Technology Enhanced Learning in Higher Education
Yükseköğretimde Teknoloji Destekli Eğitim Uygulamaları Konferansı
June 28, 2014 / 28 Haziran 2014
IUE D Block Multi - Purpose Hall / İEÜ D Blok Çok Amaçlı Salon
09.30 Keynotes / Açılış Sunumları
v Teaching the Net Generation / Net Kuşağına Ö ğretmek
Prof. Dr. Seeram Ramakrishna
National University of Singapore
v Flexible Pedagogies: Technology Enhanced Learning / Esnek Pedagojiler:
Teknoloji Destekli Ö ğrenme
Prof. Dr. Neil Gordon (via Video Conference)
University of Hull
v Exploring Differing Views of Technology for University Teaching and
Learning / Üniversite Eğitimi için Teknoloji Konusunda Farklı Bakış
Açılarını Keşfetmek
Adrian Kirkwood
The Open University
11.00 Session I / O turum I
Alternative Teaching M ethods for New Generations /Yeni Nesil için
Alternatif Öğrenme Yöntemleri
v Understanding Youth: Psychological perspective / Günümüz gençlerini
anlamak: Psikolojik perspektif
Prof. Dr. Figen Çok
TED Üniversitesi
v Blended Learning Environments/ Harmanlanmış Ö ğrenme O rtamları
Prof. Dr. Arif Altun
Hacettepe Üniversitesi
v Entrepreneurship through ICT in Higher Education / Yüksek Ö ğrenimde
Bilgi ve İletişim Teknolojisi Aracılığıyla Girişimcilik
Assoc. Dr. Selçuk Özdemir
Gazi Üniversitesi
v Eğitimde Yeni Arayışlar - Flipped Classroom / Search for Novelty in
Education
Prof. Dr. Petek Aşkar
TED Üniversitesi
12.30 Demos of Education Technologies / Eğitim Teknolojileri Sunumları
Blackboard
12.45 Lunch / Ö ğle yemeği
13.30 Session II / O turum II
Alternative Teaching M ethods Practices / Alternatif Yöntem Uygulamaları
v O ER, MO O Cs and Micro Learnings/ O ER, MO O Cs ve Mikro Ö ğrenme
Damla Yıldırım
PhD - TU Ilmenau
v Creation of O nline Equivalents of Face to Face Learning Activities: It’s
Possible? / Yüzyüze Ö ğrenmeye Eşdeğer Çevrimiçi Ö ğrenme
Etkinliklerinin O Luşturulması: Bu Mümkün mü?
Prof. Dr. Nurettin Şimşek
Ankara Üniversitesi
v Mobile Learning and Refactoring of O nline Courses / Mobil Ö ğrenme
ve Çevrimiçi Derslerin Yeniden Düzenlenmesi
Assoc. Dr. Ömer Delialioğlu
ODTÜ
v Creative Learning Environments in Higher Education: Schön's Reflective
Practice Model / Yüksek Ö ğrenimde Yaratıcı Ö ğrenme O rtamları
Assoc. Dr. Ö. Osman Demirbaş
İzmir Ekonomi Üniversitesi
15.30 Coffee Break / Ara
16.00 Session III / O turum III
W orking Groups on Panel Topics / Çalışma grupları
17.30 Final Report Discussion / Sonuç Raporunun Sunumu ve Kapanış
Download

Technology Enhanced Learning in Higher Education