poskytuje výrobce záruku v délce trvání dva (2) roky od data prvního nákupu. V tomto období odstraníme zdarma všechny nedostatky, které se prokazatelně vztahují na vady materiálů či chyby při zpracování. Odstraníme je opravou, výměnou produktu nebo jednotlivých částí produktu. Záruční doba pro nahrazené a/nebo opravené díly, které byly poskytnuty v rámci záručního případu, zaniká spolu s původní záruční dobou produktu.
Oprava
Všechny během záruční doby vyskytnuté funkční chyby, které se prokazatelně i přes řádné zacházení a respektování platného návodu k použití vztahují na vady materiálů či chyby při zpracování, a které se netýkají opotřebených součástek, budou bez námitek vyměněny nebo odstraněny, avšak pouze pokud požadavek vyplývající z poskytování záruky bude vůči naší společnosti písemně uplatněn během jednoho týdne od vzniku funkční chyby. Předpisů o koupi dle obchodního zákoníku se tato ustanovení netýkají. Vyměněné díly přechází do vlastnictví naší společnosti. Náhradní díly nutné k opravě a pracovní doba s opravou spojená nebudou účtovány.
Vrácení zboží
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění dle zákona č. 40/1964 Sb, § 53 odst. 7. Prosím dbejte, aby bylo Vaše zařízení v případě vrácení důkladně zabaleno v originální papírové krabici včetně polystyrenového obalu a odesláno na naši adresu. Papírovou krabici a obalový materiál z polystyrenu uchovejte, abyste do ní mohli spotřebič při pozdějším transportu zase spolehlivě zabalit. Přiložte prosím rovněž krátký popis vady, pokud vracíte zboží z důvodu nefunkčnosti. Za poškození, která vzniknou během transportu kvůli nesprávnému zabalení, nepřebírá naše společnost žádnou odpovědnost.
Omezení odpovědnosti
10
Nároky na odškodnění nelze uplatnit, ručení připadá v úvahu pouze v případě úmyslu a hrubé nedbalosti ze strany naší společnosti nebo našich pracovníků. Ručení v souladu se Zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstává nedotčeno.
Za žádných okolností neručíme za:
­
­
Nároky vznesené proti Vám třetí stranou na základě ztrát nebo poškození.
Následné ekonomické škody (včetně ušlého zisku či úspor) nebo průvodní poškození, a to také v případě, že jsme o možnosti takových škod byli informováni.
V žádném případě není naše společnost odpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé, speciální následné škody nebo jiné škody všeho druhu (včetně škod bez dalšího omezení co se týče ušlého zisku, přerušení obchodní činnosti či jiných ztrát), které vzniknou používáním produktu nebo v jakémkoli vztahu k produktu, ať už se zakládají na smlouvě, náhradě škody, nedbalosti, přímé odpovědnosti nebo jiných požadavcích. To platí i v případě, že byla naše společnost předem o možnostech těchto škod informována. Tato výjimka obsahuje také každou odpovědnost, která může vzniknout z požadavků třetí osoby vůči prvnímu kupci.
Naše společnost: Radek Zatloukal
Wolkerova 36b
779 00 Olomouc
eshop: www.sesijama.cz
email: [email protected]
tel.: +420 724 204 146
+420 776 112 398
11
Download

Návod termolis PRIME HP 3804.pdf